Taloustieto

The year 2021 in brief

2021 2020 Transformation, %
Net Sales, MEUR 33,5 29,2 14,9
Operating result, MEUR 2,7 1,2 130,3
Result before income tax, MEUR 2,1 0,4 472,3
Return on investments, % 12,6 5,6
Solvency ratio, % 29,1 24,6
Earnings per share, EUR 0,03 0,00
Equity per share, EUR 0,16 0,13
Payment of dividend on
A share, EUR
K share, EUR

 

Calculations of Key Ratios

Key figures describing financial development

Return on equity (ROE), % = Result for the year


Average shareholders’ equity during the year

x100
 

 

Sijoitetun pääoman
tuottoprosentti (ROI)
= Result before income tax + interest and other finance expenses


oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana)

x100
 

 

Omavaraisuusaste, %
= oma pääoma


taseen loppusumma – saadut ennakot

x100
 

 

Nettovelkaan-
tumisaste
, %
= korolliset nettorahoitusvelat


oma pääoma
x100
 

 

Current ratio
= lyhytaikaiset varat


lyhytaikaiset velat

 

IFRS:n mukaiset tunnusluvut

Osakekohtainen tulos = emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos


tilikauden keskimääräinen, osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä *)
 

 

Osakekohtainen osinko

= tilikaudelta jaettu osinko


osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä *)
x100

 

Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtainen
oma pääoma
= emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä *)
 

 

Osinko
tuloksesta, %
= osakekohtainen osinko
osakekohtainen tulos
x100
 

 

Efektiivinen
osinkotuotto-prosentti
= osakekohtainen osinko/osake
A-osakkeen pörssikurssi tilikauden lopussa
x100
 

 

Hinta/voitto
-suhde (P/E)
= A-osakkeen pörssikurssi
tilikauden lopussa

osakekohtainen tulos

 

*) ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita