Tulikivi Oyj on 18.4.2024 vastaanottanut Mikko Laakkoselta arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Mikko Laakkosen osuus Tulikivi Oyj:n osakkeista on ylittänyt 5 prosentin rajan.

Mikko Laakkosen omistus nousi 17.4.2024 tehtyjen kauppojen seurauksena 4 485 151 osakkeeseen eli 7,49 prosenttiin Tulikivi Oyj:n osakkeista ja 3,48 prosenttiin Tulikivi Oyj:n osakkeiden äänimäärästä.

 

Tulikivi Oyj

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen
040 524 5593

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Tulikivi Oyj vuoden 2023 vuosikertomus sisältää yhtiön vuoden 2023 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin. Tulikivi Oyj on julkaissut tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisessa XHTML-muodossa. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastaja on toimittanut varmennuskertomuksen ESEF-tilinpäätöksestä. Tilinpäätös on tämän tiedotteen liitteenä XHTML-muodossa ja vuosikertomus pdf-tiedostona. Tiedostot ovat saatavilla myös yhtiön kotisivulla osoitteessa www.tulikivi.com.

 

Vuosikertomus 2023 pdf-tiedosto
Vuosikertomus 2023 xhtml-tiedosto

 

TULIKIVI OYJ
Hallitus
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

 

 

Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.4.2024 klo 14.00 alkaen Borenius Asianajotoimisto Oy:n tiloissa, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 13.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2.
Kokouksen järjestäytyminen
3.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4.
Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Yhtiön vuosikatsaus, joka sisältää vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkistetaan 28.3.2024 ja on saatavilla julkistamisesta alkaen yhtiön internetsivuilla.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä sisältää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 4 263 613,47 euroa ja tilikauden 2023 voitto oli 5 129 440,39 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan A-osakkeelle 0,01 euroa/osake ja K-osakkeelle 0,0083 euroa/osake vuodelta 2023. Ehdotetun osingon huomioimisen jälkeen yhtiön jakokelpoiset varat ovat 3 679 203,29 euroa. Loput varoista jätetään yhtiön omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on ehdotuksen mukaan 15.10.2024.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Palkitsemisraportti julkaistaan 28.3.2024 ja on julkaisemisen jälkeen nähtävissä yhtiön internetsivuilla www.tulikivi.fi.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin. Päätös on neuvoa-antava.

 11. Yhtiön palkitsemispolitiikan käsittely

Hallitus ehdottaa yhtiön palkitsemispolitiikan hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Yhtiön palkitsemispolitiikka on tämän kutsun liitteenä ja on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://tulikivigroup.com/palkitseminen/.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 21.500 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan ensisijaisesti Tulikivi Oyj:n A-osakkeina siten, että osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2024 mennessä. Yhtiö hankkii osakkeet markkinoilta tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista.. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa saamiaan osakkeita ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt, ellei hallitus myönnä tapauskohtaisesti luovuttamiseen lupaa etukäteen. Vaihtoehtoisesti vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaan tai osittain rahana. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi korvausta 4.500 euroa kuukaudessa. Niille hallituksen jäsenille, jotka tekevät muuhun kuin hallitustehtävään liittyviä toimeksiantoja yhtiölle, maksetaan aikaveloitukseen perustuva palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden. Tarkastusvaliokunnan kokouksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 660 euroa kokousta kohden.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan, toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet: Jaakko Aspara, Niko Haavisto, Tarmo Tuominen, Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen. Lisäksi hallituksen nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Satoko Taguma.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksena valintaan.

Lisätietoja hallituksen nykyisistä sekä ehdolla olevista jäsenistä löytyy yhtiön internetsivuilla osoitteessa: https://tulikivigroup.com/hallitus/.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, päävastuullisena tilintarkastajana Heli Tuuri, KHT.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voisi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Lisäksi esitetään, että valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään laskettaisiin yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Tämän valtuutuksen nojalla (mukaan lukien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet) A-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 10.437.748 kappaletta ja K-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 1.536.500 kappaletta, ovat ne sitten uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, eli yhteensä enintään 11.974.248 osaketta.

Valtuutus osakeanteihin ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisempia hallitukselle annettuja valtuutuksia.

18. Yhtiön yhtiöjärjestyksen kokouskutsua koskevan kohdan muuttaminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön kokouskutsua koskeva yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan siten, siten että muutos heijastaa osakeyhtiölain sananmuotoa (muutokset alleviivattuna):

Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus julkaisemalla kokousilmoituksen pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkaan on ilmoitettava osallistumisestaan viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta, kokouskutsussa mainittuun paikkaan saadakseen osallistua kokoukseen.

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tulikivi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.tulikivi.fi/konserni/Yhtiokokoukset. Tulikivi Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä palkitsemispolitiikan ja selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä, julkistetaan ja on saatavilla mainituilla internet-sivuilla 28.3.2024 alkaen. Edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 9.5.2024.

 C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus äänestää yhtiökokouksessa on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.4.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 15.4.2024 mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  1. a) sähköpostin kautta: maj-lis.kallinen@tulikivi.fi;
  2. b) puhelimitse numeroon 0207 636 321 (ma-pe klo 8–16);
  3. c) kirjeitse osoitteeseen Tulikivi Oyj / yhtiökokous, Kuhnustantie 65, 83900 Juuka; tai
  4. d) yhtiön toimipisteessä osoitteessa Kuhnustantie 65, 83900 Juuka (ma-pe klo 8–16).

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus ja yhteystiedot sekä mahdollisen avustajan tai valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja avustajan tai asiamiehen tai lakimääräisen edustajan syntymäaika.

Osakkeenomistajien Tulikivi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen: Tulikivi Oyj / yhtiökokous, Kuhnustantie 65, 83900 Juuka.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.4.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.4.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla yhtiön yhtiökokouksen verkkosivuilla osoitteessa https://tulikivigroup.com/yhtiokokoukset/

Kokouskielenä on suomi. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Tulikivi Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 52.188.743 A-osaketta ja 7.682.500 K-osaketta eli yhteensä 59.871.243 osaketta. Näistä on yhtiön hallussa 124.200 A-osaketta. A-osakkeilla on yhteensä 52.064.543 ääntä ja K-osakkeilla yhteensä 76.825.000 ääntä. Tämän mukaan yhtiökokouksessa voidaan äänestää 128.889.543 äänellä.

 

Helsingissä, 27.3.2024

TULIKIVI OYJ

HALLITUS

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

Tulikivi toimittaa louhinnan sivuvirtana syntyvää vuolukivimursketta Polar Night Energyn toimittamaan teollisen mittakaavan lämpöenergiavarastoon Pornaisissa. Polar Night Energy ja kaukolämpöyhtiö Loviisan Lämpö ovat sopineet teollisen mittakaavan lämpövaraston rakentamisesta Pornaisiin Loviisan Lämmön kaukolämpöverkolle. Uuden lämpövaraston teho on 1 MW ja varastointikapasiteetti 100 MWh.

Polar Night Energyn kehittämä hiekka-akkuteknologia on joustava sekä sähkö- että kaukolämpöverkon suuntaan. Lämpöakkua ladataan sähköverkosta Polar Night Energyn kehittämän latausalgoritmin mukaan siten, että lataukseen käytettävän sähkön hinta minimoidaan ja samalla kaukolämmön tulevat lämmöntarpeet pystytään täyttämään. Lämpövaraston kapasiteetti vastaa kesäaikaan vajaan kuukauden ja talvella vajaan viikon lämmön tarvetta Pornaisissa.

Aiemmissa projekteissa materiaalina on käytetty hiekkaa, mutta Polar Night Energyn teknologiassa voi käyttää lämmönvarastointimateriaalina joustavasti erilaisia hiekan kaltaisia materiaaleja. Vuolukivimurske johtaa tavanomaista hiekkaa paremmin lämpöä. Polar Night Energyn ja Tulikiven tekemien tutkimusten perusteella vuolukivimurske sopii ominaisuuksiensa takia erinomaisesti käytettäväksi Loviisan Lämmön hiekka-akussa.

Vuolukivimursketta akkuun tulee 2000 tonnia, eli noin tuhannen vuolukivitakan painon verran.

”Yhteistyö Polar Night Energyn kanssa on mielenkiintoinen avaus uuteen liiketoimintaan, jossa hyödynnetään vuolukiven perinteisiä vahvuuksia, kuten hyviä lämmönjohto- ja varausominaisuuksia. Yhteistyö tukee Tulikiven tavoitteita raaka-aineen mahdollisimman korkeasta hyödyntämisestä”, sanoo Tulikiven toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen.

”Valitsemme väliaineen aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Erilaisten materiaalien tutkiminen ja testaaminen on meille tärkeää, jotta pystymme käyttämään materiaaleja, jotka ovat ominaisuuksiltaan sopivia, kustannustehokkaita ja kiertotaloutta edistäviä”, sanoo Polar Night Energy:n operatiivinen johtaja Liisa Naskali ja lisää: ”Tulikivi on tunnettu ja perinteinen yritys. Heidän käyttämänsä vuolukivi on hyvin suomalainen juttu. On hienoa tehdä yhteistyötä Tulikiven kanssa.”

Loviisan Lämmön omistaa pääomasijoitusyhtiö CapManiin kuuluva CapMan Infran rahasto. CapManin visiona on olla vastuullisin pääomasijoittaja Pohjoismaissa. Yritys on sitoutunut luomaan kestävää tulevaisuutta vastaamalla ilmastohaasteisiin sekä hyödyntämällä resursseja tehokkaasti.

”Loviisan Lämmön tekemä investointi hiekka-akkuun on konkreettinen askel kohti CapManin ilmastotavoitteita. Olemme sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjämme ja etsimään ratkaisuja, jotka vievät meitä kohti nettonollapäästöjä, ja joista tämä innovatiivinen ratkaisu on erinomainen esimerkki”, sanoo CapMan Infran sijoitusjohtaja Sauli Antila.

 

TULIKIVI OYJ

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 040 524 5593

Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Vuoden 2023 kannattavuus vahvalla tasolla

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 9,9 Me (13,8 Me 10-12/2022) ja liikevaihto oli katsauskaudella 45,3 Me (44,3 Me 1-12/2022).
– Tulikivi-konsernin liiketulos oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,6 (1,5) ja liiketulos oli katsauskaudella 5,5 (4,7) Me.
– Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,5 (1,5) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella 4,9 (4,1) Me.
– Omavaraisuusaste oli 47,8 % (39,0 %) katsauskauden päättyessä.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 6,8 (17,2) Me.
– Suomussalmen talkkiprojektin tuotetesteistä hyvät tulokset
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan olevan 37-44 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan noin 3-5 miljoonaa euroa.

Avainluvut, Me

1-12/23 1-12/22 Muutos, % 10-12/23 10-12/22 Muutos, %
Liikevaihto, Me 45,3 44,3 2,3 9,9 13,8 -28,3
Liiketulos, Me 5,5 4,7 17,9 0,6 1,5 -58,8
Vertailukelpoinen liiketulos, Me 5,5 4,7 17,9 0,6 1,5  -58,8
Tulos ennen veroja, Me 4,9 4,1 19,1 0,5 1,5 -69,2
Katsauskauden laaja tulos, Me 3,7 4,9 -24,4 0,3 2,1 -85,1
Osakekohtainen tulos, e 0,06 0,08 0,01 0,04
Liiketoiminnan nettorahavirta 4,9 6,3 2,2 2,8
Vertailukelpoinen liiketulos, % 12,2 10,6 6,3 11,0
Omavaraisuusaste, % 47,8 39,0
Nettovelkaantumisaste, % 58,4 72,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 20,8 19,7

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Vuonna 2022 alkaneen tulisijojen poikkeuksellisen korkean kysynnän jälkeen markkinatilanne rauhoittui vuoden 2023 toisella jälkipuoliskolla. Tähän vaikutti korkeiden energiahintojen väistyminen kesän aikana. Lisäksi korkeat korot vähensivät merkittävästi uudisrakentamista ja asuntokauppaa, mikä johti kuluttajien rakennushankkeiden vähenemiseen Suomessa ja Euroopassa.

Vuonna 2023 liiketoiminnan kannattavuus kehittyi hyvin ja liikevoittoprosentti ylitti 12 prosentin tason, joka on pitkän aikavälin taloudellinen tavoite. Hyvän kannattavuuden mahdollisti liikevaihdon kasvu vientimarkkinoilla, hyvä kustannusten hallinta ja onnistuneet kannattavuustoimet.

Viime vuosien vahva tuloskehitys luo hyvän pohjan Tulikiven strategian keskeisten hankkeiden edistämiselle. Keskeisinä tavoitteina ovat markkinaosuuden kasvattaminen Keski-Euroopan tulisijamarkkinoilla, saunaliiketoiminnan liikevaihdon kasvattaminen sekä Suomussalmen talkkiprojektin saattaminen investointivaiheeseen.

Neljännellä vuosineljänneksellä yhtiön tilausvirta oli 7,4 (14,3) miljoonaa euroa. Edellisvuoden syksyllä kysyntää kasvattivat poikkeuksellisen nopeasti kohonneet energian hinnat ja energian saatavuuteen liittyvät epävarmuudet.  Yhtiön tilauskanta oli hyvällä tasolla, vaikka jäikin alle vuoden 2022 huipputason, ja oli katsauskauden päättyessä 6,8 (17,2) miljoonaa euroa.

Keski-Euroopassa jatkettiin myynti- ja koulutustoimenpiteitä jakeluverkoston laajentamiseksi niin Tulikivi- kuin Kermansavi-tulisijoille. Toimenpiteiden painopiste oli uudessa kompaktissa Jero-mallistossa, jonka toimitukset käynnistyivät suunnitellusti viimeisellä vuosineljänneksellä. Jero-mallisto on otettu poikkeuksellisen hyvin vastaan kaikilla markkina-alueilla niin jälleenmyyjien kuin kuluttajien toimesta. Keski-Euroopan markkinoilla kuluttajat suosivat kamiinakokoluokan tuotteita ja uuden Jero-malliston avulla on siten mahdollista tavoittaa Tulikivelle uusia asiakasryhmiä.

Saunaliiketoiminnassa keskityttiin uuden sähkökiuasmalliston tuotteistamiseen. Se lanseerataan kotimaan ja vientimarkkinoille kevään 2024 aikana. Mallistossa korostuu Tulikivi-kiukaiden hyvät ominaisuudet: korkealuokkainen muotoilu, energiatehokkuus, omat materiaalit sekä turvallisuus.

Suunniteltujen talkkituotteiden muovi- ja maalisovellusten tuotetestauskokeiden tulokset valmistuivat loppuvuodesta. Niiden perusteella Suomussalmen talkkimalmista pystytään valmistamaan laadultaan kilpailukykyisiä talkkituotteita verrattuna markkinoilla olevien tuotteiden ominaisuuksiin.

Talkkihankkeessa toteutettiin selvitystöitä talkinrikastuksen yhteydessä syntyvän rikastehiekan hyödyntämiseksi. Sivutuotteiden hyötykäyttömahdollisuudet ja sen vaikutukset hankkeen ympäristövaikutuksiin tullaan huomioimaan Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa, joka on tarkoitus toimittaa yhteysviranomaisena toimivalle ELY-keskukselle vuoden 2024 toisen kvartaalin aikana.

 

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
LIITTEET: Tulikivi Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2023

Tulikivi Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen 29.1.2024.

 

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Jaakko Aspara

Asema: Hallituksen jäsen

Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj

LEI: 743700GSL41H2DXZY963

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 50900/4/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2024-01-29

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900583

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 6000 Yksikköhinta: 0.4575 EUR

(2): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 0.457 EUR

(3): Volyymi: 6500 Yksikköhinta: 0.46 EUR

(4): Volyymi: 4387 Yksikköhinta: 0.457 EUR

(5): Volyymi: 5969 Yksikköhinta: 0.457 EUR

(6): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 0.46 EUR

(7): Volyymi: 2634 Yksikköhinta: 0.46 EUR

 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (7):

Volyymi: 27000 Keskihinta: 0.45829 EUR

 

Lisätietoja:
Heikki Vauhkonen, toimitusjohtaja, Tulikivi Oyj
Puh. +358 207 636 555, heikki.vauhkonen@tulikivi.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Tulikivi Oyj julkaisee vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteen 1.3.2024. Vuosikertomus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla viikolla 13. Varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2024.

Vuonna 2024 julkaistaan seuraavat katsaukset:
– tammi-maaliskuulta osavuosikatsaus 3.5.2024
– tammi-kesäkuulta puolivuosikatsaus 16.8.2024
– tammi-syyskuulta osavuosikatsaus 1.11.2024

 

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Osavuosikatsaus 1-9/2023: Vahva liiketulos epävarmassa markkinassa

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 9,1 Me (9,9 Me 7-9/2022) ja liikevaihto oli katsauskaudella 35,4 Me (30,5 Me 1-9/2022).
– Tulikivi-konsernin liiketulos oli kolmannella vuosineljänneksellä 1,3 (1,2) ja liiketulos oli katsauskaudella 4,9 (3,2) Me.
– Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli kolmannella vuosineljänneksellä 1,1 (1,1) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella 4,4 (2,6) Me.
– Omavaraisuusaste oli 47,5 % (36,0 %) katsauskauden päättyessä.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 11,5 (15,8) Me.
– Suomussalmen talkkiprojekti on edennyt hyvin
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoteen 2022 verrattuna.

 

Avainluvut 1-9/23 1-9/22 Muutos,
%
1-12/22 7-9/23 7-9/22 Muutos,
%
Liikevaihto, Me 35,4 30,5 16,2 44,3 9,1 9,9 -8,6
Liiketulos, Me 4,9 3,2 54,5 4,7 1,3 1,2 9,8
Vertailukelpoinen liiketulos, Me 4,9 3,2 54,5 4,7 1,3 1,2 9,8
Tulos ennen veroja, Me 4,4 2,6 69,2 4,1 1,1 1,1 7,1
Katsauskauden laaja tulos, Me 3,4 2,7 22,9 4,9 1,0 1,1 -9,7
Osakekohtainen tulos, e 0,06 0,05 0,08 0,02 0,02
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me 2,7 3,5 6,3 0,9 1,3
Vertailukelpoinen liiketulos, % 13,9 10,4 10,6 14,4 12,0
Omavaraisuusaste, % 47,5 36,0 39,0
Nettovelkaantumisaste, % 62,1 91,8 72,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 24,4 18,7 19,7

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Kolmannella vuosineljänneksellä liiketuloksen myönteinen kehitys jatkui myynnin jakauman ja erityisesti onnistuneiden tuottavuustoimenpiteiden ansiosta. Liikevaihto laski kotimaassa ja viennin liikevaihto oli edellisen vuoden tasossa.

Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön tilausvirta oli 7,3 (14,9) miljoonaa euroa. Kysyntä oli edellisvuotta alhaisemmalla tasolla heikentyneen kuluttajaluottamuksen ja haasteellisen taloudellisen toimintaympäristön vuoksi. Vuoden 2022 syksyllä kysyntää kasvattivat poikkeuksellisen nopeasti kohonneet energian hinnat ja energian saatavuuteen liittyvät epävarmuudet.  Yhtiön tilauskanta säilyi kuitenkin hyvällä tasolla, ja oli katsauskauden päättyessä 11,5 (15,8) miljoonaa euroa.

Keski-Euroopassa jatkettiin myynti- ja koulutustoimenpiteitä jakeluverkoston laajentamiseksi niin Tulikivi- kuin Kermansavi-tulisijoille. Toimenpiteiden painopiste oli uudessa Jero-mallistossa, jossa varaavan tulisijan tekniikka on yhdistetty kamiinoiden kompaktiin kokoon ja moderniin muotoiluun. Lisäksi tuotannossa valmisteltiin Jero-malliston toimitusten aloittamista neljännellä vuosineljänneksellä. Keski-Euroopan markkinoilla kuluttajat suosivat kamiinakokoluokan tuotteita ja uuden Jero-malliston avulla on mahdollista tavoittaa Tulikivelle uusia asiakasryhmiä.

Suomussalmen talkkiprojektin toteutettavuusselvitys eteni myönteisesti katsauskaudella Metso Oyj:n tekemien rikastus- ja suodatuskokeiden sekä rikastamon esisuunnittelun myötä. Tuotantomittakaavan prosessin simuloinnin perusteella Haaposen talkkimalmista pystytään tuottamaan hyvälaatuista talkkirikastetta hyvällä saannilla.

Syksyn aikana käynnistettiin hienojauhettujen talkkituotteiden tuotetestauskokeita muovi- ja maalisovelluksissa. Lisäksi aloitettiin sivutuotteiden lisähyödyntämismahdollisuuksia koskeva selvitystyö. Lisäselvitykset viivästyttävät hieman ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistumista, mutta hankkeen kokonaisaikatauluun ja potentiaaliin niillä voi olla positiivinen vaikutus.

 

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

Tulikivi Oyj on 22.8.2023 vastaanottanut Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo:lta arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo:n osuus Tulikivi Oyj:n osakkeista on laskenut alle 5 prosentin rajan.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo:n omistus laski 22.8.2023 tehtyjen kauppojen seurauksena 2 990 000 osakkeeseen eli 4,99 prosenttiin Tulikivi Oyj:n osakkeista ja 2,32 prosenttiin Tulikivi Oyj:n osakkeiden äänimäärästä. Edellisessä liputuksessa 21.10.2013 Keskinäinen Työeläkevakuutus Elo:n omistus oli 4 545 454 osaketta eli 7,59 prosenttia Tulikivi Oyj:n osakkeista ja 3,52 prosenttia Tulikivi Oyj:n osakkeiden äänimäärästä.

 

Tulikivi Oyj

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Viennin kannattava kasvu jatkui

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 13,3 Me (12,2 Me 4-6/2022) ja liikevaihto oli katsauskaudella 26,4 Me (20,6 Me 1-6/2022).
– Tulikivi-konsernin liiketulos oli toisella vuosineljänneksellä 2,3 (1,7) ja liiketulos oli katsauskaudella 3,6 (2,0) Me.
– Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli toisella vuosineljänneksellä 2,2 (1,4) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella 3,3 (1,5) Me.
– Omavaraisuusaste oli 44,6 % (33,6 %) katsauskauden päättyessä.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 13,9 (11,3) Me.
– Suomussalmen talkkiprojekti on edennyt hyvin
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoteen 2022 verrattuna.

 

Avainluvut
 1-6/23  1-6/22 Muutos,
%
 1-12/22 4-6/23 4-6/22 Muutos,
%
Liikevaihto, Me 26,4 20,6 28,1 44,3 13,3 12,2 9,5
Liiketulos, Me 3,6 2,0 81,3 4,7 2,3 1,7 34,8
Vertailukelpoinen liiketulos, Me 3,6 2,0 81,3 4,7 2,3 1,7 34,8
Tulos ennen veroja, Me 3,3 1,5 111,9 4,1 2,2 1,4 62,9
Katsauskauden laaja tulos, Me 2,4 1,7 43,4 4,9 1,6 1,6 5,6
Osakekohtainen tulos, e 0,04 0,03 0,08 0,03 0,03
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me 1,8 2,2 6,3 2,5 1,6
Vertailukelpoinen liiketulos, % 13,7 9,7 10,6 17,5 14,2
Omavaraisuusaste, % 44,6 33,6 39,0
Nettovelkaantumisaste, % 63,7 104,9 72,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 27,2 17,7 19,7

 

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Liikevaihdon kasvu jatkui toisella vuosineljänneksellä ja se kohdistui Keski-Euroopan vientiin. Lämmityssesongin korkeat lämmitysenergian hinnat ja epävarmuus energian saatavuudesta sekä kotien huoltovarmuudesta lisäsivät kuluttajien kiinnostusta tulisijoihin vaikuttaen katsauskauden toimituksiin.

Toisella vuosineljänneksellä yhtiön tilausvirta oli 11,3 (14,3) miljoonaa euroa, ja kysyntää tuki uusi kompakti Jero-tulisijamallisto. Kotimaan kysyntä oli aiempaa alhaisemmalla tasolla haasteellisen taloudellisen toimintaympäristön vuoksi. Yhtiön tilauskanta säilyi hyvällä tasolla, ja oli katsauskauden päättyessä 13,9 (11,3) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan kannattavuus parani liikevaihdon kasvun, myynninjakauman ja onnistuneiden tuottavuustoimenpiteiden ansiosta. Yhtiön kannattavuutta tukee myös toiminnan pohjautuminen merkittäviltä osin omien kotimaisten vuolukivivarantojen hyödyntämiseen.

Keski-Euroopassa jatkettiin myynti- ja koulutustoimenpiteitä jakeluverkoston laajentamiseksi niin Tulikivi- kuin Kermansavi-tulisijoille. Toimenpiteiden painopiste oli uudessa Jero-mallistossa. Tuotteissa on yhdistetty varaavan tulisijan tekniikka kamiinoiden kompaktiin kokoon ja moderniin muotoiluun. Helposti asennettava ja hintaluokaltaan edullinen Jero-mallisto sai huhtikuussa Leipzigin kansainvälisillä messuilla erinomaisen vastaanoton. Keski-Euroopassa kuluttajat suosivat kamiinakokoluokan tuotteita ja malliston avulla on mahdollista tavoittaa Tulikivelle uusia asiakasryhmiä.

Suomussalmen talkkiprojektin toteutettavuusselvitys eteni myönteisesti alkuvuoden aikana Metso Oyj:n tekemien rikastus- sekä suodatuskokeiden ja rikastamon esisuunnittelun myötä. Tuotantomittakaavan prosessin simuloinnin perusteella Haaposen talkkimalmista voidaan tuottaa hyvälaatuista talkkirikastetta hyvällä saannilla. Rikastuskokeista saadusta talkkirikasteesta valmistettiin suihkujauhettuja talkkituotteita. Rikastetta jauhettiin kolmeen eri hienouteen, joiden keskiraekoot vaihtelivat noin 2,5 mikronista 5 mikroniin. Jauhetun tuotteen vaaleus kohosi odotetusti hienouden mukana ja talkki säilytti levymäisyytensä. Levymäisyys on haluttu ominaisuus ennen kaikkea talkin kasvavissa käyttösovelluksissa.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) vaatimia selvitystöitä täydennettiin kesän aikana. YVA-selostus on tarkoitus toimittaa yhteysviranomaisena toimivalle Kainuun ELY-keskukselle tämän vuoden syksyllä. Kokonaisuudessaan hankkeen toteutettavuusselvityksen odotetaan valmistuvan vuoden 2023 loppuun mennessä.

 

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555