Ympäristö- ja yhteiskunta­vastuu

Tulikiven toimintaa ohjaa yhtiön arvomaailma, jonka mukaisesti toimimme taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Ymmärrämme vastuullisuustyön merkityksen liiketoimintamme edistäjänä ja mahdollistajana. Tarkastelemme jatkuvasti toimintamme vastuullisuutta suhteessa yhteiskuntaan, ympäristöön ja sidosryhmiin. Tulikivelle tärkeitä sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö, osakkeenomistajat, rahoittajat ja muut yhteistyökumppanit niin Suomessa kuin ulkomailla.

Ympäristövastuu

Vastuullisuus kattaa koko toimitusketjun

Tulikiven toiminta perustuu omiin Suomessa sijaitsevien vuolukivivarantojen ja teollisten sivuvirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Toimimme suunnitelmallisesti ympäristön suojelemiseksi ja luonnonvarojen kestävän käytön varmistamiseksi. Jokainen työntekijämme ottaa ympäristöasiat huomioon päivittäisessä työssään ja toimii vastuullisesti ympäristömme hyväksi.

Tulikivi on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteisiin. Tulikivelle on käytössä sertifioidut standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Ympäristötyömme päämääränä on luonnonvarojen säästeliäs käyttö sekä prosessien ja tuotteiden hallinta siten, että ne kuormittavat mahdollisimman vähän ympäristöä. Ympäristökuormitus on minimoitava tuotteen kaikissa elinkaaren vaiheissa. Valmistusketjussa tuotteen ympäristövaikutuksista olennaisen osan muodostavat materiaalivalinnat, energiankulutus ja kuljetusmuodot.

Ympäristökysymykset ja mahdolliset riskit huomioidaan myös kaikissa sopimuksissa. Pyrimme toiminnallamme lisäämään myös tavarantoimittajien tietoisuutta ympäristövastuista ja toimimaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Tavoitteemme on, että tuotteemme ovat mahdollisimman pitkäikäisiä sekä turvallisia käyttää.

Tulisija on keskeinen osa ilmastoratkaisua

Ilmastonmuutos on tänä päivänä iso ajuri missä tahansa toiminnassa. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen näkökulmasta. EU:n ilmastotavoitteisiin pääseminen edellyttää fossiilisten polttoaineiden korvaamista. Tulisijoilla mahdollisuus olla keskeinen osa ilmastoratkaisua. Raaka-aineiden sijainti tuotteidemme tuotantopaikalla on hiilijalanjäljen minimoinnin kannalta hyvä lähtökohta. Samoin tuotteiden kuljetus tehtaalta asiakkaille on useimmiten verrattain vähäpäästöinen.

Bioenergiaa käyttävän tulisijan käyttö sähköä, lämmitysöljyä tai kaasua korvaavana lämmitysmuotona vähentää energian tuottamisen CO2- päästöjä. Tulikivi-uunit alittavat tiukat Ecodesignin vaatimat päästönormit, ja tutkimusta puhtaamman palamisen puolesta jatketaan.

Yhtiön tehtailla käytetään raaka-aineina mm. vuolukiveä, luonnonkiveä ja keramiikkaa. Louhinnassa ja siihen liittyvissä toiminnoissa noudatetaan luonnonkivituotannossa tunnistettuja parhaita ympäristökäytäntöjä. Louhostoiminnan vaikutuksia ympäristöön seurataan noudattaen viranomaisten hyväksymiä tarkkailuohjelmia. Luonnollisesti Tulikivi Oyj:n kaikilla toiminnassa olevilla louhoksilla ja tehtailla on voimassa olevat kaivos- ja ympäristöluvat.

Louhoksille on laadittu toimintaperiaateasiakirja, jonka mukaisesti tehdään säännöllisesti toiminnan riskianalyysit huomioiden sekä turvallisuus- että ympäristönäkökohdat. Maisemointeja tehdään normaalin louhostoiminnan osana ja toimintansa lopettaneilla louhoksilla.

Kiven työstössä ei käytetä eikä tuotannossa myöskään synny ympäristölle vaarallisia aineita. Tehtailla käytetään suljettua prosessivedenkiertoa. Tuotannon sivuvirroille etsitään aktiivisesti käyttökohteita.

Kierrätysmateriaalin osuus jopa 80 %

Materiaalitehokkuusajattelun mukaisesti Tulikivi mm. hyödyntää keraamisten uunien raaka-aineena muun keramiikkateollisuuden sivutuotteita. Kermansavi-tulisijojen mallistossa kierrätysmateriaalin osuus nousee 80 prosenttiin tuotteiden runkomateriaalista. Tuotteisiin käytettäviä materiaaleja ja komponentteja testataan säännöllisesti, ja tuotteiden on läpäistävä tyyppihyväksyntätestit. Vuolukivi on esimerkiksi hyväksytty elintarvikkeiden kanssa tekemisissä olevaksi aineeksi.

Tulikiven kaikissa toimipisteissä on käytössä jätteiden lajittelujärjestelmä, jonka päämääränä on kaatopaikalle menevien sekajätteiden vähentäminen ja jätteiden ohjaaminen mahdollisimman pitkälti energia- ja hyötykäyttöön. Kierrätettävissä olevat jätteet – mm. pahvit ja paperit – kierrätetään normaalin jätehuollon kautta. Tulikivi on liittynyt Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:öön sekä kuuluu Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajayhteisöön.

Seuraamme ja arvioimme toimintamme ympäristövaikutuksia säännöllisesti. Vuonna 2022 selvitimme oman toimintamme hiilijalanjäljen. Vuonna 2024 on tarkoitus kehittää hiilijalanjälkilaskentaa sekä sen raportointia.

Sosiaalinen vastuu

Henkilöstön hyvinvointi varmistaa tuotteiden laadun

Tulikivi on vastuullinen työantaja ja sen valmistamat tuotteet ovat turvallisia, pitkäikäisiä ja korkealaatuisia. Olemme sitoutuneet noudattamaan kansainvälisesti tunnustettuja YK:n ihmisoikeussopimuksen periaatteita. Vuonna 2023 sisällytimme yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavat YK:n UNGP:n mukaiset toimintatavat ja periaatteet osaksi prosessejamme.

Luotettavat sopimuskumppanit ovat menestyksekkään toiminnan kannalta elinehto. Sopimuskumppaneita valitessaan Tulikivi ottaa huomioon vastuullisuuden eri näkökulmat ja valvoo niiden toteutumista säännöllisesti koko sopimuskauden ajan. Tulikivi edellyttää, että myös sopimuskumppanit vaativat vastuullisuuden toteutumista omissa hankintaketjuissaan.

Tulikiven tuotteet valmistetaan Suomessa oman toimintaan sitoutuneen henkilökunnan toimesta. Haluamme, että henkilöstömme voi hyvin, kokee työnsä mielekkääksi ja haluaa kehittyä työssään. Henkilöstön sitoutuminen työhön ja hyvä ammattitaito varmistavat tuotteiden laadun. Kokonaistoimituksen onnistumisen takaa asiantunteva uunimestari-, asentaja- ja myyntiverkosto.

Tulikivi-konsernin henkilöstömäärä oli vuonna 2023 keskimäärin 224 (220 vuonna 2022) henkilöä. Keskimääräinen henkilömäärä on laskettu työssäoloajalta.

Henkilöstön tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään suunnitelmallisesti. Työyhteisössä ei hyväksytä häirintää, kiusaamista eikä hyväksikäyttöä. Ketään ei syrjitä iän, mielipiteen, uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella rekrytoinneissa tai palvelussuhteen aikana.

Ammattitaito taataan jatkuvalla koulutuksella

Yritys tukee jatkuvan oppimisen tavoitteita työssäoppimisen ja kouluttautumisen keinoin. Henkilöstön koulutus painottui nykytilanteen hallintaan. Tähän liittyvät lainsäädännön tai muiden säännösten vaatiman osaamisen hankkiminen sekä ensiapu- ja työturvallisuuskoulutukset. Työssäoppiminen on edelleen merkittävin oppimisen muoto yrityksessä. Uunimestareiden, asentajien ja myyntiverkoston ammattitaitoa ylläpidetään järjestämällä jatkuvaa koulutusta ajankohtaisista asioista.

Sairauspoissaoloja pyritään aktiivisesti minimoimaan ja työvire pyritään säilyttämään hyvällä tasolla. Työterveyshuollon painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa, mutta myös työterveyspainotteinen perustason sairaanhoito kuuluu työterveyshuoltoon. Käytössä olevan varhaisen tuen mallin mukaisesti työkuntokeskusteluja käydään säännöllisesti sairauspoissaoloista 40 sairauspoissaolotunnin välein 12 kuukauden seurantajaksolla. Työpaikkaselvityksiä on toteutettu eri paikkakunnilla yhteistyössä työterveyshuollon ja työterveyslaitoksen kanssa.

Aloitetoiminnassa tehtiin vuonna 2023 uusia aloitteita 36 (70) kappaletta. Tapaturmataajuus oli 31 (18) tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Vuonna 2023 toteutettiin työturvallisuuden kehittämistä yhdessä vakuutusyhtiömme Fennian ja työeläkeyhtiömme Elon kanssa.

Vuorovaikutus pitää ajan tasalla

Toimintaympäristössään Tulikivi vaalii monin tavoin yhteisöllisyyttä ja haluaa ylläpitää avointa keskusteluyhteyttä kaikkiin sidosryhmiin. Tehdaspaikkakunnilla Juuassa ja Heinävedellä yhtiö on näkyvä toimija monilla elämänalueilla. Tulikiven työntekijät ovat kantavia voimia esimerkiksi paikkakunnan urheilu-, kulttuuri- ja muussa toiminnassa. Yhtiö on mm. tukenut Kolilla syksyisin järjestettävää Vaarojen Maraton -tapahtumaa koko sen historian ajan. Tulikivi on muutoinkin ollut aktiivinen Kolin alueen matkailun kehittämisessä.

Tulikivi Oyj on jäsenenä useissa järjestöissä ja foorumeissa, jotka edistävät yhtiön toimintaedellytyksiä. Tällaisia ovat mm. Kiviteollisuusliitto, Kemianteollisuus, Nuohousalan Keskusliitto, Perheyritysten liitto, Rakennustuoteteollisuus RTT, Suomalaisen Työn Liitto, Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY, TTS-Työtehoseura, Suomen Lähienergialiitto ry, Suomen IR-Yhdistys ry, Kemianteollisuus Ry, Arvopaperimarkkinayhdistys ry, HKI Industieverband Haus-, Heiq- und Kuchenteknik e. V. sekä Teknikföretagens Branschgruppen AB.

Taloudellinen vastuu

Hyvä hallinto tukee menestystä

Tulikivi on pörssinoteerattu perheyhtiö, joka tavoittelee hyvää taloudellista kannattavuutta sekä toimii pitkäjänteisesti ja sidosryhmiään arvostaen. Hyvän hallintotavan mukaisesti yhtiössä kunnioitetaan omistajien oikeuksia sekä noudatetaan huolellista ja oikea-aikaista talouden raportointia. Tilintarkastus, sisäinen valvonta, riskienhallinta sekä säädösten noudattamisen valvonta on järjestetty asianmukaisesti ja riittävästi. Johtamis- ja hallintokäytännöt on järjestetty siten, että ne tukevat menestyksekästä johtamista sekä vastuullista taloudenpitoa.

Tulikiven lähtökohtana kaikessa toiminnassa on välttää sellaisia tilanteita, jotka vaarantavat yrityksen toiminnan luotettavuuden ulkopuolisen sitä arvioidessa. Emme hyväksy harmaata taloutta missään osassa toimintaketjuamme. Tulikivellä on nollatoleranssi kaikkeen lahjontaan ja korruptioon.

Monta kautta euroja yhteiskuntaan

Tulikiven toiminnalla on merkittäviä vaikutuksia useille sidosryhmille: asiakkaille, tavarantoimittajille ja palvelujen tarjoajille, henkilöstölle, sijoittajille ja julkiselle sektorille. Vuonna 2023 toiminnan suorat taloudelliset vaikutukset näille eri sidosryhmille muodostuivat seuraavasti:

Asiakkaiden tuottama liikevaihto oli 45,3 (44,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto koostui asiakkaille myydyistä Tulikivi- ja Kermansavi-uuneista, luonnonkivituotteista, kiukaista sekä tuotteisiin liittyvien palvelujen myynnistä.

Tavaroiden ja puolivalmisteiden toimittajille maksettiin 9,8 (10,7) miljoonaa euroa ja palvelujen tarjoajille 14,7 (14,5) miljoonaa euroa. Koneista ja laitteista maksettiin 0,9 (0,3) miljoonaa euroa.

Henkilöstön palkkojen ja palkkioiden osuus oli 10,8 (10,5) miljoonaa euroa, ja näitä vastaavat eläkevakuutusmaksut ja muut vakuutusmaksut olivat 2,2 (2,1) miljoonaa euroa.

Rahoittajille maksettiin korko- ja muita rahoituskuluja nettona 0,6 (0,6) miljoonaa euroa.

Osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 0,01 euroa A-osakkeelle ja 0,0083 euroa K-osakkeelle vuodelta 2023.

Vuonna 2024 tulemme kehittämään yhtiömme kestävyys- (CSRD) ja ESG-raportointia.