Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys asiakirja

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Tulikivi Oyj, englanniksi Tulikivi Corporation ja kotipaikka Juuka.

2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on vuolukivivaltausten ja -kaivospiirien hankkiminen ja hallinta, vuolukivien ja muiden kaivannaisten ja niistä saatavien tuotteiden suunnittelu sekä niiden että rakennusaineiden ja -tarvikkeiden, erityisesti luonnonkivisten rakennusmateriaalien valmistus, asennus, myynti ja markkinointi Suomessa ja ulkomailla sekä rakennustehtävien suorittaminen. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa lämmitystä ja energiatuotantoa palvelevaa toimintaa sekä muuta alaan kuuluvaa liiketoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä, osuuksia ja osakkeita.

3 § Osakkeet
Osakkeet jakautuvat K-osakkeisiin, joita kutsutaan kantaosakkeiksi ja A-osakkeisiin, joita kutsutaan etuoikeutetuiksi osakkeiksi.

Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

K- ja A-osakkeet eroavat toisistaan seuraavasti:

1) Jokainen K-osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää 10 äänellä ja A-osake yhdellä äänellä.

2) A-osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta 0,0017 euroa suurempi osinko kuin K-osakkeille.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

3a Muuntolauseke

Edellyttäen, että K-osakkeita omistavien osakkeenomistajien lukumäärä on alla 150, K-osake voidaan muuntaa A-osakkeeksi osakkeenomistajan vaatimuksesta.

Yhtiön hallitukselle osoitettavassa muutamista koskevassa kirjallisessa vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettaviksi tulevien osakkeiden lukumäärä ja arvo-osuustili, jolle osakkeita vastaavat arvo-osuudet on kirjattu. Yhtiö voi pyytää tehtäväksi osakkeenomistajan arvo-osuustilille omistajan luovutusoikeutta rajoittavan merkinnän muuntamismenettelyn ajaksi. Yhtiön hallituksen tai sen määräämän on kolmen kuukauden kuluessa vaatimuksen saatuaan käsiteltävä esitetyt muuntamispyynnöt ja ilmoitettava ne rekisteröitäviksi kaupparekisteriin.

Osakkeen muuntamista koskeva vaatimus voidaan peruuttaa siihen asti, kunnes ilmoitus muuntamisesta on tehty kaupparekisteriin. Peruutuksen tapahduttua yhtiö pyytää mahdollisen luovutuskompetenssia rajoittavan merkinnän poistamista osakkeenomistajan arvo-osuustililtä.
K-osake muuntuu A-osakkeeksi kaupparekisterimerkinnän tapahduttua. Muuntovaatimuksen tekijälle ja arvo-osuusrekisterin pitäjälle ilmoitetaan muuntamisen rekisteröimisestä.

Yhtiön hallitus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet muuntamisen toteuttamisesta.

4 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon varsinainen yhtiökokous vuodeksi kerrallaan valitsee vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

5 § Tilintarkastajat
Yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava vähintään KHT-tilintarkastaja ja hänellä yksi (1) varamies, jonka on oltava vähintään KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajaksi voidaan valita keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin ei tarvitse valita tilintarkastajan varamiestä.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin.

Hallitus voi antaa muille nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

7 § Prokuraoikeus
Prokuraoikeuden myöntämisestä päättää hallitus.

8 § Kokouskutsu
Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus julkaisemalla kokousilmoituksen pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkaan on ilmoitettava osallistumisestaan viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta kokouskutsussa mainittuun paikkaan saadakseen osallistua kokoukseen.

9 § Yhtiökokous
Yhtiökokous voidaan yhtiön kotipaikan lisäksi pitää Joensuussa tai Helsingissä.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä
1. tilinpäätös, mikä myös käsittää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenen palkkiosta ja matkakustannusten korvausperusteista;
7. päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava
8. hallituksen jäsenet sekä
9. yksi tilintarkastaja ja tarvittaessa hänelle varamies.

11 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.