Taloustieto

Vuosi 2023 lyhyesti

2023 2022 Muutos, %
Liikevaihto, M€ 45,3 44,3 2,4
Liiketulos, M€ 5,5 4,7 18,0
Tulos ennen veroja, M€ 4,9 4,1 19,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 20,8 19,7
Omavaraisuusaste, % 47,8 39,0
Osakekohtainen tulos, € 0,06 0,08
Osakekohtainen oma pääoma, € 0,30 0,24
Osinko:
A-sarjan osake, € 0,01
K-sarjan osake, € 0,0083

Tunnuslukujen laskentaperusteet

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Oman pääoman
tuottoprosentti (RO
I)
 = voitto/tappio
oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)
x100
 

 

Sijoitetun pääoman
tuottoprosentti (ROI)
= voitto/tappio ennen veroja +
korko- ja muut rahoituskulut
oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana)
x100
 

 

Omavaraisuusaste, %
= oma pääoma
taseen loppusumma – saadut ennakot
x100
 

 

Nettovelkaan-
tumisaste
, %
= korolliset nettorahoitusvelat
oma pääoma
x100
 

 

Current ratio
= lyhytaikaiset varat
lyhytaikaiset velat

 

IFRS:n mukaiset tunnusluvut

Osakekohtainen
tulos
 = emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva tulos

tilikauden keskimääräinen, osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä *)
 

 

Osakekohtainen osinko
= tilikaudelta jaettu osinko
osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä tilinpäätöspäivänä *)
x100

 

Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtainen
oma pääoma
= emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä *)
 

 

Osinko
tuloksesta, %
= osakekohtainen osinko
osakekohtainen tulos
x100
 

 

Efektiivinen
osinkotuotto-prosentti
= osakekohtainen osinko/osake
A-osakkeen pörssikurssi tilikauden lopussa
x100
 

 

Hinta/voitto
-suhde (P/E)
= A-osakkeen pörssikurssi
tilikauden lopussa

osakekohtainen tulos

 

*) ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita