Eettiset periaatteet

  • Tulikivi on syntynyt yhdistämällä suomalainen arktisen olosuhteiden tuntemus, puulämmitysosaaminen ja ainutlaatuinen vuolukivivaranto.
  • Tehtävämme on luoda aitoja elämyksiä ja luotettavaa lämpöä luonnonmateriaaleilla.
  • Tavoitteemme on olla markkinoilla erottuva tulisija-, kiuas- ja luonnonkivitoimija, jonka muotoilua ja teknologista osaamista arvostetaan Euroopassa.

Tulikiven arvot ja toimintatavat

  • Tulikivi toimii taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.
  • Kuuntelemme kuluttajia ja yhteistyökumppaneitamme, ja testaamme ideamme ja uudet tuotekonseptit heillä.
  • Olemme yrittäjä- ja ongelmanratkaisuhenkisiä sekä kehitämme jatkuvasti osaamistamme.
  • Kehitämme korkealaatuisia ja elämyksellisiä tuotteita ja palveluja, jotka soveltuvat sekä kotimaahan että vientiin.

Tulikiven vastuullisuus

  • Ympäristö: Tulikiven toiminta perustuu omiin Suomessa sijaitsevien vuolukivivarantojen ja teollisten sivuvirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Lyhyt etäisyys tehtaalta asiakkaille pienentää tuotteiden hiilijalanjälkeä.
  • Sosiaalinen vastuu: Tulikiven tuotteet ovat korkealaatuisia ja pitkäikäisiä. Ne valmistetaan vastuullisesti Suomessa oman toimintaan sitoutuneen henkilökunnan toimesta. Tulikivi on sitoutunut noudattamaan YK-ihmisoikeussopimuksen periaatteitta ja vaatii sitä myös toimitusketjultaan.
  • Hallinto: Pörssinoteerattu perheyhtiö, joka tavoittelee hyvää taloudellista kannattavuutta sekä toimii pitkäjänteisesti ja sidosryhmiään arvostaen.

Tulikiven eettisten periaatteiden pohjana ovat Tulikiven arvot ja toimintatavat sekä toimintapolitiikat. Ohjeet noudattavat YK:n ihmisoikeuksien julistuksen (1948), ILO:n Julistuksen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista (1944, 1998) sekä YK:n UNGP:n (Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011) linjauksia.

Nämä eettiset periaatteet ovat Tulikiven hallituksen hyväksymät

 1. Ympäristöstä huolehtiminen

Ekologisuus on tärkeä arvo asiakkaillemme ja meille itsellemme. Tämän vuoksi tuotteidemme ja toimintamme on oltava todistettavasti ympäristöystävällistä. Noudatamme tinkimättä lakeja ja asetuksia sekä muita meitä sitovia ympäristön hyvinvointiin liittyviä velvollisuuksia. Tunnistamme ja seuraamme toimintamme ja tuotteidemme ympäristövaikutuksia. Pyrimme ennaltaehkäisemään mahdolliset haittavaikutukset ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme hakien uusia ja parempia käytäntöjä ympäristön kannalta mahdollisimman hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

2. Hyvän hallintotavan noudattaminen

Tulikiven ja sen tytäryhtiöiden hallinto perustuu lakiin, yhtiöjärjestykseen ja 1.1.2020 voimaan tulleeseen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin. Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Toimimme em. hallinnointikoodin mukaisesti kaikilla organisaatiotasoilla. Toimintamme on läpinäkyvää ja noudatamme alan hyviä käytäntöjä, tekemiämme sopimuksia sekä hyväksymiämme toimintaohjeita.

3. Lakien ja säädösten noudattaminen

Toimimme voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti ja kunnioitamme konsernia sitovia sopimuksia. Edellytämme näiden noudattamista myös sidosryhmiltämme.

4. Tietosuojasta huolehtiminen

Tietosuojasta huolehtiminen on osa Tulikiven toimintaa, riskienhallintaa ja vastuullisia toimintaperiaatteita. Tulikiven tietosuojapolitiikassa määritellään, kuinka kaikissa Tulikiven toiminnoissa, toimintamaissa ja sopimuskumppaneilla pyritään varmistamaan henkilötietojen lainmukainen käsittely ja tietosuojan korkea taso. Henkilötietojen oikea käsittely vaikuttaa merkittävästi Tulikiven kilpailukykyyn, vaikuttavuuteen ja maineeseen sekä riskienhallintaan. Tulikiven käsittelemät ja tallentamat asiakastiedot eivät sisällä korkean riskin tietoja.

5. Vastuullisesta viestinnästä huolehtiminen

Tulikiven ulkoisen viestinnän tavoitteena on vahvistaa yrityksen positiivista imagoa. Viestinnän pääperiaatteena on, että viestintä tapahtuu nopeasti, avoimesti, rehellisesti, jatkuvasti ja tasapuolisesti, lait, sopimukset ja pörssisäännökset huomioiden.

Tulikiven sisäisen viestinnän tavoitteena on pitää koko henkilöstö tietoisena Tulikiven ydinasioista: arvoista, visiosta, missiosta ja strategioista. Tavoitteena on myös vuorovaikutteisuuden lisääminen, toiminnan sujuvuuden edistäminen, me-hengen parantaminen sekä sisäisen yrityskuvan ja identiteetin vahvistaminen.

Yhtiöllä on nimetyt puhemiehet, jotka saavat antaa yhtiöstä lausuntoja medialle. Jokainen Tulikiven työntekijä vaikuttaa yrityksen imagoon omilla puheillaan ja käytöksellään, mutta henkilöstömme osaa erottaa henkilökohtaiset näkemykset Tulikiven virallisista näkemyksistä. On huomattava, että esim. sosiaalisen median kautta jaetut tiedot säilyvät pitkään ja voivat vaikuttaa vahingollisesti henkilökohtaisella tasolla ja Tulikiveen yrityksenä.

6. Asiakkaan arvostaminen

Kuuntelemme asiakasta. Kohtelemme häntä reilusti ja asiallisesti. Otamme huomioon hänen tarpeensa tarjotessamme tuotteitamme. Pyrimme toiminnassamme asiakkaan kokonaisvaltaiseen tyytyväisyyteen. Tämän vuoksi kehitämme ja parannamme jatkuvasti tuotteitamme vastaamaan kuluttajien muuttuvia tarpeita. Pidämme myös huolta siitä, että tuotteemme, palvelumme ja muu toimintamme on turvallista, laadukasta ja korkeatasoista.

Tiedostamme, että loppuasiakkaan laatukokemus riippuu yhtiön kaikkien toimintojen ja prosessien kyvystä toteuttaa vaadittu laatutaso. Tämän takaamiseksi ylläpidämme laadunhallintajärjestelmää.

7. Avoin ja rehellinen toiminta

Olemme avoimia ja rehellisiä toiminnassamme niin yhtiön ulkopuolisia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme sekä yhtiönä työntekijöitämme ja työntekijöinä yhtiötämme kohtaan. Pidämme lupauksemme ja vastaamme rehellisesti tekemistämme virheistä. Selvitämme ongelmatilanteet ja erimielisyytemme käymällä avointa vuoropuhelua.

Kilpailijoidemme kanssa käymme rehellistä kilpailua turvautuen omiin vahvuuksiimme. Tarvittaessa olemme myös valmiit tekemään yhteistyötä, etenkin edistääksemme toimialan asemaa yhteiskunnassa.

Emme paljasta liike- ja muussa toiminnassamme luottamuksellisia asioita ulkopuolisille.

Toiminnassamme olemme lahjomattomia. Emme ota vastaan lahjuksia yhtiönä emmekä yhtiömme työntekijöinä tai harjoita korruptiota hyötyäksemme lainvastaisella tai muuten epärehellisellä tavalla.

Toimimme kaikessa paikallisesti noudatettavien lakien ja asetusten puitteissa.

8. Toistemme kunnioittaminen ja arvostaminen

Toimimme reilusti, tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti kaikkia kohtaan. Käyttäydymme asiallisesti toisiamme kohtaan, arvostamme toistemme työtä emmekä syrji ketään.

Jokainen meistä vastaa työilmapiiristämme ja sen parantamisesta. Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa käydään säännöllisesti.

9. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja edellytämme, että myös kumppanimme kunnioittavat niitä.

Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä emmekä minkäänlaista pakkotyön muotoa tai muita ihmisoikeuksien loukkauksia.

Kunnioitamme yhdistymisvapautta ja työntekijöiden vapautta järjestäytyä ammatillisesti.

Kunnioitamme jokaisen yksilön arvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia, emmekä suvaitse minkäänlaista syrjintää, uhkailua, häirintää tai loukkauksia.

10. Terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen

Huolehdimme työntekijöidemme työturvallisuudesta ja terveydestä. Tulikiven työterveystyössä tavoitteena on kehittää henkilöstön hyvinvointia ja työympäristön terveellisyyttä. Työterveyshuollon tehtävänä on selvittää ja ehkäistä henkilöstön työkykyyn liittyviä riskejä. Keskeistä työssä on ennaltaehkäisy, jolla vähennetään sairaudesta, tapaturmista ja työkyvyttömyydestä aiheutuvia ongelmia.

Työturvallisuustyö perustuu osana Tulikiven johtamisjärjestelmään tehtyyn työsuojeluohjelmaan ja osastoittain laadittuihin toimintasuunnitelmiin. Ohjelma pitää sisällään työturvallisuusjohtamisen, riskienarvioinnin ja parannustoimet. Perustana on turvallisiin työtapoihin ohjaaminen, 0-tapaturmaa ajattelu sekä työturvallisuuskoulutus.

Vastuu eettisten periaatteiden noudattamisesta on kaikilla

Jokaisen Tulikiven työntekijän vastuulla on noudattaa eettisiä periaatteita päivittäisessä työssään.

Johdon vastuulla on lisäksi eettisten periaatteiden tiedottaminen, ohjaaminen sekä seuranta ja valvonta omilla vastuualueillaan.

Kaikilla on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä, jos heidän tietoonsa tulee eettisen toimintaohjeen rikkomus tai epäily rikkomuksesta. Kuka tahansa (oma henkilökunta tai ulkopuolinen) voi ottaa nimettömästi tai negatiivisia seuraamuksia pelkäämättä yhteyttä konsernin johtoon käyttämällä Tulikiven whistleblowing-järjestelmää ilmoittaakseen mistä tahansa eettisiä periaatteita rikkovasta asiasta tai epäilystä.

Eettisten periaatteiden noudattamatta jättämiset tutkitaan asianmukaisesti ja toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa. Tulikiven eettisten periaatteiden rikkominen tai noudattamatta jättäminen voi johtaa myös kurinpitotoimiin, mukaan lukien jopa työsuhteen tai palvelussuhteen päättäminen.