Yhtiökokous

Kutsu Tulikivi Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

6.3.2008

Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 17.4.2008 kello 12 alkaen Juuan Nunnanlahdessa, Kivikylän auditoriossa.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.2. Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että seuraavalle toimikaudelle hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Juhani Erma, Risto Jääskeläinen (Piispa Ambrosius), Maarit Toivanen-Koivisto, Eero Makkonen, Heikki Vauhkonen, Reijo Vauhkonen ja Matti Virtaala.

3. Ehdotus tilintarkastajaksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Eskelinen.

4. Osingonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan A-sarjan osakkeelle 0,0450 euroa/osake, ja K-sarjan osakkeelle 0,0433 euroa/osake. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 22.4.2008. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 29.4.2008.

5. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta seuraavin ehdoin:

a) Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Lisäksi osakkeita voi myös hankkia käytettäväksi osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, osakepalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

b) Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan enintään 954 000 kappaletta.

c) Osakkeita hankitaan siten, että;

(i) Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan OMX Pohjoismaisen Pörssin/Helsinki sääntöjä noudattaen;

(ii) Yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan osakkeenomistajien omistusten suhteessa tekemällä tarjous K-sarjan osakkeenomistajille siten, että K-sarjan osakkeelle maksettava hinta vastaa ostotarjouksen allekirjoittamispäivää edeltävän kahden viikon ajanjaksolta lasketun A-sarjan osakkeen julkisessa kaupankäynnissä OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä toteutuneiden kauppojen painotettua keskiarvoa. Mikäli K-osakkeita ei näin saada hankituksi yhtiökokouksen päätöksessä mainittua määrää, voi hallitus hankkia puuttuvan määrän niiltä K-osakkeiden omistajilta, jotka ovat valmiit myymään enemmän kuin suhteellisen osuutensa hankittavasta määrästä. Mikäli osakkeita tarjotaan hankittavaa määrää enemmän, hallitus päättää ottaen huomioon myyjien omistuksen ja tarjottujen osakkeiden määrän, kuinka hankinta jaetaan tarjoajien kesken.d) Osakkeiden hankkiminen tapahtuu voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla ja osakkeiden hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

e) Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

f) Muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista päättää yhtiön hallitus.

6. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Uusia osakkeita voitaisiin antaa seuraavasti: yhteensä enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voitaisiin luovuttaa seuraavasti: yhteensä enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita.

Lisäksi valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla.

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Hallitus voisi valtuutuksen nojalla myös suorittaa yhtiön osakepalkkioita.

Hallituksella olisi oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Asiakirjojen nähtävillä pitäminen

Yhtiön tilinpäätösasiakirjat sekä yhtiökokoukselle tehnyt ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävillä 17.3.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa Nunnanlahdessa ja yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.tulikivi.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennös asiakirjoista. Vuosikertomus postitetaan kaikille osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 7.4.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa siitä 7.4.2008 mennessä yhtiölle. Ilmoittautuminen tulee tehdä joko puhelimitse Kaisa Toivaselle numeroon 0207 636 251, sähköpostitse osoitteeseen kaisa.toivanen@tulikivi.fi tai postitse osoitteella Tulikivi Oyj/yhtiökokous, 83900 Juuka. Mahdolliset valtakirjat tulee esittää ilmoittautumisen yhteydessä.

Juuassa 6.3.2008

TULIKIVI OYJ
HALLITUS