Yhtiökokous

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

17.9.2013

Kutsu Tulikivi Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

 

Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 8. lokakuuta 2013 klo 9.00 alkaen Ekberg Extra, Bulevardi 9 A, II krs., Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 8.30.

 

 1. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Kokouksen avaaminen

 

 1. Kokouksen järjestäytyminen

 

 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 

 1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

 

Hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voisi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

 

Lisäksi esitetään, että valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään laskettaisiin yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

 

Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

 

Tämän valtuutuksen nojalla A-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 26 000 000 kappaletta, ovat ne sitten uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

 

Valtuutus osakeanteihin ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2014 saakka. Tämä valtuutus ei kumoa yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2013 päättämän osakeantivaltuutuksen, joka pysyy voimassa muuttumattomana.

 

Osakeantivaltuutus liittyy yhtiön suunnitteleman osakeannin toteuttamiseen. Yhtiö julkistaa osakeannista erillisen pörssitiedotteen 17.9.2013.

 

 1. Nimitystoimikunnan lopettamisesta päättäminen ja uuden hallituksen jäsenen valinta

 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 12.4.2012 päätti nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on hallituksen jäsenten valinnan valmistelu yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta varten, hallituksen jäsenten palkitsemisasioiden valmistelu ja hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen. Nimitystoimikuntaan kuuluvat tällä hetkellä Heikki Vauhkonen, Reijo Vauhkonen ja Matti Virtaala.

 

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että nimitystoimikunnasta luovutaan ja sen tehtävistä vastaa tulevaisuudessa hallituksen nimitysvaliokunta, joka vastasi kyseisistä tehtävistä ennen 12.4.2012. Hallitus valitsee erikseen keskuudestaan nimitysvaliokunnan jäsenet.

 

Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen esityksen nimitystoimikunnasta luopumisesta edellä mainitun mukaisesti, hallitus ehdottaa lisäksi että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Anu Vauhkonen. Hallituksen jäsenten lukumäärä valinnan jälkeen olisi 7 ja vanhoina hallituksen jäseninä jatkavat Nella Ginman-Tjeder, Olli Pohjanvirta, Markku Rönkkö, Pasi Saarinen, Harri Suutari ja Heikki Vauhkonen.

 

 1. Kokouksen päättäminen

 

 1. Yhtiökokousasiakirjat

 

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen ehdotus sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tulikivi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.tulikivi.fi/Konserni/yhtiökokoukset/Yhtiökokous_2013. Hallituksen ehdotus on myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja siitä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 22.10.2013 alkaen. 

 

 1. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 

 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 26.9.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 28.9.2013, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 

 1. a) sähköpostin kautta / kaisa.toivanen@tulikivi.fi;

 

 1. b) puhelimitse numeroon 0207 636 251 tai 0207 636 322 (ma – pe klo 8 – 16, la 28.9. klo 8 -16 vain 0207 636 251);

 

 1. c) telefaksilla numeroon 020 605 0701; tai

 

 1. d) kirjeitse osoitteeseen Tulikivi Oyj / yhtiökokous, 83900 Juuka.

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

 

Osakkeenomistajien Tulikivi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

 

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 26.9.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 3.10.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn

osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,

merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.tulikivi.fi/Konserni/yhtiökokoukset/Yhtiökokous_2013.

 

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tulikivi Oyj / yhtiökokous, 83900 Juuka ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 

 1. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 

Tulikivi Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 17.9.2013 yhteensä [27 603 970] A-osaketta ja [9 540 000] K-osaketta eli yhteensä [37 143 970] osaketta. Näistä on yhtiön hallussa [124 200] A-osaketta.  A-osakkeilla on yhteensä [27 603 970] ääntä ja K-osakkeilla [95 400 000] ääntä. Tämän mukaan yhtiökokouksessa voidaan äänestää [122 879 770] äänellä.

 

Juuka 17. syyskuuta 2013

 

TULIKIVI OYJ

HALLITUS

 

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki

 Keskeiset tiedotusvälineet

 www.tulikivi.com

 

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, www.tulikivi.com

 – toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555

 – hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, p. 0400 384 937