Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 01-03/2006

21.4.2006

– Tulikivi-konsernin liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä 24,5
prosenttia ja oli 16,3 (13,1) miljoonaa euroa.
– Vienti kasvoi 60 prosenttia.
– Konsernin voitto ennen veroja oli 1,7 (0,3) miljoonaa euroa.
– Konsernin tilausvirta on pysynyt edelleen hyvänä. Tilauskanta
katsauskauden päättyessä oli 9,7 (6,6) miljoonaa euroa.

Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto oli 16,3 miljoonaa euroa (13,1 miljoonaa
euroa tammi-maaliskuu 2005). Liikevaihdon kasvu on orgaanista.
Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto oli 14,6 (11,4) miljoonaa
euroa ja luonnonkivituotteet-liiketoiminnan (ent.
rakennuskiviliiketoiminta) liikevaihto 1,7 (1,7) miljoonaa euroa.

Viennin osuus liikevaihdosta oli 9,7 (6,0) miljoonaa euroa eli
59,4 (45,9) prosenttia. Suurimmat vientimaat olivat Saksa ja
Ruotsi. Kotimaan liikevaihto oli 6,6 (7,1) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto oli 1,7 (0,3) miljoonaa euroa. Tulisijat-
liiketoiminnan liikevoitto oli 2,3 (0,9) miljoonaa euroa,
luonnonkivituotteet-liiketoiminnan 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja
liiketoiminnoille kohdistamattomat kulut 0,7 (0,7) miljoonaa
euroa.
Konsernin voitto ennen veroja oli 1,7 (0,3) miljoonaa euroa.

Rahoitus ja investoinnit
Konsernin rahoitusasema on hyvä. Liiketoiminnan rahavirta ennen
investointeja oli –0,4 (-3,0) miljoonaa euroa.  Konsernin
käyttöpääoma kasvoi katsauskaudella 2,8 (3,9) miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 64,1 prosenttia (51,6 prosenttia 31.3.2005
osingon vähentämisen jälkeen). Korollisten nettovelkojen suhde
omaan pääomaan eli gearing oli 5,5 (33,3) prosenttia. Current
ratio oli 1,6 (1,5). Osakekohtainen oma pääoma oli 2,94 (2,33)
euroa.

Konsernin tuotanto- ja louhosinvestoinnit olivat 1,8 (1,3)
miljoonaa euroa.
Katsauskaudella aloitettiin Juuassa noin 5 miljoonan euron
tehdasinvestointi, joka valmistuu syksyllä 2006. Tehtaassa
valmistetaan uuden tuotesukupolven Tulikivi-mallistoa, jota
esiteltiin markkinoille ensimmäistä kertaa Veronan
tulisijamessuilla maaliskuussa.

Venäjälle, Karjalan Tasavaltaan saatiin tammikuussa 2006
kivivarojen tutkimiseen ja tuotannolliseen käyttöön oikeuttava
hyödyntämislupa. Tutkimustyöt käynnistyvät tulevan kesän aikana.

A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto
Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 648 596 kappaletta
vastaten 6,9 miljoonaa euroa. Osakkeen ylin kaupankäyntikurssi oli
12,50 euroa ja alin 8,16 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli
12,00 euroa.

Merkittävät tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen
Tulikivi Oyj osti pääliiketoimintanaan kaakeliuuneja valmistavan
Kermansavi Oy:n osakekannan 3.4.2006. Kauppa vahvistaa Tulikiven
asemaa varaavien uunien markkinajohtajana ja täydentää Tulikiven
tuotevalikoimaa. Kermansavi Oy:n liikevaihto vuonna 2005 oli noin
16 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja oli 1,5 miljoonaa euroa.
Kauppasumma oli 13,1 miljoonaa euroa.

Tulikivi Oyj:n 6.4.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti
osingoksi 0,280 euroa / A-osake ja 0,273 euroa / K-osake.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen entiset jäsenet.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakkeiden lukumäärän
lisäämiseksi nelinkertaiseksi osakepääomaa korottamatta.
Osakkeiden lukumäärän lisäys on voimassa 21.4.2006 alkaen.
Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotukset koskien
hallituksen valtuuttamista omien osakkeiden hankkimiseen ja
luovuttamiseen sekä osakepääoman korottamiseen.

Tulevaisuuden näkymät
Tulikiven myynti kasvaa edelleen. Yhtiö jatkaa panostuksia
jakeluteiden kehittämiseen ja markkinointiin. Energian
kallistuminen ja sen jakeluun liittyvät epävarmuudet lisäävät
tulisijojen kysyntää. Konsernin liikevaihto ja tulos kehittyvät
positiivisesti vuositasolla.  Kermansavi Oy:n oston arvioidaan
vaikuttavan konsernin tulokseen lievästi positiivisesti vuonna
2006.

Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 9,7 miljoonaa euroa,
josta tulisijat-liiketoiminnan osuus 9,3 (5,9) miljoonaa euroa ja
luonnonkivituotteet-liiketoiminnan osuus 0,4 (0,7) miljoonaa
euroa.

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteiden mukaisesti.

KONSERNITULOSLASKELMA
Me                                 01-03/  01-03/ Muutos,   01-12/
2006    2005       %     2005

Liikevaihto                          16,3    13,1    24,1     58,6
Liiketoiminnan muut tuotot            0,1     0,1              0,3
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen muutos         -0,1    -0,4             -1,0
Valmistus omaan käyttöön              0,2     0,1              1,2

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö       2,5     2,1              9,7
Ulkopuoliset palvelut                 1,7     1,5              6,6
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut                                 5,9     4,8             21,0
Poistot                               1,0     1,0              4,0
Liiketoiminnan muut kulut             3,7     3,2             11,5

Liikevoitto                           1,7     0,3   466,7      6,3
Prosenttia liikevaihdosta            10,6     2,3             10,7
Rahoituskulut (netto)                 0,0     0,0             -0,1
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta                               -0,1

Voitto ennen veroja                   1,7     0,3   572,8      6,1
Prosenttia liikevaihdosta            10,5     1,9             10,3
Välittömät verot                      0,4     0,2              1,7

Katsauskauden voitto                  1,3     0,1  1145,1      4,4

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos (EUR)           0,14    0,01             0,48
Laimentamaton ja laimennettu

KONSERNITASE
Me                                03/2006 03/2005          12/2005
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet                            0,9     1,0              0,9
Rakennukset                           6,7     6,4              6,2

Koneet ja kalusto                     9,0     8,3              8,4
Muut aineelliset hyödykkeet           0,7     0,8              0,8
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo                     0,6     0,6              0,6
Muut aineettomat hyödykkeet           4,2     3,1              4,1
Sijoituskiinteistöt                   0,2     0,2              0,2
Myytävissä olevat sijoitukset         0,1     0,1              0,1
Saamiset                                                       0,2
Laskennalliset verosaamiset           0,5     0,6              0,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä         22,9    21,1             22,0

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                       7,3     7,2              7,0
Myyntisaamiset                        8,6     9,2              6,5
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset               0,1     0,5              0,0
Muut saamiset                         1,4     1,7              0,8
Ennakkomaksut                                 0,2              0,2
Rahavarat                             1,4     1,2              4,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä         18,8    20,0             18,6
Varat yhteensä                       41,7    41,1             40,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma                           6,2     6,2              6,2
Ylikurssirahasto                      5,4     5,4              5,4
Kertyneet voittovarat                15,2     9,6             13,9
Oma pääoma yhteensä                  26,8    21,2             25,5
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat              0,8     0,8              0,8
Eläkevelvoitteet                              0,0
Varaukset                             0,3     0,2              0,3
Korolliset velat                      1,8     5,3              1,8
Muut velat                            0,4     0,4              0,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä          3,3     6,7              3,3
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat              10,5    10,3             10,2
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat                  0,1                      0,1
Lyhytaikaiset korolliset velat        1,1     2,9              1,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä         11,7    13,2             11,8
Velat yhteensä                       15,0    19,9             15,1
Oma pääoma ja velat yhteensä         41,8    41,1             40,6

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA        01-03/  01-03/           01-12/
Me                                   2006    2005             2005

Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden voitto                  1,3     0,1              4,4
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity
maksutapahtumaa                       1,0     1,0              4,0
Korkokulut ja –tuotot ja verot        0,4     0,2              1,8
Käyttöpääoman muutos                 -2,8    -3,9              1,8
Maksetut ja saadut korot
ja maksetut verot                    -0,3    -0,4             -1,5
Liiketoiminnan nettorahavirta        -0,4    -3,0             10,5

Investointien rahavirrat
Osakkuusyritysten hankinta ja
niille myönnetyt lainat                                       -0,1
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin           -1,9    -1,4             -5,1
Investointeihin saadut avustukset
ja hyödykkeiden myynti                0,1     0,1              0,3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahavarat, muutos                 0,8              0,8
Investointien nettorahavirta         -1,8    -0,5             -4,1

Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot                               1,8
Lainojen takaisinmaksut              -0,5    -2,3             -5,3
Maksetut osingot                                              -2,1
Rahoituksen nettorahavirta           -0,5    -0,5             -7,4

Rahavarojen muutos                   -2,7    -4,0             -1,0

Rahavarat tilikauden alussa           4,1     5,1              5,1
Rahavarat tilikauden lopussa          1,4     1,1              4,1

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
03/2006 03/2005          12/2005
Tilauskanta (31.3.), Me               9,7     6,6              9,2
Bruttoinvestoinnit, Me                2,2     1,3              5,1
Bruttoinvestoinnit, %/Lv             13,4    10,2              8,7
Henkilöstö keskimäärin                544     492              514

Osakekohtainen tulos, euro           0,14    0,01             0,48
Osakekohtainen oma pääoma, euro      2,94    2,33             2,80
Omavaraisuusaste, %                  64,1    51,6             63,0
Gearing, %                            5,5    33,3             -3,1
Current ratio                         1,6     1,5              1,6

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin  9106385 9106385          9106385
Osakkeiden lukumäärä 31.3.        9106385 9106385          9106385

LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Me
Osake-    Yli- Muunto-Osingon-    Ker-   Yht.
pääoma kurssi-    erot    jako  tyneet
rahasto                 voitto-
varat
Oma pääoma 1.1.2006     6,2     5,4     0,0            13,9   25,5
Muuntoerot                              0,0                    0,0
Katsauskauden voitto                                    1,3    1,3
Oma pääoma 31.3.2006    6,2     5,4     0,0            15,2   26,8

Osake-    Yli- Muunto-Osingon-    Ker-   Yht.
pääoma kurssi-    erot    jako  tyneet
rahasto                 voitto-
varat
Oma pääoma 1.1.2005     6,2     5,4     0,0            11,6   23,2
Muuntoerot                              0,0                    0,0
Katsauskauden voitto                                    0,1    0,1
Osingonjako                                    -2,1           -2,1
Oma pääoma 31.3.2005    6,2     5,4     0,0    -2,1    11,7   21,2

SEGMENTTI-INFORMAATIO
Liiketoiminta-alueet                  Q!/     Q1/             1-12
Me                                   2006    2005             2005
Liikevaihto                          16,3    13,1             58,6
Tulisijat-liiketoiminta              14,6    11,4             52,2
luonnonkivituotteet-
liiketoiminta                         1,7     1,7              6,4

Liikevoitto                           1,7     0,3              6,3
Tulisijat-liiketoiminta               2,3     0,9              8,8
Luonnonkivituotteet-
liiketoiminta                         0,1     0,1              0,2
Konsernin kohdistamattomat kulut     -0,7    -0,7             -2,7

SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Q1/     Q4/     Q3/    Q2/       Q1/
2006    2005    2005   2005      2005
Liiketoiminta-alueet
Liikevaihto                  16,3    17,6    13,4   14,6      13,1
Tulisijat-liiketoiminta      14,6    15,9    12,1   12,8      11,4
Luonnonkivituotteet-
liiketoiminta                 1,7     1,7     1,3    1,8       1,7

Liikevoitto                   1,7     2,7     1,7    1,5       0,3
Tulisijat-liiketoiminta       2,3     3,2     2,5    2,1       0,9
Luonnonkivituotteet-
liiketoiminta                 0,1     0,1    -0,1    0,1       0,1
Konsernin kohdistamattomat   -0,7    -0,6    -0,7   -0,7      -0,7
kulut

ANNETUT VASTUU, VASTUUSITOUMUKSET
JA MUUT VASTUUT
Me                                 3/2006  3/2005              12/
2005
Rahalaitoslainat ja muut pitkä-
aikaiset velat, joiden vakuudeksi
annettu kiinnityksiä ja pantteja      2,6     7,4              2,9
Annetut kiinnitykset ja pantit       10,8    10,8             10,8
Muut omasta puolesta annetut
kiinnitykset ja pantit                1,7     1,7              1,7

Ympäristövastuut
Kaivoslain ja ympäristölainsäädännön perusteella Tulikivi Oyj:llä
on maisemointivelvoitteita, jotka on täytettävä louhosta aikanaan
lopetettaessa.  Velvoitteiden määrä ei ole luotettavasti
arvioitavissa, mutta sen ei odoteta olevan merkittävä.

Johdannaissopimukset
Taseen ulkopuolisten johdannaissopimusten merkitys on vähäinen.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.3.2006
Osakkaan nimi                            Osakkeet            Osuus
äänivallasta
Vauhkonen Reijo                         1 039 673           24,4 %
Vauhkonen Heikki                          749 938           23,8 %
Elo Eliisa                                739 255            5,9 %
Virtaala Matti                            604 723           12,0 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen                                 475 595            1,5 %
Mutanen Susanna                           449 375            7,3 %
Erikoissijoitus Phoebus                   210 000            0,7 %
Vauhkonen Mikko                           200 175            3,6 %
Nuutinen Tarja                            168 635            3,5 %
Fondita Nordic Small
Cap Placfond                              163 100            0,5 %
Muut osakkaat                           4 305 916           16,8 %

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj ja tytäryhtiöt Kivia Oy,
AWL-Marmori Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO Tulikivi Russia.
Konserniyrityksiä ovat lisäksi Tulikivi Vertriebs GmbH ja The New
Alberene Stone Company, Inc., joilla ei ole enää liiketoimintaa.
Emoyhtiöllä on Saksassa kiinteä toimipaikka Tulikivi Oyj
Niederlassung Deutschland. Konsernilla on osakkuusyhtiö Stone Pole
Oy. Kermansavi Oy  kuuluu konserniin 3.4.2006 lähtien.

TULIKIVI OYJ

Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

Jakelu:  Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000,
www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
– toimitusjohtaja Juha Sivonen