Puolivuosikatsaus

Osavuosikatsaus 01-06/2011

4.8.2011

– Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 15,6 me (14,7 me 04-06/2010), liiketulos -0,3 (+0,5) me ja tulos ennen veroja -0,5 (+0,2) me. – Liiketulos ennen toimintojen keskittämisestä aiheutuneita kuluja oli +0,3 me. Konsernin vertailukelpoinen, rakennuskiven vaihto-omaisuuden myymisen vaikutuksella oikaistu liikevaihto oli 15,2 me.
–  Katsauskaudella konsernin liikevaihto oli 28,2 me (25,4 me 01-06/2010), liiketulos -1,8 (-1,3) me ja tulos ennen veroja oli -2,2 (-1,7) me. Liiketulos ennen keskittämisestä aiheutuneita kuluja oli -1,2 me.
– Osakekohtainen tulos oli katsauskaudella – 0,04 (-0,04) euroa ja toisella neljänneksellä -0,01 (0,00) euroa.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli –2,3 (-2,1) me.
– Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 8,5 (6,7 30.6.2010) me.
– Tulevaisuuden näkymät: Koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia. Toimialan normaalin kausivaihtelun takia liikevoiton kertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle.  Parantuneen kustannustehokkuuden myötä, keskittämisestä syntyneistä kuluista huolimatta koko vuoden liiketulos paranee ja muodostuu positiiviseksi.
Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-6/2011. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedotteen liitteenä.
Avainluvut

 

1-6/
2011
1-6/
2010
Muu-
tos,
%
1-12/
2010
4-6/
2011
4-6/
2010
Muu-
tos,
%
Liikevaihto, me
28,2
25,4
11,0
55,9
15,6
14,7
6,1
Liiketulos, me
-1,8
-1,3
-38,5
-0,3
-0,3
0,5
-160,0
Tulos ennen
veroja, me
-2,2
-1,7
29,4
-1,0
-0,5
0,2
-350,0
Katsauskauden
laaja tulos, me
-1,7
-1,3
-30,8
-0,7
-0,3
0,1
-400,0
Osakekohtainen tulos, e
-0,04
-0,04
-0,02
-0,01
0,00
Liiketoiminnan rahavirta
ennen investointeja, me
-2,3
-2,1
2,9
Omavaraisuus-
aste, %
33,3
35,8
37,0
Nettovelkaantu-
misaste, %
100,5
84,4
68,1
Sijoitetun pää-
oman tuotto, %
-7,5
-4,7
-0,1
-2,2
4,4

 

Toimitusjohtajan kommentit:
 ”Tulikivi-konsernin liikevaihdon kasvu toisella vuosineljänneksellä jäi ennakoitua alhaisemmaksi. Toimituksia ajoittuu edellisvuotta enemmän alkusyksyyn alkukesän sijaan.
Kotimaassa kysyntä on yleisen taloudellisen epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta edelleen varsin vahvaa. Alkuvuoden aikana toteutettu jakelutien laajentaminen tukee myynnin kasvua syksyllä.
Uuniviennissä kysynnän kasvu on vahvinta Saksassa, Venäjällä, Ruotsissa ja Baltiassa.
Saksassa tehdyt energiapäätökset heijastunevat myönteisesti myös verhouskiven kysyntään syksyn aikana. Liikevaihto säilyy verhouskivissä hyvänä myös toisella vuosipuoliskolla.
Panostuksia Saunaliiketoiminnan tuotteiston laajentamiseksi ja jakelun kehittämiseksi on jatkettu suunnitelmien mukaan, mikä on rasittanut kannattavuutta. Tuotteiden jakelu on käynnistysvaiheessa.
Ydinliiketoimintoihin keskittymistä koskeva projekti on edennyt suunnitelman mukaisesti.
Tehdyt toimenpiteet yhtiön tehostamiseksi luovat hyvän pohjan kannattavuuden selkeälle parantamiselle, jos tuotteiden kysynnän kasvu säilyy nykyisenä.
Keskittyminen ydinliiketoimintoihin
Konsernin ydinliiketoimintoja ovat tulisija-, sauna- ja sisustuskivituotteiden valmistaminen, tuotekonseptien kehittäminen sekä markkinoiminen kuluttajille. Tulikivi luopuu astioiden valmistuksesta kuluvan vuoden loppuun mennessä. Katsauskauden lopussa myytiin lisäksi Taivassalon rakennuskiviliiketoiminta, ja päätettiin luonnonkivituotteiden valmistuksen keskittämisestä Espoon tehtaalle.
Keskittymisen seurauksena konsernin henkilöstömäärä väheni n. 50 henkilöä, joista irtisanomisten seurauksena 38 henkilöä. Toisen vuosineljänneksen liikevaihtoon sisältyy 0,4 miljoonaa euroa rakennuskiviliiketoiminnan vaihto-omaisuuden myymisestä muodostunutta liikevaihtoa ja tulokseen sisältyy järjestelystä aiheutuneita kertaluonteisia kuluja nettomäärältään n. 0,6 miljoonaa euroa. Näistä kuluista uudelleenjärjestelyvaraus on n. 0,5 miljoonaa euroa, arvonalentumistappiot ja muut kulut ja kuluvaraukset 0,3 miljoonaa euroa ja myyntivoitot 0,2 miljoonaa euroa. Näistä nettokuluista kohdistuu tulisijat-liiketoiminnalle -0,4 miljoonaa euroa ja luonnonkivituotteet-liiketoiminnalle -0,2 miljoonaa euroa. Rakennuskiviliiketoimintakaupan vaikutus v. 2011 liikevaihtoon on -0,6 miljoonaa euroa, mutta sillä ei ole olennaista vaikutusta loppuvuoden tulokseen.
Ydinliiketoimintoihin keskittyminen mahdollistaa konsernin kannattavuuden paranemisen edelleen tilikaudesta 2012 alkaen. Järjestely pienentää vuosiliikevaihtoa vajaat 3 miljoonaa euroa.
Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto oli 28,2 miljoonaa euroa (25,4 miljoonaa euroa tammi-kesäkuu 2010). Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto oli 24,9 (22,5) miljoonaa euroa ja luonnonkivituotteet-liiketoiminnan liikevaihto 3,3 (2,9) miljoonaa euroa. Luonnonkivituotteet-liiketoiminnan vertailukelpoinen liikevaihto oli 2,9 miljoonaa euroa.
Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 15,1 (13,3) miljoonaa euroa eli 53,4 (52,2) prosenttia. Viennin liikevaihto oli 13,1 (12,1) miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ruotsi, Ranska ja Saksa. Viennin liikevaihdon kasvu tuli verhouskiven myynnin kasvusta.
Konsernin liiketulos oli edellä mainittujen keskittämisestä aiheutuneiden kulujen jälkeen -1,8 (-1,3) miljoonaa euroa. Segmenttiraportoinnin mukaisesti Tulisijat-liiketoiminnan vastaava liiketulos oli -0,6 (-0,3) miljoonaa euroa ja Luonnonkivituotteet-liiketoiminnan -0,3 (-0,1) miljoonaa euroa. Muiden erien kulut olivat -0,9 (-0,9) miljoonaa euroa. Katsauskaudella liiketulosta rasittivat toimintojen keskittämisestä aiheutuneiden kulujen lisäksi sähkökiukaiden lanseeraamisesta markkinoille ja kotimaan jakelutien laajentamisesta sekä yritysilmeen uudistamisesta aiheutuneet 0,6 miljoonan euron kulut.
Konsernin tulos ennen veroja oli –2,2 (-1,7) miljoonaa euroa ja nettotulos -1,7 (-1,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,04 (-0,04) euroa.
Konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 15,6 miljoonaa euroa (14,7 miljoonaa euroa huhti-kesäkuu 2010), liiketulos –0,3 (+0,5) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -0,5 (+0,2) miljoonaa euroa. Ilman keskittämistoimenpiteitä toisen vuosineljänneksen liikevaihto olisi ollut 15,2 miljoonaa euroa ja liiketulos +0,3 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,01 (0,00) euroa.
Rahoitus ja investoinnit
Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli –2,3 (-2,1) miljoonaa euroa.
Käyttöpääoma kasvoi katsauskauden aikana 1,5 miljoonaa euroa ja oli 8,7 miljoonaa euroa (9,4 miljoonaa euroa 30.6.2010). Korolliset velat olivat 26,5 (26,7) miljoonaa euroa ja konsernin nettorahoituskulut 0,4 (0,5) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 33,3 prosenttia (35,8 prosenttia 30.6.2010). Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli 100,5 (84,4) prosenttia. Current ratio oli 1,6 (1,8). Osakekohtainen oma pääoma oli 0,53 (0,58) euroa.
Konsernin rahoitusasema on hyvä. Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 6,9 (8,4) miljoonaa euroa ja käyttämättömien luottolimiittien määrä 3,0 (1,0) miljoonaa euroa.
Konsernin tuotanto-, louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat katsauskaudella 2,3 (1,2) miljoonaa euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kustannukset kasvoivat ja olivat 1,2 (0,9) miljoonaa euroa eli 4,3 (3,6) prosenttia liikevaihdosta. Näistä aktivoitiin taseeseen 0,3 (0,2) miljoonaa euroa.
Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli katsauskauden päättyessä 510 (498) henkilöä. Toimintojen keskittämisen seurauksena konsernin henkilöstömäärä vähenee 49 henkilöä, joista irtisanomisten seurauksena 38 henkilöä. Henkilöstömäärä näiden vähennysten jälkeen on 461 henkilöä. Palkka- ja palkkiokulut olivat katsauskaudella yhteensä 8,9 (7,8) miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 421 (374) henkilöä.
Varsinainen yhtiökokous
Tulikivi Oyj:n 14.4.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,0250 euroa/A-osake ja 0,0233 euroa/K-osake. Osinkojen maksupäivä oli 28.4.2011. Muut yhtiökokouksen päätökset löytyvät yhtiökokouspäivänä julkaistusta erillisestä tiedotteesta.
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Taloudellinen epävarmuus Euroopassa on kasvanut. Konsernin lähiajan riskejä ovat taloudessa tapahtuvat yllättävät negatiiviset vaihtelut. Riskeihin kuuluu myös kuluttajakysynnän ohjautuminen pelkästään hinnan perusteella eikä tuoteominaisuuksien perusteella.
Toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen on käynnistymisvaiheessa. Tämän tyyppisiin hankkeisiin liittyy usein aikataulu- ja kustannusriski.
Riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2010 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Tulevaisuuden näkymät
Kotimaassa tulisija-tuotteiden näkymät ovat vilkkaan uudisrakentamisen ja kallistuvan kuluttajaenergian johdosta hyvät. Viennissä elpyvä uudisrakentaminen ja kallistuva kuluttajaenergia lisäävät tulisijojen kysyntää tilikauden aikana. Verhouskivien kysyntä jatkuu hyvänä.
Uudet sauna- ja tulisijatuotteet sekä laajentuva jakeluverkko kasvattavat osaltaan liikevaihtoa.
Koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia. Toimialan normaalin kausivaihtelun takia liikevoiton kertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle. Parantuneen kustannustehokkuuden myötä, keskittämisestä syntyneistä kuluista huolimatta koko vuoden liiketulos paranee ja muodostuu positiiviseksi.
TULIKIVI OYJ
Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala, 0207 636 666
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555