Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 01-09/2004

21.10.2004

*Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani
katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me).
*Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me.
Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi noin 10 prosenttia.
*Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa ja osakekohtainen oma
pääoma 2,42 (2,84) euroa.

Liikevaihto ja tulos

Tulikivi-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 39,4 miljoonaa
euroa(38,3 tammi-syyskuu 2003), josta syksyllä 2003 ostetun Kivia
Oy:n liikevaihto oli 2,2 miljoonaa euroa. Tulisijaliiketoiminnan
liikevaihto oli 34,7 (31,7) miljoonaa euroa.
Rakennuskiviliiketoiminnan liikevaihto oli 4,7 (6,6) miljoonaa
euroa.

Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 20,5 (20,8) miljoonaa euroa eli
51,9 (54,4) prosenttia. Viennin liikevaihto oli 18,9 (17,5)
miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Saksa ja Ruotsi.

Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä oli 3,2 (2,5) miljoonaa
euroa. Tulisijaliiketoiminnan tulos ennen satunnaisia eriä oli
katsauskaudella 3,3 (3,3) miljoonaa euroa.
Rakennuskiviliiketoiminnan tulos ennen satunnaisia eriä kääntyi
kuluneella vuosineljänneksellä voitolliseksi ja oli
kumulatiivisesti -0,1 (-0,8) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu
huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Rahoitus ja investoinnit

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Liiketoiminnan rahavirta ennen
investointeja oli 1,4 (2,9) miljoonaa euroa. Konsernin
käyttöpääoma kasvoi katsauskaudella 4,2 (1,3) miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste oli 52,6 prosenttia (62,3 prosenttia syyskuun
lopussa vuonna 2003). Korollisten nettovelkojen suhde omaan
pääomaan oli 32,3 (8,4) prosenttia. Current ratio oli 2,5 (2,4).
Osakekohtainen oma pääoma oli 2,42 (2,84) euroa. Rahoitustuottoja
muodostui katsauskaudella 0,1 miljoonaa euroa ja rahoituskuluja
0,2 miljoonaa euroa.

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 2,6 (2,2) miljoonaa
euroa. Investoinnit olivat lähinnä kone- ja laiteinvestointeja
sekä uusien louhosten avausinvestointeja Juuassa ja Kuhmossa.

A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto

Katsauskaudella Tulikivi Oyj:n A-osakkeita vaihdettiin Helsingin
Pörssissä 1.099.109 kappaletta vastaten 7,4 miljoonaa euroa.
Osakkeen ylin kaupankäyntikurssi oli 8,20 euroa ja alin 5,25
euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 6,50 euroa.

Omat osakkeet

Tulikivi Oyj:n hallituksella on yhtiökokouksen myöntämä valtuutus
hankkia ja vastaavasti luovuttaa enintään 336.069 kappaletta
yhtiön A-osakkeita ja enintään 119.250 kappaletta yhtiön K-
osakkeita.

IFRS-säännöstön käyttöönotto

Tulikivi-konserni siirtyy IFRS-raportointiin vuoden 2005 alusta.
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksilla ei odoteta olevan
olennaista tase- eikä tulosvaikutusta.

Lähiajan näkymät

Kotimaassa pientalo- ja korjausrakentaminen jatkuvat vilkkaina.
Sekä Tulisija- että rakennuskiviliiketoiminnassa kysyntätilanne on
hyvä. Konsernin liikevaihto ja tulos kehittyvät vuositasolla
positiivisesti.

Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 6,3 (6,3) miljoonaa
euroa. Siitä oli tulisijaliiketoiminnan osuus 5,3 (5,3) miljoonaa
euroa ja rakennuskiviliiketoiminnan osuus 1,0 (1,0) miljoonaa
euroa.

KONSERNITULOSLASKELMA
Me                                 01-09/  01-09/ Muutos,   01-12/
2004    2003       %     2003

Liikevaihto                          39,4    38,3     2,9     53,6
Valmistevaraston muutos               0,2     0,1              0,4
Valmistus omaan käyttöön              0,8     0,3              0,4
Liiketoiminnan muut tuotot            0,4     0,4              0,5

Materiaalit ja palvelut              11,5    11,0             14,9
Henkilöstökulut                      14,4    14,7             20,7
Poistot ja arvonalennukset            3,2     3,0              4,1
Liiketoiminnan muut kulut             8,4     7,9             11,0

Liikevoitto                           3,3     2,5    32,4      4,2
Prosenttia liikevaihdosta             8,4     6,5              7,9

Rahoitustuotot                        0,1     0,2             0,1

Rahoituskulut                         0,2     0,2

Voitto ennen satunnaisia eriä         3,2     2,5    26,2      4,3
Prosenttia liikevaihdosta             8,0     6,6              7,9

Välittömät verot                      0,9     0,7              1,2

Katsauskauden voitto                  2,3     1,8    27,7      3,0

KONSERNITASE
Me                                09/2004 09/2003          12/2003
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet                3,5     3,0              3,3
Konserniliikearvo                     0,4     0,7              0,6
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet                            1,1     1,1              1,1
Rakennukset                           6,2     6,9              6,4
Koneet ja kalusto                     8,3     8,5              8,8
Muut aineelliset hyödykkeet           0,1     0,1              0,1
Sijoitukset                           0,1     0,1              0,1
Pysyvät vastaavat yhteensä           19,7    20,4             20,4
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus                       7,3     6,3              7,0
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset           0,6                      0,7
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset                        9,6     9,1              6,6
Muut lyhytaikaiset saamiset           0,9     1,8              0,5
Rahat ja pankkisaamiset               3,8     4,8              6,5
Vaihtuvat vastaavat yhteensä         22,2    22,0             21,3
Vastaavaa yhteensä                   41,9    42,4             41,7

Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma                           6,2     6,2              6,2
Muu oma pääoma                       15,9    19,6             18,2
Oma pääoma yhteensä                  22,1    25,8             24,4
Pakolliset varaukset                  0,1                      0,1
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Laskennalliset verovelat              0,6     0,9              0,7
Lainat rahoituslaitoksilta           10,3     6,4              5,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 10,9     7,3              5,7
Lyhytaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset   0,5     0,5              2,8
Ostovelat                             2,0     1,8              1,0
Saadut ennakot                                                 0,1

Muut lyhytaikaiset velat              6,3     7,0              7,6
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä   8,8     9,3             11,5

Vastattavaa yhteensä                 41,9    42,4             41,7

Korollinen vieras pääoma             10,9     7,0              7,9

RAHAVIRTALASKELMA                  01-09/  01-09/           01-12/
Me                                   2004    2003             2003
Voitto ennen satunnaisia eriä         3,2     2,5              4,3
Poistot ja muut oikaisut              3,2     2,9              4,1
Käyttöpääoman muutos                 -4,2    -1,3              1,2
Rahoituserät ja verot                -0,8    -1,2             -1,4
Liiketoiminnan rahavirta              1,4     2,9              8,2

Investoinnit käyttöomaisuuteen       -2,5    -2,2             -2,8
Pysyvien vastaavien luovutustulot
ja muut muutokset käyttöomaisuudessa                           0,2
Investointien rahavirta              -2,5    -2,2             -2,6

Rahavirta ennen rahoitusta           -1,1     0,7              5,6

Pitkäaikaisten lainojen nostot        5,6
Pitkäaikaisten lainojen takaisin-
maksut                               -2,5    -1,2             -2,1
Maksetut osingot                     -4,6    -1,9             -4,2
Rahoituksen rahavirta                -1,5    -3,1             -6,3

Rahavarojen muutos                   -2,7    -2,4             -0,7

Rahavarat tilikauden alussa           6,5     7,2              7,2
Rahavarat tilikauden lopussa          3,8     4,8              6,5

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
09/2004 09/2003          12/2003
Tilauskanta (30.9), Me                6,3     6,3              7,2
Bruttoinvestoinnit, Me                2,6     2,2              2,9
Bruttoinvestoinnit, %/Lv              6,6     5,8              5,4
Henkilöstö keskimäärin                508     568              555
Osakekohtainen tulos, euro           0,25    0,20             0,34
Osakekohtainen oma pääoma, euro      2,42    2,84             2,68
Omavaraisuusaste, %                  52,6    62,3             58,7
Nettovelkaantumisaste, %             32,3     8,4              5,5
Current ratio                         2,5     2,4              1,9
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin  9106385 9106385          9106385
Osakkeiden lukumäärä 30.9.        9106385 9106385          9106385

Vertailuvuoden osakkeiden lukumäärä on kerrottu viidellä
joulukuussa 2003 toteutetun splittauksen johdosta.

VASTUUSITOUMUKSET
Me
09/2004 09/2003          12/2003
Rahalaitoslainat ja
muut pitkäaikaiset velat,
joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä ja pantteja              9,7     4,7              6,0
Annetut kiinnitykset ja pantit       13,0     6,7              8,0
Muut omasta puolesta annetut
kiinnitykset ja pantit                1,7     1,3              1,7

Ympäristövastuut
Kaivoslain ja ympäristölainsäädännön perusteella Tulikivi Oyj:llä
on maisemointivelvoitteita. Velvoitteiden määrä ei ole
toistaiseksi luotettavasti arvioitavissa, mutta sen ei odoteta
olevan merkittävä.

Johdannaissopimukset
Taseen ulkopuolisten johdannaissopimusten merkitys on vähäinen.

Konsernin kehitys vuosineljänneksittäin
Me                          Q3/   Q2/   Q1/   Q4/   Q3/   Q2/  Q1/

2004  2004  2004  2003  2003  2003 2003
Liikevaihto                13,3  12,8  13,3  15,3  13,8  12,6 11,9
Liikevoitto                 1,7   0,7   0,9   1,7   1,6   0,6  0,3
Tulos ennen veroja          1,6   0,7   0,9   1,8   1,6   0,6  0,3

Liiketoiminta-alojen kehitys vuosineljänneksittäin
Me                          Q3/   Q2/   Q1/   Q4/   Q3/   Q2/  Q1/
2004  2004 2004   2003  2003  2003 2003
Tulisijaliiketoiminta
Liikevaihto                11,6  11,0  12,1  13,6  11,6  10,4  9,7
Tulos ennen satunnais-
eriä                        1,5   0,7   1,1   1,9   2,1   0,7  0,5

Rakennuskiviliiketoiminta
Liikevaihto                 1,7   1,8   1,2   1,7   2,2   2,2  2,2
Tulos ennen satunnaiseriä   0,1     0  -0,2  -0,1  -0,5  -0,1 -0,2

Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2004

Osakkaan nimi                            Osakkeet            Osuus
äänivallasta
Vauhkonen Reijo                         1.038.977           24,4 %
Vauhkonen Heikki                          749.242           23,8 %
Vauhkonen Eliisa                          724.255            5,4 %
Virtaala Matti                            604.027           12,0 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen  515.595            1,7 %
Mutanen Susanna                           449.375            7,3 %
Vauhkonen Mikko                           200.175            3,6 %

Nuutinen Tarja                            168.635            3,5 %
Suomen Kulttuurirahasto                   110.000            1,1 %
Laakkonen Reino                            25.000            0,8 %
Sivonen Juha                               25.000            0,8 %
Muut osakkaat                           4.496.104           15,6 %

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Kivia Oy,  AWL-Marmori
Oy ja Tulikivi U.S., Inc. Konserniyrityksiä ovat lisäksi Tulikivi
Vertriebs GmbH ja The New Alberene Stone Company, Inc., joilla ei
ole enää liiketoimintaa.

TULIKIVI OYJ

Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

Jakelu:  Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 013-68 11 11,
www.tulikivi.com
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Juha Sivonen