Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 01-09/2006

20.10.2006

- Tulikivi-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 40,5 %.
Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu oli 19,8 %.
- Katsauskauden liikevaihto oli 57,7 (41,1) me. Vertailukelpoinen
liikevaihto oli 49,2 me.
- Konsernin voitto ennen veroja oli 5,4 (3,4) me.
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja oli 5,1 me.
- Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 6,1 (3,3) me.
- Tilauskanta katsauskauden päättyessä oli 12,4 (8,8) me.

Muutokset konsernirakenteessa ja segmenttiraportoinnissa
Kermansavi Oy:n osakekanta siirtyi Tulikivi Oyj:n omistukseen
3.4.2006. Konsernin liiketoiminta jakaantuu nyt kolmeen
liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat vuolukivitulisijat-
liiketoiminta, luonnonkivituotteet-liiketoiminta ja keraamiset
tuotteet-liiketoiminta. Vuolukivitulisijat-liiketoimintaan
kuuluvat vuolukiviset tulisijat ja kamiinoiden verhouskivet.
Luonnonkivituotteet-liiketoimintaan kuuluvat kotien
sisustuskivituotteet ja kivitoimitukset rakennuskohteisiin.
Keraamiset tuotteet-liiketoimintaan kuuluvat Kermansavi-tulisijat
ja –astiat.

Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto oli 57,7 miljoonaa euroa (41,1 miljoonaa
euroa tammi-syyskuu 2006). Liikevaihto kasvoi katsauskaudella
yhteensä 40,5 prosenttia ja vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi
19,8 prosenttia. Vuolukivitulisijat-liiketoiminnan liikevaihto oli
43,7 (36,3) miljoonaa euroa, luonnonkivituotteet-liiketoiminnan
liikevaihto 5,5 (4,8) miljoonaa euroa ja keraamiset tuotteet-
liiketoiminnan liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa.

Viennin osuus liikevaihdosta oli 29,1 (20,4) miljoonaa euroa eli
50,4 (48,1) prosenttia. Vuolukivitulisijat-liiketoiminnan vienti
kasvoi katsauskaudella 41,0 prosenttia. Suurimmat vientimaat
olivat Saksa ja Ruotsi. Kotimaan liikevaihto oli 28,6 (20,7)
miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto oli 5,8 (3,5) miljoonaa euroa.
Vuolukivitulisijat-liiketoiminnan liikevoitto oli 7,3 (5,5)
miljoonaa euroa, luonnonkivituotteet-liiketoiminnan 0,3 (0,1)
miljoonaa euroa, keraamiset tuotteet-liiketoiminnan 0,5 miljoonaa
euroa ja liiketoiminnoille kohdistamattomat kulut 2,3 (2,1)
miljoonaa euroa.  Vuolukivitulisijat-liiketoiminnan kolmannen
vuosineljänneksen kuluihin sisältyi uuden malliston esitekuluja
kertakirjauksena yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Konsernin voitto
ennen veroja oli 5,4 (3,4) miljoonaa euroa. Konsernin
vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 5,1 miljoonaa euroa.
Osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,07) euroa.

Rahoitus ja investoinnit
Konsernin rahoitusasema on hyvä. Liiketoiminnan rahavirta ennen
investointeja oli 6,1 (3,3) miljoonaa euroa. Konsernin
nettorahoituskulut olivat 0,4 (0,1) miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 44,9 prosenttia (58,0 prosenttia 30.9.2005).
Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli
56,8 (23,2) prosenttia. Current ratio oli 1,8 (1,8).
Osakekohtainen oma pääoma oli 0,78 (0,65) euroa.

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 19,5 (4,0)
miljoonaa euroa. Kermansavi Oy:n osakekannan kauppahinta oli 13,1
miljoonaa euroa. Tuotanto- ja louhosinvestoinnit olivat 6,2 (3,6)
miljoonaa euroa. Näistä merkittävin on käyttöönottovaiheessa oleva
noin 5 miljoonan euron suuruinen tehdasinvestointi Juukaan.

Katsauskaudella aloitettiin uuden uunimalliston myynti ja
toimitukset asiakkaille. Uusissa tuotteissa palamistekniikka ja
hyötysuhde ovat alansa huippua. Tuotteet valmistetaan juuri
valmistuneessa uudessa tehtaassa.

Tammikuussa 2006 saadun tutkimusluvan mukaiset kivitutkimukset
Karhumäellä on päätetty, koska esiintymän vuolukivi ei ole
osoittautunut taloudellisesti hyödyntämiskelpoiseksi nykyisten
tuotteiden valmistamiseen.  Tulikivi on päättänyt laajentaa
kiviesiintymien tutkimusta uusille alueille Venäjän Karjalassa
yhteistyössä Karjalan Tasavallan Tiedeakatemian Geologian
Instituutin ja Suomen Geologian Tutkimuskeskuksen kanssa.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 632
(509) henkilöä, mistä Kermansavi Oy:n henkilöstön osuus oli 96
henkilöä.

Osakkeiden lukumäärä, osakepääoman korotus ja hallituksen
valtuutukset
Tulikivi Oyj:n osakkeiden lukumäärä lisättiin katsauskaudella
nelinkertaiseksi osakepääomaa korottamatta jakamalla yksi vanha
osake neljään uuteen osakkeeseen. Osakkeiden uusi nimellisarvo on
0,17 euroa. Osakkeiden lukumäärän lisäys tuli voimaan 21.4.2006.

Katsauskaudella korotettiin yhtiön osakepääomaa suunnatulla
osakeannilla Kermansavi Oy:n kaupan ehtoihin liittyen 122 133,10
eurolla vastaten 718 430 uutta A-osaketta. Uudet A-osakkeet
tulivat kaupankäynnin kohteeksi pörssilistalla 3.7.2006.

Hallituksella on valtuutus omien osakkeiden ostamiseen ja
vastaavasti niiden luovuttamiseen. Yhtiön A-sarjan osakkeita
voidaan hankkia enintään 2 688 552 kappaletta ja yhtiön K-sarjan
osakkeita enintään 954 000 kappaletta.

Hallituksella on valtuutus osakepääoman korottamiseen siten, että
osakepääomaa voidaan korottaa enintään 1 238 468 eurolla antamalla
merkittäväksi enintään 7 285 108 uutta A-osaketta hallituksen
määräämään hintaan ja hallituksen määräämin ehdoin. Valtuutus
sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy.

A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto
Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 3 871 093 kappaletta
vastaten 19,7 miljoonaa euroa. Osakkeen ylin kaupankäyntikurssi
oli 4,05 euroa ja alin 2,04 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli
3,69 euroa.

Tulevaisuuden näkymät
Aktiivinen rakentaminen jatkuu Tulikiven markkina-alueilla.
Lämmitysenergian hinta pysyy korkealla tasolla.  Yhtiö panostaa
edelleen jakeluteiden kehittämiseen eri markkina-alueilla. Uuden
malliston vaikutus yhtiön kilpailukykyyn on positiivinen.
Tulisijatuotteiden kysynnän odotetaan edelleen olevan vilkasta.
Konsernin kuluvan vuoden liikevaihto ja tulos ylittävät
merkittävästi edellisen vuoden tason.

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteiden mukaisesti. Tulikivi-konsernissa on
sovellettu osavuosikatsauksen laatimisessa samoja
laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2005.

KONSERNITULOSLASKELMA
Me                   1-9/   1-9/   Muu-  1-12/   7-9/   7-9/  Muu-
                     2006   2005   tos,   2005   2006   2005  tos,
                                      %                          %
Liikevaihto          57,7   41,1   40,5   58,6   20,5   13,4  53,4
Liiketoiminnan muut
tuotot                0,5    0,2           0,3    0,2    0,1
Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden
varastojen muutos    -0,3   -0,8          -1,0   -0,2   -0,4
Valmistus omaan
käyttöön              0,7    0,9           1,2    0,2    0,3

Aineiden ja tarvik-
keiden käyttö         9,8    6,9           9,7    3,5    2,2
Ulkopuoliset palvelut 7,2    4,8           6,6    3,0    1,6
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut     20,2   14,8          21,0    6,6    4,5
Poistot               3,7    3,0           4,0    1,4    1,0
Liiketoiminnan muut
kulut                11,9    8,4          11,5    4,1    2,3

Liikevoitto           5,8    3,5   61,4    6,3    2,3    1,8  30,6
%:a liikevaihdosta   10,0    8,7          10,7   11,3   13,3
Rahoituskulut (netto)-0,4   -0,1          -0,1   -0,2
Osuus osakkuusyhtiön
tuloksesta                                -0,1

Voitto ennen veroja   5,4    3,4   56,3    6,1    2,1    1,7  20,4
%:a liikevaihdosta    9,3    8,4          10,3   10,3   13,1
Tuloverot             1,4    0,9           1,7    0,5    0,4

Katsauskauden voitto  4,0    2,5   55,6    4,4    1,6    1,3  17,5

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen
tulos (EUR)
laimentamaton ja
laimennettu          0,11   0,07          0,12

KONSERNITASE
Me                                  09/06     09/05          12/05
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet                            0,9       0,9            1,0
Rakennukset                           9,0       6,3            6,2
Koneet ja kalusto                    11,9       8,6            8,1
Muut aineelliset hyödykkeet           0,7       0,8            0,8
Ennakkomaksut                         1,9                      0,2
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo                     3,9       0,6            0,6
Muut aineettomat hyödykkeet          10,3       3,6            4,1
Sijoituskiinteistöt                   0,2       0,2            0,2
Myytävissä olevat sijoitukset         0,1       0,1            0,1
Saamiset                                                       0,2
Laskennalliset verosaamiset           0,5       0,6            0,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä         39,4      21,7           22,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                      10,6       7,0            7,0
Myyntisaamiset                       10,7       9,0            6,5
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset                        0,5
Muut saamiset                         1,5       0,7            0,8
Ennakkomaksut                                                  0,2
Rahavarat                             2,4       2,0            4,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä         25,2      19,2           18,6
Varat yhteensä                       64,6      40,9           40,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma                           6,3       6,2            6,2
Ylikurssirahasto                      7,4       5,4            5,4
Muuntoerot                                      0,1
Kertyneet voittovarat                15,3      12,0           13,9
Oma pääoma yhteensä                  29,0      23,7           25,5
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat              2,8       0,8            0,8
Varaukset                             0,4       0,2            0,3
Korolliset velat                     17,9       5,1            1,8
Muut velat                            0,4       0,4            0,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä         21,5       6,5            3,3
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat              12,9       8,3           10,2
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat                  0,3                      0,1
Lyhytaikaiset korolliset velat        0,9       2,4            1,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä         14,1      10,7           11,8
Velat yhteensä                       35,6      17,2           15,1
Oma pääoma ja velat yhteensä         64,6      40,9           40,6

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA        01-09/    01-09/         01-12/
Me                                   2006      2005           2006

Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden voitto                  4,0       2,5            4,4
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity
maksutapahtumaa                       3,6       3,0            4,0
Korkokulut ja –tuotot ja verot        1,8       1,0            1,8
Käyttöpääoman muutos                 -1,8      -2,0            1,8
Maksetut ja saadut korot
ja maksetut verot                    -1,4      -1,2           -1,5
Liiketoiminnan nettorahavirta         6,1       3,3           10,5

Investointien rahavirrat
Tytäryritysten hankinta vähennettynä
hankintahetken rahavaroilla         -10,6
Osakkuusyritysten hankinta ja niille
myönnetyt lainat                                              -0,1
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin           -8,2      -4,1           -5,1
Investointeihin saadut avustukset
ja hyödykkeiden myynti                0,7       0,2            0,3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahavarat, muutos                   0,7            0,8
Investointien nettorahavirta        -18,1      -3,2           -4,1

Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot                      15,4       2,2
Lainojen takaisinmaksut              -2,5      -3,3           -5,3
Maksetut osingot                     -2,6      -2,1           -2,1
Rahoituksen nettorahavirta           10,3      -3,2           -7,4

Rahavarojen muutos                   -1,7      -3,1           -1,0

Rahavarat tilikauden alussa           4,1       5,1            5,1
Rahavarat tilikauden lopussa          2,4       2,0            4,1

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
                                    09/06     09/05          12/05

Tilauskanta (30.9.), Me              12,4       8,8            9,2
Bruttoinvestoinnit, Me               19,5       4,0            5,1
Bruttoinvestoinnit, %/Lv             33,8       9,8            8,7
Henkilöstö keskimäärin                632       509            514

Osakekohtainen tulos, euro           0,11      0,07           0,12
Osakekohtainen oma pääoma, euro      0,78      0,65           0,70
Omavaraisuusaste, %                  44,9      58,0           63,0
Gearing, %                           56,8      23,2           -3,1
Current ratio                         1,8       1,8            1,6

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 36667648  36425540       36425540
Osakkeiden lukumäärä 30.9.       37143970  36425540       36425540

LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Me
                  Osake-    Yli-  Muunto- Osingon-     Ker-   Yht.
                  pääoma kurssi-     erot     jako   tyneet
                         rahasto                    voitto-
                                                      varat

Oma pääoma 1.1.2006  6,2     5,4                       13,9   25,5
Muuntoerot                            0,0                      0,0
Suoraan omaan pää-
omaan kirjatut erät                                    -0,1   -0,1
Katsauskauden voitto                                    4,0    4,0
Osingonjako                                   -2,5            -2,5
Osakeanti            0,1     2,0                               2,1
Oma pääoma 30.9.2006 6,3     7,4      0,0     -2,5     17,8   29,0

Oma pääoma 1.1.2005  6,2     5,4                       11,6   23,2
Muuntoerot                            0,1                      0,1
Katsauskauden voitto                                    2,5    2,5
Osingonjako                                   -2,1            -2,1
Oma pääoma 30.9.2005 6,2     5,4      0,1     -2,1     14,1   23,7

SEGMENTTI-INFORMAATIO
Liiketoiminta-alueet               01-09/      01-09/        1-12/
Me                                  2006        2005          2005
Liikevaihto                          57,7        41,1         58,6
Vuolukivitulisijat-liiketoiminta     43,7        36,3         52,2
Luonnonkivituotteet-liiketoiminta     5,5         4,8          6,4
Keraamiset tuotteet-liiketoiminta     8,5

Liikevoitto                           5,8         3,5          6,3
Vuolukivitulisijat-liiketoiminta      7,3         5,5          8,8
Luonnonkivituotteet-liiketoiminta     0,3         0,1          0,2
Keraamiset tuotteet-liiketoiminta     0,5
Konsernin kohdistamattomat kulut     -2,3        -2,1         -2,7

SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
                          Q3/   Q2/   Q1/   Q4/   Q3/   Q2/    Q1/
                         2006  2006  2006  2005  2005  2005   2005
Liiketoiminta-alueet

Liikevaihto              20,5  20,9  16,3  17,6  13,4  14,6   13,1
Vuolukivitulisijat-
liiketoiminta            14,2  14,9  14,6  15,9  12,1  12,8   11,4
Luonnonkivituotteet-
liiketoiminta             1,7   2,1   1,7   1,7   1,3   1,8    1,7
Keraamiset tuotteet-
liiketoiminta             4,6   3,9

Liikevoitto               2,4   1,7   1,7   2,7   1,7   1,5    0,3
Vuolukivitulisijat-
liiketoiminta             2,2   2,8   2,3   3,2   2,5   2,1    0,9
Luonnonkivituotteet-
liiketoiminta             0,2   0,0   0,1   0,1  -0,1   0,1    0,1
Keraamiset tuotteet-
liiketoiminta             0,7  -0,2
Konsernin kohdistamattomat
kulut                    -0,7  -0,9  -0,7  -0,6  -0,7  -0,7   -0,7

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET
JA MUUT VASTUUT
Me                                  09/2006 09/2005            12/
                                                              2005
Rahalaitoslainat ja muut pitkä-
aikaiset velat, joiden vakuudeksi
annettu kiinnityksiä ja pantteja       19,2     6,3            2,9
Annetut kiinnitykset ja pantit         28,3    10,8           10,8
Muut omasta puolesta annetut
kiinnitykset ja pantit                  1,7     1,7            1,7
Leasingvastuut                          0,1
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset,
nimellisarvo                            8,3
Koronvaihtosopimukset,
käypä arvo                              0,0

Johdannaissopimusten käypä arvo on 30.9. markkinahinnan
perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta.

Ympäristövastuut
Kaivoslain ja ympäristölainsäädännön perusteella konsernilla on
maisemointivelvoitteita, jotka on täytettävä louhoksia aikanaan
lopetettaessa.  Velvoitteiden määrä ei ole luotettavasti
arvioitavissa, mutta sen ei odoteta olevan merkittävä.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.9.2006

Osakkaan nimi                            Osakkeet            Osuus
                                                      äänivallasta
Vauhkonen Reijo                         4 160 146           24,3 %
Vauhkonen Heikki                        2 997 706           24,1 %
Elo Eliisa                              2 957 020            5,9 %
Virtaala Matti                          2 420 346           11,9 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen                               1 902 380            1,5 %
Mutanen Susanna                         1 643 800            7,2 %
Vauhkonen Mikko                           800 700            3,6 %
Paatero Ilkka                             718 430            0,6 %
Nuutinen Tarja                            674 540            3,5 %
Erikoissijoitusrahasto
Phoebus                                   600 000            0,5 %
Muut osakkaat                          18 268 902           16,9 %

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj ja tytäryhtiöt
Kermansavi Oy, Kivia Oy, AWL-Marmori Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO
Tulikivi. Konserniyrityksiä ovat lisäksi Tulikivi Vertriebs GmbH
ja The New Alberene Stone Company, Inc., joilla ei ole enää
liiketoimintaa. Emoyhtiöllä on Saksassa kiinteä toimipaikka
Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland. Konsernilla on
osakkuusyhtiö Stone Pole Oy.

TULIKIVI OYJ

Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

Jakelu:  Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000,
www.tulikivi.com
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Juha Sivonen