Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 01-09/2007

22.10.2007

- Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 53,1 (57,7)me.
- Konsernin voitto ennen veroja oli 1,1 (5,4) me.
- Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 7,9 (12,4) me.
- Tulisijatuotteiden kysyntä on ollut odotettua hiljaisempaa
etenkin Saksassa.

Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto oli 53,1 miljoonaa euroa (57,7 miljoonaa
euroa tammi-syyskuu 2006). Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto
oli 45,3 (50,5) miljoonaa euroa, luonnonkivituotteet-
liiketoiminnan liikevaihto 5,7 (5,5) miljoonaa euroa ja muun
liiketoiminnan liikevaihto oli 2,1 (1,7) miljoonaa euroa.
Tulisijat-liiketoiminnan vertailukelpoinen liikevaihto oli 41,6
miljoonaa euroa, jolloin liikevaihdosta on vähennetty keraamisten
uunien liikevaihto ensimmäiseltä vuosineljännekseltä.

Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 28,8 (28,6) miljoonaa euroa eli
54,3 (49,6) prosenttia. Viennin liikevaihto oli 24,3 (29,1)
miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Saksa ja Ranska.

Konsernin liikevoitto oli 1,6 (5,8) miljoonaa euroa. Tulisijat-
liiketoiminnan liikevoitto oli 3,6 (7,8) miljoonaa euroa,
luonnonkivituotteet-liiketoiminnan 0,4 (0,3) miljoonaa euroa ja
muun liiketoiminnan tappio -2,4 (-2,3) miljoonaa euroa.

Konsernin voitto ennen veroja oli 1,1 (5,4) miljoonaa euroa.
Osakekohtainen tulos oli 0,02 (0,11) euroa.

Tulisijatuotteiden kysyntä Tulikiven päämarkkina-alueilla on ollut
odotettua hiljaisempaa. Jäämää on tullut ennen kaikkea viennistä,
mutta myös kotimaa jäi edellisen vuoden tasosta. Saksan
tulisijakysynnän voimakas lasku on vaikuttanut sekä uunien että
verhouskivituotteiden vientiin. Uuden tehtaan toiminnan epävarmuus
on aiheuttanut lisäkustannuksia.

Rahoitus ja investoinnit
Konsernin rahoitusasema on hyvä. Konsernin käyttöpääoma kasvoi
katsauskaudella 5,4 miljoonaa euroa, mistä suurin osa johtuu osto-
ja siirtovelkojen pienenemisestä. Käyttöpääoman kasvun seurauksena
liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja painui negatiiviseksi
ja oli -1,1 (6,1) miljoonaa euroa. Konsernin nettorahoituskulut
olivat 0,5 (0,4) miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 42,1 prosenttia (44,9 prosenttia 30.9.2006).
Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli
76,9 (56,8) prosenttia. Current ratio oli 2,0 (1,8).
Osakekohtainen oma pääoma oli 0,76 (0,78) euroa.

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 4,2 (19,5) miljoonaa
euroa.
Katsauskauden merkittävimpiä investointeja olivat tuotanto- ja
louhoskoneinvestoinnit, uusien louhosten avaamiset ja
jakelutiemuutokseen liittyneet investoinnit.

Varsinainen yhtiökokous
Osingonjako
Tulikivi Oyj:n 13. huhtikuuta 2007 pidetty varsinainen yhtiökokous
päätti jakaa osinkoa 0,090 euroa / A-osake ja 0,088 euroa / K-
osake.

Hallintoelimet
Emoyhtiön ja liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden
hallituksen jäseniksi valittiin piispa Ambrosius, Juhani Erma,
Eero Makkonen, Maarit Toivanen-Koivisto, Heikki Vauhkonen, Reijo
Vauhkonen ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Matti Virtaalan ja varapuheenjohtajaksi Heikki
Vauhkosen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
Helsingistä.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden
hankkimiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Yhtiön A-
sarjan osakkeita hankitaan enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön
K-sarjan osakkeita hankitaan enintään 954 000 kappaletta.

Valtuutus päättää osakeanneista ja yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta
A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita.
Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan
kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Tulikivi Oyj:n yhtiöjärjestys muutettiin vastaamaan uutta
osakeyhtiölakia.

Toimitusjohtaja
Tulikivi Oyj:n toimitusjohtajaksi nimitettiin Heikki Vauhkonen
28.5.2007 alkaen. Juha Sivonen nimitettiin samassa yhteydessä
tulisijat-liiketoiminnan johtajaksi.

Kermansavi Oy:n sulautuminen emoyhtiöön
Tulikivi Oyj:n ja Kermansavi Oy:n hallitukset päättivät sulauttaa
Kermansavi Oy:n tytäryhtiösulautumisella Tulikivi Oyj:hin
29.6.2007 allekirjoitetun sulautumissuunnitelman mukaisesti.
Sulautumissuunnitelma merkittiin kaupparekisteriin 27.7.2007.
Sulautumisen syy on konsernirakenteen selkeyttäminen. Sulautumisen
täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2007.

Riskit ja epävarmuustekijät
Konsernin riskit jaetaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin,
vahinkoriskeihin ja rahoitusriskeihin. Riskeistä ja niiden
hallintakeinoista on kerrottu laajemmin vuosikertomuksessa 2006.
Riskeissä ei vuosikertomuksen julkaisemisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia.

Konsernin lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät
päämarkkina-alueiden kysynnän kehittymiseen ja toisaalta
kustannusten sopeuttamiseen tuotteiden menekkiä vastaaviksi.

Tulevaisuuden näkymät
Tulisijatuotteiden kokonaiskysyntä Tulikiven päämarkkina-alueilla
on matalammalla tasolla kuin viime vuonna. Kotimaassa menekki on
parantunut uuden jakelutien toiminnan tehostuessa. Konsernin
liikevaihdon arvioidaan jäävän vuositasolla noin 10 prosenttia
edellisestä vuodesta. Konsernissa on käyty yt-neuvottelut ja
kustannustasoa sopeutetaan nykyistä toiminnan volyymia vastaavalle
tasolle. Koko vuoden tuloksen arvioidaan muodostuvan enintään
tyydyttäväksi.

Muutokset segmenttiraportoinnissa
Konsernin liiketoimintasegmentit ovat 1.1.2007 alkaen tulisijat-
liiketoiminta, luonnonkivituotteet-liiketoiminta ja muu toiminta.
Tulisijat-liiketoimintaan kuuluvat vuolukiviset ja keraamiset
tulisijat ja kamiinoiden verhouskivet. Luonnonkivituotteet-
liiketoimintaan kuuluvat kotien sisustuskivituotteet ja
kivitoimitukset rakennuskohteisiin. Muuhun toimintaan sisältyvät
konsernin liiketoiminnoille kohdistamattomat kulut, vero- ja
rahoituskulut sekä keraamisten astioiden liikevaihto ja kyseisen
toiminnon kulut.

KONSERNITULOSLASKELMA
Me                   1-9/   1-9/   Muu-  1-12/   7-9/   7-9/  Muu-
                     2007   2006   tos,   2006   2007   2006  tos,
                                      %                          %
Liikevaihto          53,1   57,7   -8,0   82,1   16,5   20,5 -19,7
Liiketoiminnan muut
tuotot                0,4    0,5           0,6    0,2    0,2
Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden
varastojen muutos     2,2   -0,3          -0,3    0,0   -0,2
Valmistus omaan
käyttöön              0,9    0,7           1,0    0,4    0,2

Aineiden ja tarvik-
keiden käyttö        10,8    9,8          14,4    3,4    3,5
Ulkopuoliset palvelut 8,2    7,2          10,5    3,1    3,0
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut     20,1   20,2          28,7    5,6    6,6
Poistot               4,5    3,7           5,2    1,5    1,4
Liiketoiminnan muut
kulut                11,4   11,9          16,3    3,2    4,1

Liikevoitto           1,6    5,8  -71,5    8,2    0,3    2,3 -85,8
%:a liikevaihdosta    3,1   10,0          10,0    2,0   11,3
Rahoituskulut (netto)-0,5   -0,4          -0,4   -0,3   -0,2
Osuus osakkuusyhtiön
tuloksesta            0,0    0,0           0,0    0,0    0,0

Voitto ennen veroja   1,1    5,4  -79,9    7,8    0,0    2,1 -99,6
%:a liikevaihdosta    2,0    9,3           9,5    0,0   10,3
Tuloverot            -0,3    1,4          -2,1    0,0    0,5

Katsauskauden voitto  0,8    4,0  -80,5    5,7    0,0    1,6 -99,0

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen
tulos (EUR)
laimentamaton ja
laimennettu          0,02   0,11          0,16

KONSERNITASE
Me                                   9/07      9/06          12/06
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet                            1,1       0,9            0,9
Rakennukset                           8,7       9,0            9,0
Koneet ja kalusto                    12,9      11,9           13,7
Muut aineelliset hyödykkeet           1,4       0,7            1,2
Ennakkomaksut                         0,2       1,9            0,1
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo                     4,3       3,9            4,0
Muut aineettomat hyödykkeet          10,8      10,3           10,5
Sijoituskiinteistöt                   0,2       0,2            0,2
Myytävissä olevat sijoitukset         0,1       0,1            0,1
Saamiset
Laskennalliset verosaamiset           0,6       0,5            0,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä         40,3      39,4           40,2
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                      12,9      10,6           10,6
Myyntisaamiset                        7,9      10,7            8,5
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset               0,5                      0,0
Muut saamiset                         2,0       1,5            2,0
Rahavarat                             3,2       2,4            4,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä         26,5      25,2           26,0
Varat yhteensä                       66,8      64,6           66,2

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma                           6,3       6,3            6,3
Ylikurssirahasto                      7,4       7,4            7,4
Kertyneet voittovarat                14,4      15,3           17,0
Oma pääoma yhteensä                  28,1      29,0           30,7
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat              3,0       2,8            3,0
Varaukset                             0,8       0,4            0,6
Korolliset velat                     21,0      17,9           14,7
Muut velat                            0,4       0,4            0,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä         25,2      21,5           18,7
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat               9,7      12,9           13,7
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat                  0,0       0,3            0,4
Lyhytaikaiset korolliset velat        3,8       0,9            2,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä         13,5      14,1           16,8
Velat yhteensä                       38,7      35,6           35,5
Oma pääoma ja velat yhteensä         66,8      64,6           66,2

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA          1-9/      1-9/          1-12/
Me                                   2007      2006           2006

Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden voitto                  0,8       4,0            5,7
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity
maksutapahtumaa                       4,4       3,6            5,1
Korkokulut ja –tuotot ja verot        0,8       1,8            2,5
Käyttöpääoman muutos                 -5,4      -1,8            0,8
Maksetut ja saadut korot
ja maksetut verot                    -1,7      -1,4           -2,1
Liiketoiminnan nettorahavirta        -1,1       6,1           12,0

Investointien rahavirrat
Tytäryritysten hankinta vähennettynä
hankintahetken rahavaroilla                   -10,6          -11,0
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin           -4,7      -8,2          -10,1
Investointeihin saadut avustukset
ja hyödykkeiden myynti                0,2       0,7            1,0
Investointien nettorahavirta         -4,5     -18,1          -20,1

Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot                       8,9      15,4           15,3
Lainojen takaisinmaksut              -1,6      -2,5           -3,8
Voitonjako                           -3,4      -2,6           -2,6
Rahoituksen nettorahavirta            3,9      10,3            8,9

Rahavarojen muutos                   -1,7      -1,7            0,8

Rahavarat tilikauden alussa           4,9       4,1            4,1
Rahavarat tilikauden lopussa          3,2       2,4            4,9

LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Me
                  Osake-    Yli-  Muunto-      Ker-Yhteensä
                  pääoma kurssi-     erot    tyneet
                         rahasto            voitto-
                                              varat
Oma pääoma 1.1.2007  6,3     7,4      0,0      17,0    30,7
Muuntoerot                            0,0               0,0
Lahjoitukset                                   -0,1    -0,1
Katsauskauden voitto                            0,8     0,8
Osingonjako                                    -3,3    -3,3
Oma pääoma 30.9.2007 6,3     7,4      0,0      14,4    28,1

Oma pääoma 1.1.2006  6,2     5,4      0,0      13,9    25,5
Muuntoerot                            0,0               0,0
Lahjoitukset                                   -0,1    -0,1
Katsauskauden voitto                            4,0     4,0
Osingonjako                                    -2,5    -2,5
Osakeanti            0,1     2,0                        2,1
Oma pääoma 30.9.2006 6,3     7,4      0,0      15,3    29,0

SEGMENTTI-INFORMAATIO
Liiketoiminta-alueet                 1-9/        1-9/ 1-12/
Me                                  2007        2006   2006
Liikevaihto                          53,1        57,7  82,1
Tulisijat-liiketoiminta              45,3        50,5  72,0
Luonnonkivituotteet-liiketoiminta     5,7         5,5   7,3
Muu toiminta                          2,1         1,7   2,8

Liikevoitto                           1,6         5,8   8,2
Tulisijat-liiketoiminta               3,6         7,8  11,0
Luonnonkivituotteet-liiketoiminta     0,4         0,3   0,3
Muu toiminta                         -2,4        -2,3  -3,1

SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
                          Q3/   Q2/   Q1/   Q4/   Q3/   Q2/    Q1/
                         2007  2007  2007  2006  2006  2006   2006
Liiketoiminta-alueet
Liikevaihto              16,5  17,4  19,2  24,4  20,5  20,9   16,3
Tulisijat-liiketoiminta  13,9  14,7  16,7  21,5  17,8  18,1   14,6
Luonnonkivituotteet-
liiketoiminta             1,7   2,1   1,9   1,8   1,7   2,1    1,7
Muu toiminta              0,9   0,6   0,6   1,1   1,0   0,7

Liikevoitto               0,3   0,6   0,7   2,4   2,4   1,7    1,7
Tulisijat-liiketoiminta   0,8   1,4   1,4   3,2   2,8   2,7    2,3
Luonnonkivituotteet-
liiketoiminta             0,1   0,2   0,1   0,0   0,2   0,0    0,1
Muu toiminta             -0,6  -1,0  -0,8  -0,8  -0,6  -1,0   -0,7

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
                                     9/07      9/06          12/06
Tilauskanta (30.9.), Me               7,9      12,4           10,4
Bruttoinvestoinnit, Me                4,2      19,5           24,1
Bruttoinvestoinnit, %/Lv              8,0      33,8           29,4
Henkilöstö keskimäärin                713       632            664

Osakekohtainen tulos, euro           0,02      0,11           0,16
Osakekohtainen oma pääoma, euro      0,76      0,78           0,83
Omavaraisuusaste, %                  42,1      44,9           46,4
Gearing, %                           76,9      56,8           49,0
Current ratio                         2,0       1,8            1,6

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 37143970  36667648       36784755
Osakkeiden lukumäärä 30.9.       37143970  37143970       37143970

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset
–standardin mukaisesti.
Tulikivi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa
samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2006
kuitenkin siten, että Tulikivi on ottanut 1.1.2007 alkaen
seuraavat uudet/uudistetut standardit:
- IFRIC 11, IFRS 2 Group and Treasury Share Transactions
- IFRIC 10, Interim Financial Reporting and Impairment
- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
- IAS 1 (Muutos), Tilinpäätöksen esittäminen – Tilinpäätöksessä
esitettävät pääomatiedot
Muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta Tulikiven
osavuosikatsaukseen.

Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla
laskentaperusteilla kuin viimeisimmässä tilinpäätöksessä.
Laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2006 sivulta 64.

Hankitut liiketoimet
Vuonna 2006 hankittujen Kermansavi Oy:n osakkeiden
hankintamenolaskelmaa on täydennetty katsauskauden aikana saadun
lisäinformaation perusteella lisäämällä varauksiin ympäristövaraus
0,2 miljoonaa euroa ja täydentämällä laskennallisen verovelan
kirjausta 0,1 miljoonalla eurolla. Muutosten seurauksena kyseinen
liikearvo kasvoi noin 0,3 miljoonaa euroa ja oli 30.9.2007 3,6
miljoonaa euroa.

Tuloverot
Me                                 1-9/07      1-9/06
1-12/06
Tilikauden ja aikaisempien
tilikausien verot                     0,4         1,5          2,1
Laskennalliset verot                 -0,1        -0,1          0,0
Yhteensä                              0,3         1,4          2,1

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
Me                                   9/2007    9/2006          12/
                                                              2006
Rahalaitoslainat ja muut pitkä-
aikaiset velat, joiden vakuudeksi
annettu kiinnityksiä ja pantteja       21,8      19,2         17,4
Annetut kiinnitykset ja pantit         25,8      28,3         27,7
Muut omasta puolesta annetut
kiinnitykset ja pantit                  2,2       1,7          2,1
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset,
nimellisarvo                            8,3       8,3          8,3
Koronvaihtosopimukset,
käypä arvo                              0,1       0,0          0,1

Ympäristö- ja takuuvaraukset
Me                               Ympäristö-       Takuu-
                                 varaukset       varaukset
Varaus 1.1.2007                       0,2            0,4
Varausten lisäys                      0,2            0,0
Varaukset 30.9.2007                   0,4            0,4

Varausten ja vastuiden tarkempi erittely sisältyy vuoden 2006
konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohtiin 25. Varaukset ja 33.
Muut ehdolliset velat.

Osakepääoma osakelajeittain
                       Osakkeita, Osuus,  Osuus,        Osuus,
                              kpl       %       %        euroa
                                    osak- äänistä    osakepää-
                                   keista               omasta
K-osakkeet (10 ääntä)   9 540 000    25,7   77,6     1 621 800
A-osakkeet (1 ääni)    27 603 970    74,3    22,4    4 692 675
Yhteensä 30.9.2007     37 143 970   100,0   100,0    6 314 475

A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto

Tulikivi Oyj:n A-osake noteerataan OMX Pohjoismaisen Pörssin
Pienet yhtiöt –listalla Helsingissä. Osakkeita vaihdettiin
katsauskauden aikana 3 691 753 kappaletta vastaten 11,1 miljoonaa
euroa. Osakkeen ylin kaupankäyntikurssi oli 3,75 euroa ja alin
2,33 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 2,34 euroa.

Lähipiiriliiketoimet

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
                                 9/2007      9/2006
Tavaroiden ja palvelujen myynnit
-tavaroiden ja palveluiden myynnit
osakkuusyrityksille                   2           3

Tavaroiden ja palvelujen ostot
-tavaroiden ja palveluiden ostot
osakkuusyrityksiltä                  36         103

Liiketoimet johtoon kuuluvien
avainhenkilöiden kanssa
-vuokrattu tiloja lähipiiriin
kuuluvilta                           79          78
-vuokrattu tiloja lähipiiriin
kuuluville                            0           2

Liiketoimet muun lähipiirin kanssa
Tulikivi Oyj on perustajajäsenenä Suomen Kivitutkimussäätiössä.
Yhtiö on vuokrannut toimisto- ja varastotiloja Säätiön ja Pohjois-
Karjalan Koulutuskuntayhtymän omistamasta rakennuksesta.  Näistä
tiloista on maksettu 92 730,42 euron suuruinen vuokra tammi-
syyskuussa 2007 (92 730,42 euroa 1-9/2006). Vuokra vastaa käypää
vuokratasoa.  Tulikivi Oyj:n palveluveloitukset Säätiöltä olivat
vuonna 2007 28 187,56 euroa (34077,18 euroa 1-9/2006).
Konserniyhtiöiden saamiset 30.9.2007 olivat  15 995,85 euroa
(426,05 euroa 30.9.2006).

Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2007
Osakkaan nimi                            Osakkeet            Osuus
                                                      äänivallasta
Vauhkonen Reijo                         4 152 179           24,2 %
Vauhkonen Heikki                        2 999 739           24,1 %
Elo Eliisa                              2 957 020            5,9 %
Virtaala Matti                          2 417 152           12,6 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen                               1 902 380            1,5 %
Mutanen Susanna                         1 643 800            7,2 %
Vauhkonen Mikko                           797 700            3,6 %
Paatero Ilkka                             718 430            0,6 %
Nuutinen Tarja                            674 540            3,5 %
Erikoissijoitusrahasto Phoebus            560 440            0,5 %
Muut osakkaat                          18 320 590           16,3 %

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj ja tytäryhtiöt
Kermansavi Oy, Kivia Oy, AWL-Marmori Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO
Tulikivi. Konserniyrityksiä ovat lisäksi Uuni Vertriebs GmbH
(entinen Tulikivi Vertriebs GmbH) ja The New Alberene Stone
Company, Inc., joilla ei ole enää liiketoimintaa. Emoyhtiöllä on
Saksassa kiinteä toimipaikka Tulikivi Oyj Niederlassung
Deutschland. Konsernin osakkuusyhtiöitä ovat Stone Pole Oy ja
Leppävirran Matkailukeskus Oy.

TULIKIVI OYJ

Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

Jakelu:  OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000,
www.tulikivi.com
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen