Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 01-09/2008

21.10.2008

- Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella neljänneksellä oli
16,6 (16,5) me ja voitto ennen veroja  1,0 (0,1) me.
- Katsauskaudella konsernin kumulatiivinen liikevaihto oli 48,2 me
(53,1 me 01-09/2007) ja voitto ennen veroja oli 1,2 (1,4) me.
Osakekohtainen tulos oli 0,02 (0,03) e. Liiketoiminnan rahavirta
oli 3,3 (-1,1) me.
- Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 7,2 (7,9) me.
- Yleinen taloudellinen epävarmuus on kasvanut tuntuvasti, minkä
vuoksi koko vuoden liikevaihdon arvioidaan jäävän hieman viime
vuoden tasosta. Tuloksen odotetaan paranevan tehostamistoimien
ansiosta.

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen:
” Kolmannella vuosineljänneksellä markkinoiden kaksijakoisuus
korostui. Omakotirakentaminen hidastui voimakkaasti ja kuluttajien
epävarmuus lisääntyi entisestään syyskuun aikana. Tämä on
vaikuttanut tulisijojen kysyntään erityisesti kotimaassa.
Toisaalta voimakkaasti kohonneet energian kuluttajahinnat ja
yleinen kiinnostus energian säästämiseen on lisännyt tulisijojen
kysyntää Keski-Euroopassa. Myös Venäjällä tulisijojen kysyntä on
kasvanut.

Uuniviennin ohella kamiinan verhouskivien kysyntä on noussut
alkuvuotta korkeammalle tasolle ja jatkuu myös loppuvuonna
selvästi alkuvuotta vilkkaampana.

Luonnonkivien kysyntä on säilynyt hyvällä tasolla, minkä lisäksi
konserni on saanut lisämarkkinaosuutta erityisesti
sisustuskivissä.

Konsernissa toteutetut tehostamistoimet mahdollistavat
kannattavuuden paranemisen myös loppuvuoden aikana.”

Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto oli 48,2 miljoonaa euroa (53,1 miljoonaa
euroa tammi-syykuu 2007). Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto oli
40,6 (45,3) miljoonaa euroa, luonnonkivituotteet-liiketoiminnan
liikevaihto 6,1 (5,7) miljoonaa euroa ja muun liiketoiminnan
liikevaihto oli 1,5 (2,1) miljoonaa euroa. Tulisijat-
liiketoiminnan liikevaihdon laskusta merkittävin osa tuli kamiinan
verhouskivien alkuvuoden myynnin laskusta.

Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 26,7 (28,8) miljoonaa euroa eli
55,5 (54,3) prosenttia. Viennin liikevaihto oli 21,5 (24,3)
miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ranska, Saksa ja
Belgia.

Konsernin liikevoitto oli 1,9 (2,0) miljoonaa euroa. Tulisijat-
liiketoiminnan liikevoitto oli 4,2 (4,0) miljoonaa euroa,
luonnonkivituotteet-liiketoiminnan 0,4 (0,4) miljoonaa euroa ja
muun toiminnan liiketappio -2,7 (-2,4) miljoonaa euroa. Muuhun
toimintaan sisältyvän astiat-tuoteryhmän liiketappio oli 0,05
miljoonaa euroa.

Konsernin voitto ennen veroja oli 1,2 (1,4) miljoonaa euroa.
Osakekohtainen tulos oli 0,02 (0,03) euroa. Konsernissa on
sopeutettu kuluja ja henkilöstöä toiminnan laajuutta vastaaviksi.

Konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 16,6
miljoonaa euroa (16,5 miljoonaa euroa heinä-syyskuu 2007) ja
voitto ennen veroja 1,0 (0,1) miljoonaa euroa.

Rahoitus ja investoinnit
Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 3,3 (-1,1)
miljoonaa euroa. Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,7 (0,5)
miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 43,5 prosenttia (42,3
prosenttia 30.9.2007). Korollisten nettovelkojen suhde omaan
pääomaan eli gearing oli 66,9 (76,2) prosenttia. Current ratio oli
1,7 (1,6). Osakekohtainen oma pääoma oli 0,72 (0,76) euroa.

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 1,8 (4,2) miljoonaa
euroa. Katsauskauden merkittävimpiä investointeja olivat uusien
louhosten avaamiset ja tulisijatuotantoon tehdyt muutos- ja
korvausinvestoinnit.

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 1,1 (1,1) miljoonaa euroa eli
noin 2,3 (2,0) prosenttia liikevaihdosta. Näistä aktivoitiin
taseeseen 0,1 (0,1) miljoonaa euroa. Tuotekehitystoiminnassa
pääpaino oli tulisijojen palamistekniikan kehittämisessä.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 569
(713) henkilöä.
Katsauskaudella muodostui palkka- ja palkkiokuluja yhteensä 12,7
(15,7) miljoonaa euroa.

Tulikivi-konsernissa on käytössä kannustinjärjestelmä, johon
sisältyy osakepohjainen kannustinjärjestelmä avainhenkilöille ja
tulospalkkiojärjestelmä koko henkilöstölle. Osakepohjaisessa
kannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat
kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Järjestelmän mukainen
mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2008 perustuu konsernin
tulokseen rahoituserien jälkeen ja liiketoiminnan rahavirtaan.
Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2008 maksetaan vuonna 2009
osittain yhtiön A-osakkeina ja osittain rahana. Ansaintajaksolta
2008 maksetaan palkkiona yhteensä enintään 120.000 Tulikivi Oyj:n
A-osaketta ja rahana osakkeiden arvoa vastaava määrä.
Toimitusjohtaja voi saada edellä mainitusta osakemäärästä enintään
22 500 osaketta. Koko järjestelmästä maksetaan palkkiona yhteensä
enintään noin 360 000 A-osaketta ja rahana osakkeiden arvoa
vastaava määrä.
Tulospalkkiojärjestelmä perustuu konsernin tuloksen ja
tuottavuuden
paranemiseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen.
Tulospalkkiojärjestelmän kustannusvaikutus oli katsauskaudella 0,2
miljoonaa euroa.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
Osingonjako
Tulikivi Oyj:n 17. huhtikuuta 2008 pidetty varsinainen yhtiökokous
päätti jakaa osinkoa 0,0450 euroa/A-osake ja 0,0433 euroa/K-osake.

Hallintoelimet
Emoyhtiön ja liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden
hallituksen jäseniksi valittiin piispa Ambrosius, Juhani Erma,
Eero Makkonen, Maarit Toivanen-Koivisto, Heikki Vauhkonen, Reijo
Vauhkonen ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Matti Virtaalan. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-
yhteisö KPMG Oy Ab Helsingistä.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden
hankkimiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti.
Valtuutus päättää osakeanneista ja yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti.
Valtuutus sisältää hallituksen ehdotuksen mukaisesti myös oikeuden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat
saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita.

Omien osakkeiden hankinta
Tulikivi Oyj:n hallitus on päättänyt aloittaa yhtiön A-osakkeiden
hankinnan valtuutuksen nojalla. Osakkeiden hankinta alkoi 1.8.2008
ja päättyy viimeistään 30.11.2008. Katsauskauden aikana A-
osakkeita hankittiin yhteensä 32 604 kappaletta, ja niiden
hankinta-arvo oli 37 334 euroa. Hankittujen osakkeiden
suhteellinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä oli
0,09 prosenttia ja äänimäärästä 0,03 prosenttia. Osakkeet olivat
yhtiön hallussa katsauskauden päättyessä. Osakkeita hankitaan
enintään 60 000 kappaletta.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai
muissa rakennejärjestelyissä tai osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, osakepalkkion maksamiseksi
tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Riskit ja epävarmuustekijät
Konsernin riskit jaetaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin,
vahinkoriskeihin ja rahoitusriskeihin. Strategisia riskejä ovat
muun muassa konsernin raaka-ainevaroihin, lainsäädännön muutoksiin
ja markkina-asemaan liittyvät riskit. Operatiiviset riskit
liittyvät muun muassa tuotteisiin, jakeluteihin ja prosesseihin.
Asiasta on kerrottu laajemmin vuosikertomuksessa 2007. Konsernin
lähiajan riskit liittyvät asuntorakentamisen volyymin
pienenemiseen ja energian kuluttajahintojen kehitykseen.
Liikevaihdon ja tuloksen kehitystä pyritään turvaamaan
kehittämällä nykyisiä jakeluteitä, avaamalla uusia markkina-
alueita ja suunnittelemalla tuotteita uusille asiakasryhmille.
Nämä riskit on huomioitu toimintasuunnitelmissa ja riskejä
pyritään pienentämään hallintasuunnitelman mukaisesti.

Jos omakotirakentaminen sekä energian kuluttajahinnat putoavat
voimakkaasti, se voi vaikuttaa olennaisesti tulokseen ja
rahavirtoihin tulevana talvena.

Tulevaisuuden näkymät
Pientalorakentaminen vähenee useilla markkina-alueilla, mikä
vaikuttaa osaltaan tulisijojen kysyntään. Verhouskiven
menekkinäkymät ovat parantuneet kevään tasosta. Yleinen
taloudellinen epävarmuus on kasvanut tuntuvasti, minkä vuoksi koko
vuoden liikevaihdon arvioidaan jäävän hieman viime vuoden tasosta.
Tuloksen odotetaan paranevan tehostamistoimien ansiosta.

Strategiset linjaukset
Tulikivi-konsernin strategisten linjausten mukainen pitkän
tähtäimen kasvutavoite on viisi prosenttia orgaanista kasvua
vuodessa, sijoitetun pääoman tuottotavoite yli 20 prosenttia ja
suhteellisen kannattavuuden paraneminen kahdella
prosenttiyksiköllä vuodessa. Liikevaihdon kasvu ja sijoitetun
pääoman tuotto jäävät kuluvana vuonna alle näiden tavoitteiden
johtuen pääasiassa tulisijakysynnän pienenemisestä.

Segmenttiraportointi
Konsernin liiketoimintasegmentit ovat tulisijat-liiketoiminta,
luonnonkivituotteet-liiketoiminta ja muu toiminta. Tulisijat-
liiketoimintaan kuuluvat vuolukiviset ja keraamiset Tulikivi- ja
Kermansavi-tuotemerkeillä myytävät uunit sekä kamiinoiden
valmistajille toimitettavat vuolukiviset verhouskivet.
Luonnonkivituotteet-liiketoimintaan kuuluvat kotien
sisustuskivituotteet ja kivitoimitukset rakennuskohteisiin. Muuhun
toimintaan sisältyvät konsernin liiketoiminnoille kohdistamattomat
kulut, vero- ja rahoituskulut sekä keraamisten astioiden
liikevaihto ja kyseisen toiminnon kulut.

Taulukko-osa
KONSERNITULOSLASKELMA
Me                   1-9/   1-9/   Muu-  1-12/   7-9/   7-9/  Muu-
                     2008   2007   tos,   2007   2008   2007   tos,
                                      %                           %
Liikevaihto          48,2   53,1   -9,2   69,9   16,6   16,5    0,6
Liiketoiminnan muut
tuotot                0,6    0,4           0,6    0,2    0,2
Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden
varastojen muutos    -0,9    2,2          2,1    -0,9    0,0
Valmistus omaan
käyttöön              0,4    0,9           1,1    0,1    0,4

Aineiden ja tarvik-
keiden käyttö         9,0   10,8          14,2    2,7    3,4
Ulkopuoliset palvelut 7,4    8,2          11,1    2,7    3,1
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut     16,6   20,0          27,1    4,9    5,6
Poistot               4,1    4,2           5,7    1,3    1,4
Liiketoiminnan muut
kulut                 9,3   11,4          14,7    3,0    3,2

Liikevoitto           1,9    2,0   -0,9    1,0    1,4    0,4  234,3
%:a liikevaihdosta    4,0    3,7           1,4    8,3    2,5
Rahoitustuotot        0,1    0,1           0,2   -0,1    0,0
Rahoituskulut        -0,8   -0,7          -1,0   -0,3   -0,3
Osuus osakkuusyhtiön
tuloksesta            0,0    0,0           0,0    0,0    0,0

Voitto ennen veroja   1,2    1,4  -13,4    0,2    1,0    0,1 1052,8
%:a liikevaihdosta    2,5    2,6           0,2    6,3    0,6
Tuloverot            -0,3   -0,4           0,2   -0,3    0,0

Katsauskauden voitto  0,9    1,0           0,4    0,8    0,1

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen
tulos (EUR)
laimentamaton ja
laimennettu          0,02   0,03          0,01   0,02   0,00

KONSERNITASE
Me                                       09/08  09/07        12/07
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet                                 1,1    1,1          1,1
Rakennukset                                8,2    8,9          8,6
Koneet ja kalusto                         10,8   12,9         12,7
Muut aineelliset hyödykkeet                1,2    1,4          1,4
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo                          4,3    4,3          4,3
Muut aineettomat hyödykkeet               11,1   11,1         11,1
Sijoituskiinteistöt                        0,2    0,2          0,2
Myytävissä olevat sijoitukset              0,1    0,1          0,1
Saamiset
Laskennalliset verosaamiset                0,9    0,6          1,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä              37,9   40,6         40,5
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                           11,7   12,9         12,7
Myyntisaamiset                             6,9    7,9          5,3
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset                    0,3    0,5          0,1
Muut saamiset                              0,8    1,9          0,5
Rahavarat                                  4,0    3,2          3,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä              23,7   26,4         22,4
Varat yhteensä                            61,6   67,0         62,8

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma                                6,3    6,3          6,3
Ylikurssirahasto                           7,4    7,4          7,4
Muuntoerot                                -0,1   -0,1         -0,1
Kertyneet voittovarat                     13,2   14,7         14,0
Oma pääoma yhteensä                       26,8   28,3         27,6
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat                   2,1    3,0          2,3
Varaukset                                  0,9    0,8          0,9
Korolliset velat                          17,7   18,4         17,7
Muut velat                                 0,4    0,4          0,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä              21,1   22,6         21,2
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat                    9,5    9,8          9,4
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat                                           0,1
Lyhytaikaiset varaukset                    0,0                 0,7
Lyhytaikaiset korolliset velat             4,2    6,3          3,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä              13,7   16,1         14,0
Velat yhteensä                            34,8   38,7         35,2
Oma pääoma ja velat yhteensä              61,6   67,0         62,8

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA             01-09/ 01-09/       01-12/
Me                                        2008   2007         2007

Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden voitto                       0,9    1,0          0,4
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity
maksutapahtumaa                            4,1    4,1          5,5
Korkokulut ja –tuotot ja verot             1,0    0,9          0,6
Käyttöpääoman muutos                      -1,4   -5,4         -1,8
Maksetut ja saadut korot
ja maksetut verot                         -1,3   -1,7         -2,2
Liiketoiminnan nettorahavirta              3,3   -1,1          2,5

Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin                -1,8   -4,7         -5,7
Investointeihin saadut avustukset
ja hyödykkeiden myynti                     0,1    0,2          1,4
Myönnetyt lainat                           0,0
Investointien nettorahavirta              -1,7   -4,5         -4,3

Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot                            3,0    8,9          8,5
Lainojen takaisinmaksut                   -2,7   -1,6         -4,4
Voitonjako                                -1,7   -3,4         -3,4
Rahoituksen nettorahavirta                -1,4    3,9          0,7

Rahavarojen muutos                         0,2   -1,7         -1,1

Rahavarat katsauskauden alussa             3,8    4,9          4,9
Rahavarat katsauskauden lopussa            4,0    3,2          3,8

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Me
                  Osake-    Yli-  Muunto-      Ker-Yhteensä
                  pääoma kurssi-     erot    tyneet
                         rahasto            voitto-
                                              varat
Oma pääoma 1.1.2008  6,3     7,4     -0,1      14,0    27,6
Muuntoerot                            0,0               0,0
Katsauskauden voitto                            0,9     0,9
Osingonjako                                    -1,7    -1,7
Omien osakkeiden hankinta                               0,0    0,0
Oma pääoma 30.9.2008 6,3     7,4     -0,1      13,2    26,8

Oma pääoma 1.1.2007  6,3     7,4      0,0      17,1    30,8
Muuntoerot                           -0,1              -0,1
Suoraan omaan pää-
omaan kirjatut erät                            -0,1    -0,1
Katsauskauden voitto                            1,0     1,0
Osingonjako                                    -3,3    -3,3
Oma pääoma 30.9.2007 6,3     7,4     -0,1      14,7    28,3

SEGMENTTI-INFORMAATIO
Liiketoiminta-alueet                    01-09/ 01-09/        1-12/
Me                                       2008   2007          2007
Liikevaihto                               48,2   53,1         69,9
Tulisijat-liiketoiminta                   40,6   45,3         59,7
Luonnonkivituotteet-liiketoiminta          6,1    5,7          7,4
Muu toiminta                               1,5    2,1          2,8

Liikevoitto                                1,9    2,0          1,0
Tulisijat-liiketoiminta                    4,2    4,0          4,4
Luonnonkivituotteet-liiketoiminta          0,4    0,4          0,4
Muu toiminta                              -2,7   -2,4         -3,8

SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
                           Q3/  Q2/   Q1/   Q4/  Q3/   Q2/     Q1/
Liiketoiminta-alueet     2008 2008  2008   2007 2007  2007    2007

Liikevaihto               16,6 17,0  14,6  16,8 16,5  17,4    19,2
Tulisijat-liiketoiminta   14,4 14,2  12,0  14,4 13,9  14,7    16,7
Luonnonkivituotteet-
liiketoiminta              1,7  2,4   2,0   1,7  1,7   2,1     1,9
Muu toiminta               0,5  0,4   0,6   0,7  0,9   0,6     0,6

Liikevoitto                1,3  0,9  -0,3  -1,0  0,5   0,7     0,8
Tulisijat-liiketoiminta    2,0  1,8   0,4   0,4  1,0   1,5     1,5
Luonnonkivituotteet -
liiketoiminta              0,1  0,1   0,2   0,0  0,1   0,2     0,1
Muu toiminta              -0,8 -1,0  -0,9  -1,4 -0,6  -1,0    -0,8

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
                        1-9/08  1-9/07   7-9/08   7-9/07   1-12/07

Osakekohtainen tulos      0,02    0,03     0,02     0,00      0,01
Osakekohtainen oma pääoma,
euro                      0,72    0,76     0,72     0,76      0,74
Oman pääoman tuotto, %     4,3     4,6     11,3      1,1       1,2
Sijoitetun pääoman
tuotto, %                  5,4     5,4     10,5      2,4       2,5

Omavaraisuusaste, %       43,5    42,3                        43,9
Nettovelkaantumisaste, %  66,9    76,2                        64,7
Current ratio              1,7     1,6                         1,6
Bruttoinvestoinnit,
milj. euroa                1,8     4,2                         5,7
Bruttoinvestoinnit,  %/lv  3,6     8,0                         8,1
Tutkimus- ja kehitysmenot,
milj. euroa                1,1     1,1                         1,6
%/liikevaihto              2,3     2,0                         2,3
Tilauskanta (30.9),
milj. euroa                7,2     7,9                         6,9
Henkilöstö keskimäärin     569     713                         682

Osakkeen kurssikehitys,
euro
Alin kurssi               1,20    2,33                        1,53
Ylin kurssi               1,88    3,75                        3,75
Keskikurssi               1,45    3,01                        2,69
Päätöskurssi              1,22    2,34                        1,56

Markkina-arvo kauden lopussa,
1000 e                 45276     86917                       57945
(olettaen K-osakkeen markkina-arvoksi saman kuin A-osakkeella)
Osakkeiden vaihto,
(1000 kpl)              1735      3691                        5369
Osakkeiden vaihto,
%/A-osakkeet             6,3      13,4                        19,4
Osakkeiden lukumäärä
keskimäärin         37140677  37143970                    37143970
Osakkeiden lukumäärä 30.9.
                    37111366  37143970                    37143970

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset
–standardin mukaisesti.
Tulikivi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa
samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2007
kuitenkin siten, että Tulikivi on ottanut 1.1.2008 alkaen käyttöön
seuraavat uudet/uudistetut standardit:
- IFRIC 12 Service Concession Arrangements
- IFRIC 14, IAS 19 The Limit and Defined Benefit Assets, Minimum
Funding Requirements and their Interaction
Muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta Tulikiven
osavuosikatsaukseen.

Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla
laskentaperusteilla kuin tilinpäätöksessä 2007. Laskentakaavat
löytyvät vuosikertomuksen 2007 sivulta 63.

Tuloverot
Me                           1-9/08  1-9/07         1-12/07
Tilikauden ja aikaisempien
tilikausien verot              -0,3    -0,5            -1,1
Laskennalliset verot                    0,1             1,3
Yhteensä                       -0,3    -0,4             0,2

Annetut vakuudet
Me
                               9/08    9/07           12/07
Annetut kiinnitykset ja
pantit                         26,3    28,9            26,3
Koronvaihtosopimukset
nimellisarvo                   11,0     8,3             7,4
käypä arvo                      0,1     0,2             0,1
Koronvaihtosopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän
markkinahinnan perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen
sulkemisesta.
Käyttämättömien tililuottolimiittien määrä oli katsauskauden
lopussa 5,8 miljoonaa euroa.

Varaukset ja ehdolliset velat
Konsernin pitkäaikaisia varauksia ovat ympäristövaraus 0,4
miljoonaa euroa ja takuuvaraus 0,5 miljoonaa euroa.
Lyhytaikaisiin varauksiin kuulunut vuonna 2007 kirjattu
udelleenjärjestelyvaraus on käytetty katsauskauden aikana.
Tulikivi konsernilla on kaivoslain ja ympäristölainsäädännön
perusteella maisemointivelvoitteita, jotka on täytettävä toiminnan
aikana ja tehdas- ja louhosalueita aikanaan suljettaessa.
Varausten ja ehdollisten velkojen tarkempi erittely sisältyy
vuoden 2007 konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohtiin 24.
Varaukset ja 33. Muut ehdolliset velat.

Osakepääoma
Osakepääoma osakelajeittain
                       Osakkeita, Osuus,  Osuus,        Osuus,
                              kpl       %       %        euroa
                                    osak- äänistä    osakepää-
                                   keista               omasta
K-osakkeet (10 ääntä)   9 540 000    25,7    77,6    1 621 800
A-osakkeet (1 ääni)    27 603 970    74,3    22,4    4 692 675
Yhteensä 30.9.2008     37 143 970   100,0   100,0    6 314 475

Tulikivi Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia tilikauden
aikana. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-osakkeille maksetaan
jaettavasta voitosta 0,0017 euroa suurempi osinko kuin K-
osakkeille. A-osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
Yhtiöllä oli 30.9.2008 4467 osakkeenomistajaa. Ulkomaalaisten
omistamien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli 7,3
prosenttia kaikista osakkeista. Yhtiölle ei jätetty
liputusilmoituksia katsauskauden aikana.

Hallituksen valtuutukset
Yhtiökokouksen 17.4.2008 tekemän päätöksen mukaisesti
hallituksella on valtuutus hankkia yhtiön A-sarjan osakkeita
enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita
enintään 954 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa vuoden 2009
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Lisäksi hallituksella on
valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita tai
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti:
enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-
sarjan osakkeita. Valtuutus on voimassa vuoden 2009
yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiön hallussa oli katsauskauden päätöshetkellä 32 604 omaa
osaketta.

Lähipiiriliiketoimet
1000 e                           9/2008      9/2007
Tavaroiden ja palvelujen myynnit
-tavaroiden ja palveluiden myynnit
osakkuusyrityksille                  12           2

Tavaroiden ja palvelujen ostot
-tavaroiden ja palveluiden ostot
osakkuusyrityksiltä                  98          36

Liiketoimet johtoon kuuluvien
avainhenkilöiden kanssa
- vuokrattu tiloja lähipiiriin
kuuluvilta                           88          79

Liiketoimet muun lähipiirin kanssa
Tulikivi Oyj on perustajajäsenenä Suomen Kivitutkimussäätiössä.
Yhtiö on vuokrannut toimisto- ja varastotiloja Säätiön ja Pohjois-
Karjalan Koulutuskuntayhtymän omistamasta rakennuksesta.  Näistä
tiloista on maksettu 93 (93) tuhannen euron suuruinen vuokra
katsauskaudella. Vuokra vastaa käypää vuokratasoa.  Tulikivi Oyj:n
palveluveloitukset Säätiöltä olivat 16 (28) tuhatta euroa.
Tulikivi Oyj antoi katsauskaudella Säätiölle
kuudenkymmenentuhannen euron suuruisen avustuksen ja
neljänkymmenentuhannen euron pitkäaikaisen lainan.

Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2008
Osakkaan nimi                            Osakkeet            Osuus
                                                      äänivallasta
Vauhkonen Reijo                         4 164 327           24,3 %
Vauhkonen Heikki                        3 003 887           24,1 %
Elo Eliisa                              2 957 020            5,9 %
Virtaala Matti                          2 421 300           12,6 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen                               1 902 380            1,5 %
Mutanen Susanna                         1 643 800            7,2 %
Vauhkonen Mikko                           797 700            3,6 %
Paatero Ilkka                             718 430            0,6 %
Nuutinen Tarja                            674 540            3,5 %
Fondita Nordic Micro Cap
Placeringsfond                            616 900            0,5 %
Muut osakkaat                          18 243 686           16,2 %

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Kivia Oy, AWL-Marmori
Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO Tulikivi. Konserniyrityksiä ovat
lisäksi Uuni Vertriebs GmbH ja The New Alberene Stone Company,
Inc., joilla ei ole enää liiketoimintaa. Emoyhtiöllä on Saksassa
kiinteä toimipaikka Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland.
Konsernin osakkuusyhtiöitä ovat Stone Pole Oy ja Leppävirran
Matkailukeskus Oy.

TULIKIVI OYJ

Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja:  Tulikivi  Oyj,  83900  Juuka,  puh.0207   636   000,
www.tulikivi.com
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen