Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 01-09/2009

20.10.2009

- Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä
oli 13,5 Meur (16,6 Meur 07-09/2008) ja tulos ennen veroja 0,4
Meur(1,0 Meur).
- Katsauskaudella konsernin liikevaihto oli 37,5 Meur (48,2 Meur
01-09/2008) ja tulos ennen veroja oli tappiollinen -3,5 Meur (+1,2
Meur). Osakekohtainen tulos oli -0,08 (0,02) e. Liiketoiminnan
rahavirta oli -0,6 Meur (+3,3 Meur).
- Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 6,0 Meur (7,2 Meur).
- Konsernin rahoitusasema on hyvä ja omavaraisuusaste oli 40,8
(43,5) %.
- Tilikauden liikevaihdon arvioidaan jäävän selvästi edellisen
vuoden tasosta ja tuloksen kannattavuuden paranemisesta huolimatta
muodostuvan tappiolliseksi.

Toimitusjohtajan kommentit
”Keskittämis- ja kannattavuusohjelman toimenpiteet kohensivat
yhtiön kannattavuutta kolmannella vuosineljänneksellä
suunnitelmien mukaisesti.

Kotimaassa kuluttajien kiinnostus tulisijatuotteisiimme lisääntyi
selvästi. Viime talven shokkivaiheen jälkeen kuluttajat ovat
jälleen ryhtyneet suunnittelemaan ja toteuttamaan
rakennushankkeitaan. Kotimaassa toiminnan painopiste on
jakeluverkon ja sen palvelujen edelleen kehittämisessä.

Keski-Euroopassa tulisijakaupan syyssesonki on myöhässä.

Verhouskiven  kysyntää pitkällä aikavälillä parantaa asiakaspohjan
laajentuminen.

Luonnonkivituotteiden kysyntä on ollut selvästi viime vuotta
heikommalla tasolla.

Markkinaolosuhteiden kehittyessä myönteisesti paranee yhtiön
kannattavuus edelleen.”

Segmenttiraportointi
Vuoden 2009 alusta konsernin toimintasegmentit ovat tulisijat-
liiketoiminta ja luonnonkivituotteet-liiketoiminta. Tulisijat-
liiketoimintaan kuuluvat vuolukiviset ja keraamiset Tulikivi- ja
Kermansavi-tuotemerkeillä myytävät uunit, niiden oheistuotteet ja
astiat sekä kamiinoiden verhouskivet. Luonnonkivituotteet-
liiketoimintaan kuuluvat kotien sisustuskivituotteet ja
kivitoimitukset rakennuskohteisiin. Segmenteille
kohdistamattomista kuluista muodostuu segmenttiraportoinnissa Muut
erät, johon sisältyvät myös rahoituskulut ja verot.

Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto oli 37,5 (48,2 tammi-syyskuu 2008) miljoonaa
euroa. Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto oli 33,4 (42,1)
miljoonaa euroa ja luonnonkivituotteet-liiketoiminnan liikevaihto
4,1 (6,1) miljoonaa euroa. Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihdon
lasku aiheutui pääasiassa kotimaan ja lähialueiden uunimyynnin
vähenemisestä.

Viennin osuus liikevaihdosta oli 18,9 (21,5) miljoonaa euroa eli
50,4 (44,5) prosenttia. Kotimaan liikevaihto oli 18,6 (26,7)
miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ranska, Saksa ja
Belgia.

Konsernin tulos liikevoittotasolla oli -2,7 (+1,9) miljoonaa
euroa. Konsernin segmenttiraportoinnin mukaisesti Tulisijat-
liiketoiminnan liiketulos oli -0,3 (+4,0) miljoonaa euroa,
luonnonkivituotteet-liiketoiminnan liiketulos 0,0 (+0,4) miljoonaa
euroa ja muiden erien kulut -2,4 (-2,5) miljoonaa euroa. Tulisijat-
liiketoiminnan tulosta heikensi uudelleenjärjestelyvarauksen
kirjaamisesta aiheutuneet lähes 1,0 miljoonan euron suuruiset
kulut sekä toisella vuosineljänneksellä kirjattu Kermansavi-
tavaramerkin astia-yksikön  arvonalennuskirjaus 0,2 me. Konsernin
tulos ennen veroja oli -3,5 (+1,2) miljoonaa euroa ja nettotappio
-2,8 (+0,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,08 (0,02)
euroa.

Konsernissa käynnistettiin alkuvuodesta toimintojen keskittämis-
ja kannattavuusohjelma kannattavuuden parantamiseksi. Maaliskuussa
päättyneiden yt-neuvottelujen tuloksena päädyttiin 79 henkilön
irtisanomiseen sekä 41 henkilön lomauttamiseen toistaiseksi.
Näistä toimenpiteistä kirjattiin katsauskaudella edellä mainittu
uudelleenjärjestelyvaraus, josta on käytetty 0,7 miljoonaa euroa.
Tuleville katsauskausille järjestelyistä aiheutuu
uudelleenjärjestelyvarauksen lisäksi vielä yhteensä n. 0,2
miljoonan euron kertaluonteiset kulut.

Konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,5
(16,6) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 0,4 (1,0) miljoonaa
euroa.

Rahoitus ja investoinnit
Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -0,6 (+3,3)
miljoonaa euroa. Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,8 (0,7)
miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 40,8 prosenttia (43,5
prosenttia 30.9.2008). Korollisten nettovelkojen suhde omaan
pääomaan eli gearing oli 77,4 (66,9) prosenttia. Current ratio oli
1,7 (1,7). Osakekohtainen oma pääoma oli 0,63 (0,72) euroa.
Konsernin rahoitusasema on hyvä. Katsauskauden päättyessä
konsernin rahavarat olivat 4,7 (4,0) miljoonaa euroa ja
nostamattomien luottojen ja käyttämättömien tililuottolimiittien
määrä 9 miljoonaa euroa.
Konsernin tuotanto-, louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat
katsauskaudella 1,5 (1,8) miljoonaa euroa. Tutkimus- ja
kehittämistoiminnan kustannukset olivat 1,0 (1,1) miljoonaa euroa.
Näistä aktivoitiin taseeseen 0,2 miljoonaa euroa.
Kehitystoiminnassa on jatkettu palamistutkimuksia ja tehty
tuotekonseptointia.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 419
(569) henkilöä. Palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 11,6
(12,7) miljoonaa euroa.

Tulikivi-konsernissa on käytössä kannustinjärjestelmä, johon
sisältyy osakepohjainen kannustinjärjestelmä toimitusjohtajalle ja
avainhenkilöille sekä tulospalkkiojärjestelmä koko henkilöstölle.
Vuonna 2008 käyttöönotetussa osakepohjaisessa
kannustinjärjestelmässä oli ohjelman mukaisesti kolme
ansaintajaksoa, jotka olivat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010.
Palkkioina voidaan suorittaa yhteensä enintään noin 360 000 A-
osaketta ja rahana osakkeiden arvoa vastaava määrä. Järjestelmän
mukainen toteutunut palkkio ansaintajaksolta 2008 oli 9 800 A-
osaketta. Tätä vastaava osakkeiden siirto vastuuhenkilöille
tapahtui katsauskaudella. Vuodelta 2009 osakepalkkion
enimmäismäärä on 175 000 A-osaketta sekä rahana osakkeiden arvoa
vastaava määrä. Tästä määrästä toimitusjohtajan osuus on enintään
40 000 A-osaketta. Osakepalkkio perustuu konsernin tulokseen
rahoituserien jälkeen ja liiketoiminnan rahavirtaan.
Tulospalkkiojärjestelmä perustuu konsernin tulokseen ja
tuottavuuden paranemiseen ja toimitusjohtajalla ja
avainhenkilöillä lisäksi henkilökohtaisten tavoitteiden
saavuttamiseen.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
Osingonjako
Tulikivi Oyj:n 31.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti
jakaa osinkoa 0,0280 euroa/A-osake ja 0,0263 euroa/K-osake.
Osinkojen maksupäivä oli 14.4.2009.

Hallintoelimet
Emoyhtiön ja liiketoimintaa harjoittavien kotimaisten
tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi valittiin Piispa Ambrosius,
Juhani Erma, Eero Makkonen, Markku Rönkkö, Maarit Toivanen-
Koivisto, Heikki Vauhkonen ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi
keskuudestaan puheenjohtajaksi Matti Virtaalan. Tilintarkastajaksi
valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab Helsingistä.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden
hankkimiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti.

Valtuutus päättää osakeanneista ja yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti.
Valtuutus sisältää hallituksen ehdotuksen mukaisesti myös oikeuden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat
saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita.

Omat osakkeet
Tulikivi Oyj:llä oli hallussaan katsauskauden alkaessa yhteensä
74 000 ja katsauskauden päättyessä 124 200 omaa A-osaketta.
Katsauskauden aikana hankittiin lisää yhteensä 60 000 A-osaketta
43 875 euron kokonaishankintahintaan sekä luovutettiin
osakepalkkiojärjestelmään liittyen 9 800 A-osaketta konsernin
avainhenkilöille. Keskimääräiseksi hankintahinnaksi
katsauskaudella muodostui 0,73 euroa/osake. Osakkeiden
hankintahintana on ollut hankintahetken pörssikurssi, jonka
vaihteluväli hankintakaudella oli 0,68 - 0,83 euroa/osake.
Luovutettujen osakkeiden kirjanpitoarvo oli 13 212 euroa ja arvo
saajille 9 979 euroa eli 1,02 euroa/osake. Katsauskaudella
hankittu määrä vastaa 0,2 prosenttia yhtiön osakkeiden
kokonaismäärästä ja 0,05 prosenttia kaikkien osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
kokonaismäärä oli katsauskauden päättyessä 124 200 A-osaketta
vastaten 0,3 prosenttia osakepääomasta ja 0,1 prosenttia
kokonaisäänimäärästä.
Omien osakkeiden hankinnalla ja niiden osittaisella eteenpäin
luovuttamisella ei ollut merkittävää vaikutusta omistuksen ja
äänivallan jakautumiseen yhtiössä.
Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai
muissa rakennejärjestelyissä tai osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, osakepalkkion maksamiseksi
tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Riskit ja epävarmuustekijät
Talouden äkilliset muutokset, energian kuluttajahintojen voimakas
lasku ja valtion tukitoimien tai säännösten muutokset
heikentäisivät tulisijojen kysyntää.  Konsernin lähiajan riskit
liittyvät pääasiassa tulisijatuotteiden menekin vähenemiseen.

Konsernin pitkän aikajänteen riskien arvioinnin mukaan strategisia
riskejä ovat muun muassa konsernin toimintaympäristön muutoksiin,
markkinatilanteeseen ja markkina-aseman muutoksiin sekä raaka-
ainevaroihin ja lainsäädännön muutoksiin  liittyvät riskit.
Operatiiviset riskit liittyvät muun muassa tuotteisiin,
jakeluteihin ja prosesseihin. Asiasta on kerrottu laajemmin
vuosikertomuksessa 2008.

Tulevaisuuden näkymät
Asuntorakentaminen on vielä alhaisella tasolla useilla markkina-
alueilla, mutta kotimaassa omakotirakentaminen on kääntymässä
kasvuun.

Tilikauden liikevaihdon arvioidaan jäävän selvästi edellisen
vuoden tasosta. Yhtiössä käynnissä oleva keskittämis- ja
kannattavuusohjelma parantaa yhtiön kannattavuutta loppuvuonna.
Koko vuoden tulos muodostuu tappiolliseksi kannattavuuden
paranemisesta huolimatta.

Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 6,0 (7,2 30.9.2008 ja 4,9
31.12.2008) miljoonaa euroa.

Tulikivi-konsernin strategisten linjausten mukainen pitkän
tähtäimen kasvutavoite on viisi prosenttia orgaanista kasvua
vuodessa, sijoitetun pääoman tuottotavoite yli 20 prosenttia ja
suhteellisen kannattavuuden paraneminen kahdella
prosenttiyksiköllä vuodessa. Liikevaihdon kasvu, sijoitetun
pääoman tuotto ja kannattavuuden paraneminen jäävät kuluvana
vuonna alle näiden tavoitteiden johtuen pääasiassa kysynnän
pienenemisestä.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
Me                   1-9/   1-9/    Muu- 1-12/   7-9/   7-9/   Muu-
                     2009   2008    tos,  2008   2009   2008   tos,
                                       %                          %
Liikevaihto          37,5   48,2  -22,1   66,5   13,5   16,6  -18,5
Liiketoiminnan muut
tuotot                0,5    0,6           0,7    0,1    0,2
Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden
varastojen muutos    -1,0   -0,9          -0,6   -0,4   -0,9
Valmistus omaan
käyttöön              0,2    0,4           0,8    0,0    0,1

Aineiden ja tarvik-
keiden käyttö         7,1    9,0          12,5    2,4    2,7
Ulkopuoliset palvelut 5,3    7,4          10,0    1,9    2,7
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut     14,7   16,6          23,1    4,1    4,9
Poistot ja
arvonalentumiset      4,2    4,1           5,7    1,3    1,4
Liiketoiminnan muut
kulut                 8,6    9,3          12,9    2,7    3,0

Liikevoitto/-tappio  -2,7    1,9  -240,5   3,2    0,6    1,4  -54,4
%:a liikevaihdosta   -7,3    4,0           4,9    4,7    8,3
Rahoitustuotot        0,1    0,1           0,2    0,0    0,0
Rahoituskulut        -0,9   -0,8          -1,4   -0,3   -0,3
Osuus osakkuusyhtiön
tuloksesta            0,0    0,0           0,0    0,0    0,0

Tulos ennen veroja   -3,5    1,2  -391,3   2,1    0,4    1,0  -62,3
%:a liikevaihdosta   -0,9    2,5           3,1    2,9    6,3
Välittömät verot      0,7   -0,3          -0,6   -0,1   -0,3

Katsauskauden tulos  -2,8    0,9  -422,2   1,4    0,3    0,8  -66,1

Muut laajan tuloksen erät
Koronvaihtosopimukset 0,0                 -0,1    0,0    0,0
Muuntoerot           -0,1    0,0           0,0    0,0    0,1

Katsauskauden laaja
tulos yhteensä       -2,9    0,9  -419,0   1,3    0,2    0,8  -70,7

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen
tulos (EUR)
laimentamaton ja
laimennettu         -0,08   0,02          0,04  -0,02   0,02

KONSERNITASE
Me                                09/2009 09/2008          12/2008
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet                            1,0     1,1              1,0
Rakennukset                           7,6     8,2              8,0
Koneet ja kalusto                     8,8    10,8             10,3
Muut aineelliset hyödykkeet           1,1     1,2              1,2
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo                     4,2     4,3              4,3
Muut aineettomat hyödykkeet          10,5    11,1             11,2
Sijoituskiinteistöt                   0,2     0,2              0,2
Myytävissä olevat sijoitukset         0,1     0,1              0,1
Saamiset
Laskennalliset verosaamiset           1,5     0,9              0,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä         35,0    37,9             37,2

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                      10,4    11,7             11,5
Myyntisaamiset                        6,1     6,9              5,3
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset               0,1     0,3
Muut saamiset                         0,9     0,8              0,4
Rahavarat                             4,7     4,0             11,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä         22,2    23,7             28,9
Varat yhteensä                       57,2    61,6             66,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma                           6,3     6,3              6,3
Ylikurssirahasto                      7,4     7,4              7,4
Omat osakkeet                        -0,1                     -0,1
Muuntoerot                           -0,1    -0,1              0,0
Arvonmuutosrahasto                   -0,1                     -0,1
Kertyneet voittovarat                 9,9    13,2             13,7
Oma pääoma yhteensä                  23,3    26,8             27,2
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat              1,9     2,1              2,1
Varaukset                             0,9     0,9              0,9
Korolliset velat                     18,0    17,7             21,6
Muut velat                                    0,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä         20,8    21,1             24,6
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat               8,1     9,5              9,1
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat                                           0,1
Lyhytaikaiset varaukset               0,3     0,0
Lyhytaikaiset korolliset velat        4,7     4,2              5,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä         13,1    13,7             14,3
Velat yhteensä                       33,9    34,8             38,9
Oma pääoma ja velat yhteensä         57,2    61,6             66,1

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA        01-09/  01-09/           01-12/
Me                                   2009    2008             2008

Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden voitto                 -2,8     0,9              1,4
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity
maksutapahtumaa                       4,1     4,1              5,8
Korkokulut ja –tuotot ja verot        0,1     1,0              1,8
Käyttöpääoman muutos                 -1,0    -1,4              0,2
Maksetut ja saadut korot
ja maksetut verot                    -1,0    -1,3             -1,6
Liiketoiminnan nettorahavirta        -0,6     3,3              7,6

Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin           -1,5    -1,8             -3,3
Investointeihin saadut avustukset
ja hyödykkeiden myynti                0,2     0,1              0,2
Investointien nettorahavirta         -1,3    -1,7             -3,1

Rahoituksen rahavirrat
Pitkä- ja lyhytaikaisten
lainojen nostot                               3,0             10,0
Pitkä- ja lyhytaikaisten
lainojen takaisinmaksut              -4,0    -2,7             -4,9
Voitonjako ja omat osakkeet          -1,1    -1,7             -1,7
Rahoituksen nettorahavirta           -5,1    -1,4              3,4

Rahavarojen muutos                   -7,0     0,2              7,9

Rahavarat tilikauden alussa          11,7     3,8              3,8
Rahavarat tilikauden lopussa          4,7     4,0             11,7

LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Me             Osake-   Yli-  Muunto-  Arvon-   Omat    Ker-  Yht.
                pää- kurssi-     erot muutos-  osak-  tyneet
                 oma rahasto          rahasto   keet   voit-
                                                     tovarat

Oma pääoma
1.1.2009         6,3     7,4      0,0    -0,1   -0,1    13,7  27,2
Katsauskauden laaja
tulos yhteensä                   -0,1     0,0           -2,8  -2,9
Voitonjako ja
omat osakkeet                                    0,0    -1,0  -1,0
Oma pääoma
30.9.2009        6,3     7,4     -0,1    -0,1   -0,1     9,9  23,3

Oma pääoma
1.1.2008         6,3     7,4     -0,1                   14,0  27,6
Katsauskauden laaja
tulos yhteensä                                           0,9   0,9
Voitonjako ja
omat osakkeet                                    0,0    -1,7  -1,7
Oma pääoma
30.9.2008        6,3     7,4     -0,1     0,0    0,0    13,2  26,8

SEGMENTTI-INFORMAATIO
Toimintasegmentit                    1-9/    1-9/            1-12/
Me                                   2009    2008             2008
Liikevaihto                          37,5    48,2             66,5
Tulisijat                            33,4    42,1             58,5
Luonnonkivituotteet                   4,1     6,1              8,0
Muut erät                               -       -                -

Liikevoitto/-tappio                  -2,7     1,9              3,2
Tulisijat                            -0,3     4,0              6,1
Luonnonkivituotteet                   0,0     0,4              0,3
Muut erät                            -2,4    -2,5             -3,2

SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
                    Q3/    Q2/    Q1/     Q4/    Q3/     Q2/   Q1/
                   2009   2009   2009    2008   2008    2008  2008
Toimintasegmentit
Liikevaihto        13,5   13,0   11,0    18,3   16,6    17,0  14,6
Tulisijat          12,4   11,4    9,6    16,4   14,9    14,6  12,6
Luonnonkivituotteet 1,1    1,6    1,4     1,9    1,7     2,4   2,0
Muut erät             -      -      -       -      -       -     -

Liikevoitto/-tappio 0,7   -0,7   -2,7     1,3    1,3     0,9  -0,3
Tulisijat           1,5    0,1   -1,9     2,1    1,9     1,7   0,4
Luonnonkivituotteet 0,0    0,1   -0,1    -0,1    0,1     0,1   0,2
Muut erät          -0,8   -0,9   -0,7    -0,7   -0,7    -0,9  -0,9

SEGMENTTIEN VARAT JA VELAT 30.9.2009
                              Tuli-    Luonnon-      Muut     Yht.
                              sijat       kivet      erät

Segmentin varat                46,0         4,4       6,8     57,2
Segmentin velat                 7,7         0,7      25,5     33,9
Investoinnit, netto             1,0         0,0       0,2      1,2
Poistot ja arvonalentumiset     3,8         0,2       0,2      4,2

Taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut

                      1-9/09    1-9/08    7-9/09   7-9/08  1-12/08
Osakekohtainen tulos,
euro                   -0,08      0,02      0,01     0,02     0,04
Osakekohtainen oma pääoma,
euro                    0,63      0,72      0,63     0,72     0,73
Oman pääoman tuotto,
 %                     -14,8       4,3       4,5     11,3      5,2
Sijoitetun pääoman tuotto,
%                       -6,9       5,4       5,6     10,5      6,8
Omavaraisuusaste, %     40,8      43,5                        41,2
Nettovelkaantumisaste,
%                       77,4      66,9                        55,1
Current ratio            1,7       1,7                         2,0
Bruttoinvestoinnit,
milj. euroa              1,5       1,8                         2,9
Bruttoinvestoinnit,
%/lv                     4,0       3,6                         4,4
Tutkimus- ja kehitysmenot,
milj. euroa              1,0       1,1                         1,8
%/liikevaihto            2,6       2,3                         2,7
Tilauskanta (30.9.),
milj. euroa              6,1       7,2                         4,9
Henkilöstö keskimäärin   419       569                         526

Osakkeen kurssikehitys,  euro
Alin kurssi             0,67      1,20                        0,60
Ylin kurssi             1,30      1,88                        1,88
Keskikurssi             0,94      1,45                        1,28
Päätöskurssi            1,00      1,22                        0,67

Markkina-arvo kauden lopussa,
1000 e               37019,8   45275,9                     24836,9
(olettaen K-osakkeen markkina-arvoksi saman kuin A-osakkeella)
Osakkeiden vaihto,
(1000 kpl)            3030,7    1735,0                        2455
Osakkeiden vaihto,
 %/A-osakkeet           11,0       6,3                         8,9
Osakkeiden lukumäärä
keskimäärin         37025021  37140677 37019770  37143970 37128494
Osakkeiden lukumäärä
30.9.               37019770  37111366 37019770  37143970 37069970Osavuosikatsauksen liitetiedot

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset
–standardia siten kuin Euroopan unioni on sen hyväksynyt.
Tulikivi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa
samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2008
kuitenkin siten, että Tulikivi on ottanut 1.1.2009 alkaen käyttöön
seuraavat uudet/uudistetut standardit:
- IFRS 8, Toimintasegmentit
- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen – muutos

sekä seuraavat uudet /uudistetut standardit ja tulkinnat, joilla
ei käytännössä ole ollut vaikutusta katsauskaudelta esitettyihin
lukuihin:
- IFRS 2 Osakeperusteiset maksut – muutos
- IAS 23 Vieraan pääoman menot – muutos
- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit:   tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot - muutos
- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi ja IAS 39
Rahoitusinstrumentit:  Kirjaaminen ja arvostaminen - muutos
- IAS 28 Sijoitukset osakkuusyrityksiin – muutos ja siitä
aiheutuvat muutokset IAS 32:een Rahoitusinstrumentit:
esittämistapa ja IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot
- IAS 36 Omaisuuserien arvonalentuminen – muutos
- IAS 38 Aineettomat hyödykkeet – muutos
- IAS 19 Työsuhde-etuudet – muutos
- IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -
muutos
- IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen
suojaukset
- IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat
- IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet – muutos
- IAS 29 Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa – muutos
- IAS 31 Osuudet osakkuusyrityksissä – muutos
- IAS 40 Sijoituskiinteistöt – muutos
- IAS 20 Julkisten avustusten kirjanpidollinen käsittely ja
julkisesta tuesta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot – muutos
- IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset

Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla
laskentaperusteilla kuin tilinpäätöksessä 2008. Laskentakaavat
löytyvät vuosikertomuksen 2008 sivulta 67.

Tuloverot
Me                           01-09/09   01-09/08   01-12/08
Tilikauden ja aikaisempien
tilikausien verot                -0,1       -0,3       -0,7
Laskennalliset verot              0,8                   0,1
Yhteensä                          0,7       -0,3       -0,6

Annetut vakuudet ja vastuut
Me                               9/09       9/08      12/08
Rahalaitoslainat ja muut pitkä-
aikaiset velat ja velkojen
takaukset, joiden vakuudeksi
annettu kiinnityksiä ja pantteja 18,4       18,0       20,9
Annetut kiinnitykset ja pantit   28,6       25,5       25,1
Muut omasta puolesta annetut
kiinnitykset ja pantit            0,5        0,8        0,5
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset
ja valuutanvaihtosopimukset,
nimellisarvo                      8,2       11,0       13,0
käypä arvo                       -0,3        0,1       -0,2

Johdannaissopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän
markkinahinnan perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen
sulkemisesta.

Erittely aineellisten hyödykkeiden muutoksista
Me
                             01-09/09   01-09/08   01-12/08
Hankintamenot                     0,9        1,1        1,4
Luovutustulot                     0,0       -0,1       -0,4
Yhteensä                          0,9        1,0        1,0

Varaukset
Konsernin pitkäaikaisia varauksia ovat ympäristövaraus 0,4
miljoonaa euroa ja takuuvaraus 0,5 miljoonaa euroa.
Lyhytaikaisiin varauksiin kuuluu uudelleenjärjestelyvaraus, jonka
määrä katsauskauden päättyessä oli 0,3 miljoonaa euroa.
Uudelleenjärjestelyvarausta on kirjattu katsauskaudella yhteensä
1,0 miljoonaa euroa ja siitä on käytetty 0,7 miljoonaa euroa.
Pitkäaikaisten varausten tarkempi erittely sisältyy vuoden 2008
vuosikertomuksessa konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohtiin
24. Varaukset ja 33. Muut ehdolliset velat. Ehdollisissa veloissa
ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

Osakepääoma
Osakepääoma osakelajeittain
                       Osakkeita, Osuus,  Osuus,        Osuus,
                              kpl       %       %        euroa
                                    osak- äänistä    osakepää-
                                   keista               omasta
K-osakkeet (10 ääntä)   9 540 000    25,7    77,6    1 621 800
A-osakkeet (1 ääni)    27 603 970    74,3    22,4    4 692 675
Yhteensä 30.9.2009     37 143 970   100,0   100,0    6 314 475
Tulikivi Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia
katsauskauden aikana. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-osakkeille
maksetaan jaettavasta voitosta 0,0017 euroa suurempi osinko kuin K-
osakkeille. A-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
Yhtiölle ei jätetty liputusilmoituksia katsauskauden aikana.

Hallituksen valtuutukset
Yhtiökokouksen 31.3.2009 tekemän päätöksen mukaisesti
hallituksella on valtuutus hankkia yhtiön A-sarjan osakkeita
enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita
enintään 954 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa vuoden 2010
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Lisäksi hallituksella on
valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita tai
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti:
enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-
sarjan osakkeita. Valtuutus on voimassa vuoden 2010
yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä 124 200 A-osaketta.

Lähipiiriliiketoimet
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
1000 e                              9/09       9/08      12/08
Myynnit osakkuusyhtiölle               7         12         13
Ostot osakkuusyhtiöltä               117         98        173
Myynnit lähipiirin kuuluville         24

Vuokrattu tiloja lähipiiriin
kuuluvilta                            83         88        115
Avoimet saatavat lähipiiriltä         12

Liiketoimet muun lähipiirin kanssa
Tulikivi Oyj on perustajajäsenenä Suomen Kivitutkimussäätiössä.
Yhtiö on vuokrannut toimisto- ja varastotiloja Säätiön ja Pohjois-
Karjalan Koulutuskuntayhtymän omistamasta rakennuksesta.  Näistä
tiloista on maksettu 98(93)tuhannen euron suuruinen vuokra
katsauskaudella. Vuokra vastaa käypää vuokratasoa. Yhtiö on myynyt
palveluja säätiölle 39 (16) tuhannen euron arvosta ja vuokrannut
maa-alueita 2 (2) tuhannen euron arvosta. Avoimet saamiset
säätiöltä olivat 12 tuhatta euroa.

Johdon työsuhde-etuudet

                                    9/09       9/08      12/08
Hallituksen ja toimitusjohtajan
palkat ja muut lyhytaikaiset työ-
suhde-etuudet                        347        339        416
Työsuhteen päättymisen jälkeiset
etuudet                               51         45         62

Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2009
Osakkaan nimi                            Osakkeet        Osuus
                                                  äänivallasta
Vauhkonen Reijo                         4 186 827       24,2 %
Vauhkonen Heikki                        3 006 137       24,1 %
Elo Eliisa                              2 957 020        5,9 %
Virtaala Matti                          2 421 300       12,6 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen                               1 902 380        1,5 %
Mutanen Susanna                         1 643 800        7,2 %
Vauhkonen Mikko                           789 310        3,6 %
Paatero Ilkka                             718 430        0,6 %
Nuutinen Tarja                            674 540        3,5 %
Erikoissijoitusrahasto Phoebus            585 690        0,5 %
Muut osakkaat                          18 258 536       16,3 %

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Kivia Oy, AWL-Marmori
Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO Tulikivi. Lisäksi konserniyritys on
The New Alberene Stone Company, Inc., jolla ei ole enää
liiketoimintaa. Emoyhtiöllä on Saksassa kiinteä toimipaikka
Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland. Konsernin osakkuusyhtiöitä
ovat Stone Pole Oy ja Leppävirran Matkailukeskus Oy.

TULIKIVI OYJ

Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000,
www.tulikivi.com
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen