Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 1-9/2012

26.10.2012

– Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli  13,1 Me (15,1 Me  07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja tulos ennen veroja 0,2 (0,3) Me.
– Katsauskaudella 01-09/2012 konsernin liikevaihto oli 37,0 Me (43,3 Me  01-09/2011), liiketulos -0,4 (-1,3) Me ja tulos ennen veroja oli -1,1 (-1,9) Me.
– Osakekohtainen tulos katsauskaudella  oli  – 0,02 (-0,04) euroa ja kolmannella neljänneksellä 0,00 (0,00) euroa.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella –3,7 (-1,5) Me.
– Tilauskanta katsauskauden lopussa oli  5,9 (6,7 30.9.2011) Me.
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2012 vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan jäävän noin 5 prosenttia edellisvuotta alhaisemmaksi. Yhtiö on toteuttanut keskittämis- ja sopeuttamistoimenpiteitä, jotka tuovat merkittäviä säästöjä vuoden 2012 aikana. Koko vuoden liiketuloksen arvioidaan muodostuvan voitolliseksi.

Tiivistelmä osavuosikatsaustiedotteesta 01-09/2012.  Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedotteen liitteenä.

Avainluvut

1-9/
2012
 1-9/
2011
Muutos, % 1-12/
2011
  7-9/
2012
 7-9/
2011
Muutos, %
Liikevaihto,  Me 37,0 43,3 -14,5 58,8 13,1 15,1 -13,2
Liiketulos,  Me -0,4 -1,3 69,2 -2,4 0,4 0,5 -20,0
Tulos ennen veroja, Me -1,1 -1,9 42,1 -3,1 0,2 0,3 -33,3
Katsauskauden laaja tulos,  Me -0,8 -1,4 42,9 -2,4 0,1 0,3 -66,7
Osakekohtainen
tulos,  e
-0,02 -0,04 0,0 -0,07 0,00 0,00 0,0
Liiketoiminnan nettorahavirta ennen investointeja -3,7 -1,5 1,4
Omavaraisuusaste, % 33,2 33,3 33,3
Nettovelkaantumisaste,  % 130,3 101,0 96,5
Sijoitetun pääoman tuotto,  % -1,6 -3,5 -4,8 3,1 0,9

 

Toimitusjohtajan kommentit:

”Kolmannella vuosineljänneksellä Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne säilyi alkuvuoden kaltaisena.

Kotimaan tulisijakysyntä oli edellisvuotta alhaisempi uudisrakentamisen laskusta ja kuluttajien varovaisuudesta johtuen. Erityisesti viime viikkoina kysyntätilanne on ollut aiempaa hiljaisempi.

Haasteellisesta taloustilanteesta huolimatta uunivienti on ollut ennakoitua suurempaa. Uunivienti kehittyi myönteisimmin Saksassa, Venäjällä ja USA:ssa. Saksassa tulisijojen kysyntää kasvattaa uusiutuvien energiamuotojen tuesta johtuva sähkönhinnan nousu. Myös markkinoille tuotu Hiisi-takkamallisto ja sisustustakat on otettu Keski-Euroopassa myönteisesti vastaan.

Verhouskiviasiakkaat ovat edelleen varovaisia ja pitävät varastonsa pieninä. Sauna-tuotteiden kysyntä jatkui odotusten mukaisesti.

Vuoden 2012 kolmen miljoonan kustannussäästöt; kannattamattomien liiketoimintojen lakkauttaminen, kiinteiden kulujen säästöt ja tuotannon tehostamistoimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 37,0 miljoonaa euroa (43,3 miljoonaa euroa tammi-syyskuu 2011). Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto oli 33,8 (39,1) miljoonaa euroa ja sisustuskivet-liiketoiminnan liikevaihto 3,2 (4,2) miljoonaa euroa. Vertailukauden 2011 liikevaihtoon sisältyy lakkautettujen liiketoimintojen liikevaihtoa tulisijat-liiketoiminnassa 1,2 miljoonaa euroa sekä sisustuskivet-liiketoiminnassa 1,4 miljoonaa euroa.

Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 18,7 (23,5) miljoonaa euroa eli 51,2 (54,4) prosenttia. Viennin liikevaihto oli 18,3 (19,8) miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ranska, Ruotsi, Saksa, Belgia ja Venäjä.

Konsernin liiketulos oli -0,4 (-1,3) miljoonaa euroa. Segmenttiraportoinnin mukaisesti tulisijat-liiketoiminnan vastaava liiketulos oli 1,1 (0,6) miljoonaa euroa ja sisustuskivet-liiketoiminnan -0,1 (-0,5) miljoonaa euroa. Muiden erien kulut olivat -1,4 (-1,4) miljoonaa euroa.

Vertailukauden liiketulokseen sisältyy uudelleenjärjestelystä aiheutuneita kertaluonteisia eriä nettomäärältään  -0,6 miljoonaa euroa. Näistä eristä kohdistuu tulisijat-liiketoiminnalle -0,4 miljoonaa euroa ja sisustuskivet-liiketoiminnalle -0,2 miljoonaa euroa.

Konsernin tulos ennen veroja oli –1,1 (-1,9) miljoonaa euroa ja katsauskauden tulos -0,8 (-1,4) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,02 (-0,04) euroa.

Konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 miljoonaa euroa (15,1 miljoonaa euroa heinä-syyskuu 2011), liiketulos 0,4 (0,5) miljoonaa euroa  ja tulos ennen veroja 0,2 (0,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,00 (0,00) euroa.

Rahoitus ja investoinnit

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli –3,7 (-1,5) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma kasvoi katsauskauden aikana 5,5 miljoonaa euroa ja oli 11,0 miljoonaa euroa (9,3 miljoonaa euroa 30.9.2011).  Korolliset velat olivat 26,0 (27,7) miljoonaa euroa ja konsernin nettorahoituskulut 0,7 (0,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 33,2 prosenttia (33,3 prosenttia 30.9.2011). Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli 130,3 (101,0) prosenttia. Current ratio oli 1,6 (1,7). Osakekohtainen oma pääoma oli 0,49 (0,53) euroa.

Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 2,6 (7,7) miljoonaa euroa ja käyttämättömien luottolimiittien määrä 1,0 (1,0) miljoonaa euroa. Konsernin korolliseen velkaan liittyy kovenantteja, jotka on sidottu konsernin omavaraisuuteen. Nämä kovenanttiehdot täyttyivät raportointikauden päättyessä. Lisäksi konsernilla on vuositasolla kovenanttiehto, joka on sidottu konsernin korollisten velkojen suhteeseen käyttökatteesta.

Konsernin tuotanto-, louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat katsauskaudella 1,9 (3,3) miljoonaa euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 1,2 (1,8) miljoonaa euroa eli 3,3 (4,1) prosenttia liikevaihdosta. Näistä aktivoitiin taseeseen 0,4 (0,5) miljoonaa euroa.

Alkuvuonna lanseerattiin markkinoille uusi puukiuasmallisto sekä uusi Hiisi-tuotteisto, joka on suunniteltu moderniin matalaenergia rakentamiseen.  Sisustustakka-mallistoa uudistettiin.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 370 (437) henkilöä. Katsauskaudella muodostui palkka- ja palkkiokuluja yhteensä 10,3 (12,3) miljoonaa euroa.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Konsernin lähiajan riskejä ovat taloudessa tapahtuvat yllättävät vaihtelut, jotka voivat heikentää kysyntätilannetta. Erityisesti kotimaan loppuvuoden kuluttajakysyntä on epävarmaa. Riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2011 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön päämarkkina-alueilla kuluttajat ovat varovaisia ja pohtivat investointipäätöksiään tarkoin.

Vuoden 2012 vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan jäävän noin 5 prosenttia edellisvuotta alhaisemmaksi.  Yhtiö on toteuttanut keskittämis- ja sopeuttamistoimenpiteitä, jotka tuovat merkittäviä säästöjä vuoden 2012 aikana. Koko vuoden liiketuloksen arvioidaan muodostuvan voitolliseksi.

Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 5,9 (6,7 30.9.2011) miljoonaa euroa.

 

Hallitus
Matti Virtaala,  hallituksen puheenjohtaja

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja:  Tulikivi Oyj,  83900 Juuka,  puh. 0207 636 000,  www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala,  0207 636 666
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen,  0207 636  555