Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätös 1-12/2007

6.2.2008

-  Tulikivi-konsernin liikevaihto vuonna 2007  oli  69,9  milj.  €
(82,1 milj. € v.2006)
- Tulos ennen veroja oli 0,2 (7,8) milj. €.
-  Liiketoiminnan  rahavirta ennen investointeja  oli  2,5  (12,0)
milj. €.
- Tilauskanta vuoden vaihteessa oli 6,9 (10,4) milj. €.
 
Muutokset segmenttiraportoinnissa ja konsernirakenteessa
Konsernin liiketoimintasegmentit ovat 1.1.2007 alkaen tulisijat-
liiketoiminta, luonnonkivituotteet-liiketoiminta ja muu toiminta.
Tulisijat-liiketoimintaan kuuluvat vuolukiviset ja keraamiset
tulisijat ja kamiinoiden verhouskivet. Luonnonkivituotteet-
liiketoimintaan kuuluvat kotien sisustuskivituotteet ja
kivitoimitukset rakennuskohteisiin. Muuhun toimintaan sisältyvät
konsernin liiketoiminnoille kohdistamattomat kulut, vero- ja
rahoituskulut sekä keraamisten astioiden liikevaihto ja kyseisen
toiminnon kulut.
Kermansavi Oy sulautui Tulikivi Oyj:hin 31.12.2007.

Liikevaihto ja tulos
Tulikivi-konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 69,9 miljoonaa
euroa (82,1 miljoonaa euroa vuonna 2006). Tulisijat-liiketoiminnan
liikevaihto oli 59,7 (72,0) miljoonaa euroa, luonnonkivituotteet-
liiketoiminnan liikevaihto 7,4 (7,3) miljoonaa euroa ja muun
toiminnan liikevaihto oli 2,8 (2,8) miljoonaa euroa. Konsernin
vertailukelpoinen liikevaihto oli 66,2 miljoonaa euroa, jolloin
liikevaihdosta on vähennetty keraamisten uunien ja astioiden
liikevaihto ensimmäiseltä vuosineljännekseltä.

Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 38,3 (40,2) miljoonaa euroa eli
54,8 (48,9) prosenttia. Viennin liikevaihto oli 31,6 (41,9)
miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ruotsi, Saksa ja
Ranska.

Konsernin liikevoitto oli 1,0 (8,2) miljoonaa euroa. Tulisijat-
liiketoiminnan liikevoitto oli 4,4 (11,0) miljoonaa euroa,
luonnonkivituotteet-liiketoiminnan 0,4 (0,3) miljoonaa euroa ja
muun toiminnan tappio -3,8 (-3,1) miljoonaa euroa. Tulisijat-
liiketoiminnan tulosta rasittivat yleisestä tulisijojen kysynnän
heikkenemisestä johtunut liikevaihdon lasku, kotimaan jakelutien
käyttöönotosta ja uuden tehtaan käyttöönotosta aiheutuneet
lisäkulut sekä toimintojen sopeuttamisesta kysyntää vastaavalle
tasolle aiheutuneet kertaluonteiset kulut, joiden määrä oli 0,7
miljoonaa euroa. Muun toiminnan tulokseen sisältyy astiakaupan
tappio 0,8 miljoonaa euroa, josta kertaluonteisten kulujen osuus
oli 0,3 miljoonaa euroa.

Voitto ennen veroja oli 0,2 (7,8) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman
mukainen voitto oli 0,4 miljoonaa euroa. Konsernin sijoitetun
pääoman tuotto oli 2,5 (21,7) prosenttia. Osakekohtainen tulos oli
0,01 (0,16) euroa.

Rahavirta ja rahoitus
Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä. Liiketoiminnan rahavirta
ennen investointeja oli 2,5 (12,0) miljoonaa euroa. Current ratio
oli 1,6 (1,5). Omavaraisuusaste oli 43,9 (46,4) prosenttia.
Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli
64,7 (40,9) prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma oli 0,74 (0,83)
euroa. Rahoitustuottoja muodostui tilikaudella 0,2 miljoonaa euroa
ja rahoituskuluja 1,0 miljoonaa euroa.

Investoinnit ja kehitystoiminta
Konsernin investoinnit olivat 5,7 (24,1) miljoonaa euroa.
Merkittävimpiä investointeja olivat tuotanto- ja
louhoskoneinvestoinnit, uusien louhosten avaamiset ja
jakelutiemuutokseen liittyneet investoinnit.

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat yhteensä 1,6 (1,8) miljoonaa
euroa ja niiden suhteellinen osuus liikevaihdosta oli 2,3 (2,2)
prosenttia. Tuotekehitystoiminnassa pääpaino oli tulisijojen
palamistekniikan kehittämisessä.
Suomen ohella vuolukivivarantojen kartoitusta jatkettiin Venäjän
Karjalassa.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 682
(664) henkilöä ja tilikauden päättyessä 693 (765) henkilöä. Näistä
tulisijat-liiketoiminnassa oli 549 (621) henkilöä,
luonnonkivituotteet-liiketoiminnassa 54 (54) henkilöä ja muussa
toiminnassa 90 (90) henkilöä. Työsuhteista 97,3 prosenttia oli
pysyviä ja 2,7 prosenttia määräaikaisia. Tilikaudella muodostui
palkka- ja palkkiokuluja yhteensä 21,2 (22,3) miljoonaa euroa.
Työturvallisuuden kehitys on ollut hyvä. Työtapaturmien määrä
sataatuhatta työtuntia kohden oli 0,04 (0,06).

Henkilöstö sopeutettiin konsernin tavoitteiden mukaiseksi.
Tammikuussa 2008 päättyneiden YT-neuvottelujen tuloksena
päädyttiin 67 henkilön irtisanomiseen sekä 26 henkilön
lomauttamiseen toistaiseksi. Uudelleenjärjestelyjen seurauksena
syntyvistä kustannuksista kirjattiin tilinpäätökseen 0,7 miljoonan
euron suuruinen uudelleenjärjestelyvaraus.

Varsinainen yhtiökokouksen päätöksiä 13.4.2007
Osingonjako
Tulikivi Oyj:n 13. huhtikuuta 2007 pidetty varsinainen yhtiökokous
päätti jakaa osinkoa 0,090 euroa/A-osake ja 0,088 euroa/K-
osake.

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat
Tulikivi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 13. huhtikuuta 2007
valittiin hallituksen jäseniksi piispa Ambrosius, Juhani Erma,
Eero Makkonen, Maarit Toivanen-Koivisto, Heikki Vauhkonen, Reijo
Vauhkonen ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Matti Virtaalan.
Tulikivi Oyj:n toimitusjohtaja oli Juha Sivonen 28.5.2007 saakka
ja Heikki Vauhkonen sen jälkeen.
Varsinainen tilintarkastaja on KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Hallitukset valtuutukset
Hallituksella on valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen. Yhtiön A-
sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 2 760 397 kappaletta ja
yhtiön K-sarjan osakkeita enintään 9 540 000 kappaletta. Valtuutus
osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2008 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksella on valtuutus päättää osakeanneista ja yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous
valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta
A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita. Valtuutus
sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan
kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita.
Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2008
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Tulikivi Oyj:n yhtiöjärjestys muutettiin vastaamaan uutta
osakeyhtiölakia.

Toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit
Konsernin riskit jaetaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin,
vahinkoriskeihin ja rahoitusriskeihin. Niihin kohdistuva
riskianalyysi ja riskienhallinta ovat osa vuosittain
säännöllisesti toteutettavaa strategista suunnitteluprosessia.
Riskien arvioinnissa on otettu huomioon niiden toteutumisen
todennäköisyys ja vaikuttavuus. Riskienhallinnan avulla pyritään
varmistamaan, että Tulikivi-konsernin liiketoimintaan vaikuttavat
riskit tunnistetaan ja niitä hallitaan mahdollisimman tehokkaasti
siten, että konsernin strategiset ja taloudelliset tavoitteet
saavutetaan.

Ympäristövelvoitteet
Tulikiven ympäristöstrategian tavoitteena on ympäristötyön
järjestelmällinen eteneminen määritellyillä osa-alueilla. Kaikilla
Tulikivi Oyj:n toimivilla louhoksilla on toiminnan vaatimat
ympäristöluvat. Lisäksi on vireillä lupien uudistusprosesseja.
Konsernin toiminta on ympäristölupien mukaista ja noudattaa
viranomais- ja ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Yritys kantaa vastuun toimintansa ympäristövaikutuksista. Tulikivi
konsernilla on kaivoslain ja ympäristölainsäädännön perusteella
maisemointivelvoitteita, jotka on täytettävä toiminnan aikana ja
tehdas- ja louhosalueita aikanaan suljettaessa. Konsernin
toiminnasta ei jää ympäristöön haitallisia tai myrkyllisiä
aineita.

Konserni ei ole osallisena ympäristöasioita koskevissa
oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä eikä sen
tiedossa ole ympäristöriskejä, joilla olisi merkittävää vaikutusta
konsernin taloudelliseen asemaan.

Tulevaisuuden näkymät
Kotimaan uudistettu jakelutie toimii aiempaa tehokkaammin.
Tulisijojen kysyntä kehittyy epäyhtenäisesti eri Euroopan maissa.
Tämä heijastuu erityisesti verhouskiven kysynnässä.   Konsernin
liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2007 tasolla, mutta tuloksen
arvioidaan paranevan merkittävästi.

Hallituksen voitonjakoesitys
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 7 504 tuhatta euroa, josta
tilikauden voitto on 46 tuhatta euroa. Hallitus esittää
yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään
seuraavasti:

Osinkoa jaetaan
A-sarjan osakkeelle 0,0450 euroa/osake
K-sarjan osakkeelle 0,0433 euroa/osake
eli yhteensä 1 655 tuhatta euroa.
Omaan pääomaan jätetään 5 849 tuhatta euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen
ole tapahtunut olennaisia muutoksia. yhtiön maksuvalmius on hyvä,
eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan
yhtiön maksukykyä.

TILINPÄÄTÖS 01-12/2007
KONSERNITULOSLASKELMA
Me
                          01-12/ 01-12/   Muu- 10-12/ 10-12/   Muu-
                            2007   2006    tos,  2007   2006   tos,
                                             %                    %
Liikevaihto                 69,9   82,1  -14,9   16,8   24,5  -31,3
Liiketoiminnan muut tuotot   0,6    0,6           0,1    0,1
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen
muutos                       2,1   -0,3           0,0   -0,1
Valmistus omaan käyttöön     1,1    1,0           0,2    0,3

Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö                      14,2   14,4           3,4    4,5
Ulkopuoliset palvelut       11,1   10,5           2,9    3,3
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut            27,1   28,7           7,0    8,5
Poistot ja arvonalentumiset  5,7    5,2           1,3    1,5
Liiketoiminnan muut kulut   14,7   16,3           3,3    4,5

Liikevoitto                  1,0    8,2  -88,3   -0,7    2,5 -127,0
%:a liikevaihdosta           1,4   10,0          -4,0   10,2
Rahoituskulut (netto)       -0,8   -0,4          -0,2    0,0
Osuus osakkuusyhtiön
tuloksesta                   0,0    0,0           0,0    0,0

Voitto ennen veroja          0,2    7,8  -97,9   -0,9    2,4 -137,8
%:a liikevaihdosta           0,2    9,5          -5,5    9,9
Tuloverot                    0,2   -2,1           0,5   -0,7

Tilikauden voitto            0,4    5,7  -93,7   -0,4    1,7 -123,8

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen
tulos (EUR)
laimentamaton ja
laimennettu                 0,01   0,16

KONSERNITASE
Me                                  12/07          12/06
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet                            1,1            0,9
Rakennukset                           8,6            8,9
Koneet ja kalusto                    12,7           13,8
Muut aineelliset hyödykkeet           1,4            1,2
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo                     4,3            4,3
Muut aineettomat hyödykkeet          11,1           10,5
Sijoituskiinteistöt                   0,2            0,2
Myytävissä olevat sijoitukset         0,1            0,1
Saamiset
Laskennalliset verosaamiset           1,0            0,6
Pitkäaikaiset varat yhteensä         40,5           40,5
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                      12,7           10,6
Myyntisaamiset                        5,3            8,5
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset               0,1            0,0
Muut saamiset                         0,5            2,0
Rahavarat                             3,8            4,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä         22,4           26,0
Varat yhteensä                       62,8           66,5

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma                           6,3            6,3
Ylikurssirahasto                      7,4            7,4
Muuntoerot                           -0,1
Kertyneet voittovarat                14,0           17,0
Oma pääoma yhteensä                  27,6           30,7
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat              2,3            3,1
Varaukset                             0,9            0,8
Korolliset velat                     17,7           14,7
Muut velat                            0,3            0,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä         21,2           19,0
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat               9,4           13,7
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat                  0,1            0,4
Lyhytaikaiset varaukset               0,7
Lyhytaikaiset korolliset velat        3,8            2,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä         14,0           16,8
Velat yhteensä                       35,2           35,8
Oma pääoma ja velat yhteensä         62,8           66,5

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA        01-12/          01-12/
Me                                   2007           2006

Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden voitto                  0,4            5,7
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity
maksutapahtumaa                       5,5            5,1
Korkokulut ja –tuotot ja verot        0,6            2,5
Käyttöpääoman muutos                 -1,8            0,8
Maksetut ja saadut korot
ja maksetut verot                    -2,2           -2,1
Liiketoiminnan nettorahavirta         2,5           12,0
Investointien rahavirrat
Tytäryritysten hankinta                            -11,0

Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin           -5,7          -10,1
Investointeihin saadut avustukset
ja hyödykkeiden myynti                1,4            1,0

Investointien nettorahavirta         -4,3          -20,1

Rahoituksen rahavirrat
Lyhyt- ja pitkäaikaisten
lainojen nostot                       8,5           15,3
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut                       -4,4           -3,8
Voitonjako                           -3,4           -2,6
Rahoituksen nettorahavirta            0,7            8,9

Rahavarojen muutos                   -1,1            0,8

Rahavarat tilikauden alussa           4,9            4,1
Rahavarat tilikauden lopussa          3,8            4,9

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
                                     2007           2006

Tilauskanta (31.12) Me                6,9           10,4
Bruttoinvestoinnit, Me                5,7           24,1
Bruttoinvestoinnit, %/Lv              8,1           29,4
Henkilöstö keskimäärin                682            664

Osakekohtainen tulos,  euro          0,01           0,16
Osakekohtainen oma pääoma, euro      0,74           0,83
Sijoitetun pääoman tuotto, %          2,5           21,7
Omavaraisuusaste, %                  43,9           46,4
Gearing, %                           64,7           40,9
Current ratio                         1,6            1,5

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 37143970          36784755
Osakkeiden lukumäärä 31.12.      37143970          37143970

LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Me

                      Osake-    Yli-Muunto-      Ker-  Yht.
                      pääoma kurssi-   erot    tyneet
                             rahasto          voitto-
                                                varat

Oma pääoma 1.1.2007      6,3     7,4    0,0      17,0  30,7
Muuntoerot                             -0,1            -0,1
Lahjoitukset                                     -0,1  -0,1
Tilikauden voitto                                 0,4   0,4
Osingonjako                                      -3,3  -3,3
Oma pääoma 31.12.2007    6,3     7,4   -0,1      14,0  27,6

Oma pääoma 1.1.2006      6,2     5,4    0,0      13,9  25,5
Muuntoerot                              0,0             0,0
Lahjoitukset                                     -0,1  -0,1
Tilikauden voitto                                 5,7   5,7
Osingonjako                                      -2,5  -2,5
Osakeanti                0,1     2,0                    2,1
Oma pääoma 31.12.2006    6,3     7,4    0,0      17,0  30,7

SEGMENTTI-INFORMAATIO
Liiketoiminta-alueet                     01-12/       1-12/
Me                                        2007         2006
Liikevaihto                                69,9        82,1
Tulisijat-liiketoiminta                    59,7        72,0
Luonnonkivituotteet-liiketoiminta           7,4         7,3
Muu toiminta                                2,8         2,8

Liikevoitto                                 1,0         8,2
Tulisijat-liiketoiminta                     4,4        11,0
Luonnonkivituotteet-liiketoiminta           0,4         0,3
Muu toiminta                               -3,8        -3,1

SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
                      Q4/   Q3/   Q2/   Q1/   Q4/   Q3/   Q2/  Q1/
                     2007  2007  2007  2007  2006  2006  2006 2006
Liiketoiminta-alueet

Liikevaihto          16,8  16,5  17,4  19,2  24,4  20,5  20,9 16,3
Tulisijat-
liiketoiminta        14,4  13,9  14,7  16,7  21,5  17,8  18.1 14,6
Luonnonkivituotteet-
liiketoiminta         1,7   1,7   2,1   1,9   1,8   1,7   2,1  1,7
Muu toiminta          0,7   0,9   0,6   0,6   1,1   1,0   0,7

Liikevoitto          -0,6   0,3   0,6   0,7   2,4   2,4   1,7  1,7
Tulisijat-
liiketoiminta         0,8   0,8   1,4   1,4   3,2   2,8   2,7  2,3
Luonnonkivituotteet-
liiketoiminta         0,0   0,1   0,2   0,1   0,0   0,2   0,0  0,1
Muu toiminta         -1,4  -0,6  -1,0  -0,8  -0,8  -0,6  -1,0 -0,7

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset
–standardin mukaisesti. Tulikivi on soveltunut
tilinpäätöstiedotteessa samoja laatimisperiaatteita ja
laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 2006
kuitenkin siten, että Tulikivi on ottanut 1.1.2007 alkaen
seuraavat uudet/uudistetut standardit:
- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
- IAS 1 (Muutos), Tilinpäätöksen esittäminen – Tilinpäätöksessä
esitettävät pääomatiedot
Näiden standardien käyttöönotto vaikuttaa lähinnä konsernin
liitetietoihin.
Muilla 1.1.2007 alkaen voimaan tulleilla uusilla tai uudistetuilla
standardeilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Konserni on siirtynyt suunnitelman mukaisten poistojen
laskemisessa soveltamaan uusien kivilouhosten osalta
substanssipoistomenetelmää aiemman tasapoistemenetelmän asemesta.
Poistomenetelmän muutos pienensi vuoden 2007 poistoja 0,4
miljoonaa euroa aikaisempaan menetelmään verrattuna. Muilla
pienemmillä laskentamenetelmien muutoksilla oli yhteensä 0,2
miljoonaa euroa tulosta heikentävä vaikutus.

Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla
laskentaperusteilla kuin tilinpäätöksessä 2006. Laskentakaavat
löytyvät vuosikertomuksen 2006 sivulta 64.

Arvioiden käyttö
Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta
koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat voivat poiketa
tehdyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään
harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa.
Arviot vaikuttavat taseen laatimishetken varojen ja velkojen
määriin, ehdollisten velkojen raportointiin sekä tilikauden
tuottojen ja kulujen määriin. Arvioita on käytetty
mm.määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta,
aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia
pitoaikoja, tuloveroja, varauksia ja liikearvojen
arvonalentumisia.

Hankitut liiketoimet
Vuonna 2006 hankittujen Kermansavi Oy:n osakkeiden
hankintamenolaskelmaa on täydennetty tilikauden aikana saadun
lisäinformaation perusteella lisäämällä varauksiin ympäristövaraus
0,2 miljoonaa euroa, peruuttamalla aiheeton arvonkorotus 0,05
miljoonaa euroa ja täydentämällä laskennallisen verovelan
kirjausta 0,1 miljoonalla eurolla. Muutosten seurauksena kyseinen
liikearvo kasvoi noin 0,4 miljoonaa euroa ja oli 31.12.2007 3,6
miljoonaa euroa. Muutos on viety konsernitilinpäätöksessä vuodelta
2006 esitettyihin vertailutietoihin.

Tuloverot
Me                                 1-12/07           1-12/06
Tilikauden ja aikaisempien
tilikausien verot                    -1,1               2,1
Laskennalliset verot                  1,3                 0
Yhteensä                              0,2               2,1

Annetut vakuudet
Me                                  12/2007         12/2006
Annetut kiinnitykset ja pantit         26,3            29,8
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset
nimellisarvo                            7,4            8,3
käypä arvo                              0,1            0,1
Johdannaissopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän
markkinahinnan perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen
sulkemisesta.

Ympäristö- ja takuuvaraukset
Me                               Ympäristö-       Takuu-
                                 varaukset       varaukset
Varaus 1.1.2007                       0,6            0,4
Varausten lisäys                      0,1            0,4
Diskonttauksen vaikutus              -0,3
Varausten käyttö                        0           -0,3
Varaukset 31.12.2007                  0,4            0,5

Ympäristö- ja takuuvaraukset kuuluvat pitkäaikaisiin varauksiin.
Lyhytaikaisiin varauksiin on kirjattu vuonna 2007
uudelleenjärjestelyvaraus 0,7 miljoonaa euroa.

Ehdollisiin velkoihin sisältyy Kivia Oy:n osakkeiden
kauppahinnasta ehdollinen osuus (0,3 miljoonaa euroa), joka on
kirjattu konsernitilinpäätöksessä Muissa pitkäaikaisissa veloissa.
Lisäksi konsernilla on kaivoslain ja ympäristölainsäädännön
mukaisia maisemointivelvoitteita, jotka on täytettävä toiminnan
aikana ja louhoksia aikanaan lopetettaessa. Ympäristövarauksessa
on huomioitu louhosten sulkemisen jälkeen tulevat ympäristön
tarkkailumenot sekä se osuus maisemointivelvoitteista, mikä on
voitu luotettavasti määrittää. Louhosten läjitysalueiden
verhoilutyö perustuu pitkän ajanjakson louhintasuunnitelmaan,
jonka mukaan verhoilussa hyödynnetään uusien avattavien louhosten
pintamateriaalia. Tästä verhoilutyöstä ei ole tehty varausta,
koska tämän maisemointityön ei odoteta lisäävän normaalin
louhostoiminnan kustannuksia.

Osakepääoma
Osakepääoma osakelajeittain
                       Osakkeita, Osuus,  Osuus,        Osuus,
                              kpl       %       %        euroa
                                    osak- äänistä    osakepää-
                                   keista               omasta
K-osakkeet (10 ääntä)   9 540 000    25,7   77,6     1 621 800
A-osakkeet (1 ääni)    27 603 970    74,3    22,4    4 692 675
Yhteensä 31.12.2007    37 143 970   100,0   100,0    6 314 475

Tulikivi Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia tilikauden
aikana. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-osakkeille maksetaan
jaettavasta voitosta 0,0017 euroa suurempi osinko kuin K-
osakkeille. K-osakkeella on yhtiökokouksessa 10 ääntä ja A-
osakkeella 1 ääni. A-osake noteerataan OMX:n Pohjoismaisessa
Pörssissä Helsingissä kaupankäyntitunnuksella TULAV.

A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto
Tulikivi Oyj:n A-osakkeita vaihdettiin vuonna 2007 5,4 miljoonaa
kappaletta, 14,5 miljoonan euron vaihtoarvolla. Osakkeen ylin
kaupankäyntikurssi oli 3,75 euroa ja alin 1,53. Tilikauden
viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 1,56 euroa.

Lähipiiriliiketoimet
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
1000 e                          12/2007     12/2006
Tavaroiden ja palvelujen myynnit
-tavaroiden ja palveluiden myynnit
osakkuusyrityksille                   2           5

Tavaroiden ja palvelujen ostot
-tavaroiden ja palveluiden ostot
osakkuusyrityksiltä                  86         171

Liiketoimet johtoon kuuluvien
avainhenkilöiden kanssa
- vuokrattu tiloja lähipiiriin
kuuluvilta                          105         103
- vuokrattu tiloja lähipiiriin
kuuluville                            0           2

Liiketoimet muun lähipiirin kanssa
Tulikivi Oyj on perustajajäsenenä Suomen Kivitutkimussäätiössä.
Yhtiö on lahjoittanut vuonna 2007 Säätiölle 70 000 euroa (50 000
euroa vuonna 2006). Yhtiö on vuokrannut toimisto- ja varastotiloja
Säätiön ja Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymän omistamasta
rakennuksesta.  Näistä tiloista on maksettu 124 462 euron
suuruinen vuokra vuonna 2007 (123 640 euroa vuonna 2006). Vuokra
vastaa käypää vuokratasoa.  Tulikivi Oyj:n palveluveloitukset
Säätiöltä olivat vuonna 2007 33 551 euroa (37 740 euroa vuonna
2006). Säätiö ei veloittanut palveluita Tulikivi Oyj:ltä (30 000
euroa vuonna 2006).

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2007

Osakkaan nimi                            Osakkeet            Osuus
                                                      äänivallasta
Vauhkonen Reijo                         4 140 179           24,2 %
Vauhkonen Heikki                        2 999 739           24,1 %
Elo Eliisa                              2 957 020            5,9 %
Virtaala Matti                          2 417 152           12,6 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen                               1 902 380            1,5 %
Mutanen Susanna                         1 643 800            7,2 %
Vauhkonen Mikko                           797 700            3,6 %
Paatero Ilkka                             718 430            0,6 %
Nuutinen Tarja                            674 540            3,5 %
Erikoissijoitusrahasto Phoebus            608 140            0,5 %
Muut osakkaat                          18 284 890           16,3 %

Tilintarkastusta ei ole vielä suoritettu.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj ja tytäryhtiöt
Kermansavi Oy (sulautui emoyhtiöön 31.12.2007), Kivia Oy, AWL-
Marmori Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO Tulikivi. Konserniyrityksiä
ovat lisäksi Uuni Vertriebs GmbH (entinen Tulikivi Vertriebs GmbH)
ja The New Alberene Stone Company, Inc., joilla ei ole enää
liiketoimintaa. Emoyhtiöllä on Saksassa kiinteä toimipaikka
Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland. Konsernin osakkuusyhtiöitä
ovat Stone Pole Oy ja Leppävirran Matkailukeskus Oy.

TULIKIVI OYJ

Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

Jakelu:  OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja:  Tulikivi  Oyj,  83900  Juuka,  puh.  0207  636  000,
www.tulikivi.com
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen