Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 01-12/2009

11.2.2010

– Tulikivi-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 53,1 me (66,5 me

v.2008)

– Tilikauden tulos ennen veroja oli tappiollinen -3,3 (+2,1) me.

Osakekohtainen tulos oli -0,06 (0,04) euroa.

– Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 15,6 (18,3) me ja

voitto ennen veroja 0,2 (0,9) me.

– Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 4,8 (4,9) me.

– Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 3,7 (7,6) me.

– Konsernin elpyvän myynnin ja parantuneen kustannustehokkuuden

myötä koko vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisen

vuoden tasosta ja tuloksen kääntyvän voitolliseksi tilikauden

aikana.

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen

” Vuosi 2009 käynnistyi erittäin vaikeassa tilanteessa kotimaan ja

lähialueiden myynnin romahdettua talouskriisin vuoksi edellisen

vuoden loppupuolella. Tammikuussa käynnistetyn kannattavuus- ja

keskittämisohjelman sopeuttamistoimet ovat toteutuneet

suunnitelmien mukaisesti ja tuoneet merkittäviä kustannussäästöjä.

 

Kesän jälkeen kotimaan kysyntä on virkistynyt omakotirakentamisen

elpymisen myötä, kun taas Keski-Euroopan kysyntä on ollut

alkuvuotta heikompaa tulisija-sesongin hitaan käynnistymisen sekä

talouslaman johdosta.

 

Loppuvuonna jatkoimme panostuksia uusien tuoteryhmien markkinoille

tuomiseksi. Lanseeraamme alkuvuonna energiatehokkaaseen ja

ympäristöystävälliseen asumiseen soveltuvat Tulikivi Green-

tuotteet, jotka tehostavat tulisijojemme energiatehokkuutta

edelleen ja pienentävät niiden päästöjä.

 

Tuotteiden ympäristöystävällisyyden kehittämisen ohella olemme

selvittäneet oman toimintamme hiilijalanjäljen ensimmäisenä

tulisijavalmistajana maailmassa. Brittiläisen PAS 2050 standardin

mukainen selvitys osoittaa Tulikivi-uunin valmistuksen

hiilijalanjäljen neutralisoituvan tyypillisesti ensimmäisen tai

toisen käyttövuoden aikana.

 

Vuoden 2010 alkuvuoden aikana tuomme markkinoille ensimmäiset

uudet sisustustakkamme.

 

Viime vuoden lopulla alkaneet kylmät talvisäät ovat edistäneet

tulisijojen kysyntää alkuvuonna, mikä tulee heijastumaan myynnin

kehitykseen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana erityisesti

kotimaassa. Myös verhouskivimyynnin arvioidaan kehittyvän

suotuisasti. Keski-Euroopan tulisijamyynnin kannalta on

myönteistä, että valtiontuki Ranskassa tulisija-hankinnoille

säilyy korkealla tasolla vuonna 2010.

 

Luonnonkivi-tuotteiden kysyntä on ollut verraten alhaisella

tasolla eikä elpyne yhtä nopeasti kuin tulisijojen kysyntä.”

 

Segmenttiraportointi

Vuoden 2009 alusta konsernin toimintasegmentit ovat tulisijat-

segmentti ja luonnonkivituotteet-segmentti. Tulisijat-segmenttiin

kuuluvat vuolukiviset ja keraamiset Tulikivi- ja Kermansavi-

tuotemerkeillä myytävät uunit, niiden oheistuotteet ja astiat sekä

kamiinoiden verhouskivet. Luonnonkivituotteet-segmenttiin kuuluvat

kotien sisustuskivituotteet ja kivitoimitukset rakennuskohteisiin.

Segmenteille kohdistamattomista kuluista muodostuu

segmenttiraportoinnissa Muut erät, johon sisältyvät myös

rahoituskulut ja verot. Segmenteille kohdistamattomia kuluja ovat

  1. konsernihallinnon sekä tieto-, talous- ja henkilöstöhallinnon

kulut.

 

Liikevaihto ja tulos

Tulikivi-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 53,1 miljoonaa

euroa (66,5 miljoonaa euroa vuonna 2008). Tulisijat-segmentin

liikevaihto oli 47,8 (58,5) miljoonaa euroa ja luonnonkivituotteet-

segmentin liikevaihto 5,3 (8,0) miljoonaa euroa.

 

Viennin osuus liikevaihdosta oli 27,2 (31,6) miljoonaa euroa eli

51,1 (47,6) prosenttia. Kotimaan liikevaihto oli 25,9 (34,9)

miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ranska ja Saksa.

 

Konsernin liiketulos oli -2,4 (+3,2) miljoonaa euroa. Tulisijat-

segmentin liikevoitto oli 1,0 (6,1) miljoonaa euroa ja

luonnonkivituotteet-segmentin liiketulos -0,2 (0,3) miljoonaa

euroa. Muiden erien kulut eli segmenteille kohdistamattomat kulut

olivat -3,2 (-3,2) miljoonaa euroa. Tulisijat-segmentin tulosta

heikensivät liikevaihdon laskun ohella toimintojen

uudelleenjärjestelystä aiheutuneet lähes 1,0 miljoonan euron

suuruiset kulut sekä Kermansavi-tavaramerkin astia-yksikön

arvonalennuskirjaus 0,2 miljoonaa euroa. Luonnonkivi-segmentin

tulos heikkeni liikevaihdon laskun takia. Konsernin tulos ennen

veroja oli -3,3 (+2,1) miljoonaa euroa ja nettotulos -2,4 (+1,4)

miljoonaa euroa. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli -4,3

(6,8) prosenttia. Osakekohtainen tulos oli -0,06 (0,04) euroa.

 

Konsernissa toteutettiin toimintojen keskittämis- ja

kannattavuusohjelma. Maaliskuussa päättyneiden yt-neuvottelujen

tuloksena päädyttiin 79 henkilön irtisanomiseen sekä 41 henkilön

lomauttamiseen toistaiseksi.Kyseinen lomautus jatkuu

pääsääntöisesti edelleen. Näistä toimenpiteistä kirjattiin edellä

mainittu uudelleenjärjestelyvaraus, josta on käytetty 0,7

miljoonaa euroa. Tuleville katsauskausille järjestelyistä aiheutuu

uudelleenjärjestelyvarauksen lisäksi vielä yhteensä n. 0,2

miljoonan euron kertaluonteiset kulut.

 

Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 15,6

miljoonaa euroa (18,3 miljoonaa euroa loka-joulukuu 2008) ja

voitto ennen veroja 0,2 (0,9) miljoonaa euroa.

 

Strategian toteutumisen seuranta

Tulikivi-konsernin vuoden 2009 strategisten linjausten mukainen

pitkän tähtäimen kasvutavoite oli viisi prosenttia orgaanista

kasvua vuodessa, sijoitetun pääoman tuottotavoite yli 20

prosenttia ja suhteellisen kannattavuuden paraneminen kahdella

prosenttiyksiköllä vuodessa. Liikevaihdon kasvu, sijoitetun

pääoman tuotto ja kannattavuuden paraneminen jäivät alle näiden

tavoitteiden johtuen pääasiassa talouslaman aiheuttamasta kysynnän

pienenemisestä.

 

Rahoitus ja investoinnit

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 3,7 (7,6)

miljoonaa euroa. Current ratio oli 1,9 (2,0). Omavaraisuusaste oli

39,4 (41,2) prosenttia. Korollisten nettovelkojen suhde omaan

pääomaan eli gearing oli 59,4 (55,1) prosenttia. Osakekohtainen

oma pääoma oli 0,64 (0,73) euroa. Rahoitustuottoja muodostui

tilikaudella 0,2 miljoonaa euroa ja rahoituskuluja 1,1 miljoonaa

euroa. Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat ja muut

likvidit varat olivat 10,6 (11,7) miljoonaa euroa ja

nostamattomien luottojen ja käyttämättömien tililuottolimiittien

määrä 6 miljoonaa euroa.

 

Konsernin tuotanto-, louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat

yhteensä 2,1 (2,9) miljoonaa euroa. Merkittävimpiä investointeja

olivat tulisijatuotantoon tehdyt muutos- ja korvausinvestoinnit

sekä uusien louhosten ja louhosalueiden avaamiset.

 

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat yhteensä 1,6 (1,8) miljoonaa

euroa ja  niiden suhteellinen osuus liikevaihdosta oli 3,1 (2,7)

prosenttia. Kehitysmenoista aktivoitiin 0,4 (0,4) miljoonaa euroa.

Kehitystoiminnassa on jatkettu palamistutkimuksia ja tehty

tuotekonseptointia. Lisäksi toteutettiin Tulikivi-tulisijan

elinkaari-mittaus ja tuotteen valmistamisesta aiheutuva

hiilijalanjälki. Mittaustulokset valmistuivat kuluvan vuoden

tammikuussa. Tuotteen elinkaari on kymmeniä vuosia ja valmistuksen

hiilipäästöt nollautuvat jopa 1-2 vuodessa tuotteesta ja

käyttöahkeruudesta riippuen.

 

Henkilöstö

Konsernissa oli töissä tilikauden aikana keskimäärin  417 (526)

henkilöä. Tilikauden päättyessä henkilöstömäärä oli 484 (587).

Näistä tulisijat-segmentillä oli 406 (504) henkilöä,

luonnonkivituotteet-segmentillä 52 (55) henkilöä ja segmenteille

kohdistamattomissa toiminnoissa 26 (28) henkilöä. Työsuhteista

99,2 prosenttia oli pysyviä ja 0,8 prosenttia määräaikaisia.

Tilikaudella muodostui palkka- ja palkkiokuluja yhteensä 15,9

(17,8) miljoonaa euroa

 

Tulikivi-konsernissa on käytössä kannustinjärjestelmä, johon

sisältyy osakepohjainen kannustinjärjestelmä avainhenkilöille ja

tulospalkkiojärjestelmä koko henkilöstölle.

Osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä on ohjelman mukaisesti

kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja

  1. Palkkion perusteena oli ohjelman mukaan konsernin tuloksen

rahoituserien jälkeen ja liiketoiminnan rahavirran paraneminen.

Palkkio olisi ollut enintään 175.000 Tulikivi Oyj:n A-osaketta ja

rahana osakkeiden arvoa vastaava määrä. Järjestelmän mukaista

palkkiota ei kertynyt ansaintajaksolta 2009. Palkkio perustui

ohjelman mukaan konsernin tulokseen rahoituserien jälkeen ja

liiketoiminnan rahavirran paranemiseen ja olisi ollut enintään

175.000 Tulikivi Oyj:n A-osaketta ja rahana osakkeiden arvoa

vastaava määrä. Koko järjestelmästä voidaan maksaa palkkiona

yhteensä enintään noin 360 000 A-osaketta ja rahana osakkeiden

arvoa vastaava määrä. Järjestelmän mukaista palkkiota ei kertynyt

ansaintajaksolta 2009.

 

Tulospalkkiojärjestelmä perustuu konsernin tuloksen ja

tuottavuuden

paranemiseen ja toimitusjohtajalla ja avainhenkilöillä lisäksi

henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Tulospalkkiojärjestelmän kustannusvaikutus oli katsauskaudella 0,1

miljoonaa euroa.

 

Työturvallisuuden kehitys on ollut hyvä. Työtapaturmien määrä

miljoonaa työtuntia kohden oli 25 (26).

 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Osingonjako

Tulikivi Oyj:n 31.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti

jakaa osinkoa 0,0280 euroa/A-osake ja 0,0263 euroa/K-osake.

Osinkojen maksupäivä oli 14.4.2009.

 

Hallintoelimet

Emoyhtiön ja liiketoimintaa harjoittavien kotimaisten

tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi valittiin Piispa Ambrosius,

Juhani Erma, Eero Makkonen, Markku Rönkkö, Maarit Toivanen-

Koivisto, Heikki Vauhkonen ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi

keskuudestaan puheenjohtajaksi Matti Virtaalan. Tilintarkastajaksi

valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab Helsingistä.

 

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden

hankkimiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti.

 

Valtuutus päättää osakeanneista ja yhtiön hallussa olevien omien

osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä

tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien

antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden

antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden

luovuttamisesta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti.

Valtuutus sisältää hallituksen ehdotuksen mukaisesti myös oikeuden

osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat

saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita.

 

Omat osakkeet

Tulikivi Oyj:llä oli hallussaan katsauskauden alkaessa yhteensä

74 000 ja katsauskauden päättyessä 124 200 omaa A-osaketta.

Katsauskauden aikana hankittiin lisää yhteensä 60 000 A-osaketta

43 875 euron kokonaishankintahintaan sekä luovutettiin

osakepalkkiojärjestelmään liittyen 9 800 A-osaketta konsernin

avainhenkilöille. Keskimääräiseksi hankintahinnaksi

katsauskaudella muodostui 0,73 euroa/osake. Osakkeiden

hankintahintana on ollut hankintahetken pörssikurssi, jonka

vaihteluväli katsauskaudella oli 0,68 – 0,83 euroa/osake.

Luovutettujen osakkeiden kirjanpitoarvo oli 13 212 euroa ja arvo

saajille 9 979 euroa eli 1,02 euroa/osake. Katsauskaudella

hankittu määrä vastaa 0,2 prosenttia yhtiön osakkeiden

kokonaismäärästä ja 0,05 prosenttia kaikkien osakkeiden

tuottamasta äänimäärästä. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden

kokonaismäärä oli katsauskauden päättyessä 124 200 A-osaketta

vastaten 0,3 prosenttia osakepääomasta ja 0,1 prosenttia

kokonaisäänimäärästä.

Omien osakkeiden hankinnalla ja niiden osittaisella eteenpäin

luovuttamisella ei ollut merkittävää vaikutusta omistuksen ja

äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai

muissa rakennejärjestelyissä tai osakepohjaisen

kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, osakepalkkion maksamiseksi

tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

 

Toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit

Riskianalyysi ja riskienhallinta ovat Tulikivi-konsernissa osa

vuosittain toteutettavaa strategista suunnitteluprosessia ja

operatiivista toimintaa. Strategisen suunnittelun yhteydessä

analysoidaan strategiavalintoihin liittyvät mahdollisuudet ja

riskit, jotka otetaan huomioon päätöksenteossa. Merkittävistä

yksittäisistä hankkeista ja projekteista laaditaan erilliset

riskianalyysit ja päätetään tarvittavista

riskienhallintatoimenpiteistä. Toimintasuunnitelmien laatimisen

yhteydessä arvioidaan tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ja

niiden hallitsemiseksi määritellään asianmukaiset toimenpiteet.

Toimintasuunnitelmat ja budjetit sovitetaan riskitilan mukaisiksi.

Päivittäisessä toiminnassa jatkuvalla riskienhallinnalla

varmistetaan häiriötön toiminta.

 

Esille tulleille riskeille määritellään välittömästi tarvittavat

korjaus- ja kehittämistoimenpiteet. Riskien arvioinnissa on otettu

huomioon niiden toteutumisen todennäköisyys ja vaikuttavuus.

Vaikuttavuuden arvioinnissa käytetään euromääräisiä raja-arvoja.

Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että Tulikivi-

konsernin liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan ja niitä

hallitaan mahdollisimman tehokkaasti siten, että konsernin

strategiset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

 

Konsernin riskienhallinnan vastuunjaon mukaisesti Tulikivi Oyj:n

ja sen tytäryhtiöiden hallitukset vastaavat yhtiöiden ja konsernin

riskienhallintapolitiikasta ja valvovat sen toteuttamista.

Riskienhallinnan toimintatapojen määrittämisestä vastaa

toimitusjohtaja johtoryhmän avustamana. Toimitusjohtaja vastaa

siitä, että riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty.

Liiketoimintayksiköt ovat vastuussa toimintaansa kuuluvien riskien

hallinnasta.

 

Konsernin riskit jaetaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin,

vahinkoriskeihin ja rahoitusriskeihin.

Strategiset riskit liittyvät liiketoiminnan luonteeseen ja

koskevat muun muassa konsernin toimintaympäristön muutoksia,

markkinatilanteen ja markkina-aseman muutoksia, raaka-ainevaroja,

lainsäädännön muutoksia, liiketoimintakokonaisuutta, yrityksen,

tuotemerkkien ja raaka-aineen mainetta sekä suuria investointeja.

 

Operatiiviset riskit liittyvät tuotteisiin, jakeluteihin,

henkilöstöön, toimintaan ja prosesseihin. Vahinkoriskeihin

kuuluvat tulipalot, vakavat konerikot ja muut omaisuusvahingot,

joista voi aiheutua myös keskeytysvahinkoja. Vahinkoriskejä ovat

lisäksi työterveys- ja työsuojeluriskit, ympäristöriskit ja

onnettomuusriskit. Konsernin rahoitusriskejä ovat valuuttariski,

korkoriski, luottoriski ja maksuvalmiusriski.

 

Tilikaudella riskeistä toteutui kotimaan ja lähialueiden kysynnän

voimakas heikentyminen, johon reagoitiin toimintojen keskittämis-

ja kannattavuusohjelmalla. Se ei kuitenkaan ehtinyt vaikuttaa

alkuvuodesta vaan lisäsi kertaluonteisia kuluja. Euroalueen

ulkopuolella voimakkaat valuuttakurssien muutokset pudottivat

kysyntää enemmän kuin riskikartoituksessa ennakoitiin.

 

Konsernin lähiajan riskinä on kuluttajien epävarmuuden

lisääntyminen ja sen heijastuminen kuluttajien rakennus- ja

tulisijahankkeisiin.

 

Ympäristövelvoitteet

Tulikiven ympäristöstrategian tavoitteena on ympäristötyön

järjestelmällinen eteneminen määritellyillä osa-alueilla. Kaikilla

Tulikivi Oyj:n toimivilla louhoksilla on toiminnan vaatimat

ympäristöluvat. Lisäksi on vireillä lupien uudistusprosesseja.

Konsernin toiminta on ympäristölupien mukaista ja noudattaa

viranomais- ja ympäristönsuojeluvaatimuksia.

 

Yritys vastaa toimintansa ympäristövaikutuksista. Tulikivi

konsernilla on kaivoslain ja ympäristölainsäädännön perusteella

maisemointivelvoitteita, jotka on täytettävä toiminnan aikana ja

tehdas- ja louhosalueita aikanaan suljettaessa. Konsernin

toiminnasta ei jää ympäristöön haitallisia tai myrkyllisiä

aineita.

 

Konserni ei ole osallisena ympäristöasioita koskevissa

oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä eikä sen

tiedossa ole ympäristöriskejä, joilla olisi merkittävää vaikutusta

konsernin taloudelliseen asemaan.

 

Tilikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat

Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,8 (4,9) miljoonaa

euroa.

 

Tulikivi-konsernin tilauskanta on kehittynyt myönteisesti ja oli

6,1 me 11.2.2010.

 

Tulikivi-konserni on laatinut ja ottanut vuoden alusta käyttöön

uudistetun strategian, joka kattaa keskeiset toiminnalliset ja

taloudelliset tavoitteet vuoteen 2015 saakka, sekä uuden

tuoteryhmäjaottelun.  Tuoteryhmäjaottelu ei muuta nykyistä

segmenttiraportointia.  Strategisten tavoitteiden mukaan yrityksen

orgaaninen kasvutavoite lähivuosina on yli 10 prosenttia vuodessa.

Tavoitteena on saavuttaa seuraavan viiden vuoden kuluessa 10

prosentin taso liikevaihdosta tuloksessa ennen veroja. Oman

pääoman tuottotavoitteena on ylittää 20 prosentin taso. Strategiaa

tukevat yritysostot ovat mahdollisia.

 

Tulevaisuuden näkymät

Kotimaassa omakotirakentaminen ja samalla tulisijojen kysyntä

kääntyi kasvuun viime syksynä ja myönteisen kehityksen arvioidaan

jatkuvan. Myös Venäjällä ja Baltian maissa kysynnän aallonpohja on

ylitetty. Keski-Euroopassa verhouskivien menekki on selvästi

kohentunut, mutta tulisijojen menekin turvaaminen on edelleen

haasteellista. Uudet tuotteet kasvattavat yhtiön liikevaihtoa

toisella vuosipuoliskolla. Konsernissa jatketaan sopeuttamistoimia

lomautuksin tarpeellisilta osin.

 

Yhtiön elpyvän myynnin ja parantuneen kustannustehokkuuden myötä

koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisen vuoden

tasosta ja tuloksen kääntyvän voitolliseksi tilikauden aikana.

 

Hallituksen voitonjakoesitys

Emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden tuloksen -2,7 me, jälkeen

ovat 4,7 me.

 

Osinkoa jaetaan

A-sarjan osakkeelle 0,0250 euroa/osake

K-sarjan osakkeelle 0,0233 euroa/osake

eli yhteensä noin 0,9 miljoonaa euroa

Omaan pääomaan jätetään 3,8 miljoonaa euroa.  Ehdotettu voitonjako

ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Tulikivi Oyj antaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

(Corporate Governance Statement) vuodelta 2009

toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitys on

laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositus 51:n ja

arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 §:n mukaisesti.

Hallinnontiperiaattet ovat luettavissa yhtiön internetsivuilla

osoitteessa www.tulikivi.com/Sijoittajat/Konsernin hallinnointi ja

johto.

 

TILINPÄÄTÖS 01-12/2009, LYHENNELMÄ

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Me

                          01-12/ 01-12/   Muu- 10-12/ 10-12/   Muu-

                            2009   2008    tos,  2009   2008   tos,

                                             %                    %

Liikevaihto                 53,1   66,5  -20,1   15,6   18,3  -14,7

Liiketoiminnan muut tuotot   0,6    0,7           0,1    0,1

Valmiiden ja keskeneräisten

tuotteiden varastojen

muutos                      -1,0   -0,6           0,1    0,3

Valmistus omaan käyttöön     0,3    0,8           0,1    0,3

 

Aineiden ja tarvikkeiden

käyttö                      10,2   12,5           3,1    3,4

Ulkopuoliset palvelut        7,6   10,0           2,3    2,6

Työsuhde-etuuksista

aiheutuvat kulut            20,0   23,1           5,3    6,5

Poistot ja arvonalentumiset  5,5    5,7           1,4    1,6

Liiketoiminnan muut kulut   12,1   12,9           3,5    3,6

 

Liiketulos                  -2,4    3,2 -173,5    0,3    1,3  -73,8

%:a liikevaihdosta          -4,5    4,9           2,2    7,1

Rahoitustuotot               0,2    0,2           0,0    0,1

Rahoituskulut (netto)       -1,1   -1,4          -0,2   -0,6

Osuus osakkuusyhtiön

tuloksesta                   0,0    0,0           0,0    0,0

 

Tulos ennen veroja          -3,3    2,1 -260,8    0,2    0,9  -74,6

%:a liikevaihdosta          -6,2    3,1           1,4    4,6

Tuloverot                    1,0   -0,6           0,2   -0,3

 

Tilikauden tulos            -2,4    1,4 -265,1    0,5    0,6  -19,0

 

 

Muut laajan tuloksen erät

Koronvaihtosopimukset        0,0    0,0           0,0   -0,1

Muuntoerot                   0,0    0,0           0,0    0,0

 

Tilikauden laaja tulos

yhteensä                    -2,4    1,4 -271,0    0,5    0,5   -5,4

 

Emoyhtiön omistajille

kuuluvasta voitosta

laskettu osakekohtainen

tulos (EUR)

laimentamaton ja

laimennettu                -0,06   0,04          0,01   0,02

 

KONSERNITASE

Me                                  12/09          12/08

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset hyödykkeet

Maa-alueet                            1,0            1,0

Rakennukset                           7,4            8,0

Koneet ja kalusto                     8,1           10,3

Muut aineelliset hyödykkeet           1,1            1,2

Aineettomat hyödykkeet

Konserniliikearvo                     4,2            4,3

Muut aineettomat hyödykkeet          10,6           11,2

Sijoituskiinteistöt                   0,2            0,2

Myytävissä olevat sijoitukset         0,1            0,1

Saamiset

Laskennalliset verosaamiset           1,6            0,9

Pitkäaikaiset varat yhteensä         34,3           37,2

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus                      10,2           11,5

Myyntisaamiset                        4,1            5,3

Kauden verotettavaan tuloon

perustuvat verosaamiset               0,3

Muut saamiset                         0,9            0,4

Rahavarat ja muut likvidit varat     10,6           11,7

Lyhytaikaiset varat yhteensä         26,1           28,9

Varat yhteensä                       60,4           66,1

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Osakepääoma                           6,3            6,3

Ylikurssirahasto                      7,4            7,4

Omat osakkeet                        -0,1           -0,1

Muuntoerot                           -0,1            0,0

Arvonmuutosrahasto                   -0,1           -0,1

Kertyneet voittovarat                10,4           13,7

Oma pääoma yhteensä                  23,8           27,2

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat              1,9            2,1

Varaukset                             1,0            0,9

Rahoitusvelat                        19,9           21,6

Muut velat                            0,1

Pitkäaikaiset velat yhteensä         22,9           24,6

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut velat               8,7            9,1

Kauden verotettavaan tuloon

perustuvat verovelat                  0,0            0,1

Lyhytaikaiset varaukset               0,2

Lyhytaikaiset rahoitusvelat           4,8            5,1

Lyhytaikaiset velat yhteensä         13,7           14,3

Velat yhteensä                       36,6           38,9

Oma pääoma ja velat yhteensä         60,4           66,1

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA        01-12/          01-12/

Me                                   2009           2008

 

Liiketoiminnan rahavirrat

Katsauskauden voitto                 -2,4            1,4

Oikaisut:

Liiketoimet, joihin ei liity

maksutapahtumaa                       5,5            5,8

Korkokulut ja –tuotot ja verot        0,0            1,8

Käyttöpääoman muutos                  1,8            0,2

Maksetut ja saadut korot

ja maksetut verot                    -1,2           -1,6

Liiketoiminnan nettorahavirta         3,7            7,6

 

Investointien rahavirrat

Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin hyödykkeisiin           -2,0           -3,3

Investointeihin saadut avustukset

ja hyödykkeiden myynti                0,2            0,2

Investointien nettorahavirta         -1,8           -3,1

 

Rahoituksen rahavirrat

Lainojen nostot                       5,1           10,0

Lainojen takaisinmaksut              -7,0           -4,9

Voitonjako ja omat osakkeet          -1,1           -1,7

Rahoituksen nettorahavirta           -3,0            3,4

 

Rahavarojen muutos                   -1,1            7,9

 

Rahavarat tilikauden alussa          11,7            3,8

Rahavarat tilikauden lopussa         10,6           11,7

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN

PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Me

 

              Osake-   Yli- Muunto- Arvon-     Omat  Kert.   Yht.

                pää-kurssi-    erot   muu- osakkeet voitto-

                 oma rahas-          tos-             varat

                         to         rahasto

 

Oma pääoma

1.1.2009         6,3    7,4     0,0  -0,1      -0,1    13,8  27,2

Osingonjako ja

omat osakkeet                                          -1,0  -1,0

Katsauskauden

laaja tulos yht.               -0,1                    -2,4  -2,5

Oma pääoma

31.12.2009       6,3    7,4    -0,1  -0,1      -0,1    10,4  23,8

 

Oma pääoma

1.1.2008         6,3    7,4    -0,1                    14,0  27,6

Osingonjako ja

omat osakkeet                                  -0,1   -1,6   -1,7

Katsauskauden laaja

laaja tulos yht.                0,1  -0,1              1,4    1,4

Oma pääoma

31.12.2008       6,3    7,4     0,0  -0,1      -0,1   13,8   27,2

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO

Liiketoiminta-alueet                         01-12/     1-12/

Me                                             2009      2008

Liikevaihto                                    53,1      66,5

Tulisijat                                      47,8      58,5

Luonnonkivituotteet                             5,3       8,0

Muut erät                                         –         –

 

Liikevoitto                                    -2,4       3,2

Tulisijat                                       1,0       6,1

Luonnonkivituotteet                            -0,2       0,3

Muut erät                                      -3,2      -3,2

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 

                         Q4/    Q3/  Q2/  Q1/  Q4/  Q3/   Q2/  Q1/

Liiketoiminta-alueet    2009  2009 2009 2009  2008 2008  2008 2008

 

Liikevaihto             15,6   13,5 13,0 11,0 18,3 16,6  17,0 14,6

Tulisijat               14,4   12,4 11,4  9,6 16,4 14,9  14,6 12,6

Luonnonkivituotteet      1,2    1,1  1,6  1,4  1,9  1,7   2,4  2,0

Muut erät                  –      –    –    –    –    –     –    –

 

Liikevoitto/-tappio      0,3    0,7 -0,7 -2,7  1,3  1,3   0,9 -0,3

Tulisijat                1,3    1,5  0,1 -1,9  2,1  1,9   1,7  0,4

Luonnonkivituotteet     -0,2    0,0  0,1 -0,1 -0,1  0,1   0,1  0,2

Muut erät               -0,8   -0,8 -0,9 -0,7 -0,7 -0,7  -0,9 -0,9

 

SEGMENTTIEN VARAT JA VELAT  31.12.2009

                   Tulisijat       Luonnon-  Täsmäytys-

Yhteensä

                                    kivi      erät

Segmentin varat         43,6         3,9      12,9            60,4

Segmentin velat          8,3         0,6      27,7            36,6

Investoinnit             1,9         0,0       0,2             2,1

Poistot ja arvon-

alennukset               4,9         0,3       0,3             5,5

 

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

 

                              1-12/09   1-12/08 10-12/09  10-12/08

Osakekohtainen tulos            -0,06      0,04     0,01      0,02

Osakekohtainen oma pääoma,

euro                             0,64      0,73     0,64      0,73

Oman pääoman tuotto, %           -9,3       5,2      7,7       8,3

Sijoitetun pääoman

tuotto, %                        -4,3       6,8      3,2       8,8

Omavaraisuusaste, %              39,4      41,2

Nettovelkaantumisaste, %         59,4      55,1

Current ratio                     1,9       2,0

Bruttoinvestoinnit,

milj. euroa                       2,1       2,9

Bruttoinvestoinnit,  %/lv         4,0       4,4

Tutkimus- ja kehitysmenot,

milj. euroa                       1,6       1,8

%/liikevaihto                     3,1       2,7

Tilauskanta (31.12.),

milj. euroa                       4,8       4,9

Henkilöstö keskimäärin            417       526

 

Osakkeen kurssikehitys,

euro

Alin kurssi                      0,67      0,60

Ylin kurssi                      1,30      1,88

Keskikurssi                      0,96      1,28

Päätöskurssi                     1,06      0,67

 

Markkina-arvo kauden lopussa,

1000 e                        39241,0   24836,9

(olettaen K-osakkeen markkina-arvoksi saman kuin A-osakkeella)

Osakkeiden vaihto,

(1000 kpl)                       3959      2455

Osakkeiden vaihto,

%/A-osakkeet                     14,4       8,9

Osakkeiden lukumäärä

keskimäärin                  37023708  37128494  37143970 37091946

Osakkeiden lukumäärä 31.12.  37019770  37069970  37019770 37069970

 

LIITETIEDOT

 

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset

–standardin mukaisesti.

Tulikivi on soveltunut tilinpäätöstiedotteessa samoja

laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin

vuositilinpäätöksessä 2008 kuitenkin siten, että Tulikivi on

ottanut 1.1.2009 alkaen käyttöön seuraavat uudet/uudistetut

standardit:

– IFRS 8, Toimintasegmentit

– IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen – muutos

 

sekä seuraavat uudet /uudistetut standardit ja tulkinnat, joilla

ei käytännössä ole ollut vaikutusta katsauskaudelta esitettyihin

lukuihin:

– IFRS 2 Osakeperusteiset maksut – muutos

– IAS 23 Vieraan pääoman menot – muutos

– IFRS 7 Rahoitusinstrumentit:   tilinpäätöksessä esitettävät

tiedot – muutos

– IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi ja IAS 39

Rahoitusinstrumentit:  Kirjaaminen ja arvostaminen – muutos

– IAS 28 Sijoitukset osakkuusyrityksiin – muutos ja siitä

aiheutuvat muutokset IAS 32:een Rahoitusinstrumentit:

esittämistapa ja IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä

esitettävät tiedot

– IAS 36 Omaisuuserien arvonalentuminen – muutos

– IAS 38 Aineettomat hyödykkeet – muutos

– IAS 19 Työsuhde-etuudet – muutos

– IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen –

muutos

– IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen

suojaukset

– IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat

– IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet – muutos

– IAS 29 Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa – muutos

– IAS 31 Osuudet osakkuusyrityksissä – muutos

– IAS 40 Sijoituskiinteistöt – muutos

– IAS 20 Julkisten avustusten kirjanpidollinen käsittely ja

julkisesta tuesta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot – muutos

– IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset

 

Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla

laskentaperusteilla kuin tilinpäätöksessä 2008. Laskentakaavat

löytyvät vuosikertomuksen 2008 sivulta 67.

 

Arvioiden käyttö

Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta

koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat voivat poiketa

tehdyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään

harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa.

Arviota vaikuttavat taseen laatimishetken varojen ja velkojen

määriin, ehdollisten velkojen raportointiin sekä tilikauden

tuottojen ja kulujen määriin. Arvioita on käytetty mm

määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta,

aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia

pitoaikoja, tuloveroja, varauksia ja liikearvojen

arvonalentumisia.

 

Tuloverot

Me                                  1-12/09        1-12/08

Tilikauden ja aikaisempien

tilikausien verot                       0,1            -0,7

Laskennalliset verot                    0,9             0,1

Yhteensä                                1,0            -0,6

 

Annetut vakuudet

Me                                  12/2009         12/2008

Annetut kiinnitykset ja pantit         29,1            25,5

Johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset

nimellisarvo                            7,3           13,0

käypä arvo                             -0,3           -0,2

Valuuttatermiinit

nimellisarvo                            0,1

käypä arvo                              0,0

Johdannaissopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän

markkinahinnan perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen

sulkemisesta.

 

Varaukset

Me                   Ympäristö-      Takuu-     Uudelleen-

                      varaukset   varaukset    järjestely-

                                                 varaukset

Varaus 1.1.2009             0,4         0,5

Varausten lisäys            0,1         0,1            1,0

Diskonttauksen vaikutus     0,1

Varausten käyttö                        0,2            0,7

Varaukset 31.12.2009        0,6         0,4            0,3

 

Ympäristö- ja takuuvaraukset ovat pitkäaikaisia varauksia.

Ympäristövarauksen määrä ennen diskonttausta on 0,9 (0,8)

miljoonaa euroa. Nykyarvon määrittämisessä käytetty

diskonttaustekijä 0n 4 (5) prosenttia. Udelleenjärjestelyvaraus

kuuluu lyhytaikaisiin varauksiin.

 

Konsernilla on kaivoslain ja ympäristölainsäädännön mukaisia

maisemointivelvoitteita, jotka on täytettävä toiminnan aikana ja

louhoksia aikanaan lopetettaessa. Ympäristövarauksessa on

huomioitu louhosten sulkemisen jälkeen tulevat ympäristön

tarkkailumenot sekä se osuus maisemointivelvoitteista, mikä on

voitu luotettavasti määrittää. Louhosten läjitysalueiden

verhoilutyö perustuu pitkän ajanjakson louhintasuunnitelmaan,

jonka mukaan verhoilussa hyödynnetään uusien avattavien louhosten

pintamateriaalia. Tästä verhoilutyöstä ei ole tehty varausta,

koska tämän maisemointityön ei odoteta lisäävän normaalin

louhostoiminnan kustannuksia.

 

Erittely aineellisten hyödykkeiden muutoksista

                                12/09         12/08

Hankintamenot                     1,1           1,4

Luovutustulot                    -0,1          -0,4

Yhteensä                          1,0           1,0

 

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden, aineettomien hyödykkeiden

tai muiden omaisuuserien arvonalentumiset

Tilikaudella kirjattiin liikearvon/tavaramerkki arvonalentuminen

221 (250) te.

 

Osakepääoma

Osakepääoma osakelajeittain

                       Osakkeita,  Osuus,  Osuus,       Osuus,

                              kpl       %       %        euroa

                                    osak- äänistä    osakepää-

                                   keista               omasta

K-osakkeet (10 ääntä)   9 540 000    25,7    77,6    1 621 800

A-osakkeet (1 ääni)    27 603 970    74,3    22,4    4 692 675

Yhteensä 31.12.2009    37 143 970   100,0   100,0    6 314 475

 

Tulikivi Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia tilikauden

aikana. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-osakkeille maksetaan

jaettavasta voitosta 0,0017 euroa suurempi osinko kuin K-

osakkeille. K-osakkeella on yhtiökokouksessa 10 ääntä ja A-

osakkeella 1 ääni. A-osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Ulkomaalaisten omistamien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden

osuus oli 5,5

prosenttia kaikista osakkeista. Yhtiölle ei jätetty

liputusilmoituksia katsauskauden aikana.

 

Hallituksen valtuutukset

Hallituksella on valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen. Yhtiön A-

sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 2 760 397 kappaletta ja

yhtiön K-sarjan osakkeita enintään 954 000 kappaletta. Valtuutus

osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2010 varsinaiseen

yhtiökokoukseen saakka.

 

Hallituksella on valtuutus päättää osakeanneista ja yhtiön

hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä

osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous

valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja

yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia

osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa

seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000

kappaletta K-sarjan osakkeita. Valtuutus sisältää myös oikeuden

osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin

oikeuttavien erityisten oikeuksien

antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan

kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita. Valtuutus osakkeiden

hankintaan on voimassa vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen

saakka.

Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä 124 200 A-osaketta,

mikä vastaa 0,3 prosenttia osakepääomasta ja 0,1 prosenttia

kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

 

Lähipiiriliiketoimet

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

1000 e                             12/09      12/08

Myynnit osakkuusyhtiölle               7         13

Ostot osakkuusyhtiöltä               148        173

Myynnit lähipiirin kuuluville         30

 

Vuokrattu tiloja lähipiiriin

kuuluvilta                           109        115

 

Tavaroiden ja palvelujen myynnit

lähipiirin kuuluville                 30

 

Liiketoimet muun lähipiirin kanssa

Tulikivi Oyj on perustajajäsenenä Suomen Kivitutkimussäätiössä.

Yhtiö on lahjoittanut säätiölle 30 (100) tuhatta euroa. Lisäksi

yhtiö on vuokrannut toimisto- ja varastotiloja Säätiön ja Pohjois-

Karjalan Koulutuskuntayhtymän omistamasta rakennuksesta.  Näistä

tiloista on maksettu 131 (128)tuhannen euron suuruinen vuokra

katsauskaudella. Vuokra vastaa käypää vuokratasoa. Yhtiö on myynyt

palveluja säätiölle 41 (52) tuhannen euron arvosta ja vuokrannut

maa-alueita 2 (2) tuhannen euron arvosta.

 

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2009

 

Osakkaan nimi                            Osakkeet            Osuus

                                                      äänivallasta

 

Vauhkonen Reijo                         4 186 827       24,2 %

Vauhkonen Heikki                        3 006 137       24,1 %

Elo Eliisa                              2 957 020        5,9 %

Virtaala Matti                          2 421 300       12,6 %

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö

Ilmarinen                               1 902 380        1,5 %

Mutanen Susanna                         1 643 800        7,2 %

Vauhkonen Mikko                           786 310        3,5 %

Paatero Ilkka                             718 430        0,6 %

Nuutinen Tarja                            674 540        3,5 %

Erikoissijoitusrahasto Phoebus            585 690        0,5 %

Muut osakkaat                          18 261 536       16,4 %

 

Tilinpäätöstiedotteeseen sisältyvät luvut ovat vielä

tilintarkastamattomia.

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan yhtiön kotisivuilla

www.tulikivi.com/sijoittajat/pörssitiedotteet viikolla 11.

 

Konserniin  kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Kivia Oy,  AWL-Marmori

Oy,  Tulikivi U.S., Inc ja OOO Tulikivi. Konserniyrityksiin kuuluu

lisäksi  The New Alberene Stone Company, Inc., jolla ei  ole  enää

liiketoimintaa.  Konserniyhtiö  Uuni  Vertriebs  GmbH  lopetettiin

tilikauden  aikana.  Emoyhtiöllä on Saksassa  kiinteä  toimipaikka

Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland. Konsernin osakkuusyhtiöitä

ovat Stone Pole Oy ja Leppävirran Matkailukeskus Oy.

 

TULIKIVI OYJ

 

Hallitus

Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

 

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivi.com

 

Lisätietoja:  Tulikivi  Oyj,  83900  Juuka,  puh.  0207  636  000,

www.tulikivi.com

– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala

– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen