Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 1-12/2005

7.2.2006

* Tulikivi-konsernin liikevaihto kasvoi 6,1 % v.2005 ja oli 58,6
me (55,3 me v. 2004).
* Konsernin vertailukelpoinen tulos parani 20,2 %, tulos ennen
veroja oli 6,1 (5,0 vertailukelpoinen v. 2004) me.
* Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja oli 10,5 (6,5) me.
* Tilauskanta kasvoi ja oli katsauskauden lopussa 9,2 (5,4) me.
* Konsernin liikevaihto kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä
10,7 %, ja vertailukelpoinen tulos parani 54,7 %.

IFRS-säännösten käyttöönotto
Tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti. Tulikivi-
konserni siirtyi raportoinnissaan 1.1.2005 IFRS-standardien
käyttöön, jota koskeva tiedote julkistettiin 3.3.2005.
Tilinpäätöksen vertailulukuina on käytetty tiedotteen mukaisia
vuoden 2004 IFRS-lukuja.

Liikevaihto ja tulos
Tulikivi-konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2005 6,1 prosenttia
ja oli 58,6 miljoonaa euroa (55,3 miljoonaa euroa vuonna 2004).
Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto oli 52,2 (49,0) miljoonaa euroa
eli kasvua 6,5 prosenttia. Kasvu tuli lähes kokonaisuudessaan
uuniviennistä. Rakennuskiviliiketoiminnan  liikevaihto oli 6,4
(6,3) miljoonaa euroa.

Viennin osuus liikevaihdosta oli 30,7 (27,7) miljoonaa euroa eli
52,4 (50,0) prosenttia. Suurimmat vientimaat olivat Saksa ja
Ruotsi. Suurin suhteellinen kasvu saavutettiin Ranskassa,
Venäjällä ja Baltian maissa. Kotimaan osuus liikevaihdosta oli
27,9 (27,6) miljoonaa euroa.

Voitto ennen veroja oli 6,1 miljoonaa euroa eli 10,3 prosenttia
liikevaihdosta. Vuoden 2004 vertailukelpoinen tulos oli 5,0
miljoonaa euroa. Ero julkistettuun tulokseen, joka oli 6,1
miljoonaa euroa, johtuu vuoden 2004 viimeisellä
vuosineljänneksellä tehdystä 1,2 miljoonan euron suuruisesta Tel-
järjestelmän muutoksen aiheuttamasta työkyvyttömyysvastuun
kertaluontoisesta tuloutuksesta. Vertailukelpoinen tulos parani
siten 20,2 prosenttia.

Konsernin liikevoitto oli 6,3 (julkistettu 6,3, vertailukelpoinen
5,1) miljoonaa euroa. Tulisijaliiketoiminnan liikevoitto oli 8,8
(7,5) miljoonaa euroa ja rakennuskiviliiketoiminnan 0,2 (0,2)
miljoonaa euroa. Liiketoiminnoille kohdistamattomat kulut olivat
2,7 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa sisältäen kertaluontoisen
eläkevastuun tuloutuksen).

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 20,7 (julkistettu 20,3,
vertailukelpoinen 16,5) prosenttia. Osakekohtainen tulos oli 0,48
(julkistettu 0,48, vertailukelpoinen 0,39) euroa.

Liikevaihdon ja tuloksen kehittyminen viimeisellä
vuosineljänneksellä
Konsernin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 10,7 prosenttia
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 17,6
(15,9) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja oli 2,6
(vertailukelpoinen 1,7) miljoonaa euroa, ja vertailukelpoinen
tulosparannus oli 54,7 prosenttia.

Kassavirta ja rahoitus
Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä. Liiketoiminnan kassavirta
ennen investointeja oli 10,5 (6,5) miljoonaa euroa. Konsernin
käyttöpääoma väheni tilikaudella 1,8 miljoonaa euroa. Current
ratio oli 1,6 (1,9). Omavaraisuusaste oli 63,0 (55,3) prosenttia.
Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli
-3,1 (12,1) prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma oli 2,80 (2,54)
euroa. Rahoitustuottoja muodostui tilikaudella 0,1 miljoonaa euroa
ja rahoituskuluja 0,3 miljoonaa euroa. Osuus osakkuusyhtiön
tappiosta oli -0,1 miljoonaa euroa.

Muutokset konsernirakenteessa
Tilikaudella perustettiin Venäjälle tytäryhtiö OOO Tulikivi
Russia.

Investoinnit ja kehitystoiminta
Konsernin tuotanto- ja louhosinvestoinnit olivat 4,8 (3,9)
miljoonaa euroa. Merkittävimmät investoinnit olivat
pienlohkareiden käyttöä edistävä sahauslinjainvestointi sekä
tuottavuuden ja tuotteiden viimeistelyn kehittämiseksi tehdyt
koneinvestoinnit.

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat yhteensä 1,7 (1,5) miljoonaa
euroa. Tuotekehitystoiminnassa pääpaino oli uuden tuotesukupolven
kehittämistyössä. Uusi tuotesukupolvi tuodaan markkinoille
maaliskuussa 2006. Tilikauden aikana tuotiin markkinoille uutta
muotoilua edustavia takkamalleja sekä valkoiseksi pinnoitettu
vuolukiviuuni. Rakennuskiviliiketoiminnan tuotekonseptia
laajennettiin lisäämällä sisustuskivivalikoimaa ja tuomalla
markkinoille pihakiviä.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 514
(513) henkilöä ja tilikauden päättyessä 533 (535) henkilöä. Näistä
tulisijaliiketoiminnassa oli 483 (490) henkilöä ja
rakennuskiviliiketoiminnassa 50 (45) henkilöä. Konsernin
tuloksesta vuodelta 2005 maksetaan henkilöstölle tulospalkkiota,
jonka tulosvaikutus sosiaalikuluineen oli 0,7 miljoonaa euroa.

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat
Tulikivi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 31. maaliskuuta 2005
valittiin hallituksen jäseniksi piispa Ambrosius, Juhani Erma,
Eero Makkonen, Aimo Paukkonen, Heikki Vauhkonen, Reijo Vauhkonen
ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi
Matti Virtaalan ja varapuheenjohtajaksi Reijo Vauhkosen. Tulikivi
Oyj:n toimitusjohtaja on Juha Sivonen. Varsinainen tilintarkastaja
on KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Omat osakkeet
Tulikivi Oyj:n hallituksella on yhtiökokouksen myöntämä valtuutus
hankkia ja vastaavasti luovuttaa enintään 336.069 kappaletta
yhtiön A-osakkeita ja enintään 119.250 kappaletta yhtiön K-
osakkeita. Yhtiön hallussa ei 31.12.2005 ollut omia osakkeita.

A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto
Tulikivi Oyj:n A-osakkeita vaihdettiin vuonna 2005 Helsingin
Pörssissä 1.216.490 kappaletta, 8,8 miljoonan euron vaihtoarvolla.
Osakkeen ylin kaupankäyntikurssi oli 9,00 euroa ja alin 5,55.
Tilikauden viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 8,16 euroa.

Toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit
Yhtiössä on arvioitu keskeiset riskit.  Ne liittyvät
liiketoiminnan luonteeseen ja koskevat muun muassa lainsäädännön
ja liiketoimintaympäristön muutoksia sekä tuotevastuuta.

Ympäristövelvoitteet
Tulikivi Oyj:llä on kaivoslain ja ympäristölainsäädännön
perusteella maisemointivelvoitteita, jotka on täytettävä louhoksia
aikanaan lopetettaessa. Konsernin toimintaperiaatteiden mukaisesti
näitä maisemointivelvoitteiden edellyttämiä toimenpiteitä tehdään
jatkuvasti, jolloin niistä ei synny merkittäviä lisäkustannuksia.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
Juuassa on aloitettu tehdasinvestointi, jonka arvo on noin 5
miljoonaa euroa.  Investointi valmistuu kuluvan vuoden syksyllä.

Kivivarojen tutkimustoimintaa on laajennettu myös Venäjälle, jonne
saatiin vuolukiven tutkimiseen ja tuotannolliseen käyttöön
oikeuttava hyödyntämislupa kuluvan vuoden tammikuussa. Hankkeen
taloudellisia mahdollisuuksia voidaan arvioida tutkimustulosten
valmistuttua.

Hallituksen voitonjakoesitys
Konsernin voitonjakokelpoiset varat ovat 11,3 miljoonaa euroa ja
emoyhtiön 9,8 miljoonaa euroa. Hallitus esittää 6. huhtikuuta 2006
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan
A-sarjan osakkeelle 0,280 euroa/osake ja K-sarjan osakkeelle 0,273
euroa/osake eli yhteensä 2,5 miljoonaa euroa.

Tulevaisuuden näkymät
Tulikiven myynti kasvaa edelleen sekä pää- että uusilla
markkinoilla. Yhtiö jatkaa panostuksia jakeluteiden kehittämiseen
ja markkinointiin. Energian jakeluun liittyvät epävarmuudet sekä
sen kallistuminen lisäävät tulisijojen kysyntää.  Konsernin
liikevaihto ja tulos kehittyvät positiivisesti vuositasolla.

Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 9,2 (5,4) miljoonaa
euroa, josta tulisijaliiketoiminnan osuus oli 8,9 (4,9) miljoonaa
euroa ja rakennuskiviliiketoiminnan 0,3 (0,5) miljoonaa euroa.

KONSERNITULOSLASKELMA
Me                  1-12/  1-12/   Muu- 10-12/ 10-12/   Muu-
2005   2004  tos,    2005   2004   tos,
%                    %
Liikevaihto          58,6   55,3    6,1   17,6   15,9   10,7
Liiketoiminnan muut
tuotot                0,3    0,5           0,1    0,1
Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden
varastojen muutos    -1,0    0,5          -0,2    0,3
Valmistus omaan
käyttöön              1,2    0,8           0,3    0,0

Aineiden ja tarvik-
keiden käyttö         9,7    8,9           2,8    2,5
Ulkopuoliset palvelut 6,6    7,0           1,9    2,0
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut     21,0   19,2           6,1    4,6
Poistot               4,0    4,0           1,0    1,0
Liiketoiminnan muut
kulut                11,5   11,7           3,3    3,4

Liikevoitto           6,3    6,3           2,7    2,8   -3,6
%:a liikevaihdosta   10,7   11,4          15,5   17,8
Rahoituskulut (netto)-0,1   -0,2           0,0    0,0
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta           -0,1                 -0,1

Voitto ennen veroja   6,1    6,1   -1,0    2,6    2,8   -5,8
%:a liikevaihdosta   10,3   11,1          15,0   17,6
Tuloverot             1,7    1,8           0,8    0,8

Tilikauden voitto     4,4    4,4    0,4    1,8    2,0   -8,5

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen
tulos (EUR)
laimentamaton ja
laimennettu          0,48   0,48

KONSERNITASE
Me                                  12/05   12/04
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet                            0,9     1,0
Rakennukset                           6,2     6,2
Koneet ja kalusto                     8,4     8,3
Muut aineelliset hyödykkeet           0,8     0,6
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo                     0,6     0,6
Muut aineettomat hyödykkeet           4,1     3,3
Sijoituskiinteistöt                   0,2     0,2
Myytävissä olevat sijoitukset         0,1     0,1
Saamiset                              0,2
Laskennalliset verosaamiset           0,5     0,7
Pitkäaikaiset varat yhteensä         22,0    21,0

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                       7,0     7,5
Myyntisaamiset                        6,5     6,8
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset                       0,1
Muut saamiset                         1,0     0,4
Ennakkomaksut                                 0,3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat                     0,7
Rahavarat                             4,1     5,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä         18,6    20,9
Varat yhteensä                       40,6    41,9

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma                           6,2     6,2
Ylikurssirahasto                      5,4     5,4
Kertyneet voittovarat                13,9    11,6
Oma pääoma yhteensä                  25,5    23,2
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat              0,8     0,7
Varaukset                             0,3     0,2
Korolliset velat                      1,8     6,1
Muut velat                            0,4     0,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä          3,3     7,4
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat              10,2     8,8
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat                  0,1
Lyhytaikaiset korolliset velat        1,5     2,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä         11,8    11,3
Velat yhteensä                       15,1    18,7
Oma pääoma ja velat yhteensä         40,6    41,9

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA        01-12/  01-12/
Me                                   2005    2004

Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden voitto                  4,4     4,4
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity
maksutapahtumaa                       4,0     2,8
Korkokulut ja –tuotot ja verot        1,8     1,9
Käyttöpääoman muutos                  1,8    -0,6
Maksetut ja saadut korot
ja maksetut verot                    -1,5    -2,0
Liiketoiminnan nettorahavirta        10,5     6,5

Investointien rahavirrat
Tytär- ja osakkuusyrityksien hankinta ja
niille myönnetyt lainat              -0,1    -0,1
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin           -5,1    -3,5
Investointeihin saadut avustukset
ja hyödykkeiden myynti                0,3     0,2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahavarat, muutos         0,8
Investointien nettorahavirta         -4,1    -3,4

Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen nostot                5,6
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut       -5,3   -4,8
Maksetut osingot                     -2,1    -4,6
Rahoituksen nettorahavirta           -7,4    -3,8

Rahavarojen muutos                   -1,0    -0,7
Rahavarat tilikauden alussa           5,1     5,8
Rahavarat tilikauden lopussa          4,1     5,1

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
12/05   12/04

Tilauskanta (31.12), Me               9,2     5,4
Bruttoinvestoinnit, Me                4,8     3,9
Bruttoinvestoinnit, %/Lv              8,1     7,1
Henkilöstö keskimäärin                514     513

Osakekohtainen tulos, euro           0,48    0,48
Osakekohtainen oma pääoma, euro      2,80    2,54
Sijoitetun pääoman tuotto, %         20,7    20,3
Omavaraisuusaste, %                  63,0    55,3
Gearing, %                           -3,1    12,1
Current ratio                         1,6     1,9

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin  9106385 9106385
Osakkeiden lukumäärä 31.12.       9106385 9106385

LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Me
Osake-      Yli-   Muunto- Kertyneet     Yht.
pääoma   kurssi-      erot   voitto-
rahasto               varat

Oma pääoma 1.1.2005     6,2       5,4                11,6     23,2
Muuntoerot                                  0,0                0,0
Tilikauden voitto                                     4,4      4,4
Osingonjako                                          -2,1     -2,1
Oma pääoma 31.12.2005   6,2       5,4       0,0      13,9     25,5

Oma pääoma 1.1.2004     6,2       5,4                11,9     23,5
Muuntoerot                                 -0,1               -0,1
Tilikauden voitto                                     4,4      4,4
Osingonjako                                          -4,6     -4,6
Oma pääoma 31.12.2004   6,2       5,4      -0,1      11,7     23,2

SEGMENTTI-INFORMAATIO
Liiketoiminta-alueet               01-12/      01-12/
Me                                  2005        2004
Liikevaihto                          58,6        55,3
Tulisijaliiketoiminta                52,2        49,0
Rakennuskiviliiketoiminta             6,4         6,3

Liikevoitto                           6,3         6,3
Tulisijaliiketoiminta                 8,8         7,5
Rakennuskiviliiketoiminta             0,2         0,2
Konsernin kohdistamattomat kulut     -2,7        -1,5

SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Q4/   Q3/   Q2/   Q1/   Q4/   Q3/   Q2/    Q1/
2005  2005  2005  2005  2004  2004  2004   2004
Liiketoiminta-alueet
Liikevaihto        17,6  13,4  14,6  13,1  15,9  13,3  12,8   13,3
Tulisijaliike-
toiminta           15,9  12,1  12,8  11,4  14,3  11,6  11,0   12,1
Rakennuskiviliike-
toiminta            1,7   1,3   1,8   1,7   1,6   1,7   1,8    1,2

Liikevoitto         2,7   1,8   1,5   0,3   2,8   1,7   0,9    0,8
Tulisijaliike-
toiminta            3,2   2,5   2,1   0,9   2,2   2,3   1,4    1,6
Rakennuskiviliike-
toiminta            0,1  -0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   -0,1
Konsernin kohdistamattomat
kulut              -0,6  -0,7  -0,7  -0,7   0,5  -0,7  -0,6   -0,7

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET
JA MUUT VASTUUT
Me                                  12/2005 12/2004

Rahalaitoslainat ja muut pitkä-
aikaiset velat, joiden vakuudeksi
annettu kiinnityksiä ja pantteja        2,9     7,6
Annetut kiinnitykset ja pantit         10,8    10,8
Muut omasta puolesta annetut
kiinnitykset ja pantit                  1,7     1,7

Johdannaissopimukset
Taseen ulkopuolisten johdannaissopimusten merkitys on vähäinen.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2005

Osakkaan nimi                            Osakkeet            Osuus
äänivallasta
Vauhkonen Reijo                         1.039.673           24,4 %
Vauhkonen Heikki                          749.938           23,8 %
Elo Eliisa                                724.255            5,4 %
Virtaala Matti                            604.723           12,0 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen                                 515.595            1,7 %
Mutanen Susanna                           449.375            7,3 %
Erikoissijoitusrahasto Phoebus            220.800           0,7 %
Vauhkonen Mikko                           200.175            3,6 %
Nuutinen Tarja                            168.635            3,5 %
Fondita Nordic Small Cap
Placfond                                  163.100            0,5 %
Muut osakkaat                           4.270.116           17,1 %

Tilintarkastusta ei ole vielä suoritettu.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj ja tytäryhtiöt Kivia Oy,
AWL-Marmori Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO Tulikivi Russia.
Konserniyrityksiä ovat lisäksi Tulikivi Vertriebs GmbH ja The New
Alberene Stone Company, Inc., joilla ei ole enää liiketoimintaa.
Emoyhtiöllä on Saksassa kiinteä toimipaikka Tulikivi Oyj
Niederlassung Deutschland. Konsernilla on osakkuusyhtiö Stone Pole
Oy.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu:  Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000,
www.tulikivi.com
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Juha Sivonen