Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 1-12/2008

10.2.2009

Nettovelkaantumisaste, %         55,1      64,7
Current ratio                     2,0       1,6
Bruttoinvestoinnit,
milj. euroa                       2,9       5,3
Bruttoinvestoinnit,  %/lv         4,4       7,5
Tutkimus- ja kehitysmenot,
milj. euroa                       1,8       1,6
%/liikevaihto                     2,7       2,3
Tilauskanta (30.12.),
milj. euroa                       4,9       6,9
Henkilöstö keskimäärin            526       682

Osakkeen kurssikehitys,
euro
Alin kurssi                      0,60      1,53
Ylin kurssi                      1,88      3,75
Keskikurssi                      1,28      2,69
Päätöskurssi                     0,67      1,56

Markkina-arvo kauden lopussa,
1000 e                          24837     57945
(olettaen K-osakkeen markkina-arvoksi saman kuin A-osakkeella)
Osakkeiden vaihto,
(1000 kpl)                       2455      5369
Osakkeiden vaihto,
%/A-osakkeet                      8,9      19,4
Osakkeiden lukumäärä
keskimäärin                  37128494  37143970  37091946 31743970
Osakkeiden lukumäärä 30.12.  37069970  37143970  37069970 37143970

LIITETIEDOT

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset
–standardin mukaisesti.
Tulikivi on soveltunut tilinpäätöstiedotteessa samoja
laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin
vuositilinpäätöksessä 2007
kuitenkin siten, että Tulikivi on ottanut 1.1.2008 alkaen
seuraavat uudet/uudistetut standardit:
- IFRIC 11 IFRS 2 – Konserniyhtiöiden osakkeita ja omia osakkeita
koskevat liiketoimet. Tulkinta selventää niiden säännösten
soveltamisalaa, jotka koskevat omana pääomana maksettavia
liiketoimia (IFRS2) ja vaatii kyseisten liiketoimien
uudelleenarviointia tytäryrityksissä. Tulkinnalla ei ole ollut
vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
- IFRIC 14, IAS 19 – Etuuspohjaisessa järjestelystä johtuvan
omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden
välinen yhteys. Tällä tulkinnalla ei ole vaikutusta konsernin
tilinpäätökseen, sillä konsernin eläkejärjestelyt ovat
maksupohjaisia.
- IFRIC 12 - Palvelutoimilupajärjestelyt. Tulkinta ei liity
konsernin toimintaan eikä sillä ole vaikutusta konsernin
tilinpäätökseen.
- IAS 39 Rahoitusinstrumentit: Kirjaaminen ja arvostaminen sekä
IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
–standardien muutokset. Muutokset on annettu lokakuussa 2008
kansainvälisen rahoituskriisin vuoksi ja ne koskevat tiettyjen
rahoitusvarojen uudelleenluokittelua. Standardimuutoksilla ei ole
vaikutusta konsernin tilikauden 2008 tilinpäätökseen tai tuleviin
tilinpäätöksiin, sillä konsernilla ei ollut tilikauden päättyessä
taseessa sellaisia standardimuutoksen tarkoittamia rahoitusvaroja,
joiden uudelleenluokittelu olisi konsernin arvion mukaan
tarpeellista.

Konsernissa on pidennetty yhden tuotantolinjan taloudellista
vaikutusaikaa vastaamaan muiden samantyyppisten tuotantolinjojen
vaikutusaikaa. Tämä pienensi vuoden 2008 poistoja 0,1 miljoonaa
euroa aikaisemman taloudellisen vaikutusajan perusteella tehtyihin
poistoihin verrattuna.

Tilinpäätöksessä esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla
laskentaperusteilla kuin tilinpäätöksessä 2007. Laskentakaavat
löytyvät vuosikertomuksen 2007 sivulta 63.

Arvioiden käyttö
Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta
koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat voivat poiketa
tehdyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään
harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa.
Arviota vaikuttavat taseen laatimishetken varojen ja velkojen
määriin, ehdollisten velkojen raportointiin sekä tilikauden
tuottojen ja kulujen määriin. Arvioita on käytetty mm
määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta,
aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia
pitoaikoja, tuloveroja, varauksia ja liikearvojen
arvonalentumisia.

Tuloverot
Me                                  1-12/08          1-12/07
Tilikauden ja aikaisempien
tilikausien verot                      -0,7            -0,5
Laskennalliset verot                    0,1             0,7
Yhteensä                               -0,6             0,2

Annetut vakuudet
Me                                 12/2008          12/2007
Annetut kiinnitykset ja pantit         25,1            26,3
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset
nimellisarvo                           13,0            7,4
käypä arvo                             -0,2            0,1
Johdannaissopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän
markkinahinnan perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen
sulkemisesta.

Ympäristö- ja takuuvaraukset
Me                               Ympäristö-         Takuu-
                                 varaukset       varaukset
Varaus 1.1.2008                       0,4              0,5
Varausten lisäys                      0,1              0,3
Diskonttauksen vaikutus              -0,1
Varausten käyttö                                      -0,3
Varaukset 31.12.2008                  0,4              0,5

Konsernilla on kaivoslain ja ympäristölainsäädännön mukaisia
maisemointivelvoitteita, jotka on täytettävä toiminnan aikana ja
louhoksia aikanaan lopetettaessa. Ympäristövarauksessa on
huomioitu louhosten sulkemisen jälkeen tulevat ympäristön
tarkkailumenot sekä se osuus maisemointivelvoitteista, mikä on
voitu luotettavasti määrittää. Louhosten läjitysalueiden
verhoilutyö perustuu pitkän ajanjakson louhintasuunnitelmaan,
jonka mukaan verhoilussa hyödynnetään uusien avattavien louhosten
pintamateriaalia. Tästä verhoilutyöstä ei ole tehty varausta,
koska tämän maisemointityön ei odoteta lisäävän normaalin
louhostoiminnan kustannuksia.

Osakepääoma
Osakepääoma osakelajeittain
                       Osakkeita, Osuus,  Osuus,        Osuus,
                              kpl       %       %        euroa
                                    osak- äänistä    osakepää-
                                   keista               omasta
K-osakkeet (10 ääntä)   9 540 000    25,7    77,6    1 621 800
A-osakkeet (1 ääni)    27 603 970    74,3    22,4    4 692 675
Yhteensä 31.12.2007    37 143 970   100,0   100,0    6 314 475

Tulikivi Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia tilikauden
aikana. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-osakkeille maksetaan
jaettavasta voitosta 0,0017 euroa suurempi osinko kuin K-
osakkeille. K-osakkeella on yhtiökokouksessa 10 ääntä ja A-
osakkeella 1 ääni. A-osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
Ulkomaalaisten omistamien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden
osuus oli 7,3
prosenttia kaikista osakkeista. Yhtiölle ei jätetty
liputusilmoituksia katsauskauden aikana.

Hallituksen valtuutukset
Hallituksella on valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen. Yhtiön A-
sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 2 760 397 kappaletta ja
yhtiön K-sarjan osakkeita enintään 954 000 kappaletta. Valtuutus
osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2009 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksella on valtuutus päättää osakeanneista ja yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous
valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia
osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa
seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000
kappaletta K-sarjan osakkeita. Valtuutus sisältää myös oikeuden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan
kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita. Valtuutus osakkeiden
hankintaan on voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.
Yhtiön hallussa oli tilikauden päättyessä 74 000 Tulikivi Oyj:n A-
osaketta,  mikä  vastaa  0,2  prosenttia  osakepääomasta  ja  0,06
prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto
Tulikivi Oyj:n A-osakkeita vaihdettiin vuonna 2008 NASDAQ OMX
Helsingissä 2,5 miljoonaa kappaletta, 3,1 miljoonan euron
vaihtoarvolla. Osakkeen ylin kaupankäyntikurssi oli 1,88 euroa ja
alin 0,60. Tilikauden viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 0,67
euroa.

Lähipiiriliiketoimet
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
1000 e                          12/2008               12/2007

Tavaroiden ja palvelujen myynnit
-tavaroiden ja palveluiden myynnit
osakkuusyrityksille                  13                     2

Tavaroiden ja palvelujen ostot
-tavaroiden ja palveluiden ostot
osakkuusyrityksiltä                 173                    86

Liiketoimet johtoon kuuluvien
avainhenkilöiden kanssa
- vuokrattu tiloja lähipiiriin
kuuluvilta                          115                   105

Liiketoimet muun lähipiirin kanssa
Tulikivi Oyj on perustajajäsenenä Suomen Kivitutkimussäätiössä.
Yhtiö on lahjoittanut vuonna 2008 Säätiölle 100 000 euroa (70 000
euroa vuonna 2007). Yhtiö on vuokrannut toimisto- ja varastotiloja
Säätiön ja Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymän omistamasta
rakennuksesta.  Näistä tiloista on maksettu 128 (125) tuhannen
euron suuruinen vuokra.Vuokra vastaa käypää vuokratasoa.  Tulikivi
Oyj:n palveluveloitukset Säätiöltä olivat 52 (34) tuhatta euroa.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2008

Osakkaan nimi                            Osakkeet            Osuus
                                                      äänivallasta
Vauhkonen Reijo                         4 186 827           24,2 %
Vauhkonen Heikki                        3 003 887           24,1 %
Elo Eliisa                              2 957 020            5,9 %
Virtaala Matti                          2 417 152           12,6 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen                               1 902 380            1,5 %
Mutanen Susanna                         1 643 800            7,2 %
Vauhkonen Mikko                           797 700            3,6 %
Paatero Ilkka                             718 430            0,6 %
Nuutinen Tarja                            674 540            3,5 %
Erikoissijoitusrahasto Phoebus            608 140            0,5 %
Muut osakkaat                          18 229 946           16,3 %

Tilintarkastusta ei ole vielä suoritettu.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Kivia Oy, AWL-Marmori
Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO Tulikivi. Konserniyrityksiä ovat
lisäksi Uuni Vertriebs GmbH (entinen Tulikivi Vertriebs GmbH) ja
The New Alberene Stone Company, Inc., joilla ei ole enää
liiketoimintaa. Emoyhtiöllä on Saksassa kiinteä toimipaikka
Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland. Konsernin osakkuusyhtiöitä
ovat Stone Pole Oy ja Leppävirran Matkailukeskus Oy.

TULIKIVI OYJ

Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja:  Tulikivi  Oyj,  83900  Juuka,  puh.  0207  636  000,
www.tulikivi.com
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen