Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010

10.2.2011

– Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen veroja 0,7 (0,2) me.

– Liikevaihto vuonna 2010 oli 55,9 me (53,1 me v.2009), liiketulos -0,3 (-2,4)me ja tulos ennen veroja -1,0 (-3,3) me. Osakekohtainen tulos oli -0,02 (-0,06) euroa.

– Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 6,3 (4,8) me.

– Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 2,9 (3,7) me.

– Tulevaisuuden näkymät: Kasvavan myynnin ja parantuneen kustannustehokkuuden myötä konsernin  vuoden 2011 liiketuloksen arvioidaan kasvavan edellisen vuoden tasosta ja liiketuloksen paranevan merkittävästi.

– Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan A-sarjan osakkeelle 0,0250 euroa/osake ja K-sarjan osakkeelle 0,0233 euroa/osake.

 

Tiedotteen uusi julkistamismenettely

Tulikivi Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteensa ja osavuosikatsauksensa jatkossa pörssitiedotteella siten, että pörssitiedotteeseen sisältyvät ne katsauksiin sisältyvät tiedot, jotka ovat omiaan vaikuttamaan osakkeen arvoon. Lyhentämätön tilinpäätöstiedote, johon sisältyy selostusosa ja taulukko-osa, on tämän tiedotteen liitteenä. Lisäksi se on luettavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.tulikivi.com. Uusi menettely perustuu Finanssivalvonnan standardin 5.2b muutoksen.

 

Avainluvut 

  01-12/2010 01-12/2009 Muutos, % 10-12/2010 10-12/2009 Muutos,%
Liikevaihto 55,9 53,1 5,3 16,6 15,6 6,4
Liiketulos -0,3 -2,4 87,5 0,8 0,3 166,7
Tulos ennen veroja -1,0 -3,3 69,7 0,7 0,2 250,0
Tilikauden laaja tulos -0,7 -2,4 70,8 0,5 0,5 0,0
Osakekohtainen tulos -0,02 -0,06 66,7 0,01 0,01 0,0
Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja  

 

2,9

 

 

3,7

       
Omavaraisuusaste, % 37,0 39,4        
Nettovelkaantumisaste, %  

68,1

 

59,4

       
Sijoitetun pääoman tuotto, %  

-0,1

 

-4,3

   

7,3

 

3,2

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen 

”Vuonna 2010 Tulikiven toimintaympäristö oli kaksijakoinen. Kotimaassa ja lähiympäristössä kysyntä kehittyi positiivisesti, kun taas Keski-Euroopan perinteisillä vientimarkkinoilla vallitsi alavireisempi tilanne. Vuoden kuluessa myynti painottui ennakoitua enemmän heikompikatteisiin tuotteisiin.  Kolmen viimeisen vuosineljänneksen tulokset olivat positiivisia, mutta ne eivät riittäneet kääntämään alkuvuoden tappiollista tulosta voitolliseksi.

Kotimaan tulisijamarkkinoilla Tulikiven markkina-asema vahvistui. Jakelu on tehostunut ja uudet Green-tuotteet on otettu hyvin vastaan. Uudisrakentamisen lisääntymisen ja kuluttajaenergian hinnannousun myötä kysyntä näkymät ovat hyvät myös alkaneelle vuodelle. Tämän lisäksi uusia Tulikivi-pisteitä on perustettu runsaasti ja S-ryhmän kanssa on solmittu jakelusopimus tulisija-tuotteista. Lisämyyntipisteet täydentävät hyvin Tulikiven olemassa olevaa jakeluverkkoa.

Keski-Euroopan kysyntä oli vuonna 2010 selvästi ennakoitua alhaisempi. Kuluttajien epävarmuus vähensi investointipäätöksiä.  Myönteisesti kehittyneestä lähialueiden myynnistä huolimatta uunivienti jäi kokonaisuudessaan edellisvuotta alhaisemmalle tasolle. Vuoden 2011 kysyntänäkymät ovat viennissä kuluttajien parantuneen investointihalukkuuden ja lisääntyvän rakentamisen myötä paremmat kuin edellisen vuoden alussa.  Jakeluverkostoa on pystytty laajentamaan ja uudet sisustustakat on otettu markkinoilla hyvin vastaan. Keraamisten tulisijojen viennin arvioidaan kasvavan Baltiaan ja Venäjälle.

Verhouskivituotteiden kysyntä kasvoi merkittävästi viime vuonna. Sitä vahvisti Ruotsin ja Norjan tulisijamarkkinoiden hyvä tilanne ja vuolukiviverhottujen kamiinoiden kasvanut suosio Keski-Euroopan markkinoilla sekä Tulikiven vahvistunut markkina-asema verhouskivitoimittajana. Kysyntänäkymät lähikuukausille ovat myös hyvät.

Luonnonkivien tulosta rasittivat rakennuskivien heikko kysyntä ja toimitusten siirtyminen vuoden 2011 puolelle.

Sauna-liiketoiminnassa panostettiin syksyn aikana uusien tuotteiden kehittämiseen. Ensimmäiset uudet Tulikivi-kiukaat tulevat myyntiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Tilikauden aikana saatiin päätökseen vuonna 2009 käynnistetyn keskittämis- ja kannattavuusohjelman mukaiset toimenpiteet. Kustannustehokkuutta parantavia toimintamalleja etsitään jatkossa lisää.  Vuoden vaihteessa käynnistetyn ERP-hankkeen tavoitteena on yksinkertaistaa ja tehostaa yhtiön liiketoimintaprosesseja siten, että merkittäviä säästöjä voidaan saavuttaa liikevaihdon kasvaessa. Uusi IFS Oy:n toimittama järjestelmä korvaa kaksi nyt käytössä olevaa järjestelmää ja soveltuu hyvin verkottuvaan liiketoimintamalliin.  

Kokonaisuudessaan kysyntänäkymät ovat kaikilla liiketoiminta-alueilla aiempaa paremmat. Liikevaihdon kasvun myötä yrityksen kannattavuus paranee edelleen.”

 

Liikevaihto ja tulos

Tulikivi-konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 55,9 miljoonaa euroa (53,1 miljoonaa euroa vuonna 2009). Tulisijat-segmentin liikevaihto oli 50,8 (47,8) miljoonaa euroa ja luonnonkivituotteet-segmentin liikevaihto 5,1 (5,3) miljoonaa euroa.

Kotimaan liikevaihto oli 29,2 (25,9) miljoonaa euroa eli 52,3 (48,9) prosenttia. Viennin osuus liikevaihdosta oli 26,7 (27,2) miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ranska, Ruotsi ja Saksa. Verhouskiven vienti kasvoi, mutta uunivienti ei kehittynyt odotusten mukaisesti.

Konsernin liiketulos oli -0,3 (-2,4) miljoonaa euroa. Tulisijat-segmentin liikevoitto oli 2,2 (-0,2) miljoonaa euroa ja luonnonkivituotteet-segmentin liiketulos -0,5 (-0,3) miljoonaa euroa ja muiden erien kulut -2,0 (-1,9) miljoonaa euroa. Tulisijat-segmentin tulos jäi tavoitteesta kysynnän suuntautuessa alempikatteisiin tuotteisiin. Viimeisellä vuosineljänneksellä tulosta rasittivat lisäksi Kuhmon tuotantokoneiston purkamisesta aiheutuneet 0,1 miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset kulut. Konsernissa vuonna 2009 käynnistetyn toimintojen kannattavuus- ja kehittämisohjelman toimenpiteet saatiin päätökseen kuluneen vuoden alkupuoliskolla. Ohjelmalle asetetut tavoitteet, kuten suhteelliset kustannussäästöt, saavutettiin pääosin. Luonnonkivien tulosta rasittivat rakennuskivien heikko kysyntä ja toimitusten siirtyminen vuoden 2011 puolelle.

Konsernin tulos ennen veroja oli -1,0 (-3,3) miljoonaa euroa ja laaja tulos
-0,7 (-2,4) miljoonaa euroa. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli -0,1 (-4,3) prosenttia. Osakekohtainen tulos oli -0,02 (-0,06) euroa.

 

Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 16,6 miljoonaa euroa (15,6 miljoonaa euroa loka-joulukuu 2009), liikevoitto 0,8 (0,3) miljoonaa euroa ja voitto ennen veroja 0,7 (0,2) miljoonaa euroa.
 

Rahoitus ja investoinnit

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 2,9 (3,7) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma kasvoi tilikauden aikana 0,9 miljoonaa euroa ja oli 7,2 (6,3)miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 25,3 (24,7) miljoonaa euroa ja nettorahoituskulut olivat 0,7 (0,9) miljoonaa euroa.

 

Konsernin tuotanto-, louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat yhteensä 3,4 (2,1) miljoonaa euroa. Merkittävimpiä investointeja olivat tulisijatuotantoon tehdyt muutos- ja korvausinvestoinnit, kehityshankkeet sekä uusien louhosten ja louhosalueiden avaamiset.

 

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 404 (417) henkilöä ja tilikauden päättyessä 497 (484) henkilöä. Näistä tulisijat-segmentillä oli 426 (406) henkilöä, luonnonkivituotteet-segmentillä 48 (52) henkilöä ja segmenteille kohdistamattomissa toiminnoissa 23 (26) henkilöä. Työsuhteista 96,4 prosenttia oli pysyviä ja 3,6 prosenttia määräaikaisia. Tilikaudella muodostui palkka- ja palkkiokuluja yhteensä 15,7 (15,9) miljoonaa euroa.

 

Toimintaan liittyvät lähiajan riskit

Konsernin lähiajan riskejä ovat taloudessa tapahtuvat yllättävät negatiiviset vaihtelut joillakin markkina-alueilla. Toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen on käynnistymisvaiheessa. Tämän tyyppisiin hankkeisiin liittyy usein aikataulu- ja kustannusriski.

 

Tulevaisuuden näkymät

Kotimaassa tulisija-tuotteiden kysyntänäkymät ovat kasvavan uudisrakentamisen ja kallistuvan kuluttajaenergian johdosta hyvät. Viennissä elpyvä uudisrakentaminen ja kohentuva kuluttajaluottamus lisäävät tulisijojen kysyntää tilikauden aikana. Verhouskivien kysyntä jatkuu hyvänä.

 

Uudet ja innovatiiviset ratkaisut sauna- ja tulisijatuotteissa sekä laajentuva jakeluverkko kasvattavat osaltaan liikevaihtoa.

 

Kasvavan myynnin ja parantuneen kustannustehokkuuden myötä konsernin vuoden 2011 liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisen vuoden tasosta ja liiketuloksen paranevan merkittävästi.

 

Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 6,3 (4,8) miljoonaa euroa.

 

Hallituksen voitonjakoesitys

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 10 116 tuhatta euroa, josta sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto on 7334 tuhatta euroa ja osingonjakokelpoiset varat 2 782 tuhatta euroa. Tilikauden tuloksen osuus jakokelpoisista varoista oli
– 1010 tuhatta euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että jakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

– Osinkoa jaetaan

A-sarjan osakkeelle 0,0250 euroa/osake

K-sarjan osakkeelle 0,0233 euroa/osake

eli yhteensä 909 tuhatta euroa.

– Omaan pääomaan jätetään 9207 tuhatta euroa.

 

Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

 

TULIKIVI OYJ

 

Hallitus

Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

 

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivi.com

 

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com

– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala

– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen

Liite: Tilinpäätöstiedote 2010