Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 1-12/2012 korjaus

8.2.2013

KORJAUS:
–    Tiivistelmä:  Tulevaisuuden näkymät: …ja tuloksen ennen veroja muodostuvan voitolliseksi –  poistettu
–    Kappale: Tulevaisuuden näkymät… ja tuloksen ennen veroja muodostuvan voitolliseksi – poistettu

– Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli  14,2 Me (15,5 Me 10-12/2011), liiketulos  0,5 (-1,0) Me  ja tulos ennen veroja 0,3 (-1,2) Me. Vertailukauden tulosta rasitti toimintojen sopeuttamiseen liittyvä 1,0 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvaraus.
– Liikevaihto vuonna 2012 oli 51,2 Me (58,8 Me v.2011), liiketulos 0,1 (-2,4) Me ja tulos ennen veroja -0,8 (-3,1) Me. Vertailukauden tulosta rasittivat toimintojen keskittämisestä ja sopeuttamisesta johtuneet 1,6 miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset kulut. Osakekohtainen tulos oli -0,02 (-0,07) euroa.
– Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 4,6 (5,7) Me.
– Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 0,1 (1,4) Me.
– Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 35,2% (33,3)
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
– Tulevaisuuden näkymät: Tulikivi-tuotteiden menekki on riippuvainen kuluttajaluottamuksen kehityksestä. Vuoden 2013 liikevaihdon ei ennakoida kasvavan merkittävästi vuoteen 2012 verrattuna. Toiminnan tehostamisen myötä liikevoiton arvioidaan paranevan, ja tuloksen ennen veroja muodostuvan voitolliseksi..

Tiivistelmä tilinpäätöstiedotteesta 1-12/2012. Tilinpäätöstiedote kokonaisuutena on tämän tiedotteen liitteenä.
Avainluvut, me

 

01-12/
2012
01-12/
2011
Muu-
tos,
%
10-12/
2012
10-12/
2011
Muu-
tos, %
Liikevaihto
51,2
58,8
-12,9
14,2
15,5
-8,4
Liiketulos
0,1
-2,4
104,2
0,5
-1,0
150,0
Tulos ennen veroja
-0,8
-3,1
74,2
0,3
-1,2
125,0
Katsauskauden laaja tulos
-0,6
-2,4
42,9
0,2
-1,0
120,0
Osakekohtainen tulos
-0,02
-0,07
0,00
-0,03
Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja
0,1
1,4
Omavaraisuusaste, %
35,2
33,3
Nettovelkaantumisaste, %
112,9
96,5
ROI, %
0,7
-4,8
3,4
-8,6

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen

”Vuosi 2012 käynnistyi hyvin haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Lokakuussa 2011 voimistunut Euroopan talouskriisi heikensi kuluttajaluottamusta ja siten vähensi tulisijojen kysyntää päämarkkinoilla. Voimakkaimmin kriisi heijastui Tulikiven liikevaihtoon kotimaassa, jossa tulisijaliiketoiminnan liikevaihto laski noin 15%:ia positiivisesta markkinaosuuskehityksestä huolimatta. Jo alkuvuonna tulisijojen kysyntä jäi alle edellisen vuoden. Syyskuussa 2012 kotimaassa kuluttajakysyntä synkkeni edelleen.
Uuniviennissä myynnin kehitys oli tasaisempi, ja liikevaihto kasvoi noin 2 prosenttia. Myönteisintä kehitys oli USA:ssa, Venäjällä, Saksassa ja uusissa Itä-Euroopan vientimaissa. Kokonaisuutena Keski-Euroopan vienti kehittyi tyydyttävästi tiukasta taloustilanteesta huolimatta.
Verhouskivien kysyntä oli alkuvuonna vähäistä, mikä johtui kamiinavalmistajien varovaisuudesta varastojensa suhteen. Verhouskiven liikevaihto laski 18  %:ia.
Saunatuotteiden liikevaihto ei ole vielä kokonaisuuden kannalta merkittävää. Sisustuskiviliiketoiminnan liikevaihto ja tulos vastasivat odotuksia.
Huolimatta liikevaihdon laskusta Tulikivi-konsernin liiketulos kääntyi voitolliseksi vuoden 2012 aikana. Voitollinen tulos johtui onnistuneesti toteutetusta 3 miljoonan euron säästöprojektista. Tehdyt toimenpiteet kohensivat yhtiön tuotannollista tehokkuutta ja alensivat yhtiön kiinteitä kuluja tavoitteiden mukaisesti.”

Liikevaihto ja tulos
Viimeisen neljänneksen liikevaihto oli konsernissa 14,2 miljoonaa euroa (15,5 miljoonaa euroa loka-joulukuu 2011), liikevoitto 0,5 (-1,0) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 0,3 (-1,2) miljoonaa euroa. Vertailukauden tulosta rasitti toimintojen sopeuttamispäätöksen johdosta kirjattu miljoonan euron suuruinen uudelleenjärjestelyvaraus.

Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 51,2 (58,8 miljoonaa euroa miljoonaa euroa vuonna 2011). Tulisijat-segmentin liikevaihto oli 47,1 (53,5) miljoonaa euroa ja Sisustuskivet – segmentin liikevaihto 4,1 (5,3) miljoonaa euroa. Vertailukauden 2011 liikevaihtoon sisältyy lakkautettujen toimintojen liikevaihtoa tulisijat-liiketoiminnassa 1,6 miljoonaan euroa ja sekä sisustuskivet-liiketoiminnassa 1,4 miljoonaa euroa.
Kotimaan liikevaihto oli 24,9 (31,6) miljoonaa euroa eli 48,5 (53,7) prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Viennin osuus liikevaihdosta oli yli puolet, eli 26,3 (27,2) miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ruotsi, Ranska, Saksa, Belgia ja Venäjä. Viennissä uunien ja verhouskivien liikevaihdot olivat ennakoidun mukaisia.
Konsernin liiketulos oli 0,1 (-2,4) miljoonaa euroa. Tulisijat-segmentin liikevoitto 1,8 (0,2) miljoonaa euroa ja Sisustuskivituotteet-segmentin liiketulos -0,1 (-0,6) miljoonaa euroa ja muiden erien kulut -2,0 (-2,0) miljoonaa euroa. Muissa erissä esitetään konsernin hallintokulut sekä taloushallinnon kulut. Vertailukauden liiketulosta rasittivat toimintojen keskittämisestä ja sopeuttamisesta aiheutuneet nettomäärältään 1,6 miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset kulut. Näistä kuluista Tulisijat-segmentille kohdistuu 1,4 miljoonaa euroa ja Sisustuskivet-segmentille nettomääräisesti 0,2 miljoonaa euroa.
Konsernin tulos ennen veroja oli -0,8 (-3,1) miljoonaa euroa ja laaja tulos -0,6 (-2,4) miljoonaa
euroa. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 0,3(-4,9) prosenttia. Osakekohtainen tulos oli
-0,02 (-0,07) euroa.

Rahoitus ja investoinnit
Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 0,1 (1,4) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma kasvoi tilikauden aikana 3,0 miljoonaa euroa ja oli 9,9 miljoonaa euroa. Käyttöpääoman kasvuun vaikuttivat siirtovelkojen supistuminen, uudelleenjärjestelyvarauksen purku sekä lohkarevarastojen kasvu. Korolliset velat olivat 23,9 (24,9) miljoonaa euroa, ja nettorahoituskulut olivat 0,8 (0,7) miljoonaa euroa. Current ratio oli 1,7 (1,5). Omavaraisuusaste oli 35,2 (33,3) prosenttia ja korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing 112,9 (96,5) prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma oli 0,49 (0,51) euroa.

Tulikivi on saattanut loppuun neuvottelut lainakannan lyhennysaikataulun muuttamisesta seuraavalle kolmelle vuodelle. Järjestely sisältää kovenantteja, jotka edellyttävät konsernin kannattavuuden paranemista.

Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat ja muut likvidit varat olivat 3,3 (6,8) miljoonaa euroa ja nostamattomien luottojen ja käyttämättömien tililuottolimiittien määrä 4,0 (4,1) miljoonaa euroa. Konsernin vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta 18,4 (14,5) miljoonaan euroon sisältyy kovenantteja, jotka on sidottu konsernin omavaraisuuteen. Lisäksi 8,4 (0,0) miljoonan euroon osuuteen vieraan pääoman ehtoista rahoitusta sovelletaan kovenanttiehtoa, joka perustuu korollisen vieraan pääoman suhteeseen konsernin käyttökatteesta. Tilinpäätöshetkellä kaikki kovenanttiehdot täyttyivät ja konsernin rahoitusresurssit ovat riittävät liiketoimintasuunnitelmien toteuttamiseen.

Konsernin tuotanto-, louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat yhteensä 2,7 (4,9) miljoonaa euroa. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2012 alussa. Uuden järjestelmän myötä Tulikiven sisäiset prosessit eri tehtailla ja liiketoiminnoissa yhtenäistyvät. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa yhteistyökumppaniverkoston ja koko toimitusketjun paremman hallinnan. Muita merkittäviä investointeja olivat mm tehtaiden korvausinvestoinnit ja louhosinvestoinnit.

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat yhteensä 1,6 (2,1) miljoonaa euroa, ja niiden suhteellinen osuus liikevaihdosta oli 3,1 (3,8) prosenttia. Kehitysmenoista aktivoitiin avustusten vähentämisen jälkeen 0,6 (0,6) miljoonaa euroa.

Modulaarisen Hiisi-malliston tuotteistamiseen, lanseeraukseen ja tuotehyväksyntöihin on panostettu merkittävästi. Tuotteet on suunniteltu modulaarisiksi, jotta komponenttikohtaisia volyymeja voitaisiin kasvattaa tuotannon ja hankinnan tehostamiseksi. Modulaarisuus nopeuttaa ja tehostaa tuotekehitystyötä jatkossa.

Hiisi-malliston yhteydessä lanseerattiin Tulikivi Figure- ja Tulikivi Color -pintamateriaalit, jotka mahdollistavat uusia muotoja ja värejä vuolukiviuuneihin.

Tulikiven Nuoska-kiuas palkittiin Fennia Prize-muotoilupalkinnolla ja Hiisi-mallisto palkittiin muoitoilustaan Habitare messuilla. Lisäksi Tulikiven Harmaja-takka palkittiin USA:ssa HBPA-messuilla Vesta Awardilla teknisistä ominaisuuksistaan.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 351 (427) henkilöä. Keskimääräinen henkilömäärä on laskettu työssäoloajalta, jolloin esimerkiksi lomautukset on vähennetty. Tilikauden päättyessä henkilöstömäärä oli 377 (436) henkilöä. Näistä Tulisijat-segmentillä oli 341 (395) henkilöä, Sisustuskivet-segmentillä 21 (25) henkilöä ja segmenteille kohdistamattomissa toiminnoissa 15 (16) henkilöä. Henkilöstömäärä väheni tilikauden aikana keskittämistoimenpiteiden ja muun poistuman seurauksena 54 henkilöllä. Työsuhteista 97,6 prosenttia oli pysyviä ja 2,4 prosenttia määräaikaisia. Tilikauden palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 13,9 (17,4) miljoonaa euroa.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Osingonjako
Tulikivi Oyj:n 12.4.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti olla jakamatta osinkoa tilikaudelta 2011.

Hallintoelimet
Emoyhtiön ja liiketoimintaa harjoittavien kotimaisten tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi valittiin Olli Pohjanvirta, Markku Rönkkö, Pasi Saarinen, Maarit Toivanen-Koivisto, Heikki Vauhkonen ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Matti Virtaalan. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit
Vuonna 2012 Tulikiven toiminnan suhteellista kannattavuutta pystyttiin parantamaan merkittävästi. Toiminnan tehostamista tukee myös uusittu toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla pystytään raportoimaan aiempaa nopeammin ja luotettavammin.
Euroalueen kriisin mahdollisesti aiheuttama voimakas taantuma voi heikentää yhtiön tuotteiden
kysyntää, kannattavuutta ja omavaraisuutta. Yhtiön taseen omaisuuseriin sisältyy mm. liikearvoja, aineettomia hyödykkeitä ja laskennallisia verosaamisia, joiden arvo perustuu johdon arvioihin. Jos nämä arviot eivät toteudu, on mahdollista, että arvonalentumistestausten yhteydessä joudutaan kirjaamaan arvonalentumistappiota. Konsernin pankkilainojen kovenanttiehtojen täyttyminen edellyttää yhtiön kannattavuuden paranemista jatkossa.

Tilikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat
Yhtiö käynnisti 21.1.2013 koko konsernin henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Tämän hetken arvion mukaan mahdollinen töiden uudelleenjärjestely merkitsisi enintään 10 henkilön irtisanomista kotimaan eri liiketoimintojen myynnistä, asiakaspalvelusta ja tuotannosta sekä enintään 40 henkilön lomauttamista tuotannossa toistaiseksi. Tämän lisäksi neuvotellaan enintään 90 päivän määräaikaisista lomautuksista. Tulikivi neuvottelee lomautusten toteuttamisesta kysyntätilanteen mukaisesti kuluvan vuoden 2013 aikana.

Tulevaisuuden näkymät
Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne on riippuvainen kuluttajaluottamuksen kehityksestä. Uudet tuotteet mahdollistavat markkinaosuuden kasvattamisen, mutta liikevaihdon ei ennakoida kasvavan merkittävästi vuoden 2013 aikana. Toiminnan tehostamisen myötä liikevoiton arvioidaan paranevan, ja tuloksen ennen veroja muodostuvan voitolliseksi.
Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 4,6 (5,7) miljoonaa euroa.

Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä
Osingonjakokelpoisia varoja ei ole. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastossa on palautuskelpoisia varoja 5835 tuhatta euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Selvitys hallinto-ja ohjausjärjestelmästä
Tulikivi Oyj antaa selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) vuodelta 2012 toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositus 54:n ja arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 §:n mukaisesti. Hallintoperiaatteet ovat luettavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.tulikivi.com/Konserni/Konsernin hallinto ja johto.

TULIKIVI OYJ
Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja
Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka,  www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala, p.  0207 636 666
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555