Yhtiökokous

YHTIÖKOKOUSKUTSU

11.2.2010

Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 14. huhtikuuta 2010 klo 13 alkaen
Juuan Nunnanlahdessa, Kivikylän auditoriossa. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 12.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta
päättäminen
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan
osakkeelle 0,0250 euroa/osake ja K-sarjan osakkeelle 0,0233
euroa/osake. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle,
joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland
Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
19.4.2010. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan
26.4.2010.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen jäsenen vuosipalkkio on
15 600 euroa. Vuosipalkkiosta 60 prosenttia suoritetaan rahana ja 40
prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina siten, että osakkeet hankitaan
hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2010 mennessä 6 240 eurolla.
Hankinta tapahtuu yhtiökokouksen päätöksellä ja toimeksiannosta.
Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määräaikaan
mennessä, maksetaan palkkio rahana. Hallitus ei saa luovuttaa näin
saamiaan osakkeita ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt,
ellei hallitus myönnä tapauskohtaisesti luovuttamiseen lupaa
etukäteen. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan tästä toimesta
edellä mainitun palkkion lisäksi kuukausipalkkaa 6 240 euroa
kuukaudessa sekä sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle 724
euroa kuukaudessa. Niille hallituksen jäsenille, jotka suorittavat
muuhun kuin hallitustehtävään liittyviä toimeksiantoja yhtiölle,
suoritetaan aikaveloitukseen perustuva palkkio hallituksen hyväksymän
laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan yhtiön
matkustusohjesäännön mukaisesti.
Hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 300
euroa kokousta kohden.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukseen valitaan seitsemän
jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
- Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen
valitaan seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet: piispa Ambrosius,
Juhani Erma, Markku  Rönkkö,  Maarit Toivanen-Koivisto, Heikki
Vauhkonen ja Matti Virtaala. Uudeksi jäseneksi hallitukseen
nimitysvaliokunta esittää oikeustieteen kandidaatti Olli Pohjanvirtaa
Helsingistä

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle
maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Ari
Eskelinen, KHT.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n
(Kokouskutsu) ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus julkaisemalla
kokousilmoituksen pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla sekä
määräämässään laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme
kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin
joka tapauksessa viimeistään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4
luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta seuraavin ehdoin:
a) Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa
rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa. Lisäksi osakkeita voi myös hankkia käytettäväksi
osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi,
osakepalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi
tai mitätöitäväksi.
b) Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 2 760 397 kappaletta
ja yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan enintään 954 000 kappaletta,
huomioon ottaen kuitenkin, ettei yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden määrä saa ylittää 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.
c) Osakkeita hankitaan siten, että;
(i) Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen
mukaisesti muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n sääntöjä noudattaen;
(ii) Yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan osakkeenomistajien
omistusten suhteessa tekemällä tarjous K-sarjan osakkeenomistajille
siten, että K-sarjan osakkeelle maksettava hinta vastaa
ostotarjouksen allekirjoittamispäivää edeltävän kahden viikon
ajanjaksolta lasketun A-sarjan osakkeen julkisessa kaupankäynnissä
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toteutuneiden kauppojen painotettua
keskiarvoa. Mikäli K-osakkeita ei näin saada hankituksi
yhtiökokouksen päätöksessä mainittua määrää, voi hallitus hankkia
puuttuvan määrän niiltä K-osakkeiden omistajilta, jotka ovat valmiit
myymään enemmän kuin suhteellisen osuutensa hankittavasta määrästä.
Mikäli osakkeita tarjotaan hankittavaa määrää enemmän, hallitus
päättää ottaen huomioon myyjien omistuksen ja tarjottujen osakkeiden
määrän, kuinka hankinta jaetaan tarjoajien kesken.
d) Osakkeiden hankkiminen tapahtuu voitonjakoon käytettävissä
olevilla varoilla ja osakkeiden hankinta alentaa yhtiön
voitonjakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
e) Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2011
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
f) Muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista päättää
yhtiön hallitus.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista sekä osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous
valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uudet
osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko
maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän
osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voisi olla maksuton
vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
taloudellinen syy.
Uusia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: yhteensä enintään 5 520
794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita.
Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa seuraavasti:
yhteensä enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000
kappaletta K-sarjan osakkeita.
Lisäksi esitetään, että valtuutus sisältäisi oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle
annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa
(1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään laskettaisiin
yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet
osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan
maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana
tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan
kuittaamiseen.
Hallitus voi valtuutuksen nojalla myös suorittaa yhtiön
osakepalkkioita.
Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja osakkeiden
luovuttamiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus osakeanteihin ja omien osakkeiden luovuttamiseen on
voimassa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

18. Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston varojen siirtämisestä
sijoitetun vapaan pääoman rahastoon
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että alennetaan yhtiön taseen
31.12.2009 mukaista omassa pääomassa sijaitsevaa ylikurssirahastoa
yhteensä 7 334 116,06 euroa siirtämällä kaikki taseen 31.12.2009
mukaisessa ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon.
19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset
sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tulikivi Oyj:n internet-
sivuilla osoitteessa www.tulikivi.com/sijoittajat/yhtiökokoukset.
Tulikivi Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 16.3.2010.
Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
28.4.2010 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
31.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään 4.4.2010.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostin kautta / kaisa.toivanen@tulikivi.fi
b) puhelimitse numeroon 0207 636 251 tai 0207 636 322 (ma – pe klo 8
– 16, mutta to 1.4. klo 8 – 13. Pe 2.4.- su 4.4. ei
ilmoittautumismahdollisuutta puhelimitse);
c) telefaksilla numeroon 0207 636 130; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Tulikivi Oyj / yhtiökokous, 83900 Juuka.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Tulikivi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus
kokouksessa käsiteltävistä asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mikäli osakkeenomistaja
osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka
edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella
kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tulikivi Oyj /
yhtiökokous, 83900 Juuka ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä
ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään
9.4.2010, klo
10.00 mennessä. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa
www.tulikivi.com/sijoittajat/yhtiökokoukset.
4. Muut ohjeet/tiedot
Tulikivi Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 11.2.2010 yhteensä
27 603 970 A-osaketta ja 9 540 000 K-osaketta eli yhteensä 37 143 970
osaketta. Näistä on yhtiön hallussa 124 200 A-osaketta.  A-osakkeilla
on yhteensä 27 603 970 ääntä ja K-osakkeilla 95 400 000 ääntä. Tämän
mukaan yhtiökokouksessa voidaan äänestää 122 879 770 äänellä.

Juuka 11. helmikuuta 2010

TULIKIVI