Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 01-03/2004

22.4.2004

* Tulikivi-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 12,5 % ja
oli 13,3 Me (11,9 Me tammi-maaliskuu 2003).
* Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja kasvoi ja oli 0,9 (0,3)
Me.
* Osakekohtainen tulos oli 0,07 (0,02) euroa ja osakekohtainen oma
pääoma 2,24 (2,66) euroa.

Liikevaihto ja tulos

Tulikivi-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 13,3 (11,9)
miljoonaa euroa. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto oli 12,1 (9,7)
miljoonaa euroa ja rakennuskiviliiketoiminnan liikevaihto 1,2
(2,2) miljoonaa euroa. Kotimaan osuus koko liikevaihdosta oli 6,9
(6,9) miljoonaa euroa eli 51,7 (58,3) prosenttia. Viennin
liikevaihto oli 6,4 (5,0) miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat
olivat Saksa ja Ruotsi.

Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä oli 0,9 (0,3) miljoonaa
euroa. Tuloksen paranemisen taustalla olivat paitsi liikevaihdon
kasvu myös vuonna 2003 toteutetut sopeuttamistoimet.
Tulisijaliiketoiminnan tulos ennen satunnaisia eriä oli 1,1 (0,5)
miljoonaa euroa. Rakennuskiviliiketoiminnan tulos oli -0,2 (-0,2)
miljoonaa euroa.
Syksyllä 2003 ostetun Kivia Oy:n liikevaihto oli katsauskaudella
0,7 miljoonaa euroa ja tulos positiivinen.
Osakekohtainen tulos oli 0,07 (0,02) euroa. Veroina on otettu
huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Rahoitus ja investoinnit

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Liiketoiminnan rahavirta ennen
investointeja oli -1,6 (0,6) miljoonaa euroa. Konsernin
käyttöpääoma kasvoi katsauskaudella 3,4 (0,3) miljoonaa euroa.
Kasvu johtui myynti- ja siirtosaamisten sekä vaihto-omaisuuden
kasvusta.
Omavaraisuusaste oli 48,4 prosenttia (55,6 prosenttia maaliskuun
lopussa vuonna 2003). Edelliseltä vuodelta jaettava osinko on
vähennetty omasta pääomasta ja se näkyy vastaavasti muiden
lyhytaikaisten velkojen kasvuna. Korollisten nettovelkojen suhde
omaan pääomaan eli gearing oli 18,1 (3,3) prosenttia. Current
ratio oli 1,4 (1,9).
Rahoitustuottoja ja toisaalta rahoituskuluja muodostui
katsauskaudella vajaa 0,1 miljoonaa euroa.
Osakekohtainen oma pääoma oli 2,24 (2,66) euroa.

2(7)
Konsernin käyttöomaisuus investoinnit olivat 0,7 (0,4) miljoonaa
euroa. Investoinnit olivat lähinnä laite- ja
ohjelmistoinvestointeja sekä uusien louhosalueiden
avausinvestointeja Juuassa ja Kuhmossa.

A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto

Katsauskaudella Tulikivi Oyj:n A-osakkeita vaihdettiin Helsingin
Pörssissä 608.582 kappaletta vastaten 3,9 miljoonaa euroa.
Osakkeen ylin kaupankäyntikurssi oli 8,02 euroa ja alin 5,25
euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 7,55 euroa.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Osingonjako ja hallintoelimet

Tulikivi Oyj:n 20.huhtikuuta 2004 pidetty varsinainen yhtiökokous
päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti A-sarjan
osakkeelle 0,51 euroa ja K-sarjan osakkeelle 0,50 euroa eli
yhteensä 4,6 miljoonaa euroa.

Emoyhtiön ja liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden
hallituksen jäseniksi valittiin piispa Ambrosius, Juhani Erma,
Eero Makkonen, Aimo Paukkonen, Heikki Vauhkonen, Reijo Vauhkonen
ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi
Matti Virtaalan ja varapuheenjohtajaksi Reijo Vauhkosen.
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
Helsingistä.

Valtuutus omien osakkeiden ostamiseen ja luovuttamiseen

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden
ostamiseen. Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi ja käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai
muissa rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa. Yhtiökokous myönsi hallitukselle
vastaavasti valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen. Osakkeet
voidaan luovuttaa vastikkeena yrityskaupoissa tai niitä voidaan
käyttää muissa rakennejärjestelyissä hallituksen päättämällä
tavalla ja määräämässä laajuudessa. Hallitus voi myös päättää A-
sarjan osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssissä julkisessa
kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi mahdollisten yritysostojen
tai investointien rahoittamiseen. Hallitus voi myös ehdottaa
hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla.
Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 336.069 kappaletta ja
yhtiön K-sarjan osakkeita enintään 119.250 kappaletta. Yhtiön A-

3(7)
sarjan osakkeita hankitaan osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä
Helsingin Pörssissä ja yhtiön K-sarjan osakkeita pääsääntöisesti
osakkeenomistajien omistusten suhteessa tekemällä tarjous K-sarjan
osakkeenomistajille.

Tulevaisuuden näkymät

Kotimaassa pientalo- ja korjausrakentaminen jatkuvat vahvana.
Keski-Euroopassa suhdanteiden elpyminen tapahtuu aikaisemmin
odotettua hitaammin.
Kokonaisuutena tuotteiden kysynnän odotetaan muodostuvan hyväksi.
Konsernin liikevaihto ja tulos kehittyvät vuositasolla
positiivisesti.

Tilauskanta katsauskauden päättyessä oli 6,9 (6,9) miljoonaa
euroa. Siitä oli tulisijaliiketoiminnan osuus 5,2 (5,1) miljoonaa
euroa ja rakennuskiviliiketoiminnan osuus 1,7 (1,8) miljoonaa
euroa.

KONSERNITULOSLASKELMA
Me 01-03/ 01-03/ Muutos, 01-12/
2004 2003 % 2003

Liikevaihto 13,3 11,9 12,5 53,6
Valmistevaraston muutos 0,2 0,1 0,4
Valmistus omaan käyttöön 0,3 0,4
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,1 0,5

Materiaalit ja palvelut 4,2 3,6 14,9
Henkilöstökulut 5,1 4,6 20,9
Poistot ja arvonalennukset 1,0 0,9 4,1
Liiketoiminnan muut kulut 2,8 2,7 10,8

Liikevoitto 0,9 0,3 235,9 4,2
Prosenttia liikevaihdosta 7,1 2,4 7,9

Rahoitustuotot ja -kulut . . 0,1

Voitto ennen satunnaisia eriä 0,9 0,3 264,1 4,3
Prosenttia liikevaihdosta 6,8 2,1 7,9

Välittömät verot 0,3 0,1 1,2

Katsauskauden voitto 0,6 0,2 207,9 3,0

4(7)
KONSERNITASE
Me
03/2004 03/2003 12/2003
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 3,4 2,8 3,3
Konserniliikearvo 0,6 1,0 0,6
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet 1,1 1,1 1,1
Rakennukset 6,2 7,1 6,4
Koneet ja kalusto 8,5 8,4 8,8
Muut aineelliset hyödykkeet 0,2 0,1 0,1
Sijoitukset 0,1 0,1 0,1
Pysyvät vastaavat yhteensä 20,1 20,6 20,4
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 7,3 6,5 6,9
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset 0,7 0,7
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 8,7 7,9 6,6
Muut lyhytaikaiset saamiset 2,0 1,9 0,6
Rahat ja pankkisaamiset 3,4 7,2 6,5
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 22,1 23,5 21,3
Vastaavaa yhteensä 42,2 44,1 41,7

Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma 6,2 6,2 6,2
Muu oma pääoma 14,2 18,1 18,2
Oma pääoma yhteensä 20,4 24,3 24,4
Pakolliset varaukset 0,1 0,1
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Laskennalliset verovelat 0,7 0,9 0,7
Lainat rahoituslaitoksilta 5,0 6,4 5,0
Muut pitkäaikaiset velat 0,1
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 5,7 7,4 5,7
Lyhytaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 2,0 1,6 2,8
Ostovelat 1,9 2,2 1,0
Muut lyhytaikaiset velat 12,1 8,6 7,7
Lyhytaikainen vieraspääoma 16,0 12,4 11,5
Vastattavaa yhteensä 42,2 44,1 41,7

Korollinen vieras pääoma 7,1 8,0 7,8

5(7)
RAHAVIRTALASKELMA 01-03/ 01-03/ 01-12/
Me 2004 2003 2003
Voitto ennen satunnaisia eriä 0,9 0,3 4,3
Poistot ja muut oikaisut 1,1 0,9 4,1
Käyttöpääoman muutos -3,4 -0,3 1,2
Rahoitustuotot ja
kulut ja verot -0,2 -0,3 -1,4
Liiketoiminnan rahavirta -1,6 0,6 8,2

Investoinnit käyttöomaisuuteen -0,7 -0,4 -2,8
Pysyvien vastaavien luovutustulot
ja muut muutokset käyttöomaisuudessa . 0,2
Investointien rahavirta -0,7 -0,4 -2,6

Rahavirta ennen rahoitusta -2,3 0,2 5,6

Pitkäaikaisten lainojen takaisin-
maksut -0,8 -0,2 -2,1
Maksetut osingot -4,2
Rahoituksen rahavirta -0,8 -0,2 -6,3

Rahavarojen muutos lisäys+/
vähennys- -3,1 0 -0,7

Rahavarat kauden alussa 6,5 7,2 7,2
Rahavarat kauden lopussa 3,4 7,2 6,5

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
03/2004 03/2003 12/2003
Tilauskanta (31.3.), Me 6,9 6,9 7,2
Bruttoinvestoinnit, Me 0,7 0,4 2,9
Bruttoinvestoinnit, %/Lv 5,1 3,4 5,4
Henkilöstö keskimäärin 545 517 555
Henkilöstö tilikauden päättyessä 541 540 562
Osakekohtainen tulos, euro 0,07 0,02 0,34
Osakekohtainen oma pääoma, euro 2,24 2,66 2,68
Omavaraisuusaste, % 48,4 55,6 58,7
Nettovelkaantumisaste, % 18,1 3,3 5,5
Current ratio 1,4 1,9 1,9
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 9106385 9106385 9106385
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
9106385 9106385 9106385

6(7)
ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET
JA MUUT VASTUUT
Me
03/2004 03/2003 12/2003
Rahalaitoslainat ja
muut pitkävaikutteiset velat,
joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä 5,6 5,2 6,0
Annetut kiinnitykset 8,0 6,7 8,0
Muut omasta puolesta annetut
kiinnitykset ja pantit 1,7 1,3 1,7

Ympäristövastuut
Kaivoslain ja ympäristölainsäädännön perusteella Tulikivi Oyj:llä
on maisemointivelvoitteita. Velvoitteiden määrä ei ole
toistaiseksi luotettavasti arvioitavissa.

Johdannaissopimukset
Taseen ulkopuolisten johdannaissopimusten merkitys on vähäinen.

Konsernin kehitys vuosineljänneksittäin
Me Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/
2004 2003 2003 2003 2003

Liikevaihto 13,3 15,3 13,8 12,6 11,9
Liikevoitto 0,9 1,7 1,6 0,6 0,3
Tulos ennen veroja 0,9 1,8 1,6 0,6 0,3

Liiketoiminta-alojen kehitys vuosineljänneksittäin
Me Q3/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/
2004 2003 2003 2003 2003
Tulisijaliiketoiminta
Liikevaihto 12,1 13,6 11,6 10,4 9,7
Tulos ennen satunnaiseriä
1,1 1,9 2,1 0,7 0,5

Rakennuskiviliiketoiminta
Liikevaihto 1,2 1,7 2,2 2,2 2,2
Tulos ennen satunnaiseriä -0,2 -0,1 -0,5 -0,1 -0,2

Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2003

Osakkaan nimi Osakkeet Osuus
äänivallasta
Vauhkonen Reijo 1.038.365 24,4 %
Vauhkonen Heikki 748.630 23,8 %
Vauhkonen Eliisa 724.755 5,4 %
7(7)
Virtaala Matti 603.415 12,0 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 515.595 1,7 %
Mutanen Susanna 449.375 7,3 %
Vauhkonen Mikko 200.175 3,6 %
Nuutinen Tarja 168.635 3,5 %
Erikoisijoitusrahasto Phoebus 197.500 0,6 %
Fondita Nordic Small Cap
Placfond 168.100 0,5 %
Muut osakkaat 4.291.840 17,2 %

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Kivia Oy, AWL-Marmori
Oy ja Tulikivi U.S., Inc. Konserniyrityksiä ovat lisäksi Tulikivi
Vertriebs GmbH ja The New Alberene Stone Company, Inc., joilla ei
ole enää liiketoimintaa.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 013-68 11 11,
www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
– toimitusjohtaja Juha Sivonen