Yhtiökokous

Tulikivi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

20.4.2004

Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.4.2004 vahvisti hallituksen esittämän emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen vuodelta 2003 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Kokous päätti vuoden 2003 osingoksi 0,51 euroa /A-osake ja 0,50 euroa/K-osake. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat omien osakkeiden hankkimista ja omien osakkeiden luovuttamista.

Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti – A-sarjan osakkeille 0,51 euroa/osake
– K-sarjan osakkeille 0,50 euroa/osake
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 23.4.2004 ja osingon maksupäivä 30.4.2004.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 10.920 euroa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kunkin hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta maksetaan 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2004 mennessä. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saamiaan osakkeita ennen kuin hänen hallitusjäsenyytensä on päättynyt, ellei hallitus anna siihen erityisistä syistä lupaa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan 5.200 euron kuukausipalkkio, varapuheenjohtajalle 2.540 euron kuukausipalkkio sekä sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle 520 euron kuukausipalkkio. Tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskun mukaan.

Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen piispa Ambrosius,
Juhani Erma, Eero Makkonen, Aimo Paukkonen, Reijo Vauhkonen, Heikki Vauhkonen ja Matti Virtaala. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Virtaala ja varapuheenjohtajaksi Reijo Vauhkonen.

Tilintarkastaja
Tulikivi Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Hannele Selesvuo, KHT.

2(3)

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiö kokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

– Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla.

– Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 336.069 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan enintään 119.250 kappaletta.

– Osakkeita hankitaan siten, että
Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssin sääntöjä noudattaen. Yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan osakkeenomistajien omistusten suhteessa tekemällä tarjous K-sarjan osakkeenomistajille siten, että K-sarjan osakkeelle maksettava hinta vastaa ostotarjouksen allekirjoittamispäivää edeltävän kahden viikon ajanjaksolta lasketun A-sarjan osakkeen julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä toteutuneiden kauppojen painotettua keskiarvoa. Mikäli K-osakkeita ei näin saada hankituksi yhtiökokouksen päätöksessä mainittua määrää, voi hallitus hankkia puuttuvan määrän niiltä K-osakkeiden omistajilta, jotka ovat valmiit myymään enemmän kuin suhteellisen osuutensa hankittavasta määrästä. Mikäli osakkeita tarjotaan hankittavaa määrää enemmän, hallitus päättää ottaen huomioon myyjien omistuksen ja tarjottujen osakkeiden määrän, kuinka hankinta jaetaan tarjoajien kesken.

– Osakkeiden hankkiminen tapahtuu voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla ja osakkeiden hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

– Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2005 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

– Muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista päättää yhtiön hallitus.
Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti

3(3)

seuraavasti:

– Valtuutuksen kohteena on enintään 336.069 kappaletta yhtiölle hankittuja A-sarjan ja 119.250 kappaletta yhtiölle hankittuja K-sarjan omia osakkeita. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

– Osakkeet luovutetaan vastikkeena yrityskaupoissa tai niitä käytetään muissa rakennejärjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla ja määräämässä laajuudessa. Hallitus päättää myös omien A-sarjan osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssissä julkisessa kaupankäynnissä varjojen hankkimiseksi mahdollisten yritysostojen tai investointien rahoittamiseksi.

– Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen määrittelemisen perusteista. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.

– Tämä valtuutus on voimassa vuoden 2005 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

– Muista osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista päättää yhtiön hallitus.

TULIKIVI OYJ

Matti Virtaala
Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 013-681 111, www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
– toimitusjohtaja Juha Sivonen

Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet