Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 01-03/2008

17.4.2008

- Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 14,6 me (19,2 me 01-03/2007).
- Konsernin tulos ennen veroja oli tappiollinen 0,6 (+0,6) me.
- Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 0,8 (-1,2) me.
- Tilauskanta on parantunut alkuvuodesta yli 30 % ja oli 9,2 me
(10,8) me.
- Tilikauden liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden
tasolla ja tuloksen paranevan merkittävästi sopeuttamistoimien
ansiosta.
 
Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto oli 14,6 miljoonaa euroa (19,2 miljoonaa
euroa tammi-maaliskuu 2007).  Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto
oli 12,0 (16,7) miljoonaa euroa, luonnonkivituotteet-
liiketoiminnan liikevaihto 2,0 (1,9) miljoonaa euroa ja muun
toiminnan liikevaihto 0,6 (0,6) miljoonaa euroa. Tulisijat-
liiketoiminnan liikevaihdon laskusta verhouskivien liikevaihdon
laskun osuus oli yli 70 prosenttia.

Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 8,1 (9,4) miljoonaa euroa eli
55,2 (48,7)prosenttia. Viennin liikevaihto oli 6,5 (9,8) miljoonaa
euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ranska ja Belgia.

Konsernin tulos liikevoitto- tasolla oli tappiollinen -0,3 (+0,8)
miljoonaa euroa. Konsernin segmenttiraportoinnin mukaisesti
tulisijat-liiketoiminnan liikevoitto oli 0,5 (1,5) miljoonaa
euroa, luonnonkivituotteet-liiketoiminnan  0,1 (0,1) miljoonaa
euroa ja muun toiminnan liiketappio – 0,9 (-0,8) miljoonaa euroa.
Muuhun liiketoimintaan sisältyvän astiatuoteryhmän liikevoitto oli
nollatasoa.
Konsernin tappio ennen veroja oli 0,6 (voitto 0,6) miljoonaa
euroa. Konsernissa on sopeutettu kuluja ja henkilöstöä toiminnan
laajuutta vastaaviksi. Tammikuussa päättyneiden YT-neuvottelujen
tuloksena päädyttiin 67 henkilön irtisanomiseen sekä 26 henkilön
lomauttamiseen toistaiseksi.

Rahoitus ja investoinnit
Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 0,8 (-1,2)
miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste oli 42,3 prosenttia (47,6 prosenttia 31.3.2007).
Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli
65,7 (48,6) prosenttia. Current ratio oli 1,8 (1,6).
Osakekohtainen oma pääoma oli 0,73 (0,84) euroa.

Konsernin investoinnit olivat 0,7 (1,3) miljoonaa euroa.
Katsauskaudella tehtiin tulisijatuotantoon muutos- ja
korvausinvestointeja.

Riskit ja epävarmuustekijät
Konsernin lähiajan riskit liittyvät verhouskivituotteiden
kysyntään ja asuntorakentamisen volyymin pienenemiseen.

Konsernin pitkän aikajänteen riskien arvioinnin mukaan strategisia
riskejä ovat muun muassa konsernin raaka-ainevaroihin,
lainsäädännön muutoksiin ja markkina-asemaan liittyvät riskit.
Operatiiviset riskit liittyvät muun muassa tuotteisiin,
jakeluteihin ja prosesseihin. Asiasta on kerrottu laajemmin
vuosikertomuksessa 2007.

Tulevaisuuden näkymät

Tehostunut kotimaan jakelu on kasvattanut konsernin tilauskantaa
selvästi vuoden vaihteen tilanteeseen verrattuna. Tulisijojen
kysyntä viennissä kehittyy edelleen epäyhtenäisesti. Uuniviennissä
näkymät ovat positiiviset ja verhouskiven lähiajan näkymät heikot.
Vuositasolla liikevaihdon arvioidaan olevan viime vuoden tasolla
ja tuloksen paranevan merkittävästi sopeuttamistoimien ansiosta.

Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 9,2 (10,8) miljoonaa
euroa. Tilauskanta oli 6,9 miljoonaa euroa 31.12.2007.

Segmenttiraportointi
Konsernin liiketoimintasegmentit ovat tulisijat-liiketoiminta,
luonnonkivituotteet-liiketoiminta ja muu toiminta. Tulisijat-
liiketoimintaan kuuluvat vuolukiviset ja keraamiset tulisijat ja
kamiinoiden verhouskivet. Luonnonkivituotteet-liiketoimintaan
kuuluvat kotien sisustuskivituotteet ja kivitoimitukset
rakennuskohteisiin. Muuhun toimintaan sisältyvät muille
segmenteille kohdistamattomat kulut ja vero- ja rahoituskulut sekä
keraamisten astioiden liikevaihto ja kyseisen toiminnon kulut.

KONSERNITULOSLASKELMA
Me                                 01-03/  01-03/ Muutos,   01-12/
                                     2008    2007       %     2007
Liikevaihto                          14,6    19,2   -24,2     69,9
Liiketoiminnan muut tuotot            0,1     0,1              0,6
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen muutos         -0,3     1,2              2,1
Valmistus omaan käyttöön              0,1     0,1              1,1

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö       2,8     3,9             14,2
Ulkopuoliset palvelut                 2,0     2,5             11,1
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut                                 5,4     7,5             27,1
Poistot                               1,4     1,4              5,7
Liiketoiminnan muut kulut             3,2     4,6             14,7

Liikevoitto                          -0,3     0,8  -133,2      1,0
Prosenttia liikevaihdosta            -1,7     4,0              1,4
Rahoituskulut (netto)                -0,3    -0,2             -0,8
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta       0,0     0,0              0,0

Voitto ennen veroja                  -0,6     0,6  -191,7      0,2
Prosenttia liikevaihdosta            -4,0     3,3              0,2
Välittömät verot                      0,2    -0,1              0,2

Katsauskauden voitto                 -0,4     0,5  -198,2      0,4

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos (EUR),
laimentamaton ja laimennettu        -0,01    0,01             0,01

KONSERNITASE
Me                                03/2008 03/2007          12/2007
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet                            1,1     0,9              1,1
Rakennukset                           8,5     8,8              8,6
Koneet ja kalusto                    12,1    13,5             12,7
Muut aineelliset hyödykkeet           1,3     1,3              1,4
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo                     4,3     4,3              4,3
Muut aineettomat hyödykkeet          11,0    10,7             11,1
Sijoituskiinteistöt                   0,2     0,2              0,2
Myytävissä olevat sijoitukset         0,1     0,1              0,1
Saamiset
Laskennalliset verosaamiset           1,1     0,6              1,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä         39,7    40,4             40,5

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                      12,3    12,2             12,7
Myyntisaamiset                        5,4     7,4              5,3
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset               0,5     0,2              0,1
Muut saamiset                         0,9     2,5              0,5
Rahavarat                             5,2     2,8              3,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä         24,3    25,1             22,4
Varat yhteensä                       64,0    65,5             62,8

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma                           6,3     6,3              6,3
Ylikurssirahasto                      7,4     7,4              7,4
Muuntoerot                           -0,1                     -0,1
Kertyneet voittovarat                13,5    17,5             14,0
Oma pääoma yhteensä                  27,1    31,2             27,6
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat              2,2     3,1              2,3
Varaukset                             0,9     0,8              0,9
Korolliset velat                     19,7    14,4             17,7
Muut velat                            0,3     0,3              0,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä         23,1    18,6             21,2
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat              10,3    11,9              9,4
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat                          0,3              0,1
Lyhytaikaiset varaukset               0,3                      0,7
Lyhytaikaiset korolliset velat        3,2     3,5              3,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä         13,8    15,7             14,0
Velat yhteensä                       36,9    34,3             35,2
Oma pääoma ja velat yhteensä         64,0    65,5             62,8

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA        01-03/  01-03/           01-12/
Me                                   2008    2007             2007

Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden voitto                 -0,4     0,5              0,4
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity
maksutapahtumaa                       1,3     1,4              5,5
Korkokulut ja –tuotot ja verot        0,2     0,3              0,6
Käyttöpääoman muutos                  0,3    -2,8             -1,8
Maksetut ja saadut korot
ja maksetut verot                    -0,6    -0,6             -2,2
Liiketoiminnan nettorahavirta         0,8    -1,2              2,5

Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin           -0,8    -1,4             -5,7
Investointeihin saadut avustukset
ja hyödykkeiden myynti                0,1                      1,4
Investointien nettorahavirta         -0,7    -1,4             -4,3

Rahoituksen rahavirrat
Pitkä- ja lyhytaikaisten
lainojen nostot                       2,0     1,0              8,5
Pitkä- ja lyhytaikaisten
lainojen takaisinmaksut              -0,7    -0,5             -4,4
Voitonjako                                                    -3,4
Rahoituksen nettorahavirta            1,3     0,5              0,7

Rahavarojen muutos                    1,4    -2,1             -1,1

Rahavarat tilikauden alussa           3,8     4,9              4,9
Rahavarat tilikauden lopussa          5,2     2,8              3,8

LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Me
                     Osake-    Yli- Muunto-            Ker-   Yht.
                     pääoma kurssi-    erot          tyneet
                            rahasto                 voitto-
                                                      varat
Oma pääoma 1.1.2008     6,3     7,4    -0,1            14,0   27,6
Muuntoerot                              0,0                    0,0
Katsauskauden voitto                                   -0,4   -0,4
Oma pääoma 31.3.2008    6,3     7,4    -0,1            13,5   27,1

                     Osake-    Yli- Muunto-            Ker-   Yht.
                     pääoma kurssi-    erot          tyneet
                            rahasto                 voitto-
                                                      varat
Oma pääoma 1.1.2007     6,3     7,4     0,0            17,0   30,7
Muuntoerot                              0,0                    0,0
Katsauskauden voitto                                    0,4    0,4
Oma pääoma 31.3.2007    6,3     7,4     0,0            17,4   31,1

SEGMENTTI-INFORMAATIO
Liiketoiminta-alueet                  Q1/     Q1/             1-12
/
Me                                   2008    2007             2007
Liikevaihto                          14,6    19,2             69,9
Tulisijat-liiketoiminta              12,0    16,7             59,7
Luonnonkivituotteet-
liiketoiminta                         2,0     1,9              7,4
Muu toiminta                          0,6     0,6              2,8

Liikevoitto                          -0,3     0,8              1,0
Tulisijat-liiketoiminta               0,5     1,5              4,4
Luonnonkivituotteet-
liiketoiminta                         0,1     0,1              0,4
Muu toiminta                         -0,9    -0,8             -3,8

SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
                              Q1/     Q4/     Q3/    Q2/       Q1/
                             2008    2007    2007   2007      2007
Liiketoiminta-alueet
Liikevaihto                  14,6    16,8    16,5   17,4      19,2
Tulisijat-liiketoiminta      12,0    14,4    13,9   14,7      16,7
Luonnonkivituotteet-
liiketoiminta                 2,0     1,7     1,7    2,1       1,9
Muu toiminta                  0,6     0,7     0,9    0,6       0,6

Liikevoitto                  -0,3    -0,9     0,4    0,7       0,8
Tulisijat-liiketoiminta       0,5     0,5     0,9    1,5       1,5
Luonnonkivituotteet-
liiketoiminta                 0,1     0,0     0,1    0,2       0,1
Muu toiminta                 -0,9    -1,4    -0,6   -1,0      -0,8

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
                                  03/2008     03/2007      12/2007
Tilauskanta (31.3.), Me               9,2        10,8          6,9
Bruttoinvestoinnit, Me                0,7         1,3          5,7
Bruttoinvestoinnit, %/Lv              4,5         6,6          8,1
Henkilöstö keskimäärin                584         746          682

Osakekohtainen tulos, euro          -0,01        0,01         0,01
Osakekohtainen oma pääoma, euro      0,73        0,84         0,74
Omavaraisuusaste, %                  42,3        47,6         43,9
Gearing, %                           65,7        48,6         64,7
Current ratio                         1,8         1,6          1,6

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 37143970    37143970     37143970
Osakkeiden lukumäärä 31.3.       37143970    37143970     37143970

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset
–standardin mukaisesti.
Tulikivi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa
samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2007
kuitenkin siten, että Tulikivi on ottanut 1.1.2008 alkaen
seuraavat uudet/uudistetut standardit:
- IFRIC 12 Service Concession Arrangements
- IFRIC 14, IAS 19 The Limit and Defined Benefit Assets, Minimum
Funding Requirements and their Interaction
Muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta Tulikiven
osavuosikatsaukseen.

Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla
laskentaperusteilla kuin tilinpäätöksessä 2007. Laskentakaavat
löytyvät vuosikertomuksen 2007 sivulta 63.

Vuosineljänneskohtaisia vertailutietoja on muutettu vuonna 2007
toteutetusta poistomenetelmän muutoksesta johtuen. Muutoksen
vaikutus Q1/2007 tulokseen ennen veroja oli +0,1 miljoonaa euroa.

Tuloverot
                                 01-03/0801-03/07       01-12/07
Tilikauden ja aikaisempien
tilikausien verot                     0,0    -0,2         -1,1
Laskennalliset verot                  0,2     0,1          1,3
Yhteensä                              0,2    -0,1          0,2

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
Me                                 3/2008  3/2007          12/
                                                          2007
Rahalaitoslainat ja muut pitkä-
aikaiset velat, joiden vakuudeksi
annettu kiinnityksiä ja pantteja     18,5    17,9         18,4
Annetut kiinnitykset ja pantit       25,5    27,7         25,5
Muut omasta puolesta annetut
kiinnitykset ja pantit                0,8     2,1          0,8
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset,
nimellisarvo                          7,4     8,3          7,4
Koronvaihtosopimukset,
käypä arvo                            0,1     0,1          0,1

Johdannaissopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän
markkinahinnan perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen
sulkemisesta.

Varaukset
Konsernin pitkäaikaisia varauksia ovat ympäristövaraus 0,4
miljoonaa euroa ja takuuvaraus 0,5 miljoonaa euroa.
Lyhytaikaisiin varauksiin kuuluu vuonna 2007 kirjattu
uudelleenjärjestelyvaraus, johon on tullut 0,1 miljoonan euron
lisäys katsauskaudella. Uudelleenjärjestelyvarausta on käytetty
0,5 miljoonaa euroa ja varauksen määrä katsauskauden päättyessä
oli 0,3 miljoonaa euroa.
Varausten tarkempi erittely sisältyy vuoden 2007
konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohtiin 24. Varaukset ja 33.
Muut ehdolliset velat.
Ehdollisissa veloissa ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden
päättymisen jälkeen.

Osakepääoma
Osakepääoma osakelajeittain
                       Osakkeita, Osuus,  Osuus,        Osuus,
                              kpl       %       %        euroa
                                    osak- äänistä    osakepää-
                                   keista               omasta
K-osakkeet (10 ääntä)   9 540 000    25,7   77,6     1 621 800
A-osakkeet (1 ääni)    27 603 970    74,3    22,4    4 692 675
Yhteensä 31.3.2008     37 143 970   100,0   100,0    6 314 475
Tulikivi Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia
katsauskauden aikana. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-osakkeille
maksetaan jaettavasta voitosta 0,0017 euroa suurempi osinko kuin K-
osakkeille. A-osake noteerataan OMX Pohjoismaisessa Pörssissä
Helsingissä kaupankäyntitunnuksella TULAV.

A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto
Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 640 711 kappaletta
vastaten 1,0 miljoonaa euroa. Osakkeen ylin kaupankäyntikurssi oli
1,88 euroa ja alin 1,37
euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 1,50 euroa.

Hallituksen valtuutukset
Yhtiökokouksen 13.4.2007 tekemän päätöksen mukaisesti
hallituksella on valtuutus hankkia yhtiön A-sarjan osakkeita
enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita
enintään 954 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa vuoden 2008
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Lisäksi hallituksella on
valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita tai
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti:
enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-
sarjan osakkeita. Valtuutus on voimassa vuoden 2008
yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiön hallussa ei ollut katsauskauden päättyessä omia osakkeita.

Lähipiiriliiketoimet
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
1000 e                          03/2008     03/2007
Tavaroiden ja palvelujen myynnit
-tavaroiden ja palveluiden myynnit
osakkuusyrityksille                  11           0

Tavaroiden ja palvelujen ostot
-tavaroiden ja palveluiden ostot
osakkuusyrityksiltä                  13          19

Liiketoimet johtoon kuuluvien
avainhenkilöiden kanssa
- vuokrattu tiloja lähipiiriin
kuuluvilta                           30          26
- vuokrattu tiloja lähipiiriin
kuuluville                            0           0

Liiketoimet muun lähipiirin kanssa
Tulikivi Oyj on perustajajäsenenä Suomen Kivitutkimussäätiössä.
Yhtiö on vuokrannut toimisto- ja varastotiloja Säätiön ja Pohjois-
Karjalan Koulutuskuntayhtymän omistamasta rakennuksesta.  Näistä
tiloista on maksettu katsauskaudella 31 te:n (31 te) suuruinen
vuokra. Vuokra vastaa käypää vuokratasoa.  Tulikivi Oyj:n
palveluveloitukset Säätiöltä olivat katsauskaudella tuhat euroa (1
te).

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.3.2008

Osakkaan nimi                            Osakkeet            Osuus
                                                      äänivallasta
Vauhkonen Reijo                         4 160 179           24,2 %
Vauhkonen Heikki                        2 999 739           24,1 %
Elo Eliisa                              2 957 020            5,9 %
Virtaala Matti                          2 417 152           12,6 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen                               1 902 380            1,5 %
Mutanen Susanna                         1 643 800            7,2 %
Vauhkonen Mikko                           797 700            3,6 %
Paatero Ilkka                             718 430            0,6 %
Nuutinen Tarja                            674 540            3,5 %
Erikoissijoitusrahasto Phoebus            608 140            0,5 %
Muut osakkaat                          18 264 890           16,3 %

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj (Kermansavi Oy sulautui
emoyhtiöön 31.12.2007), Kivia Oy, AWL-Marmori Oy, Tulikivi U.S.,
Inc ja OOO Tulikivi. Konserniyrityksiä ovat lisäksi Uuni Vertriebs
GmbH ja The New Alberene Stone Company, Inc., joilla ei ole enää
liiketoimintaa. Emoyhtiöllä on Saksassa kiinteä toimipaikka
Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland. Konsernin osakkuusyhtiöitä
ovat Stone Pole Oy ja Leppävirran Matkailukeskus Oy.

TULIKIVI OYJ

Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

Jakelu:  OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja:  Tulikivi  Oyj,  83900  Juuka,  puh.  0207  636  000,
www.tulikivi.com
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen