Pörssitiedote

Tulikivi-konsernin henkilöstön uusi kannustinjärjestelmä

18.4.2008

Tulikivi Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta Tulikivi-konsernin
kannustinjärjestelmästä. Järjestelmään sisältyy osakepohjainen
kannustinjärjestelmä avainhenkilöille ja tulospalkkiojärjestelmä koko
henkilöstölle.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet
2008, 2009 ja 2010. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta
2008 perustuu konsernin tulokseen rahoituserien jälkeen ja
liiketoiminnan rahavirtaan.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2008 maksetaan vuonna 2009
osittain yhtiön A-osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava
osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.
Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden sitouttamisjakson aikana.
Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson
aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle
vastikkeetta. Lisäksi avainhenkilön on omistettava 30 % järjestelmästä
ansaitsemistaan osakkeista kaksi vuotta sitouttamisjakson jälkeen.

Ansaintajaksolta 2008 maksetaan palkkiona yhteensä enintään 120.000
Tulikivi Oyj:n A-osaketta ja rahana osakkeiden arvoa vastaava määrä.
Koko järjestelmästä maksetaan palkkiona yhteensä enintään noin 360.000
A-osaketta ja rahana osakkeiden arvoa vastaava määrä.

Tulospalkkiojärjestelmä

Tulospalkkiojärjestelmä perustuu konsernin tuloksen, tuottavuuden ja
henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen.  Järjestelmä koskee
koko henkilöstöä ja korvaa aiemmat järjestelyt.

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA
Tulikivi Oyj, toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, puh. 0207 636 000

JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com