Puolivuosikatsaus

Osavuosikatsaus 01-06/2003

24.7.2003

* Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja
parani huomattavasti toisella vuosineljänneksellä ja oli 0,6 Me
(0,1 Me huhti-kesäkuu 2002). * Kumulatiivinen tulos oli edellisen
vuoden tasoa eli  0,9 Me(0,9 Me tammi-kesäkuu 2002). * Liikevaihto
oli katsauskaudella 24,5 (25,2) Me.* Liiketoiminnan rahavirta
ennen investointeja oli 1,4 (-0,4)Me.

Liikevaihto ja tulos

Tulikivi-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 24,5 (25,2)
miljoonaa euroa. Lämmityslaiteliiketoiminnan liikevaihto oli 20,1
(19,7) miljoonaa euroa ja rakennuskiviliiketoiminnan liikevaihto
4,4 (5,5) miljoonaa euroa.

Viennin osuus liikevaihdosta oli 11,1 (12,7) miljoonaa euroa eli
45,2 (50,2) prosenttia. Kotimaan liikevaihto oli 13,4 (12,5)
miljoonaa euroa.

Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä oli 0,9 (0,9) miljoonaa
euroa. Tulosparannus toisella vuosineljänneksellä oli 0,5
miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna. Lämmityslaiteliiketoiminnan tulos ennen satunnaisia
eriä oli 1,2 (0,6) miljoonaa euroa. Rakennuskiviliiketoiminnan
tulos oli -0,3 (0,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli
0,35 (0,36) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden
katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Rahoitus ja investoinnit

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Liiketoiminnan kassavirta ennen
investointeja oli 1,4 (-0,4) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli
60,1 prosenttia (55,5 prosenttia kesäkuun lopussa vuonna 2002).
Current ratio oli 2,2 (2,1). Osakekohtainen oma pääoma oli 13,55
(13,55) euroa.

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 1,3 (2,5) miljoonaa
euroa.

A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto

Katsauskaudella Tulikivi Oyj:n A-osakkeita vaihdettiin Helsingin
Pörssissä 60.269 kappaletta, mikä vastaa 1,2 miljoonaa euroa.

Osakkeen ylin kaupankäyntikurssi oli 22,30 euroa ja alin 17,49
euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 17,55 euroa.

2 (5)

Omat osakkeet

Tulikivi Oyj:n hallituksella on yhtiökokouksen myöntämä valtuutus
hankkia enintään 67.213 kappaletta yhtiön A-osakkeita ja enintään
23.850 kappaletta yhtiön K-osakkeita.

Tulikivi Rakennuskivet Oy:n sulautuminen emoyhtiöön

Tulikivi Oyj:n ja Tulikivi Rakennuskivet Oy:n välisen
sulautumissuunnitelman mukaisesti Tulikivi Rakennuskivet Oy
fuusioidaan emoyhtiöön tytäryhtiöfuusiolla 1. lokakuuta 2003
mennessä. Fuusion tavoitteena on saada lämmityslaiteliike-
toiminnasta ja rakennuskiviliiketoiminnasta enemmän
synergiahyötyä, parantaa asiakaspalvelua sekä parantaa
rakennuskiviliiketoiminnan kannattavuutta.

IAS-säännösten käyttöönotto

Tulikivi Oyj:ssä on aloitettu valmistelut IAS-säännösten käyttöön
ottamiseksi. Ensimmäinen IAS-säännösten mukaan laadittu
konsernitilinpäätös julkaistaan 1.1.2005 alkavalta tilikaudelta.

Tulevaisuuden näkymät

Koska lämmityslaiteliiketoiminnan kehityksen arvioidaan jatkuvan
positiivisena, konsernin liikevaihto ja vuositulos ylittävät
edellisen vuoden tason.

KONSERNITULOSLASKELMA
Me                                 01-06/  01-06/ Muutos,   01-12/
2003    2002       %     2002

Liikevaihto                          24,5    25,2    -2,8     52,5
Valmistevaraston muutos               0,5     1,3              0,4
Valmistus omaan käyttöön              0,1     0,5              0,7
Liiketoiminnan muut tuotot            0,2     0,1              0,6

Materiaalit ja palvelut               7,4     7,7             15,3
Henkilöstökulut                       9,8    10,3             19,5
Poistot ja arvonalentumiset           1,9     2,1              4,3
Liiketoiminnan muut kulut             5,3     6,2             11,9

Liikevoitto                           0,9     0,8    12,5      3,2
Prosenttia liikevaihdosta             3,7     3,2              6,1

Rahoitustuotot ja kulut                      +0,1             +0,1

Voitto ennen satunnaisia eriä         0,9     0,9     0,0      3,3
Prosenttia liikevaihdosta             3,7     3,6              6,3

Välittömät verot                      0,3     0,3              1,0

Katsauskauden voitto                  0,6     0,6     0,0      2,3
3 (5)
KONSERNITASE
Me
06/2003 06/2002          12/2002
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat                    20,6    23,2             21,2
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus                       6,8     7,5              6,3
Muut vaihtuvat vastaavat             14,3    14,1             15,6

Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma                           6,2     6,2              6,2
Muu oma pääoma                       18,5    18,5             19,8
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma           7,4     9,8              7,4
Lyhytaikainen vieras pääoma           9,6    10,3              9,7
Taseen loppusumma                    41,7    44,8             43,1

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA        01-06/  01-06/           01-12/
Me                                  2003     2002             2002

Voitto ennen satunnaisia eriä         0,9     0,9              3,3
Poistot ja muut oikaisut              1,9     1,9              4,1
Käyttöpääoman muutos                 -0,5    -2,3             -0,8
Rahoituserät ja verot                -0,9    -0,9             -1,3
Liiketoiminnan rahavirta              1,4    -0,4              5,3

Investoinnit käyttöomaisuuteen       -1,3    -2,6             -4,3
Pysyvien vastaavien luovutus-
tulot ja muut muutokset käyttö-
omaisuudessa                                  0,3              0,4
Investointien rahavirta              -1,3    -2,3             -3,9

Rahavirta ennen rahoitusta            0,1    -2,7              1,4

Omien osakkeiden hankkiminen                                  -0,2
Pitkäaikaisten lainojen nostot                5,9              7,8
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut                       -0,7    -2,0             -4,2
Maksetut osingot                     -1,9    -2,6             -2,7
Rahoituksen rahavirta                -2,6     1,3              0,7

Rahavarojen muutos lisäys+/
vähennys-                            -2,5    -1,4              2,1

Rahavarat katsauskauden alussa        7,2     5,1              5,1
Rahavarat katsauskauden lopussa       4,7     3,7              7,2

4 (5)

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
06/2003 06/2002          12/2002
Tilauskanta (30.6.), Me               7,2     6,5              3,9
Bruttoinvestoinnit, Me                1,3     2,5              3,9
Bruttoinvestoinnit, %/Lv              5,3     9,9              7,4
Henkilöstö keskimäärin                537     578              578

Osakekohtainen tulos, euro           0,35    0,36             1,35
Osakekohtainen oma pääoma, euro     13,55   13,55            14,25
Omavaraisuusaste, %                  60,1    55,5             61,5
Nettovelkaantumisaste, %             11,4    24,7              3,9
Current ratio                         2,2     2,1              2,3
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin  1821277 1799724          1798671
Osakkeiden lukumäärä 30.6.        1821277 1799724          1821277

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET
JA MUUT VASTUUT
Me
06/2003 06/2002          12/2002
Rahalaitoslainat ja
muut pitkävaikutteiset velat,
joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä                          5,1     7,5              5,3
Annetut kiinnitykset                  6,7     9,4              6,7
Muut omasta puolesta annetut
kiinnitykset ja pantit                1,3     1,1              1,3

Ympäristövastuut
Kaivoslain ja ympäristölainsäädännön perusteella Tulikivi Oyj:llä
on maisemointivelvoitteita. Velvoitteiden määrä ei ole
toistaiseksi luotettavasti arvioitavissa.

Johdannaissopimukset
Taseen ulkopuolisten johdannaissopimusten merkitys on vähäinen.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Tulikivi U.S., Inc. ja
Tulikivi Rakennuskivet Oy sekä sen tytäryhtiö AWL-Marmori Oy.
Konserniyrityksiä ovat lisäksi Tulikivi Vertriebs GmbH ja The New
Alberene Stone Company, Inc., joilla ei ole enää liiketoimintaa.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu:  Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

5 (5)

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 013-68 11 11,
www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
– hallituksen varapuheenjohtaja Reijo Vauhkonen
– toimitusjohtaja Juha Sivonen