Puolivuosikatsaus

Osavuosikatsaus 01-06/2006

21.7.2006

- Tulikivi-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 34,2 %.
Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu oli 20,3 %.
- Katsauskauden liikevaihto oli 37,2 (27,7) me. Vertailukelpoinen
liikevaihto oli 33,3 me.
- Konsernin voitto ennen veroja oli 3,3 (1,7) me.
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja oli 3,5 me.
- Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 4,0 (1,4) me.
- Tilauskanta katsauskauden päättyessä oli 12,6 (5,0) me.
- Kermansavi Oy:n liiketoiminnan haltuunotto on sujunut
suunnitellusti.

Muutokset konsernirakenteessa ja segmenttiraportoinnissa
Kermansavi Oy:n osakekanta siirtyi Tulikivi Oyj:n omistukseen
3.4.2006. Konsernin liiketoiminta jakaantuu nyt kolmeen
liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat vuolukivitulisijat-
liiketoiminta, luonnonkivituotteet-liiketoiminta ja keraamiset
tuotteet-liiketoiminta. Vuolukivitulisijat-liiketoimintaan
kuuluvat vuolukiviset tulisijat ja kamiinoiden verhouskivet.
Luonnonkivituotteet-liiketoimintaan kuuluvat kotien
sisustuskivituotteet ja kivitoimitukset rakennuskohteisiin.
Keraamiset tuotteet-liiketoimintaan kuuluvat Kermansavi-tulisijat
ja –astiat.

Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto oli 37,2 (27,7)miljoonaa euroa. Liikevaihto
kasvoi katsauskaudella yhteensä 34,2 prosenttia ja
vertailukelpoinen liikevaihto 20,3 prosenttia. Vuolukivitulisijat-
liiketoiminnan liikevaihto oli 29,5 (24,2) miljoonaa euroa,
luonnonkivituotteet-liiketoiminnan liikevaihto 3,8 (3,5) miljoonaa
euroa ja keraamiset tuotteet-liiketoiminnan liikevaihto oli 3,9
miljoonaa euroa.

Viennin osuus liikevaihdosta oli 20,0 (14,0) miljoonaa euroa eli
53,8 (50,5) prosenttia. Vuolukivitulisijat-liiketoiminnan vienti
kasvoi katsauskaudella 42,4 prosenttia. Suurimmat vientimaat
olivat Saksa ja Ruotsi. Kotimaan liikevaihto oli 17,2 (13,7)
miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto oli 3,4 (1,8) miljoonaa euroa.
Vuolukivitulisijat-liiketoiminnan liikevoitto oli 5,1 (3,0)
miljoonaa euroa, luonnonkivituotteet-liiketoiminnan 0,1 (0,2)
miljoonaa euroa, keraamiset tuotteet-liiketoiminnan    -0,2
miljoonaa euroa ja liiketoiminnoille kohdistamattomat kulut 1,6
(1,4) miljoonaa euroa. Keraamiset tuotteet-liiketoiminnan
tulokseen vaikuttivat   Kermansavi Oy:n hankintamenon
kohdistamisesta vaihto-omaisuudelle ja tilauskannalle johtuneet
kertaluontoiset kulukirjaukset 0,4 miljoonaa euroa. Konsernin
voitto ennen veroja oli 3,3 (1,7) miljoonaa euroa. Konsernin
vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 3,5 miljoonaa euroa.
Osakekohtainen tulos oli 0,07 (0,03) euroa.

Rahoitus ja investoinnit
Konsernin rahoitusasema on hyvä. Liiketoiminnan rahavirta ennen
investointeja oli 4,0 (1,4) miljoonaa euroa. Konsernin
käyttöpääoma kasvoi katsauskaudella 0,8 (1,5) miljoonaa euroa.
Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,2 (0,1) miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 44,3 prosenttia (55,8 prosenttia 30.6.2005).
Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli
58,5 (28,0) prosenttia. Current ratio oli 1,7 (1,7).
Osakekohtainen oma pääoma oli 0,74 (0,61) euroa.

Konsernin tuotanto- ja louhosinvestoinnit olivat 5,0 (2,6)
miljoonaa euroa.
Merkittävin investointi on meneillään oleva tehdasinvestointi
Juukaan. Uusi tehdas otetaan käyttöön syyskuun aikana.

Katsauskaudella esiteltiin markkinoille uuden sukupolven
uunimallisto, jossa tuotteiden palamistekniikka ja hyötysuhde ovat
alansa huippua. Tuotteet valmistetaan uudessa tehtaassa, ja ne
tulevat myyntiin syyskuun aikana.

Katsauskaudella hankittiin Kermansavi Oy:n osakekanta mm.
tuotevalikoiman ja potentiaalisen asiakaskunnan laajentamiseksi.
Kauppahinta oli 13,1 miljoonaa euroa, josta 2,1 miljoonaa euroa
suoritettiin Tulikivi Oyj:n A-osakkeilla. Kermansavi Oy:n
osakkeiden hankintamenoon sisältyy kauppahinnan lisäksi muita
hankinnasta aiheutuneita kuluja yhteensä 0,4 miljoonaa euroa.
Kermansavi Oy:n hankintahetken oma pääoma oli 4,3 miljoonaa euroa.
Hankintamenosta on kohdistettu omaisuus- ja velkaerien
kirjanpitoarvojen lisäksi jakelutielle ja tavaramerkille 6,1
miljoonaa euroa, koneille ja laitteille 1,8 miljoonaa euroa,
vaihto-omaisuudelle ja tilauskannalle 0,4 miljoonaa euroa,
liikearvolle 3,0 miljoonaa euroa ja laskennallisille veroveloille
2,2 miljoonaa euroa.

Katsauskaudella aloitettiin Venäjällä kivitutkimukset kivivarojen
tutkimiseen ja tuotannolliseen käyttöön oikeuttavan
hyödyntämisluvan puitteissa.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 638
(499) henkilöä ja katsauskauden päättyessä 759 (550) henkilöä.
Lukuun sisältyy Kermansavi Oy:n henkilöstön määrä, joka oli
katsauskauden päättyessä 156 henkilöä.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Osingonjako
Tulikivi Oyj:n 6. huhtikuuta 2006 pidetty varsinainen yhtiökokous
päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti A-sarjan
osakkeelle 0,280 euroa ja K-sarjan osakkeelle 0,273 euroa eli
yhteensä 2,5 miljoonaa euroa.

Hallintoelimet
Emoyhtiön ja liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden
hallituksen jäseniksi valittiin piispa Ambrosius, Juhani Erma,
Eero Makkonen, Aimo Paukkonen, Heikki Vauhkonen, Reijo Vauhkonen
ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi
Matti Virtaalan ja varapuheenjohtajaksi Heikki Vauhkosen.
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
Helsingistä.

Osakkeiden lukumäärän lisääminen ja yhtiöjärjestyksen muutos
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakkeiden lukumäärän
lisäämiseksi nelinkertaiseksi osakepääomaa korottamatta jakamalla
yksi vanha osake neljään uuteen osakkeeseen. Osakkeiden uusi
nimellisarvo on 0,17 euroa. Osakkeiden lukumäärän lisäys tuli
voimaan 21.4.2006. Yhtiökokous hyväksyi osakkeiden lukumäärän
lisäämiseen liittyneet yhtiöjärjestyksen 3 ja 4 pykälien
muutokset.

Valtuutus omien osakkeiden ostamiseen ja luovuttamiseen
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden
ostamiseen ja vastaavasti niiden luovuttamiseen. Yhtiön A-sarjan
osakkeita hankitaan enintään 2 688 552 kappaletta ja yhtiön K-
sarjan osakkeita enintään 954 000 kappaletta.

Valtuutus osakepääoman korottamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman
korotuksesta siten, että osakepääomaa voidaan korottaa enintään
1 238 468 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 7 285 108 uutta
A-osaketta hallituksen määräämään hintaan ja hallituksen määräämin
ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy.

A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto
Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 2 944 895 kappaletta
vastaten 16,5 miljoonaa euroa. Osakkeen ylin kaupankäyntikurssi
oli 4,05 euroa ja alin 2,04 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli
3,16 euroa.

Osakepääoma
Katsauskaudella korotettiin yhtiön osakepääomaa suunnatulla
osakeannilla Kermansavi Oy:n kaupan ehtoihin liittyen 122 133,10
eurolla vastaten 718 430 uutta A-osaketta. Osakkeen merkintähinnan
ja nimellisarvon välinen erotus, yhteensä 1 928 866,90 euroa, on
kirjattu ylikurssirahastoon. Osakepääoman korotus merkittiin
kaupparekisteriin 30.6.2006. Merkinnän jälkeen yhtiön osakepääoma
on 6 314 474,90 euroa ja osakkeiden lukumäärä 37 143 970 osaketta.
Uudet A-osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteeksi pörssilistalla
3.7.2006. Osakepääoman korotus tehtiin yhtiökokouksen 6.4.2006
hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla.

Tulevaisuuden näkymät
Aktiivinen rakentaminen ja energian korkea hinta tukevat
tulisijatuotteiden kysyntää. Uuden malliston vaikutus konsernin
kilpailukykyyn on positiivinen. Tulikiven myynti kasvaa edelleen
sekä pää- että uusilla markkinoilla. Konsernin liikevaihto ja
tulos kehittyvät positiivisesti vuositasolla.

Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 12,6 (5,0) miljoonaa
euroa.

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteiden mukaisesti. Tulikivi-konsernissa on
sovellettu osavuosikatsauksen laatimisessa samoja
laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2005.

KONSERNITULOSLASKELMA
Me                   1-6/   1-6/   Muu-  1-12/   4-6/   4-6/  Muu-
                     2006   2005   tos,   2005   2006   2005  tos,
                                      %                          %
Liikevaihto          37,2   27,7   34,2   58,6   20,9   14,6  43,3
Liiketoiminnan muut
tuotot                0,3    0,1           0,3    0,2
Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden
varastojen muutos    -0,1   -0,4          -1,0
Valmistus omaan
käyttöön              0,5    0,6           1,2    0,3    0,5

Aineiden ja tarvik-
keiden käyttö         6,4    4,7           9,7    3,8    2,6
Ulkopuoliset palvelut 4,2    3,1           6,6    2,6    1,6
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut     13,7   10,3          21,0    7,8    5,5
Poistot               2,4    1,9           4,0    1,4    0,9
Liiketoiminnan muut
kulut                 7,8    6,1          11,5    4,1    2,9

Liikevoitto           3,4    1,8   92,0    6,3    1,7    1,5  15,5
%:a liikevaihdosta    9,2    6,5          10,7    8,2   10,2
Rahoituskulut (netto)-0,2   -0,1          -0,1   -0,2   -0,1
Osuus osakkuusyhtiön
tuloksesta                                -0,1

Voitto ennen veroja   3,3    1,7   93,8    6,1    1,5    1,4   8,5
%:a liikevaihdosta    8,8    6,1          10,3    7,4    9,8
Välittömät verot     -0,9   -0,5           1,7   -0,4   -0,3

Katsauskauden voitto  2,4    1,2   98,0    4,4    1,1    1,1   1,5

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen
tulos (EUR)
laimentamaton ja
laimennettu          0,07   0,03          0,12

KONSERNITASE
Me                                  06/06     06/05          12/05
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet                            0,9       1,0            1,0
Rakennukset                           7,7       6,4            6,2
Koneet ja kalusto                    11,6       7,8            8,1
Muut aineelliset hyödykkeet           0,7       0,8            0,8
Ennakkomaksut                         2,7       0,7            0,2
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo                     3,6       0,6            0,6
Muut aineettomat hyödykkeet          10,4       3,5            4,1
Sijoituskiinteistöt                   0,3       0,2            0,2
Myytävissä olevat sijoitukset         0,2       0,1            0,1
Saamiset                                                       0,2
Laskennalliset verosaamiset           0,5       0,6            0,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä         38,6      21,7           22,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                      10,3       7,3            7,0
Myyntisaamiset                        9,4       8,2           6,5
Muut saamiset                         1,5       1,5            0,8
Ennakkomaksut                                   0,1            0,2
Rahavarat                             2,1       1,4            4,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä         23,3      18,5           18,6
Varat yhteensä                       61,9      40,2           40,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma                           6,3       6,2            6,2
Ylikurssirahasto                      7,3       5,4            5,4
Muuntoerot                                      0,1
Kertyneet voittovarat                13,8      10,7           13,9
Oma pääoma yhteensä                  27,4      22,4           25,5
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat              2,9       0,8            0,8
Varaukset                             0,4       0,2            0,3
Korolliset velat                     17,1       5,3            1,8
Muut velat                            0,4       0,4            0,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä         20,8       6,7            3,3
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat              12,5       8,7           10,2
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat                  0,2                      0,1
Lyhytaikaiset korolliset velat        1,0       2,3            1,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä         13,7      11,0           11,8
Velat yhteensä                       34,5      17,7           15,1
Oma pääoma ja velat yhteensä         61,9      40,1           40,6

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA        01-06/    01-06/         01-12/
Me                                   2006      2005           2006

Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden voitto                  2,4       1,2            4,4
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity
maksutapahtumaa                       2,3       1,9            4,0
Korkokulut ja –tuotot ja verot        1,0       0,6            1,8
Käyttöpääoman muutos                 -0,8      -1,5            1,8
Maksetut ja saadut korot
ja maksetut verot                    -0,9      -0,8           -1,5
Liiketoiminnan nettorahavirta         4,0       1,4           10,5
Investointien rahavirrat
Tytäryritysten hankinta vähennettynä
hankintahetken rahavaroilla         -10,6
Osakkuusyritysten hankinta ja niille
myönnetyt lainat                                              -0,1
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin           -5,4      -2,9           -5,1
Investointeihin saadut avustukset
ja hyödykkeiden myynti                0,4       0,1            0,3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahavarat, muutos                   0,8            0,8
Investointien nettorahavirta        -15,6      -2,0           -4,1
Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot                      14,1       1,7
Lainojen takaisinmaksut              -1,9      -2,7           -5,3
Maksetut osingot                     -2,6      -2,1           -2,1

Rahoituksen nettorahavirta            9,6      -3,1           -7,4

Rahavarojen muutos                   -2,0      -3,7           -1,0

Rahavarat tilikauden alussa           4,1       5,1            5,1
Rahavarat tilikauden lopussa          2,1       1,4            4,1

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
                                    06/06     06/05          12/05

Tilauskanta (30.6.), Me              12,6       5,0            9,2
Bruttoinvestoinnit, Me               17,2       2,9            5,1
Bruttoinvestoinnit, %/Lv             46,1      10,3            8,7
Henkilöstö keskimäärin                638       499            514

Osakekohtainen tulos, euro           0,07      0,03           0,12
Osakekohtainen oma pääoma, euro      0,74      0,61           0,70
Omavaraisuusaste, %                  44,3      55,8           63,0
Gearing, %                           58,5      28,0           -3,1
Current ratio                         1,7       1,7            1,6

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 36425540  36425540       36425540
Osakkeiden lukumäärä 30.6.       37143970  36425540       36425540

LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Me
                  Osake-    Yli-  Muunto- Osingon-     Ker-   Yht.
                  pääoma kurssi-     erot     jako   tyneet
                         rahasto                    voitto-
                                                      varat

Oma pääoma 1.1.2006  6,2     5,4                       13,9   25,5
Muuntoerot                          0,0                        0,0
Suoraan omaan pää-
omaan kirjatut erät                                    -0,1   -0,1
Katsauskauden voitto                                    2,4    2,4
Osingonjako                                   -2,5            -2,5
Osakeanti            0,1     2,0                               2,1
Oma pääoma 30.6.2006 6,3     7,4      0,0     -2,5     16,2   27,4

Oma pääoma 1.1.2005  6,2     5,4                       11,6   23,2
Muuntoerot                            0,1                      0,1
Katsauskauden voitto                                    1,2    1,2
Osingonjako                                   -2,1            -2,1
Oma pääoma 30.6.2005 6,2     5,4      0,1     -2,1     12,8   22,4

SEGMENTTI-INFORMAATIO
Liiketoiminta-alueet               01-06/      01-06/        1-12/
Me                                  2006        2005          2005
Liikevaihto                          37,2        27,7         58,6
Vuolukivitulisijat-liiketoiminta     29,5        24,2         52,2
Luonnonkivituotteet-liiketoiminta     3,8         3,5          6,4
Keraamiset tuotteet-liiketoiminta     3,9

Liikevoitto                           3,4         1,8          6,3
Vuolukivitulisijat-liiketoiminta      5,1         3,0          8,8
Luonnonkivituotteet-liiketoiminta     0,1         0,2          0,2
Keraamiset tuotteet-liiketoiminta    -0,2
Konsernin kohdistamattomat kulut     -1,6        -1,4         -2,7

SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
                                Q2/   Q1/   Q4/   Q3/   Q2/    Q1/
                               2006  2006  2005  2005  2005   2005
Liiketoiminta-alueet

Liikevaihto                    20,9  16,3  17,6  13,4  14,6   13,1
Vuolukivitulisijat-
liiketoiminta                  14,9  14,6  15,9  12,1  12,8   11,4
Luonnonkivituotteet-
liiketoiminta                   2,1   1,7   1,7   1,3   1,8    1,7
Keraamiset tuotteet-
liiketoiminta                   3,9

Liikevoitto                     1,7   1,7   2,7   1,7   1,5    0,3
Vuolukivitulisijat-
liiketoiminta                   2,8   2,3   3,2   2,5   2,1    0,9
Luonnonkivituotteet-
liiketoiminta                   0,0   0,1   0,1  -0,1   0,1    0,1
Keraamiset tuotteet-
liiketoiminta                  -0,2
Konsernin kohdistamattomat
kulut                          -0,9  -0,7  -0,6  -0,7  -0,7   -0,7

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET
JA MUUT VASTUUT
Me                                  06/2006 06/2005            12/
                                                              2005
Rahalaitoslainat ja muut pitkä-
aikaiset velat, joiden vakuudeksi
annettu kiinnityksiä ja pantteja       18,0     7,4            2,9
Annetut kiinnitykset ja pantit         26,7    10,8           10,8
Muut omasta puolesta annetut
kiinnitykset ja pantit                  1,7     1,7            1,7
Leasingvastuut                          0,1
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset,
nimellisarvo                            8,3
Koronvaihtosopimukset,
käypä arvo                              0,0
Termiinisopimukset, nimellisarvo        0,2
Termiinisopimukset, käypä arvo          0,0

Johdannaissopimusten käypä arvo on 30.6. markkinahinnan
perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta.

Ympäristövastuut
Kaivoslain ja ympäristölainsäädännön perusteella Tulikivi Oyj:llä
on maisemointivelvoitteita, jotka on täytettävä louhosta aikanaan
lopetettaessa.  Velvoitteiden määrä ei ole luotettavasti
arvioitavissa, mutta sen ei odoteta olevan merkittävä.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2006

Osakkaan nimi                            Osakkeet            Osuus
                                                      äänivallasta
Vauhkonen Reijo                         4 160 146           24,3 %
Vauhkonen Heikki                        2 998 206           24,1 %
Elo Eliisa                              2 957 020            5,9 %
Virtaala Matti                          2 420 346           11,9 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen                               1 902 380            1,5 %
Mutanen Susanna                         1 663 100            7,2 %
Vauhkonen Mikko                           800 700            3,6 %
Paatero Ilkka                             718 430            0,6 %
Nuutinen Tarja                            674 540            3,5 %
Fondita Nordic Small Cap
Placfond                                  652 400            0,5 %
Muut osakkaat                          18 196 702           16,9 %

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj ja tytäryhtiöt
Kermansavi Oy, Kivia Oy, AWL-Marmori Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO
Tulikivi Russia. Konserniyrityksiä ovat lisäksi Tulikivi Vertriebs
GmbH ja The New Alberene Stone Company, Inc., joilla ei ole enää
liiketoimintaa. Emoyhtiöllä on Saksassa kiinteä toimipaikka
Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland. Konsernilla on
osakkuusyhtiö Stone Pole Oy.

TULIKIVI OYJ

Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

Jakelu:  Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000,
www.tulikivi.com
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Juha Sivonen