Puolivuosikatsaus

Osavuosikatsaus 01-06/2007

20.7.2007

- Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 36,6 (37,2)me.
- Konsernin voitto ennen veroja oli 1,1 (3,3) me.
- Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 9,1 (12,6) me.
- Uunivienti on kehittynyt suunnitelman mukaisesti, Saksaa lukuun
ottamatta.

Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto oli 36,6 miljoonaa euroa (37,2 miljoonaa
euroa tammi-kesäkuu 2006). Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto
oli 31,4 (32,7) miljoonaa euroa, luonnonkivituotteet-
liiketoiminnan liikevaihto 4,0 (3,8) miljoonaa euroa ja muun
liiketoiminnan liikevaihto oli 1,2 (0,7) miljoonaa euroa.
Tulisijat-liiketoiminnan vertailukelpoinen liikevaihto oli 27,8
miljoonaa euroa, jolloin liikevaihdosta on vähennetty keraamisten
uunien liikevaihto ensimmäiseltä vuosineljännekseltä.

Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 18,7 (17,2) miljoonaa euroa eli
51,1 (46,2) prosenttia. Viennin liikevaihto oli 17,9 (20,0)
miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ranska ja Saksa.

Konsernin liikevoitto oli 1,3 (3,4) miljoonaa euroa. Tulisijat-
liiketoiminnan liikevoitto oli 2,8 (5,0) miljoonaa euroa,
luonnonkivituotteet-liiketoiminnan 0,3 (0,1) miljoonaa euroa ja
muun liiketoiminnan tappio 1,8 (1,7) miljoonaa euroa.

Konsernin voitto ennen veroja oli 1,1 (3,3) miljoonaa euroa.
Osakekohtainen tulos oli 0,02 (0,07) euroa.

Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto laski Saksan tulisijakysynnän
heikkenemisen ja kotimaan uuden jakelutien käyttöönoton takia.
Saksan tulisijakysyntä on ollut alkuvuonna poikkeuksellisen
heikko, mikä näkyy sekä Saksan uuniviennin että koko kamiinoiden
verhouskiviviennin laskuna. Lisäksi konsernin tulosta heikensivät
uuden tehtaan käynnistyskulut.

Rahoitus ja investoinnit
Konsernin rahoitusasema on hyvä. Konsernin käyttöpääoma kasvoi
katsauskaudella 4,8 miljoonaa euroa, mistä suurin osa johtuu osto-
ja siirtovelkojen pienenemisestä. Lisäksi käyttöpääomaa on
sitoutunut syksyllä toimitettaviin tuotteisiin. Käyttöpääoman
kasvun seurauksena liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja
painui negatiiviseksi ja oli -2,1 (4,0) miljoonaa euroa. Konsernin
nettorahoituskulut olivat 0,2 (0,2) miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 42,6 prosenttia (44,3 prosenttia 30.6.2006).
Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli
75,1 (58,5) prosenttia. Current ratio oli 1,6 (1,7).
Osakekohtainen oma pääoma oli 0,76 (0,74) euroa.

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 3,2 (17,2) miljoonaa
euroa.
Katsauskauden merkittävimpiä investointeja olivat tuotanto- ja
louhoskoneinvestoinnit, uusien louhosten avaamiset ja
jakelutiemuutokseen liittyneet investoinnit.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
Osingonjako
Tulikivi Oyj:n 13. huhtikuuta 2007 pidetty varsinainen yhtiökokous
päätti jakaa osinkoa 0,090 euroa/A-osake ja 0,088 euroa/K-osake.

Hallintoelimet
Emoyhtiön ja liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden
hallituksen jäseniksi valittiin piispa Ambrosius, Juhani Erma,
Eero Makkonen, Maarit Toivanen-Koivisto, Heikki Vauhkonen, Reijo
Vauhkonen ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Matti Virtaalan ja varapuheenjohtajaksi Heikki
Vauhkosen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
Helsingistä.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden
hankkimiseen. Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 2 760
397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan enintään 954
000 kappaletta.

Valtuutus päättää osakeanneista ja yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta
A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita.
Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan
kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiön yhtiöjärjestystä muutettiin vastaamaan uutta
osakeyhtiölakia.

Toimitusjohtaja
Tulikivi Oyj:n toimitusjohtajaksi nimitettiin Heikki Vauhkonen
28.5.2007 alkaen. Hallitukselle ei valittu uutta
varapuheenjohtajaa hänen tilalleen. Juha Sivonen nimitettiin
samassa yhteydessä tulisijat-liiketoiminnan johtajaksi.

Kermansavi Oy:n sulautuminen emoyhtiöön
Tulikivi Oyj:n ja Kermansavi Oy:n hallitukset päättivät sulauttaa
Kermansavi Oy:n tytäryhtiösulautumisella Tulikivi Oyj:hin
29.6.2007 allekirjoitetun sulautumissuunnitelman mukaisesti.
Sulautumisen syy on konsernirakenteen selkeyttäminen. Sulautumisen
täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2007.

Riskit ja epävarmuustekijät
Konsernin riski- ja epävarmuustekijät eivät ole oleellisesti
muuttuneet katsauskauden aikana. Liiketoimintaympäristön
muutoksilla, kuten Saksan kysynnän elpymisellä, ja jakelutien
toiminnan tehokkuuden paranemisella on eniten vaikutusta konsernin
toimintaan lyhyellä tähtäimellä.
Konsernin pitkän aikajänteen riskien arvioinnin mukaan strategisia
riskejä ovat muun muassa konsernin raaka-ainevaroihin,
lainsäädännön muutoksiin, liiketoimintakokonaisuuteen ja markkina-
asemaan liittyvät riskit. Operatiiviset riskit liittyvät muun
muassa tuotteisiin, jakeluteihin ja prosesseihin. Asiasta on
kerrottu laajemmin vuosikertomuksessa 2006.

Tulevaisuuden näkymät
Rakentamisen kasvuennusteet ovat konsernin päämarkkina-alueilla
hyvät vuositasolla, mikä tukee tulisijakysynnän kasvua. Kotimaan
uuden jakelutien toiminta tehostuu. Saksassa tulisijakysyntä
kasvaa loppuvuonna, mutta kysyntä alittaa viime syksyn tason.
Siten konsernin liikevaihto ja tulos jäävät edellisestä vuodesta,
mutta tuloksen arvioidaan muodostuvan hyväksi.

Muutokset segmenttiraportoinnissa
Konsernin liiketoimintasegmentit ovat 1.1.2007 alkaen tulisijat-
liiketoiminta, luonnonkivituotteet-liiketoiminta ja muu toiminta.
Tulisijat-liiketoimintaan kuuluvat vuolukiviset ja keraamiset
tulisijat ja kamiinoiden verhouskivet. Luonnonkivituotteet-
liiketoimintaan kuuluvat kotien sisustuskivituotteet ja
kivitoimitukset rakennuskohteisiin. Muuhun toimintaan sisältyvät
konsernin liiketoiminnoille kohdistamattomat kulut, vero- ja
rahoituskulut sekä keraamisten astioiden liikevaihto ja kyseisen
toiminnon kulut.

KONSERNITULOSLASKELMA
Me                   1-6/   1-6/   Muu-  1-12/   4-6/   4-6/  Muu-
                     2007   2006   tos,   2006   2007   2006  tos,
                                      %                          %
Liikevaihto          36,6   37,2   -1,6   82,1   17,4   20,9 -16,8
Liiketoiminnan muut
tuotot                0,3    0,3           0,6    0,2    0,2
Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden
varastojen muutos     2,1   -0,1          -0,3    0,9    0,0
Valmistus omaan
käyttöön              0,5    0,5           1,0    0,4    0,3

Aineiden ja tarvik-
keiden käyttö         7,4    6,4          14,4    3,5    3,8
Ulkopuoliset palvelut 5,1    4,2          10,5    2,7    2,6
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut     14,5   13,7          28,7    7,0    7,8
Poistot               3,0    2,4           5,2    1,5    1,4
Liiketoiminnan muut
kulut                 8,2    7,8          16,3    3,7    4,1

Liikevoitto           1,3    3,4  -61,9    8,2    0,6    1,7 -62,3
%:a liikevaihdosta    3,6    9,2          10,0    3,7    8,2
Rahoituskulut (netto)-0,2   -0,2          -0,4   -0,1   -0,2
Osuus osakkuusyhtiön
tuloksesta            0,0                  0,0    0,0

Voitto ennen veroja   1,1    3,3  -67,1    7,8    0,5    1,5 -64,7
%:a liikevaihdosta    2,9    8,8           9,5    3,1    7,4
Tuloverot            -0,3   -0,9          -2,1   -0,2   -0,4

Katsauskauden voitto  0,8    2,4  -68,2    5,7    0,4    1,1 -65,2

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen
tulos (EUR)
laimentamaton ja
laimennettu          0,02   0,07          0,16

KONSERNITASE
Me                                  06/07     06/06          12/06
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet                            1,1       0,9            0,9
Rakennukset                           8,8       8,8            9,0
Koneet ja kalusto                    13,6      13,2           13,8
Muut aineelliset hyödykkeet           1,3       0,7            1,2
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo                     4,3       3,6            4,0
Muut aineettomat hyödykkeet          10,7      10,4           10,5
Sijoituskiinteistöt                   0,2       0,3            0,2
Myytävissä olevat sijoitukset         0,1       0,2            0,1
Saamiset
Laskennalliset verosaamiset           0,6       0,5            0,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä         40,7      38,6           40,2
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                      12,9      10,3           10,6
Myyntisaamiset                        7,7       9,4            8,5
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset               0,5       0,0            0,0
Muut saamiset                         2,1       1,5            2,0
Rahavarat                             2,0       2,1            4,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä         25,2      23,3           26,0
Varat yhteensä                       65,9      61,9           66,2

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma                           6,3       6,3            6,3
Ylikurssirahasto                      7,4       7,4            7,4
Kertyneet voittovarat                14,4      13,7           17,0
Oma pääoma yhteensä                  28,1      27,4           30,7
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat              3,1       2,9            3,0
Varaukset                             0,8       0,4            0,6
Korolliset velat                     17,5      17,1           14,7
Muut velat                            0,4       0,4            0,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä         21,8      20,8           18,7
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat              10,5      12,5           13,7
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat                            0,2            0,4
Lyhytaikaiset korolliset velat        5,5       1,0            2,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä         16,0      13,7           16,8
Velat yhteensä                       37,8      34,5           35,5
Oma pääoma ja velat yhteensä         65,9      61,9           66,2

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA        01-06/    01-06/         01-12/
Me                                   2007      2006           2006

Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden voitto                  0,8       2,4            5,7
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity
maksutapahtumaa                       2,9       2,3            5,1
Korkokulut ja –tuotot ja verot        0,5       1,0            2,5
Käyttöpääoman muutos                 -4,8      -0,8            0,8
Maksetut ja saadut korot
ja maksetut verot                    -1,5      -0,9           -2,1
Liiketoiminnan nettorahavirta        -2,1       4,0           12,0

Investointien rahavirrat
Tytäryritysten hankinta vähennettynä
hankintahetken rahavaroilla                   -10,6          -11,0
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin           -3,2      -5,4          -10,1
Investointeihin saadut avustukset
ja hyödykkeiden myynti                0,2       0,4            1,0
Investointien nettorahavirta         -3,0     -15,6          -20,1

Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot                       7,0      14,1           15,3
Lainojen takaisinmaksut              -1,4      -1,9           -3,8
Voitonjako                           -3,4      -2,6           -2,6
Rahoituksen nettorahavirta            2,2       9,6            8,9

Rahavarojen muutos                   -2,9      -2,0            0,8

Rahavarat tilikauden alussa           4,9       4,1            4,1
Rahavarat tilikauden lopussa          2,0       2,1            4,9

LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Me
                  Osake-    Yli-  Muunto-      Ker-Yhteensä
                  pääoma kurssi-     erot    tyneet
                         rahasto            voitto-
                                              varat
Oma pääoma 1.1.2007  6,3     7,4      0,0      17,0    30,7
Muuntoerot                            0,0               0,0
Suoraan omaan pää-
omaan kirjatut erät                            -0,1    -0,1
Katsauskauden voitto                            0,8     0,8
Osingonjako                                    -3,3    -3,3
Oma pääoma 30.6.2007 6,3     7,4      0,0      14,4    28,1

Oma pääoma 1.1.2006  6,2     5,4      0,0      13,9    25,5
Muuntoerot                            0,0               0,0
Suoraan omaan pää-
omaan kirjatut erät                            -0,1    -0,1
Katsauskauden voitto                            2,4     2,4
Osingonjako                                    -2,5    -2,5
Osakeanti            0,1     2,0                        2,1
Oma pääoma 30.6.2006 6,3     7,4      0,0      13,7    27,4

SEGMENTTI-INFORMAATIO
Liiketoiminta-alueet               01-06/      01-06/ 1-12/
Me                                  2007        2006   2006
Liikevaihto                          36,6        37,2  82,1
Tulisijat-liiketoiminta              31,4        32,7  72,0
Luonnonkivituotteet-liiketoiminta     4,0         3,8   7,3
Muu toiminta                          1,2         0,7   2,8

Liikevoitto                           1,3         3,4   8,2
Tulisijat-liiketoiminta               2,8         5,0  11,0
Luonnonkivituotteet-liiketoiminta     0,3         0,1   0,3
Muu toiminta                         -1,8        -1,7  -3,1

SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
                                Q2/   Q1/   Q4/   Q3/   Q2/    Q1/
                               2007  2007  2006  2006  2006   2006
Liiketoiminta-alueet

Liikevaihto                    17,4  19,2  24,4  20,5  20,9   16,3
Tulisijat-liiketoiminta        14,7  16,7  21,5  17,8  18,1   14,6
Luonnonkivituotteet-
liiketoiminta                   2,1   1,9   1,8   1,7   2,1    1,7
Muu toiminta                    0,6   0,6   1,1   1,0   0,7

Liikevoitto                     0,6   0,7   2,4   2,4   1,7    1,7
Tulisijat-liiketoiminta         1,4   1,4   3,2   2,8   2,7    2,3
Luonnonkivituotteet-
liiketoiminta                   0,2   0,1   0,0   0,2   0,0    0,1
Muu toiminta                   -1,0  -0,8  -0,8  -0,6  -1,0   -0,7

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
                                    06/07     06/06          12/06
Tilauskanta (30.6.), Me               9,1      12,6           10,4
Bruttoinvestoinnit, Me                3,2      17,2           24,1
Bruttoinvestoinnit, %/Lv              8,7      46,1           29,4
Henkilöstö keskimäärin                711       638            664

Osakekohtainen tulos, euro           0,02      0,07           0,16
Osakekohtainen oma pääoma, euro      0,76      0,74           0,83
Omavaraisuusaste, %                  42,6      44,3           46,4
Gearing, %                           75,1      58,5           49,0
Current ratio                         1,6       1,7            1,6

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 37143970  36425540       36784755
Osakkeiden lukumäärä 30.6.       37143970  37143970       37143970

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset
–standardin mukaisesti.
Tulikivi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa
samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2006
kuitenkin siten, että Tulikivi on ottanut 1.1.2007 alkaen
seuraavat uudet/uudistetut standardit:
- IFRIC 11, IFRS 2 Group and Treasury Share Transactions
- IFRIC 10, Interim Financial Reporting and Impairment
- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
- IAS 1 (Muutos), Tilinpäätöksen esittäminen – Tilinpäätöksessä
esitettävät pääomatiedot
Muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta Tulikiven
osavuosikatsaukseen.

Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla
laskentaperusteilla kuin viimeisimmässä tilinpäätöksessä.
Laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2006 sivulta 64.

Hankitut liiketoimet
Vuonna 2006 hankittujen Kermansavi Oy:n osakkeiden
hankintamenolaskelmaa on täydennetty katsauskauden aikana saadun
lisäinformaation perusteella lisäämällä varauksiin ympäristövaraus
0,2 miljoonaa euroa ja täydentämällä laskennallisen verovelan
kirjausta 0,1 miljoonalla eurolla. Muutosten seurauksena kyseinen
liikearvo kasvoi noin 0,3 miljoonaa euroa ja oli 30.6.2007 3,6
miljoonaa euroa.

Tuloverot
Me                                 01-06/07    01-06/06    01-12/0
6
Tilikauden ja aikaisempien
tilikausien verot                     0,4         0,9          2,1
Laskennalliset verot                 -0,1         0,0          0,0
Yhteensä                              0,3         0,9          2,1

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
Me                                  06/2007   06/2006          12/
                                                              2006
Rahalaitoslainat ja muut pitkä-
aikaiset velat, joiden vakuudeksi
annettu kiinnityksiä ja pantteja       23,0      18,0         17,4
Annetut kiinnitykset ja pantit         26,7      26,7         27,7
Muut omasta puolesta annetut
kiinnitykset ja pantit                  2,2       1,7          2,1
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset,
nimellisarvo                            8,3       8,3          8,3
Koronvaihtosopimukset,
käypä arvo                              0,2       0,0          0,1
Termiinisopimukset, nimellisarvo                  0,2
Termiinisopimukset, käypä arvo                    0,0

Ympäristö- ja takuuvaraukset
Me                               Ympäristö-       Takuu-
                                 varaukset       varaukset
Varaus 1.1.2007                       0,2            0,4
Varausten lisäys                      0,2            0,0
Varaukset 30.6.2007                   0,4            0,4

Varausten ja vastuiden tarkempi erittely sisältyy vuoden 2006
konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohtiin 25. Varaukset ja 33.
Muut ehdolliset velat.

A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto
Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 2 695 986 kappaletta
vastaten 8,5 miljoonaa euroa. Osakkeen ylin kaupankäyntikurssi oli
3,75 euroa ja alin 2,82 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 2,92
euroa.

Yhtiökokouksen 13.4.2007 tekemän päätöksen mukaisesti
hallituksella on valtuutus hankkia yhtiön A-sarjan osakkeita
enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita
enintään 954 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa vuoden 2008
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Lisäksi hallituksella
on valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita
tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa
seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000
kappaletta K-sarjan osakkeita. Valtuutus on voimassa vuoden 2008
yhtiökokoukseen saakka.

Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2007
Osakkaan nimi                            Osakkeet            Osuus
                                                      äänivallasta
Vauhkonen Reijo                         4 152 179           24,2 %
Vauhkonen Heikki                        2 999 739           24,1 %
Elo Eliisa                              2 957 020            5,9 %
Virtaala Matti                          2 417 152           12,6 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen                               1 902 380            1,5 %
Mutanen Susanna                         1 643 800            7,2 %
Vauhkonen Mikko                           797 700            3,6 %
Paatero Ilkka                             718 430            0,6 %
Nuutinen Tarja                            674 540            3,5 %
Fondita Nordic Small Cap
Placfond                                  517 000            0,4 %
Muut osakkaat                          18 364 030           16,4 %

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj ja tytäryhtiöt
Kermansavi Oy, Kivia Oy, AWL-Marmori Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO
Tulikivi Russia. Konserniyrityksiä ovat lisäksi Uuni Vertriebs
GmbH (entinen Tulikivi Vertriebs GmbH) ja The New Alberene Stone
Company, Inc., joilla ei ole enää liiketoimintaa. Emoyhtiöllä on
Saksassa kiinteä toimipaikka Tulikivi Oyj Niederlassung
Deutschland. Konsernin osakkuusyhtiöitä ovat Stone Pole Oy ja
Leppävirran Matkailukeskus Oy.

TULIKIVI OYJ

Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

Jakelu:  Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000,
www.tulikivi.com
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen