Puolivuosikatsaus

Osavuosikatsaus 01-06/2010

12.8.2010

– Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli

14,7 me (13,0 me 04-06/2009), liikevoitto 0,5 (-0,7) me ja tulos

ennen veroja  0,2 (-0,9) me.

– Katsauskaudella konsernin liikevaihto oli 25,4 me (24,0 me 01-

06/2009), liikevoitto -1,3 (-3,4) me  ja tulos ennen veroja oli –

1,7 (-3,9) me.

– Osakekohtainen tulos oli katsauskaudella -0,04 (-0,08) euroa ja

toisella neljänneksellä 0,00 (-0,02) euroa.

– Liiketoiminnan rahavirta oli -2,1 (-1,4) me.

– Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 6,7 (6,5) me.

– Elpyvän myynnin ja parantuneen kustannustehokkuuden myötä koko

vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisen vuoden tasosta

ja vuosituloksen muodostuvan voitolliseksi.

 

Toimitusjohtajan kommentit:

” Toisella vuosineljänneksellä uudisrakentamisen elpymisen myötä

kysyntä on selkeästi kasvanut kotimaassa ja lähialueilla. Myös

verhouskivi-tuotteiden kysyntä kehittyi myönteisesti. Keski-

Euroopassa tulisija-myyntiin vaikuttaa kuluttajien haluttomuus

merkittäviin investointipäätöksiin.

 

Normaalin kausivaihtelun ja kotimaan sekä lähialueiden elpyvän

rakentamisen johdosta konsernin liikevaihto kasvaa syksyn aikana.

Tämän lisäksi myyntiä kasvattavat alkuvuoden aikana lanseeratut

uutuustuotteet. Kotimaassa kiristyvä energiaverotus lisää

kuluttajien kiinnostusta energiasäästöratkaisuihin. Keskittämis-

ja kannattavuusohjelman mukaiset toimet parantavat kannattavuutta

edelleen loppuvuoden aikana. ”

 

Segmenttiraportointi

Konsernin toimintasegmentit ovat tulisijat-segmentti ja

luonnonkivituotteet-segmentti. Tulisijat-segmenttiin kuuluvat

vuolukiviset ja keraamiset Tulikivi- ja Kermansavi-tuotemerkeillä

myytävät uunit, niiden oheistuotteet ja astiat sekä kamiinoiden

verhouskivet. Luonnonkivituotteet-segmenttiin kuuluvat kotien

sisustuskivituotteet ja kivitoimitukset rakennuskohteisiin.

Segmenteille kohdistamattomista kuluista muodostuu

segmenttiraportoinnissa Muut erät, johon sisältyvät myös

rahoituskulut ja verot. Segmenteille kohdistamattomia kuluja ovat

  1. konsernihallinnon kulut ja taloushallinnon kulut.

Segmenttiraportointia on tarkennettu jakamalla

toimintasegmenteille aiemmin kohdistamattomissa kuluissa olleet

tietohallinnon ja henkilöstöhallinnon kulut. Vertailutiedot on

muutettu vastaavasti.

 

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 25,4 miljoonaa euroa (24,0 miljoonaa

euroa tammi-kesäkuu 2009). Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto

oli 22,5 (21,0) miljoonaa euroa ja luonnonkivituotteet-

liiketoiminnan liikevaihto 2,9 (3,0) miljoonaa euroa.

 

Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 13,3 (12,1) miljoonaa euroa eli

52,2 (50,5) prosenttia. Viennin liikevaihto oli 12,1 (11,9)

miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ranska, Ruotsi ja

Saksa. Viennin kasvua hidasti kuluttajien epävarmuus

päätöksenteossa päämarkkina-alueilla.

 

Konsernin tulos liikevoittotasolla oli -1,3 (-3,4) miljoonaa

euroa. Konsernin segmenttiraportoinnin mukaisesti Tulisijat-

liiketoiminnan liiketulos oli -0,3 (-2,4) miljoonaa euroa,

luonnonkivituotteet-liiketoiminnan liiketulos

-0,1 (-0,1) miljoonaa euroa ja muiden erien kulut -0,9 (-0,9)

miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja oli -1,7 (-3,9)

miljoonaa euroa ja nettotulos -1,3 (-3,1) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli -0,04 (-0,08) euroa.

 

Konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 14,7

miljoonaa euroa (13,0 miljoonaa euroa huhti-kesäkuu 2009),

liikevoitto 0,5 (0,7) miljoonaa euroa  ja tulos ennen veroja 0,2 (-

0,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,00 (-0,02) euroa.

 

Konsernissa viime vuonna käynnistetyn toimintojen kannattavuus- ja

kehittämisohjelman toimenpiteet on toteutettu ja tavoitteet

pääosin saavutettu.

 

Rahoitus ja investoinnit

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -2,1 (-1,4)

miljoonaa euroa.

Käyttöpääoma kasvoi katsauskauden aikana 3,0 miljoonaa euroa ja

oli 9,4 miljoonaa euroa (8,9 miljoonaa euroa 30.6.2009).

Korolliset velat olivat 26,7 (23,3) miljoonaa euroa ja konsernin

nettorahoituskulut 0,5 (0,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli

35,8 prosenttia (39,6 prosenttia 30.6.2009). Korollisten

nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli 84,4 (79,3)

prosenttia. Current ratio oli 1,8 (1,6). Osakekohtainen oma pääoma

oli 0,58 (0,62) euroa.

 

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Katsauskauden päättyessä

konsernin rahavarat olivat 8,4 (4,9) miljoonaa euroa ja

käyttämättömien luottolimiittien määrä 1,0 (4,0) miljoonaa euroa.

 

Konsernin tuotanto-, louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat

katsauskaudella 1,2 (0,9) miljoonaa euroa. Tutkimus- ja

kehittämistoiminnan kustannukset olivat 0,9 (0,7) miljoonaa euroa

eli 3,6 (2,7) prosenttia liikevaihdosta. Näistä aktivoitiin

taseeseen 0,2 (0,2) miljoonaa euroa.

 

Tuotekehityksessä on keskitytty Tulikivi Green-tuotteiden ja

sisustustakka-malliston sekä muiden uutuusmallien

tuotteistamiseen. Kyseiset tuotteet täydentävät ja laajentavat

tulisijan käyttömahdollisuutta kodin lämmityksessä. Muita suuria

kehityshankkeita ovat konsernin prosessien kehittäminen ja

toiminnanohjausjärjestelmän päivittäminen.

 

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 374

(393) henkilöä. Katsauskaudella palkka- ja palkkiokulut olivat

yhteensä 7,8 (8,3) miljoonaa euroa.

 

Tulikivi-konsernissa on käytössä kannustinjärjestelmä, johon

sisältyy osakepohjainen kannustinjärjestelmä toimitusjohtajalle ja

avainhenkilöille sekä tulospalkkiojärjestelmä koko henkilöstölle.

Vuonna 2008 käyttöönotetussa osakepohjaisessa

kannustinjärjestelmässä oli ohjelman mukaisesti kolme

ansaintajaksoa, jotka olivat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010.

Palkkion määräytymisperusteina ovat ohjelman mukaan konsernin

tulos rahoituserien jälkeen ja liiketoiminnan investointien

jälkeinen rahavirta. Koko järjestelmästä voidaan maksaa palkkiona

yhteensä enintään noin 360 000 A-osaketta ja rahana osakkeiden

arvoa vastaava määrä. Palkkio vuodelta 2010 on enintään 218 750 A-

osaketta ja rahana osakkeiden arvoa vastaava määrä.

Toimitusjohtajan osuus osakepalkkiosta on maksimissaan 50 000

osaketta.

Tulospalkkiojärjestelmä perustuu konsernin tulokseen ja

tuottavuuden paranemiseen ja toimitusjohtajalla ja

avainhenkilöillä lisäksi henkilökohtaisten tavoitteiden

saavuttamiseen.

 

Varsinainen yhtiökokous

Tulikivi Oyj:n 14.4.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti

jakaa osinkoa 0,0250 euroa/A-osake ja 0,0233 euroa/K-osake.

Osinkojen maksupäivä oli 26.4.2010. Muut yhtiökokouksen päätökset

löytyvät yhtiökokouspäivänä julkaistusta erillisestä tiedotteesta.

 

Ylikurssirahaston varojen siirtäminen sijoitetun vapaan oman

pääoman rahastoon

Yhtiökokouksen 14.4.2010 tekemä päätös ylikurssirahaston varojen

siirtäminen vapaan oman pääoman rahastoon on merkitty

kaupparekisteriin ja kuulutettu 6.5.2010. Velkojille asetettu

määräpäivä on 19.8.2010.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti alennetaan yhtiö taseen

31.12.2009 mukaista omassa pääomassa sijaitsevaa ylikurssirahastoa

yhteensä 7 334 116, 06 euroa siirtämällä kaikki taseen 31.12.2009

mukaisessa ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman

pääoman rahastoon.

 

Omat osakkeet

Yhtiö ei hankkinut eikä luovuttanut omia osakkeita

raportointikauden aikana. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden

kokonaismäärä oli raportointikauden päättyessä 124 200 A-osaketta

vastaten 0,3 prosenttia osakepääomasta ja 0,1 prosenttia

kokonaisäänimäärästä.

 

Riskit ja epävarmuustekijät

Konsernin lähiajan riskinä on kuluttajien epävarmuuden

lisääntyminen ja sen heijastuminen kuluttajien rakennus- ja

tulisijahankkeisiin.

Riskit ja niille kartoitetut ehkäisy- ja kontrollikeinot on

määritelty tarkemmin vuosikertomuksessa 2009 tilinpäätöksen

liitetietojen kohdassa 38.

 

Tulevaisuuden näkymät

Kotimaassa omakotirakentaminen ja sen myötä Tulikivi-tuotteiden

kysyntä kasvaa. Verhouskivien vienti jatkuu hyvänä. Keski-

Euroopassa tulisijojen kysyntä vaihtelee maittain, mutta sen

arvioidaan pysyvän kokonaisuutena aiempaa alhaisemmalla tasolla.

Uutuustuotteet kasvattavat yhtiön liikevaihtoa toisella

vuosipuoliskolla.

 

Elpyvän myynnin ja parantuneen kustannustehokkuuden myötä koko

vuoden konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisen vuoden

tasosta ja vuoden 2010  tuloksen ennen veroja muodostuvan

voitolliseksi.

 

Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 6,7 (6,5 30.6.2009 ja 4,8

31.12.2009) miljoonaa euroa.

 

Strategia

Konsernissa katsauskauden alussa käyttöönotettu uudistettu

strategia kattaa keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset

tavoitteet vuoteen 2015 saakka. Strategian mukaan yrityksen

orgaaninen kasvutavoite on lähivuosina yli 10 prosenttia vuodessa.

Tavoitteena on myös saavuttaa seuraavan viiden vuoden kuluessa 10

prosentin taso liikevaihdosta tuloksessa ennen veroja. Oman

pääoman tuottotavoitteena on ylittää 20 prosentin taso. Strategiaa

tukevat yritysostot ovat mahdollisia.

 

OSAVUOSIKATSAUS 01-06/2010, LYHENNELMÄ

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Me                   1-6/   1-6/   Muu-  1-12/   4-6/   4-6/    Muu-

                     2010   2009   tos,   2009   2010   2009    tos,

                                      %                            %

Liikevaihto          25,4   24,0    5,9   53,1   14,7   13,0    13,3

Liiketoiminnan muut

tuotot                0,3    0,4           0,6    0,2    0,3

Valmiiden ja kesken-

eräisten tuotteiden

varastojen muutos     1,1   -0,6          -1,0    1,1   -0,1

Valmistus omaan

käyttöön              0,1    0,2           0,3    0,0    0,1

 

Aineiden ja tarvik-

keiden käyttö         5,6    4,7          10,2    3,4    2,6

Ulkopuoliset palvelut 4,0    3,4           7,6    2,5    1,9

Työsuhde-etuuksista

aiheutuvat kulut      9,7   10,6          20,0    5,3    5,2

Poistot               2,4    2,8           5,5    1,2    1,6

Liiketoiminnan muut

kulut                 6,5    5,9          12,1    3,1    2,8

 

Liikevoitto/-tappio  -1,3   -3,4   62,2   -2,4    0,5   -0,7   160,7

%:a liikevaihdosta   -5,0  -14,0          -4,5    3,1   -4,9

Rahoitustuotot        0,1    0,1           0,2    0,1    0,0

Rahoituskulut        -0,6   -0,7          -1,1   -0,3   -0,3

Osuus osakkuusyhtiön

tuloksesta            0,0    0,0           0,0    0,0    0,0

 

Tulos ennen veroja   -1,7   -3,9   56,1   -3,3    0,2   -0,9   122,0

%:a liikevaihdosta   -6,8  -16,3          -6,2    1,3   -6,8

Välittömät verot      0,4    0,9           1,0    0,0    0,2

 

Katsauskauden tulos  -1,3   -3,1   56,9   -2,4    0,2   -0,7   135,1

 

Muut laajan tuloksen erät

Koronvaihtosopimukset 0,0    0,0           0,0    0,0    0,0

Muuntoerot            0,0    0,0           0,0   -0,1    0,0

 

Katsauskauden laaja

tulos yhteensä       -1,3   -3,1   56,8   -2,4    0,1   -0,7   111,6

 

Emoyhtiön omistajille

kuuluvasta voitosta

laskettu osakekohtainen

tulos (EUR)

laimentamaton ja

laimennettu         -0,04  -0,08   56,8  -0,06   0,00  -0,02   121,1

 

KONSERNITASE

Me                                06/2010 06/2009          12/2009

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset hyödykkeet

Maa-alueet                            1,0     1,0              1,0

Rakennukset                           7,2     7,7              7,4

Koneet ja kalusto                     7,2     9,1              8,1

Muut aineelliset hyödykkeet           1,0     1,1              1,1

Aineettomat hyödykkeet

Konserniliikearvo                     4,2     4,3              4,2

Muut aineettomat hyödykkeet          10,6    10,7             10,6

Sijoituskiinteistöt                   0,2     0,2              0,2

Myytävissä olevat sijoitukset         0,1     0,1              0,1

Saamiset

Laskennalliset verosaamiset           1,9     1,7              1,6

Pitkäaikaiset varat yhteensä         33,4    35,9             34,3

 

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus                      11,1    10,9             10,2

Myyntisaamiset                        6,4     5,4              4,1

Kauden verotettavaan tuloon

perustuvat verosaamiset               0,1     0,2              0,3

Muut saamiset                         1,1     1,0              0,9

Rahavarat                             8,4     4,9             10,6

Lyhytaikaiset varat yhteensä         27,1    22,4             26,1

Varat yhteensä                       60,5    58,3             60,4

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Osakepääoma                           6,3     6,3              6,3

Ylikurssirahasto                      7,4     7,4              7,4

Omat osakkeet                        -0,1    -0,1             -0,1

Muuntoerot                            0,0     0,0             -0,1

Arvonmuutosrahasto                   -0,1    -0,1             -0,1

Kertyneet voittovarat                 8,2     9,6             10,4

Oma pääoma yhteensä                  21,6    23,1             23,8

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat              1,8     1,9              1,9

Varaukset                             1,0     0,9              1,0

Korolliset velat                     21,1    18,3             19,9

Muut velat                            0,1                      0,1

Pitkäaikaiset velat yhteensä         24,0    21,1             22,9

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut velat               9,1     8,7              8,7

Kauden verotettavaan tuloon

perustuvat verovelat                                           0,0

Lyhytaikaiset varaukset               0,2     0,5              0,2

Lyhytaikaiset korolliset velat        5,6     4,9              4,8

Lyhytaikaiset velat yhteensä         14,9    14,1             13,7

Velat yhteensä                       38,9    35,2             36,6

Oma pääoma ja velat yhteensä         60,5    58,3             60,4

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA        01-06/  01-06/           01-12/

Me                                   2010    2009             2009

 

Liiketoiminnan rahavirrat

Katsauskauden voitto                 -1,3    -3,1             -2,4

Oikaisut:

Liiketoimet, joihin ei liity

maksutapahtumaa                       2,5     2,8              5,5

Korkokulut ja –tuotot ja verot        0,0    -0,3              0,0

Käyttöpääoman muutos                 -3,0     0,0              1,8

Maksetut ja saadut korot

ja maksetut verot                    -0,3    -0,8             -1,2

Liiketoiminnan nettorahavirta        -2,1    -1,4              3,7

 

Investointien rahavirrat

Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin hyödykkeisiin           -1,3    -0,9             -2,0

Investointeihin saadut avustukset

ja hyödykkeiden myynti                0,1     0,1              0,2

Investointien nettorahavirta         -1,2    -0,8             -1,8

 

Rahoituksen rahavirrat

Pitkä- ja lyhytaikaisten

lainojen nostot                       5,0                      5,1

Pitkä- ja lyhytaikaisten

lainojen takaisinmaksut              -3,0    -3,5             -7,0

Voitonjako ja omat osakkeet          -0,9    -1,1             -1,1

Rahoituksen nettorahavirta            1,1    -4,6             -3,0

 

Rahavarojen muutos                   -2,2    -6,8             -1,1

 

Rahavarat tilikauden alussa          10,6    11,7             11,7

Rahavarat tilikauden lopussa          8,4     4,9             10,6

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN

PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Me             Osake-   Yli-  Muunto-  Arvon-   Omat    Ker-  Yht.

                pää- kurssi-     erot muutos-  osak-  tyneet

                 oma rahasto          rahasto   keet   voit-

                                                     tovarat

 

Oma pääoma

1.1.2010         6,3     7,4     -0,1    -0,1   -0,1    10,4  23,8

Osingonjako ja

omat osakkeet                                           -0,9  -0,9

Katsauskauden laaja

tulos yhteensä                    0,1                   -1,3  -1,2

Oma pääoma

30.6.2010        6,3     7,4      0,0    -0,1   -0,1     8,2  21,6

 

Oma pääoma

1.1.2009         6,3     7,4      0,0    -0,1   -0,1    13,7  27,2

Osingonjako ja

omat osakkeet                                    0,0    -1,0  -1,0

Katsauskauden laaja

tulos yhteensä                                          -3,1  -3,1

Oma pääoma

30.6.2009        6,3     7,4      0,0    -0,1   -0,1     9,6  23,1

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO

Toimintasegmentit                    1-6/    1-6/            1-12/

Me                                   2010    2009             2009

Liikevaihto                          25,4    24,0             53,1

Tulisijat                            22,5    21,0             47,8

Luonnonkivituotteet                   2,9     3,0              5,3

Muut erät                               –       –                –

 

Liikevoitto/-tappio                  -1,3    -3,4             -2,4

Tulisijat                            -0,3    -2,4             -0,2

Luonnonkivituotteet                  -0,1    -0,1             -0,3

Muut erät                            -0,9    -0,9             -1,9

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

                      Q2/     Q1/     Q4/     Q3/    Q2/    Q1/

                     2010    2010    2009    2009   2009  2009

Toimintasegmentit

Liikevaihto          14,7    10,7    15,6    13,5   13,0  11,0

Tulisijat            13,0     9,5    14,4    12,4   11,4   9,6

Luonnonkivituotteet   1,7     1,2     1,2     1,1    1,6   1,4

Muut erät               –       –       –       –      –     –

 

Liikevoitto/-tappio   0,4    -1,7     0,3     0,7   -0,7  -2,7

Tulisijat             0,8    -1,1     1,0     1,2   -0,2  -2,2

Luonnonkivituotteet   0,1    -0,2    -0,2     0,0    0,0  -0,1

Muut erät            -0,5    -0,4    -0,5    -0,5   -0,5  -0,4

 

SEGMENTTIEN VARAT JA VELAT 30.6.2010

                              Tuli-    Luonnon-      Muut     Yht.

                              sijat       kivet      erät

 

 

Segmentin varat                45,1         4,2      11,2     60,5

Segmentin velat                 8,5         0,9      29,4     38,8

Investoinnit, netto             1,0         0,0       0,2      1,2

Poistot ja arvonalentumiset     2,1         0,1       0,2      2,4

 

Taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut

 

                      1-6/10    1-6/09    4-6/10   4-6/09  1-12/09

Osakekohtainen tulos,

euro                   -0,04     -0,08      0,00    -0,02    -0,06

Osakekohtainen oma pääoma,

euro                    0,58      0,62      0,58     0,62     0,64

Oman pääoman tuotto,

 %                     -11,7     -24,4       2,7    -12,1     -9,2

Sijoitetun pääoman

tuotto, %               -4,7     -12,9       4,4     -3,6     -4,3

Omavaraisuusaste,

%                       35,8      39,6                        39,4

Nettovelkaantumisaste,

%                       84,4      79,3                        59,4

Current ratio            1,8       1,6                         1,9

Bruttoinvestoinnit,

milj. euroa              1,2       0,9                         2,1

Bruttoinvestoinnit,

%/lv                     4,8       3,8                         4,0

Tutkimus- ja kehitysmenot,

milj. euroa              0,9       0,7                         1,6

%/liikevaihto            3,6       2,7                         3,1

Tilauskanta (30.6.),

milj. euroa              6,7       6,5                         4,8

Henkilöstö keskimäärin   374       393                         417

 

Osakkeen kurssikehitys, euro

Alin kurssi             1,07      0,67                        0,67

Ylin kurssi             1,79      1,30                        1,30

Keskikurssi             1,38      0,83                        0,96

Päätöskurssi            1,35      0,90                        1,06

 

Markkina-arvo kauden lopussa,

1000 e               49976,7   33317,8                     39241,0

(olettaen K-osakkeen markkina-arvoksi saman kuin A-osakkeella)

Osakkeiden vaihto, (1000 kpl)

                      2342,5    1349,7                      3959,0

Osakkeiden vaihto,

%/A-osakkeet             8,5       4,9                        14,4

Osakkeiden lukumäärä

keskimäärin         37019770  37027647  37019770 37011603 37023708

Osakkeiden lukumäärä

30.6.               37019770  37019770  37019770 37019770 37019770

 

Osavuosikatsauksen liitetiedot

 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset

Vstandardin mukaisesti.

Tulikivi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa

samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009

kuitenkin siten, että Tulikivi on ottanut 1.1.2010 alkaen

seuraavat uudet/uudistetut standardit:

– Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (voimassa

1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardiin on

tehty merkittäviä muutoksia.

 – Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätos ja erillistilinpäätös

(voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).

Standardimuutokset vaikuttavat vaiheittaisten yrityshankintojen

sekä vaiheittaisten yritysmyyntien kirjanpitokäsittelyyn.

– IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen –

suojauskohteiksi hyväksyttävät erät – muutos (voimassa 1.7.2009

tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)

– IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille

(voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)

– IFRIC 18 Varojen siirrot asiakkailta (voimassa 1.7.2009 tai sen

jälkeen alkavilla tilikausilla)

– IFRS-standardeihin liittyvät parannukset (Improvements to IFRSs,

huhtikuu 2009, voimassa pääsääntöisesti 1.1.2010 tai sen jälkeen

alkavilla tilikausilla).

– Muutokset IFRS 2:een Osakeperusteiset maksut – Käteisvaroina

maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa (voimassa

1.1.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).

 

Johdon käsityksen mukaan edellä mainittujen standardien ja

tulkintojen käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta katsauskaudelta

esitettyihin lukuihin. Muutoksilla tulisi olemaan vaikutusta

tilinpäätökseen vuonna 2010 standardin IFRS 3 muutoksen osalta,

jos konsernissa toteutuisi tilikauden aikana liiketoimintojen

yhdistämisiä.

 

Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla

laskentaperusteilla kuin tilinpäätöksessä 2009. Laskentakaavat

löytyvät vuosikertomuksen 2009 sivulta 76.

 

Tuloverot

Me                           01-06/10   01-06/09   01-12/09

Tilikauden ja aikaisempien

tilikausien verot                 0,0        0,0        0,1

Laskennalliset verot              0,4        0,9        0,9

Yhteensä                          0,4        0,9        1,0

 

Annetut vakuudet

Me                               6/10       6/09      12/09

Rahalaitoslainat ja muut pitkä-

aikaiset velat ja velkojen

takaukset, joiden vakuudeksi

annettu kiinnityksiä ja pantteja 24,8       22,4       21,9

Annetut kiinnitykset ja pantit   29,3       25,1       28,2

Muut omasta puolesta annetut

kiinnitykset ja pantit            0,8        0,5        0,8

Johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset

nimellisarvo                      6,5       11,9        7,3

käypä arvo                       -0,2       -0,3       -0,3

Valuuttatermiinit

Nimellisarvo                      0,2          –       0.1

Käypä arvo                        0,0                  0,0

Johdannaissopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän

markkinahinnan perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen

sulkemisesta.

 

Varaukset

Konsernin pitkäaikaisia varauksia ovat ympäristövaraus 0,6

miljoonaa euroa ja takuuvaraus 0,4 miljoonaa euroa.

Lyhytaikaisiin varauksiin kuuluu tilikaudella 2009 kirjatun

uudelleenjärjestelyvarauksen loppuosa 0,2 miljoonaa euroa.

Pitkäaikaisten varausten tarkempi erittely sisältyy vuoden 2009

vuosikertomuksessa konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohtiin

  1. Varaukset ja 34. Ehdolliset velat. Ehdollisissa veloissa ei

ole tapahtunut muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

 

Erittely aineellisten hyödykkeiden muutoksista

                                 6/10       6/09       12/09

Hankintamenot                     0,6        0,9         1,1

Luovutustulot                     0,0        0,0        -0,1

Yhteensä                          0,6        0,9         1,0

 

Osakepääoma

Osakepääoma osakelajeittain

                       Osakkeita, Osuus,  Osuus,        Osuus,

                              kpl       %       %        euroa

                                    osak- äänistä    osakepää-

                                   keista               omasta

K-osakkeet (10 ääntä)   9 540 000    25,7    77,6    1 621 800

A-osakkeet (1 ääni)    27 603 970    74,3    22,4    4 692 675

Yhteensä 30.6.2010     37 143 970   100,0   100,0    6 314 475

Tulikivi Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia

katsauskauden aikana. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-osakkeille

maksetaan jaettavasta voitosta 0,0017 euroa suurempi osinko kuin K-

osakkeille. A-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Yhtiölle ei jätetty liputusilmoituksia katsauskauden aikana.

Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä 124 200 A-osaketta.

 

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokouksen 14.4.2010 tekemän päätöksen mukaisesti

hallituksella on valtuutus hankkia yhtiön A-sarjan osakkeita

enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita

enintään 954 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa vuoden 2011

varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Lisäksi hallituksella on

valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa

olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita tai

yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti:

enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-

sarjan osakkeita. Valtuutus on voimassa vuoden 2011

yhtiökokoukseen saakka.

 

Lähipiiriliiketoimet

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

1000 e                              6/10       6/09      12/09

Myynnit osakkuusyhtiölle                          6          7

Ostot osakkuusyhtiöltä                94         85        148

 

Myynnit muulle lähipiirille           12

 

Vuokrattu tiloja lähipiiriin

kuuluvilta                            54         56        109

 

Saamiset lähipiiriin kuuluvilta        –          –          1

Velat lähipiiriin kuuluville                                 2

 

Liiketoimet muun lähipiirin kanssa

Tulikivi Oyj on perustajajäsenenä Suomen Kivitutkimussäätiössä.

Yhtiö on vuokrannut toimisto- ja varastotiloja Säätiön ja Pohjois-

Karjalan Koulutuskuntayhtymän omistamasta rakennuksesta.  Näistä

tiloista on maksettu 66 (65)tuhannen euron suuruinen vuokra

katsauskaudella. Vuokra vastaa käypää vuokratasoa.

Palveluveloitukset Säätiöltä olivat 2 tuhatta euroa.

 

1000 e                              6/10       6/09      12/09

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja

muut lyhytaikaiset työsuhde-

etuudet                              213        274        479

Työsuhteen päättymisen jälkeiset

etuudet                               32         32         61

 

Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2010

Osakkaan nimi                            Osakkeet        Osuus

                                                  äänivallasta

Vauhkonen Reijo                         4 186 827       24,3 %

Vauhkonen Heikki                        3 014 724       24,1 %

Elo Eliisa                              2 957 020        5,9 %

Virtaala Matti                          2 429 887       12,6 %

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö

Ilmarinen                               1 902 380        1,5 %

Mutanen Susanna                         1 643 800        7,2 %

Vauhkonen Mikko                           782 310        3,5 %

Paatero Ilkka                             718 430        0,6 %

Nuutinen Tarja                            674 540        3,5 %

Erikoissijoitusrahasto Phoebus            585 690        0,5 %

Muut osakkaat                          18 248 362       16,3 %

 

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Kivia Oy, AWL-Marmori

Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO Tulikivi. Konserniyritys on lisäksi

The New Alberene Stone Company, Inc., jolla ei ole enää

liiketoimintaa. Emoyhtiöllä on Saksassa kiinteä toimipaikka

Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland. Konsernin osakkuusyhtiöitä

ovat Stone Pole Oy, Leppävirran Matkailukeskus Oy ja Rakentamisen

MALL Oy.

 

TULIKIVI OYJ

 

Hallitus

Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

 

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivi.com

 

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, www.tulikivi.com

– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala, 0207 636 666

– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555