Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 01-03/2010

21.4.2010

Osavuosikatsaus 01-03/2010

 

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 me (11,0 me 01-03/2009).

– Konsernin tulos ennen veroja oli -1,9 me (-3,0 me).

Osakekohtainen tulos oli -0,04 (-0,06) euroa.

– Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -2,4 me (-1,0

me).

– Tilauskanta 31.3. oli 8,2 me (6,6 me 31.3.2009).

– Yhtiön elpyvän myynnin ja parantuneen kustannustehokkuuden myötä

koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisen vuoden

tasosta ja vuosituloksen muodostuvan voitolliseksi.

 

Toimitusjohtajan kommentit:

” Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kysyntä kehittyi kotimaassa

myönteisesti.  Kotimaan kysynnän ohella kasvoi

verhouskivituotteiden vienti. Uunien viennin liikevaihtoa laski

alentunut kysyntä Keski-Euroopan maissa. Tavanomaista kylmempi

talvi hidasti rakennushankkeiden valmistumista ja siirsi

toimituksia eteenpäin, mikä pienensi alkuvuoden liikevaihtoa.

 

Helmikuussa lanseerasimme ensimmäiset uudet sisustustakkamme sekä

Tulikivi Green-tuotteet kansainvälisillä tulisijamessuilla

Euroopassa. Tuotteet otettiin hyvin myönteisesti vastaan. Niiden

kuluttajatoimitukset käynnistyvät vuoden toisella puoliskolla.

 

Vuositasolla viime vuonna alkanut kannattavuuden myönteinen

kehitys jatkuu. Lähikuukausina myynnin arvioidaan olevan selvästi

alkuvuotta paremmalla tasolla.”

 

Segmenttiraportointi

Konsernin toimintasegmentit ovat tulisijat-segmentti ja

luonnonkivituotteet-segmentti. Tulisijat-segmenttiin kuuluvat

vuolukiviset ja keraamiset Tulikivi- ja Kermansavi-tuotemerkeillä

myytävät uunit, niiden oheistuotteet ja astiat sekä kamiinoiden

verhouskivet. Luonnonkivituotteet-segmenttiin kuuluvat kotien

sisustuskivituotteet ja kivitoimitukset rakennuskohteisiin.

Segmenteille kohdistamattomista kuluista muodostuu

segmenttiraportoinnissa Muut erät, johon sisältyvät myös

rahoituskulut ja verot. Segmenteille kohdistamattomia kuluja ovat

  1. konsernihallinnon kulut ja talous- hallinnon kulut.

Segmenttiraportointia on tarkennettu vuoden 2010 alusta jakamalla

toimintasegmenteille aiemmin kohdistamattomissa kuluissa olleet

tietohallinnon ja henkilöstöhallinnon kulut. Vertailutiedot on

muutettu vastaavasti.

 

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 10,7 miljoonaa euroa (11,0 miljoonaa

euroa tammi-maaliskuu 2009).  Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto

oli 9,5 (9,6) miljoonaa euroa ja luonnonkivituotteet-

liiketoiminnan liikevaihto 1,2 (1,4) miljoonaa euroa. Rakentaminen

oli talvikuukausina normaalia vähäisempää konsernin päämarkkina-

alueilla poikkeuksellisen kylmän sään takia, mikä laski konsernin

liikevaihtoa.

 

Viennin osuus liikevaihdosta oli 5,4 (5,6) miljoonaa euroa eli

50,1 (50,6) prosenttia. Suurimmat vientimaat olivat Ruotsi ja

Ranska.

Kotimaan liikevaihto oli 5,3 (5,4) miljoonaa euroa.

 

Konsernin tulos  liiketulostasolla oli tappiollinen -1,7 (-2,7)

miljoonaa euroa. Konsernin segmenttiraportoinnin mukaisesti

tulisijat-liiketoiminnan liiketulos oli -1,1 (-2,2) miljoonaa

euroa, luonnonkivituotteet-liiketoiminnan -0,2 (-0,1) miljoonaa

euroa ja muiden erien kulut 0,4 (0,4) miljoonaa euroa.

 

Konsernin tulos ennen veroja oli -1,9 (-3,0) miljoonaa euroa ja

nettotulos -1,4 (-2,4) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli –

0,04 (-0,06) euroa.

 

 

Rahoitus ja investoinnit

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -2,4 (-1,0)

miljoonaa euroa.

Raportointikauden päättyessä konsernin rahavarat ja muut likvidit

varat olivat 9,0 (9,6) miljoonaa euroa ja nostamattomien luottojen

ja käyttämättömien tililuottolimiittien määrä 3 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 37,3 prosenttia (37,4 prosenttia 31.3.2009).

Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli

76,5 (69,4) prosenttia. Current ratio oli 2,0 (1,6).

Rahoitustuottoja muodostui 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja

rahoituskuluja 0,3 (0,4) miljoonaa euroa. Osakekohtainen oma

pääoma oli 0,60 (0,64) euroa.

 

Konsernin tuotanto-, louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat 0,7

(0,5) miljoonaa euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan

kustannukset olivat 0,5 (0,4) miljoonaa euroa eli 4,2 (3,4)

prosenttia liikevaihdosta. Näistä aktivoitiin taseeseen 0,1 (0,1)

miljoonaa euroa. Tuotekehityksessä on keskitytty syksyllä

kuluttajamyyntiin tulevien Tulikivi Green-tuotteiden ja

sisustustakka-malliston tuotteistamiseen. Muita suuria

kehityshankkeita ovat konsernin prosessien kehittäminen ja

toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen. Tavoitteena on

toiminnan tehostaminen ja yhtenäisen tietojärjestelmän käyttöön

otto koko konsernissa.

 

 

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 361

(399) henkilöä. Katsauskaudella muodostui palkka- ja palkkiokuluja

yhteensä 3,5 (4,2) miljoonaa euroa.

 

Tulikivi-konsernissa on käytössä kannustinjärjestelmä, johon

sisältyy osakepohjainen kannustinjärjestelmä toimitusjohtajalle ja

avainhenkilöille sekä tulospalkkiojärjestelmä koko henkilöstölle.

Vuonna 2008 käyttöönotetussa osakepohjaisessa

kannustinjärjestelmässä oli ohjelman mukaisesti kolme

ansaintajaksoa, jotka olivat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010.

Palkkion määräytymisperusteina ovat ohjelman mukaan konsernin

tulos rahoituserien jälkeen ja liiketoiminnan investointien

jälkeinen rahavirta. Koko järjestelmästä voidaan maksaa palkkiona

yhteensä enintään noin 360 000 A-osaketta ja rahana osakkeiden

arvoa vastaava määrä. Palkkio vuodelta 2010 on enintään 218 750 A-

osaketta ja rahana osakkeiden arvoa vastaava määrä.

Toimitusjohtajan osuus osakepalkkiosta on maksimissaan 50 000

osaketta.

Tulospalkkiojärjestelmä perustuu konsernin tulokseen ja

tuottavuuden paranemiseen ja toimitusjohtajalla ja

avainhenkilöillä lisäksi henkilökohtaisten tavoitteiden

saavuttamiseen.

 

 

Omat osakkeet

Yhtiö ei hankkinut eikä luovuttanut omia osakkeita

raportointikauden aikana. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden

kokonaismäärä oli raportointikauden päättyessä 124 200 A-osaketta

vastaten 0,3 prosenttia osakepääomasta ja 0,1 prosenttia

kokonaisäänimäärästä.

 

 

Riskit ja epävarmuustekijät

Konsernin lähiajan riskinä on kuluttajien epävarmuuden

lisääntyminen ja sen heijastuminen kuluttajien rakennus- ja

tulisijahankkeisiin.

Riskit ja niille kartoitetut ehkäisy- ja kontrollikeinot on

määritelty tarkemmin vuosikertomuksessa 2009 tilinpäätöksen

liitetietojen kohdassa 38.

 

 

Raportointikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Osingonjako

Tulikivi Oyj:n 14.4.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti

jakaa osinkoa 0,0250 euroa/A-osake ja 0,0233 euroa/K-osake.

Osinkojen maksupäivä on 26.4.2010.

 

Hallintoelimet

Emoyhtiön ja liiketoimintaa harjoittavien kotimaisten

tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi valittiin Piispa Ambrosius,

Juhani Erma, Olli Pohjanvirta, Markku Rönkkö, Maarit Toivanen-

Koivisto, Heikki Vauhkonen ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi

keskuudestaan puheenjohtajaksi Matti Virtaalan. Tilintarkastajaksi

valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab Helsingistä.

 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hyväksyttiin yhtiöjärjestyksen 8 §:n (kokouskutsu) muutos

hallituksen esittämässä muodossa.

 

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden

hankkimiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti.

Valtuutuksesta tarkemmin tämän osavuosikatsauksen liitetiedoissa.

 

Valtuutus päättää osakeanneista ja yhtiön hallussa olevien omien

osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä

tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien

antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden

antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden

luovuttamisesta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti.

Valtuutus sisältää hallituksen ehdotuksen mukaisesti myös oikeuden

osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat

saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita.

Valtuutuksesta tarkemmin tämän osavuosikatsauksen liitetiedoissa.

 

Ylikurssirahaston varojen siirtäminen sijoitetun vapaan oman

pääoman rahastoon

Yhtiökokous päätti alentaa hallituksen esityksen mukaisesti yhtiö

taseen 31.12.2009 mukaista omassa pääomassa sijaitsevaa

ylikurssirahastoa yhteensä 7 334 116, 06 euroa siirtämällä kaikki

taseen 31.12.2009 mukaisessa ylikurssirahastossa olevat varat

sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

 

 

Tulevaisuuden näkymät

Kotimaassa omakotirakentaminen ja sen myötä tulisijojen kysyntä on

kääntynyt kasvuun ja myönteisen kehityksen arvioidaan jatkuvan.

Verhouskivien menekki on selvästi kohentunut, mutta tulisijojen

menekki Keski-Euroopassa ei ole vielä kääntynyt kasvuun. Uudet

tuotteet kasvattavat yhtiön liikevaihtoa toisella

vuosipuoliskolla. Konsernissa jatketaan sopeuttamistoimia

lomautuksin tarpeellisilta osin.

 

Yhtiön elpyvän myynnin ja parantuneen kustannustehokkuuden myötä

koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisen vuoden

tasosta ja vuosituloksen muodostuvan voitolliseksi.

 

 

Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 8,2 (6,6 31.3.2009 ja 4,8

31.12.2009) miljoonaa euroa.

 

 

 

OSAVUOSIKATSAUS 01-03/2010, LYHENNELMÄ

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Me

                          01-03/ 01-03/   Muu-         1-12/

                            2010   2009   tos,          2009

                                             %

Liikevaihto                 10,7   11,0   -2,0          53,1

Liiketoiminnan muut tuotot   0,1    0,1                  0,6

Valmiiden ja keskeneräisten

tuotteiden varastojen

muutos                       0,0   -0,5                 -1,0

Valmistus omaan käyttöön     0,1    0,1                  0,3

 

Aineiden ja tarvikkeiden

käyttö                       2,2    2,1                 10,2

Ulkopuoliset palvelut        1,6    1,5                  7,6

Työsuhde-etuuksista

aiheutuvat kulut             4,4    5,4                 20,0

Poistot ja arvonalentumiset  1,2    1,3                  5,5

Liiketoiminnan muut kulut    3,4    3,1                 12,1

 

Liiketulos                  -1,7   -2,7   36,5          -2,4

%:a liikevaihdosta         -16,0  -24,7                 -4,5

Rahoitustuotot               0,1    0,1                  0,2

Rahoituskulut (netto)       -0,2   -0,4                 -1,1

Osuus osakkuusyhtiön

tuloksesta                   0,0    0,0                  0,0

 

Tulos ennen veroja          -1,9   -3,0   36,8          -3,3

%:a liikevaihdosta         -17,8  -27,7                 -6,2

Tuloverot                    0,4    0,7                  1,0

 

Katsauskauden tulos         -1,5   -2,4   37,5          -2,4

 

 

Muut laajan tuloksen erät

Koronvaihtosopimukset        0,0    0,0                  0,0

Muuntoerot                   0,1    0,0                  0,0

 

 

Katsauskauden laaja tulos

yhteensä                    -1,4   -2,4   42,1          -2,4

 

Emoyhtiön omistajille

kuuluvasta voitosta

laskettu osakekohtainen

tulos (EUR)

laimentamaton ja

laimennettu                -0,04  -0,06   33,3         -0,06

 

KONSERNITASE

Me                                  03/10     03/09    12/09

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset hyödykkeet

Maa-alueet                            1,0       1,0      1,0

Rakennukset                           7,3       7,9      7,4

Koneet ja kalusto                     7,7       9,8      8,1

Muut aineelliset hyödykkeet           1,0       1,2      1,1

Aineettomat hyödykkeet

Konserniliikearvo                     4,2       4,3      4,2

Muut aineettomat hyödykkeet          10,7      11,1     10,6

Sijoituskiinteistöt                   0,2       0,2      0,2

Myytävissä olevat sijoitukset         0,1       0,1      0,1

Saamiset

Laskennalliset verosaamiset           2,0       1,5      1,6

Pitkäaikaiset varat yhteensä         34,2      37,1     34,3

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus                      10,2      11,2     10,2

Myyntisaamiset                        4,9       4,6      4,1

Kauden verotettavaan tuloon

perustuvat verosaamiset               0,5       0,2      0,3

Muut saamiset                         1,1       1,0      0,9

Rahavarat ja muut likvidit varat      9,0       9,6     10,6

Lyhytaikaiset varat yhteensä         25,7      26,6     26,1

Varat yhteensä                       59,9      63,7     60,4

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Osakepääoma                           6,3       6,3      6,3

Ylikurssirahasto                      7,4       7,4      7,4

Omat osakkeet                        -0,1      -0,1     -0,1

Muuntoerot                            0,0       0,0     -0,1

Arvonmuutosrahasto                   -0,1      -0,1     -0,1

Kertyneet voittovarat                 8,8      10,3     10,4

Oma pääoma yhteensä                  22,3      23,8     23,8

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat              1,8       2,0      1,9

Varaukset                             1,0       0,9      1,0

Rahoitusvelat                        21,6      20,8     19,9

Muut velat                            0,1       0,0      0,1

Pitkäaikaiset velat yhteensä         24,5      23,7     22,9

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut velat               8,3       9,8      8,7

Kauden verotettavaan tuloon

perustuvat verovelat                  0,0       0,1      0,0

Lyhytaikaiset varaukset               0,2       1,0      0,2

Lyhytaikaiset rahoitusvelat           4,6       5,3      4,8

Lyhytaikaiset velat yhteensä         13,1      16,2     13,7

Velat yhteensä                       37,6      39,9     36,6

Oma pääoma ja velat yhteensä         59,9      63,7     60,4

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA        01-03/    01-03/   01-12/

Me                                   2010      2009     2009

 

Liiketoiminnan rahavirrat

Katsauskauden voitto                 -1,5      -2,4     -2,4

Oikaisut:

Liiketoimet, joihin ei liity

maksutapahtumaa                       1,2       1,3      5,5

Korkokulut ja –tuotot ja verot       -0,2      -0,3      0,0

Käyttöpääoman muutos                 -1,6       0,7      1,8

Maksetut ja saadut korot

ja maksetut verot                    -0,3      -0,3     -1,2

Liiketoiminnan nettorahavirta        -2,4      -1,0      3,7

 

Investointien rahavirrat

Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin hyödykkeisiin           -0,7      -0,4     -2,0

Investointeihin saadut avustukset

ja hyödykkeiden myynti                0,1                0,2

Investointien nettorahavirta         -0,6      -0,4     -1,8

 

Rahoituksen rahavirrat

Lainojen nostot                       3,0                5,1

Lainojen takaisinmaksut              -1,6      -0,6     -7,0

Voitonjako ja omat osakkeet                    -0,1     -1,1

Rahoituksen nettorahavirta            1,4      -0,7     -3,0

 

Rahavarojen muutos                   -1,6      -2,1      1,1

 

Rahavarat tilikauden alussa          10,6      11,7     11,7

Rahavarat tilikauden lopussa          9,0       9,6     10,6

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN

PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Me

 

              Osake-   Yli- Muunto- Arvon-     Omat  Kert.    Oma

                pää-kurssi-    erot   muu- osakkeet voitto-  pää-

                 oma rahas-          tos-             varat   oma

                         to         rahasto                      y

ht.

 

Oma pääoma

1.1.2010         6,3    7,4    -0,1  -0,1      -0,1    10,4  23,8

Katsauskauden

laaja tulos yht.                0,1                    -1,5  -1,4

Oma pääoma

31.3.2010        6,3    7,4     0,0  -0,1      -0,1     8,9  22,3

 

Oma pääoma

1.1.2009         6,3    7,4     0,0  -0,1      -0,1    13,7  27,2

Voitonjako ja

omat osakkeet                                   0,0    -1,0  -1,0

Katsauskauden

laaja tulos yht.                                       -2,4  -2,4

Oma pääoma

31.3.2009        6,3    7,4     0,0  -0,1      -0,1    10,3  23,8

 

 

 

 

 

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO

Toimintasegmentit            01-03/       01-03/        01-12/

Me                             2010        2009           2009

Liikevaihto                    10,7         11,0          53,1

Tulisijat                       9,5          9,6          47,8

Luonnonkivituotteet             1,2          1,4           5,3

 

Liikevoitto/tappio             -1,7         -2,7          -2,4

Tulisijat                      -1,1         -2,2          -0,2

Luonnonkivituotteet            -0,2         -0,1          -0,3

Muut erät                      -0,4         -0,4          -1,9

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 

                         Q1/       Q4/     Q3/      Q2/    Q1/

Toimintasegmentit       2010     2009     2009     2009   2009

 

Liikevaihto             10,7     15,6     13,5     13,0   11,0

Tulisijat                9,5     14,4     12,4     11,4    9,6

Luonnonkivituotteet      1,2      1,2      1,1      1,6    1,4

 

Liikevoitto/-tappio     -1,7      0,3      0,7     -0,7   -2,7

Tulisijat               -1,1      1,0      1,2     -0,2   -2,2

Luonnonkivituotteet     -0,2     -0,2      0,0      0,0   -0,1

Muut erät               -0,4     -0,5     -0,5     -0,5   -0,4

 

SEGMENTTIEN VARAT JA VELAT 31.3.2010

                   Tulisijat       Luonnon-   Muut        Yht.

                                    kivi      erät

Segmentin varat         43,8         4,2      11,9        59,9

Segmentin velat          8,0         0,7      28,9        37,6

Investoinnit             0,6         0,0       0,1         0,7

Poistot ja arvon-

alennukset               1,0         0,1       0,1         1,2

 

 

 

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

 

 

                                 3/10      3/09   1-12/09

 

Osakekohtainen tulos            -0,04     -0,06     -0,06

Osakekohtainen oma pääoma,

euro                             0,60      0,64      0,64

Oman pääoman tuotto, %          -25,6     -37,0      -9,2

Sijoitetun pääoman

tuotto, %                       -13,8     -20,1      -4,3

Omavaraisuusaste, %              37,3      37,4      39,4

Nettovelkaantumisaste, %         76,5      69,4      59,4

Current ratio                     2,0       1,6       1,9

Bruttoinvestoinnit,

milj. euroa                       0,7       0,5       2,1

Bruttoinvestoinnit,  %/lv         6,5       4,6       4,0

Tutkimus- ja kehitysmenot,

milj. euroa                       0,5       0,4       1,6

%/liikevaihto                     4,2       3,4       3,1

Tilauskanta (31.3.),

milj. euroa                       8,2       6,6       4,8

Henkilöstö keskimäärin            361       399       417

 

 

Osakkeen kurssikehitys,

euro

Alin kurssi                      1,07      0,67      0,67

Ylin kurssi                      1,38      0,85      1,30

Keskikurssi                      1,25      0,73      0,96

Päätöskurssi                     1,35      0,70      1,06

 

Markkina-arvo kauden lopussa,

1000 e                          49977     25907     39241

(olettaen K-osakkeen markkina-arvoksi saman kuin A-osakkeella)

Osakkeiden vaihto,

(1000 kpl)                       1167       673      3959

Osakkeiden vaihto,

%/A-osakkeet                      4,2       2,5      14,4

Osakkeiden lukumäärä

keskimäärin                  37019770  37043690  37023708

Osakkeiden lukumäärä kauden

päätöspäivämääränä           37019770  37009970  37019770

 

 

 

 

Osavuosikatsauksen liitetiedot

 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset

–standardin mukaisesti.

Tulikivi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa

samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009

kuitenkin siten, että Tulikivi on ottanut 1.1.2010 alkaen

seuraavat uudet/uudistetut standardit:

– Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (voimassa

1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardiin on

tehty merkittäviä muutoksia.

 – Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätos ja erillistilinpäätös

(voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).

Standardimuutokset vaikuttavat vaiheittaisten yrityshankintojen

sekä vaiheittaisten yritysmyyntien kirjanpitokäsittelyyn.

– IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen –

suojauskohteiksi hyväksyttävät erät – muutos (voimassa 1.7.2009

tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)

– IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille

(voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)

– IFRIC 18 Varojen siirrot asiakkailta (voimassa 1.7.2009 tai sen

jälkeen alkavilla tilikausilla)

– IFRS-standardeihin liittyvät parannukset (Improvements to IFRSs,

huhtikuu 2009, voimassa pääsääntöisesti 1.1.2010 tai sen jälkeen

alkavilla tilikausilla).

– Muutokset IFRS 2:een Osakeperusteiset maksut – Käteisvaroina

maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa (voimassa

1.1.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).

 

Johdon käsityksen mukaan edellä mainittujen standardien ja

tulkintojen käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta katsauskaudelta

esitettyihin lukuihin. Muutoksilla tulisi olemaan vaikutusta

tilinpäätökseen vuonna 2010 standardin IFRS 3 muutoksen osalta,

jos konsernissa toteutuisi tilikauden aikana liiketoimintojen

yhdistämisiä.

 

Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla

laskentaperusteilla kuin tilinpäätöksessä 2009. Laskentakaavat

löytyvät vuosikertomuksen 2009 sivulta 76.

 

 

Tuloverot

Me                           01-03/10   01-03/09   01-12/09

Tilikauden ja aikaisempien

tilikausien verot                           -0,1        0,1

Laskennalliset verot              0,4        0,7        0,6

Yhteensä                          0,4        0,6        0,7

 

Annetut vakuudet

Me                               3/10       3/09      12/09

Rahalaitoslainat ja muut pitkä-

aikaiset velat ja velkojen

takaukset, joiden vakuudeksi

annettu kiinnityksiä ja pantteja 22,7       20,7       20,9

Annetut kiinnitykset ja pantit   28,0       25,1       28,6

Muut omasta puolesta annetut

kiinnitykset ja pantit            0,9        0,5        0,5

Johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset

nimellisarvo                      7,1       12,8        7,3

käypä arvo                       -0,3       -0,3       -0,3

Valuuttatermiinit                 0,2          –        0,1

nimellisarvo

Käypä arvo

Johdannaissopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän

markkinahinnan perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen

sulkemisesta.

 

 

Varaukset

Konsernin pitkäaikaisia varauksia ovat ympäristövaraus 0,6

miljoonaa euroa ja takuuvaraus 0,4 miljoonaa euroa.

Lyhytaikaisiin varauksiin kuuluu tilikaudella 2009 kirjatun

uudelleenjärjestelyvarauksen loppuosa 0,2 miljoonaa euroa.

Varausten tarkempi erittely sisältyy vuoden 2009

vuosikertomuksessa konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohtiin

  1. Varaukset ja 34. Ehdolliset velat. Ehdollisissa veloissa ei

ole tapahtunut muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

 

Erittely aineellisten hyödykkeiden muutoksista

                                 3/10       3/09       12/09

Hankintamenot                     0,2        0,2         1,1

Luovutustulot                                           -0,1

Yhteensä                          0,2        0,2         1,0

 

 

Osakepääoma

Osakepääoma osakelajeittain

                       Osakkeita, Osuus,  Osuus,        Osuus,

                              kpl       %       %        euroa

                                    osak- äänistä    osakepää-

                                   keista               omasta

K-osakkeet (10 ääntä)   9 540 000    25,7    77,6    1 621 800

A-osakkeet (1 ääni)    27 603 970    74,3    22,4    4 692 675

Yhteensä 31.3.2010     37 143 970   100,0   100,0    6 314 475

Tulikivi Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia

katsauskauden aikana. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-osakkeille

maksetaan jaettavasta voitosta 0,0017 euroa suurempi osinko kuin K-

osakkeille. A-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Yhtiölle ei jätetty liputusilmoituksia katsauskauden aikana.

Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä 124 200 A-osaketta.

 

 

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokouksen 14.4.2010 tekemän päätöksen mukaisesti

hallituksella on valtuutus hankkia yhtiön A-sarjan osakkeita

enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita

enintään 954 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa vuoden 2011

varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Lisäksi hallituksella on

valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa

olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita tai

yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti:

enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-

sarjan osakkeita. Valtuutus on voimassa vuoden 2011

yhtiökokoukseen saakka.

 

 

Lähipiiriliiketoimet

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

1000 e                              3/10       3/09      12/09

Myynnit osakkuusyhtiölle               –          5          7

Ostot osakkuusyhtiöltä                63         44        148

 

Vuokrattu tiloja lähipiiriin

kuuluvilta                            27         32        109

 

Saamiset lähipiiriin kuuluvilta       12          –          1

Velat lähipiiriin kuuluville                                 2

 

Liiketoimet muun lähipiirin kanssa

Tulikivi Oyj on perustajajäsenenä Suomen Kivitutkimussäätiössä.

Yhtiö on vuokrannut toimisto- ja varastotiloja Säätiön ja Pohjois-

Karjalan Koulutuskuntayhtymän omistamasta rakennuksesta.  Näistä

tiloista on maksettu 33 (32)tuhannen euron suuruinen vuokra

katsauskaudella. Vuokra vastaa käypää vuokratasoa.

 

 

Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2010

Osakkaan nimi                            Osakkeet        Osuus

                                                  äänivallasta

Vauhkonen Reijo                         4 186 827       24,3 %

Vauhkonen Heikki                        3 010 974       24,1 %

Elo Eliisa                              2 957 020        5,9 %

Virtaala Matti                          2 426 137       12,6 %

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö

Ilmarinen                               1 902 380        1,5 %

Mutanen Susanna                         1 643 800        7,2 %

Vauhkonen Mikko                           782 310        3,5 %

Paatero Ilkka                             718 430        0,6 %

Nuutinen Tarja                            674 540        3,5 %

Erikoissijoitusrahasto Phoebus            585 690        0,5 %

Muut osakkaat

(sis. omat osakkeet)                   18 255 862       16,3 %

 

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

 

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Kivia Oy, AWL-Marmori

Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO Tulikivi. Konserniyritys on lisäksi

The New Alberene Stone Company, Inc., jolla ei ole enää

liiketoimintaa. Emoyhtiöllä on Saksassa kiinteä toimipaikka

Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland. Konsernin osakkuusyhtiöitä

ovat Stone Pole Oy, Leppävirran Matkailukeskus Oy ja Rakentamisen

MALL Oy.

 

TULIKIVI OYJ

 

 

 

Hallitus

Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

 

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivi.com

 

Lisätietoja:  Tulikivi  Oyj,  83900  Juuka,  puh.  0207  636  000,

www.tulikivi.com

– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala

– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen