Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 01-09/2005

21.10.2005

- Tulikivi-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 41,1 (39,4)
milj. euroa.
- Tulos ennen veroja oli 3,4 (3,3) milj. euroa.
- Tilauskanta kasvoi voimakkaasti ja oli katsauskauden lopussa 8,8
(6,3) milj. euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 3,1 (1,3) milj.
euroa.

IFRS-raportointi
Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti.
Tulikivi-konserni siirtyi raportoinnissaan 1.1.2005 IFRS-
standardien käyttöön, jota koskeva tiedote julkistettiin 3.3.2005.
Tämän katsauksen vertailulukuina on käytetty tiedotteen mukaisia
vuoden 2004 IFRS-lukuja.

Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 4,2 prosenttia ja oli
41,1 miljoonaa euroa (39,4 miljoonaa euroa tammi-syyskuu 2004).
Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto oli 36,3 (34,7) miljoonaa euroa
ja rakennuskiviliiketoiminnan liikevaihto 4,8 (4,7) miljoonaa
euroa. Tulisijaliiketoiminnan kasvu tuli uunimyynnin kasvusta
Keski-Euroopassa ja uusilla markkina-alueilla. Tilauskanta kasvoi
voimakkaasti kolmannella vuosineljänneksellä, mikä näkyy
liikevaihdon ja kannattavuuden kasvuna  viimeisellä
vuosineljänneksellä. Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 20,7 (20,5)
miljoonaa euroa eli 50,3 (51,9) prosenttia. Viennin liikevaihto
oli 20,4 (18,9) miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat
Ruotsi ja Saksa.

Venäjän rakennustoiminta on voimakkaassa kasvussa.  Yhtiön vienti
sinne on kaksinkertaistunut.  Venäjän liiketoiminnan edelleen
kehittämiseksi perustettiin tytäryhtiö OOO Tulikivi Russia.

Konsernin liikevoitto oli 3,5 (3,4) miljoonaa euroa.
Tulisijaliiketoiminnan liikevoitto oli 5,5 (5,3) miljoonaa euroa,
rakennuskiviliiketoiminnan 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja
liiketoiminnoille kohdistamattomat kulut 2,1 (2,0) miljoonaa
euroa. Kööpenhaminan metron urakkaa koskenut vanha erimielisyys on
sovittu ja siitä aiheutui rakennuskiviliiketoiminnalle 0,1
miljoonan euron suuruinen kertaluonteinen kuluerä. Konsernin
voitto ennen veroja oli 3,4 (3,3) miljoonaa euroa.

Rahoitus ja investoinnit
Konsernin rahoitusasema on hyvä. Liiketoiminnan rahavirta ennen
investointeja oli 3,1 (1,3) miljoonaa euroa. Konsernin
käyttöpääoma kasvoi katsauskaudella 2,2(4,2) miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste oli 58,0 prosenttia (50,1 prosenttia 30.9.2004).
Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli 23,2 (33,6)
prosenttia. Current ratio oli 1,8 (2,4). Osakekohtainen oma pääoma
oli 2,60 (2,33) euroa.

Konsernin tuotanto- ja louhosinvestoinnit olivat 4,0 (2,6)
miljoonaa euroa. Merkittävimmät investoinnit olivat
pienlohkareiden käyttöä edistävä konelinjainvestointi sekä
tuottavuuden ja tuotteiden viimeistelyn kehittämiseksi tehdyt
koneinvestoinnit. Lisäksi on investoitu uusien louhosalueiden
avaamiseen.

Kehitysprojektit etenivät suunnitelman mukaisesti. Tuotekehityksen
pääpaino on uuden tuotesukupolven kehittämistyössä.
Katsauskaudella valmistui uutta muotoilua edustavia takkamalleja
sekä previo-pintainen, valkoinen vuolukiviuuni.
Rakennuskiviliiketoiminnan tuotekonseptia laajennettiin lisäämällä
sisustuskivivalikoimaa ja tuomalla markkinoille pihakivet.

Omat osakkeet
Tulikivi Oyj:n hallituksella on yhtiökokouksen myöntämä valtuutus
hankkia ja vastaavasti luovuttaa enintään 336.069 kappaletta
yhtiön A-sarjan ja enintään 119.250 kappaletta yhtiön K-sarjan
osakkeita.

                                           
A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto
Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 1.014.710 kappaletta
vastaten 7,2 miljoonaa euroa. Osakkeen ylin kaupankäyntikurssi oli
9,00 euroa ja alin 5,55 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 8,15
euroa.

Tulevaisuuden näkymät
Kallis energian hinta tukee tulisijojen kysyntää voimakkaasti
kaikilla markkina-alueilla. Keski-Euroopan menekki on parantunut
oleellisesti ja kasvu uusilla vientialueilla on ollut odotusten
mukainen. Konsernin liikevaihto ja vertailukelpoinen tulos
kehittyvät positiivisesti vuositasolla.

Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 8,8 (6,3) miljoonaa
euroa. Tulisijaliiketoiminnan tilauskanta oli 8,5 (5,3) miljoonaa
euroa.  Rakennuskiviliiketoiminnan tilauskanta laski urakoinnista
luopumisen johdosta 0,3 (1,0) miljoonaan euroon.

KONSERNITULOSLASKELMA

Me 1-9/
2005
1-9/
2004
Muu-
tos,
%
1-12/
2004
7-9/
2005
7-9/
2004
Muu-
tos,
%
Liikevaihto 41,1 39,4 4,2 55,3 13,4 13,3 0,5
Liiketoiminnan muut
tuotot
0,2 0,4 0,5 0,1 0,1
Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden
 
varastojen muutos -0,8 0,1 0,5 -0,4 -0,9
Valmistus omaan
käyttöön
0,9 0,8 0,8 0,3 0,2
Aineiden ja tarvik-
keiden käyttö
6,9 6,4 8,9 2,2 1,8
Ulkopuoliset palvelut 4,8 5,0 7,0 1,6 1,6
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut
14,8 14,4 19,0 4,5 4,2
Poistot 3,0 2,9 4,0 1,0 1,0
Liiketoiminnan muut
kulut
8,4 8,6 12,0 2,3 2,3
Liikevoitto 3,5 3,4 3,0 6,2 1,8 1,8 -0,3
%:a liikevaihdosta 8,7 8,7 11,4 13,0 13,4
Rahoituskulut (netto) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Voitto ennen veroja 3,4 3,3 3,1 6,1 1,7 1,7 3,2
%:a liikevaihdosta 8,4 8,4 11,1 13,1 12,8
Tuloverot 0,9 0,9 1,8 -0,4 -0,4
Katsastuskauden voitto 2,5 2,4 7,8 4,3 1,3 1,3 6,9
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen
tulos (EUR)
laimentamaton ja
laimennettu 0,28 0,26 7,7 0,48
KONSERNITASE
Me 09/05 09/04 12/04
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet 0,9 1,0 1,0
Rakennukset 6,3 6,2 6,2
Koneet ja kalusto 8,6 8,2 8,3
Muut aineelliset hyödykkeet 0,8 0,2 0,6
Konserniliikearvo 0,6 0,6 0,6
Muut aineettomat hyödykeet 3,6 3,4 3,3
Sijoituskiinteistöt 0,2 0,2 0,2
Myytävissä olevat sijoitukset 0,1 0,1 0,1
Laskennalliset verosaamiset 0,6 1,0 0,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä 21,7 20,9 21,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 7,0 7,3 7,5
Myyntisaamiset 9,0 9,6 6,8
Kauden verottettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,5 0,1
Muut saamiset 0,7 0,8 0,4
Ennakkomaksut 0,3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 0,7 0,7
Rahavarat 2,0 3,1 5,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä 19,2 21,5 20,9
Varat yhteensä 40,9 42,4 41,9
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 6,2 6,2 6,2
Ylikurssirahasto 5,4 5,4 5,4
Muuntoerot 0,1 -0,1
Kertyneet voittovarat 12,0 9,7 11,6
Oma pääoma yhteensä 23,7 21,2 23,2
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 0,8 0,7 0,7
Eläkevelvoitteet 1,2
Varaukset 0,2 0,1 0,2
Korolliset velat 5,1 10,3 6,1
Muut velat 0,4 0,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä 6,5 12,3 7,4
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 8,3 7,9 8,8
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat velat
0,4
Lyhytaikaiset korolliset velat 2,4 0,6 2,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 10,7 8,9 11,3
Velat yhteensä 17,2 21,2 18,7
Oma pääoma ja velat yhteensä 40,9 42,4 41,9
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Me 01-09/
2005
01-09/
2004
01-12/  2004
Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden voitto 2,5 2,4 4,4
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity
maksutapahtumaa 3,0 2,9 2,8
Korkokulut ja -tuotot ja verot 1,0 1,1 1,9
Käyttöpääoman muutos -2,2 -4,2 -0,4
Maksetut ja saadut korot
ja maksetut verot
-1,2 -0,9 -2,1
Liiketoiminnan nettorahavirta 3,1 1,3 6,6
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-4,0 -2,7 -3,7
Investointeihin saadut avustukset
ja hyödykkeiden myynti
0,3 0,2 0,2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahavarat, muutos
0,7
Investointien nettorahavirta -3,0 -2,5 -3,5
Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot 2,2 5,6 5,6
Lainojen takaisinmaksut -3,3 -2,5 -4,8
Maksetut osingot -2,1 -4,6 -4,6
Rahoituksen nettorahavirta -3,2 -1,5 -3,8
Rahavarojen muutos -3,1 -2,7 -0,7
Rahavarat tilikauden alussa 5,1 5,8 5,8
Rahavarat tilikauden lopussa 2,0 3,1 5,1
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
09/05 09/04 12/04
Tilauskanta (30.9), Me 8,8 6,3 5,4
Bruttoinvestoinnit, Me 4,0 2,6 3,9
Bruttoinvestoinnit, %/LV 9,8 6,6 7,1
Henkilöstö keskimäärin 509 508 513
Osakekohtainen tulos, euro 0,28 0,26 0,48
Osakekohtainen oma pääoma, euro 2,60 2,33 2,54
Omavaraisuusaste, % 58,0 50,1 55,3
Gearing, % 23,2 33,6 12,1
Current ratio 1,8 2,4 1,9
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 9106385 9106385 9106385
Osakkeiden lukumäärä 30.9. 9106385 9106385 9106385
LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Me
Osake-
pääoma
Yli-
kurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Kertyneet voitto-
varat
Yht.
Oma pääoma 1.1.2005 6,2 5,4 11,6 23,2
Muuntoerot 0,1 0,1
Katsauskauden voitto 2,5 2,5
Osingonjako -2,1 -2,1
Oma pääoma 30.9.2005 6,2 5,4 0,1 12,0 23,7
Oma pääoma 1.1.2004 6,2 5,4 11,9 23,5
Muuntoerot -0,1 -0,1
Katsauskauden voitto 2,4 2,4
Osingonjako -4,6 -4,6
Oma pääoma 30.9.2004 6,2 5,4 -0,1 9,7 21,2
SEGMENTTI-INFORMAATIO
Liiketoiminta-alueet
Me
01-09/
2005
01-09/
2004
1-12/
2004
Liikevaihto 41,1 39,4 55,3
Tulisijaliiketoiminta 36,3 34,7 49,0
Rakennuskiviliiketoiminta 4,8 4,7 6,3
Liikevoitto 3,5 3,4 6,2
Tulisijaliiketoiminta 5,5 5,3 7,5
Rakennuskiviliiketoiminta 0,1 0,1 0,2
Konsernin kohdistamattomat kulut -2,1 -2,0 -1,5
SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Q3/
2005
Q2/
2005
Q1/
2005
Q4/
2004
Q3/
2004
Q2/
2004
Q1/
2004
Liiketoiminta-alueet
Liikevaihto 13,4 14,6 13,1 15,9 13,3 12,8 13,3
Tulisijaliiketoiminta 12,1 12,8 11,4 14,3 11,6 11,0 12,1
Rakennuskiviliiketoiminta 1,3 1,8 1,7 1,6 1,7 1,8 1,2
Liikevoitto 1,8 1,5 0,3 2,8 1,7 0,9 0,8
Tulisijaliiketoiminta 2,5 2,1 0,9 2,2 2,3 1,4 1,6
Rakennuskiviliiketoiminta -0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,1
Konsernin kohdistamattomat kulut -0,7 -0,7 -0,7 0,5 -0,7 -0,6 -0,7

 

VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET
JA MUT VASTUUT
Me 09/
2005
09/
2004
12/
2004
Rahalaitoslainat ja muut pitkä-
aikaiset velat, joiden vakuudeksi
annettu kiinnityksiä ja pantteja
6,3 9,7 7,6
Annetut kiinnitykset ja pantit 10,8 13,0 10,8
Muut omasta puolesta annetut
kiinnitykset ja pantit
1,7 1,7 1,7

Ympäristövastuut
Kaivoslain ja ympäristölainsäädännön perusteella Tulikivi Oyj:llä on maisemointivelvoitteita, jotka on täytettävä louhosta aikanaan lopetettaessa.  Velvoitteiden määrä ei ole luotettavasti arvioitavissa, mutta sen ei odoteta olevan merkittävä.
Johdannaissopimukset
Taseen ulkopuolisten johdannaissopimusten merkitys on vähäinen.

<p<TULOSLASKELMAN JA TASEEN TÄSMÄYTYSLASKELMAT
KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-30.9.2004
Me

FAS
01-09/
2004
IFRS-
oik
IFRS
01-09/
2004
Liikevaihto 39,4 39,4
Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,4
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2
Valmistus omaan käyttöön 0,8 0,8
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 6,5 0,1 6,4
Ulkopuoliset palvelut 5,0 5,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut   14,4 14,4
Poistot 3,2 0,2 3,0
Liiketoiminnan muut kulut 8,4 -0,2 8,6
Liikevoitto 3,3 0,1 3,4
Prosenttia liikevaihdosta 8,4 8,7
Rahoituskulut (netto) -0,1 -0,1
Voitto ennen veroja 3,2 0,1 3,3
Prosenttia liikevaihdosta 8,0 8,4
Tuloverot 0,9 0,9
Katsauskauden voitto 2,3 0,1 2,4

 

KONSERNITASE 30.9.2004 FAS
09/2004
IFRS-
oik
IFRS
09/2004
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 15,6 15,6
Aineettomat hyödykkeet 3,8 0,2 4,0
Sijoituskiinteistöt 0,2 0,2
Sijoitukset 0,1 0,1
Laskennalliset verosaamiset 0,6 0,4 1,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 20,3 0,6 20,9
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 7,3 7,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset 10,5 -0,2 10,4
Rahavarat 3,8 3,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 21,6 -0,2 21,5
Varat yhteensä 41,9 0,4 42,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 6,2 6,2
Ylikurssirahasto 5,4 5,4
Kertyneet voittovarat 10,5 -0,9 9,6
Oma pääoma yhteensä 22,1 -0,9 21,2
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 0,6 0,1 0,7
Eläkevelvoitteet 1,2 1,2
Varaukset 0,1 0,1
Korolliset velat 10,3 10,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä 11,0 1,3 12,3
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 7,9 7,9
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat 0,3 0,4
Lyhytaikaiset korolliset velat 0,6 0,6
Lyhytaikaiset velat yhteensä 8,8 8,9
Velat yhteensä 19,8 1,3 21,2
Oma pääoma ja velat yhteensä 41,9 0,4 42,4

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.9.2005

Osakkaan nimi                             Osakkeet       Osuus
äänivallasta
Vauhkonen Reijo                         1.039.673
24,4 %
Vauhkonen Heikki 749.938
23,8 %
Elo Eliisa 724.255
5,4 %
Virtaala Matti 604.723
12,0 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen 515.595
1,7 %
Mutanen Susanna 449.375
7,3 %
Erikoissijoitusrahasto Phoebus 220.800
0,7 %
Vauhkonen Mikko 200.175
3,6 %
Nuutinen Tarja 168.635
3,5 %
Fondita Nordic Small Cap
Placfond
163.100
0,5 %
Muut osakkaat                           4.270.116
17,1 %

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Kivia Oy,  AWL-Marmori
Oy, Tulikivi U.S., Inc. ja OOO Tulikivi Russia.  Konserniyrityksiä
ovat lisäksi Tulikivi Vertriebs GmbH ja The New Alberene Stone
Company, Inc., joilla ei ole enää liiketoimintaa.

TULIKIVI OYJ

Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

Jakelu:  Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 013-68 11 11, www.tulikivi.com
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Juha Sivonen