Puolivuosikatsaus

Osavuosikatsaus 01-06/2005

21.7.2005

- Tulikivi-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 6,1 prosenttia ja oli 27,7 (26,1) milj. euroa.
- Tulos ennen veroja oli 1,7 (1,6) milj. euroa.
- Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 14,4 % ja tulos ennen veroja 79,1 %.
- Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 1,2 (0,0) milj. euroa.
IFRS-raportointi
Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti. Tulikivi-konserni siirtyi raportoinnissaan 1.1.2005 IFRS­standardien käyttöön, jota koskeva tiedote julkistettiin 3.3.2005. Tämän katsauksen vertailulukuina on käytetty tiedotteen mukaisia vuoden 2004 IFRS-lukuja.
Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto oli 27,7 miljoonaa euroa (26,1 miljoonaa euroa tammi-kesäkuu 2004). Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto oli 24,2 (23,1) miljoonaa euroa ja rakennuskiviliiketoiminnan liikevaihto 3,5 (3,0) miljoonaa euroa. Tulisijaliiketoiminnan kasvu tuli uunimyynnin kasvusta uusilla markkina-alueilla.
Viennin osuus liikevaihdosta oli 14,0 (12,9) miljoonaa euroa eli 50,5 (49,3) prosenttia. Suurimmat vientimaat olivat Ruotsi ja Saksa. Kotimaan liikevaihto oli 13,7 (13,2) miljoonaa euroa.
Konsernin liikevoitto oli 1,8 (1,7) miljoonaa euroa. Tulisijaliiketoiminnan liikevoitto oli 3,0 (3,0) miljoonaa euroa, rakennuskiviliiketoiminnan 0,2 (0,0) miljoonaa euroa ja liiketoiminnoille kohdistamattomat kulut 1,4 (1,3) miljoonaa euroa.
Konsernin voitto ennen veroja oli 1,7 (1,6) miljoonaa euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden verotettavaa tulosta vastaavien verojen lisäksi veronalaisista väliaikaisista eroista kirjattavien laskennallisten verovelkojen ja verosaamisten muutos.
Rahoitus ja investoinnit
Konsernin rahoitusasema on hyvä. Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 1,2 (0,0) miljoonaa euroa. Konsernin käyttöpääoma kasvoi katsauskaudella 1,7 (2,9) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 55,8 prosenttia (47,1 prosenttia 30.6.2004). Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli 28,0 (37,4) prosenttia. Current ratio oli 1,7 (2,2). Osakekohtainen oma pääoma oli 2,46 (2,19) euroa.
Konsernin tuotanto- ja louhosinvestoinnit olivat 2,6 (1,5) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa valmistui merkittävä pienlohkareiden käyttöä edistävä konelinjainvestointi. Lisäksi jatkettiin tuottavuuden ja tuotteiden viimeistelyn kehittämiseksi tehtäviä koneinvestointeja.
Kehitysprojektit etenivät suunnitelman mukaisesti. Tuotekehityksen pääpaino on uuden tuotesukupolven kehittämistyössä. Katsauskaudella valmistui uutta muotoilua edustavia takkamalleja sekä previo-pintainen, valkoinen vuolukiviuuni. Rakennuskiviliiketoiminnan tuotekonseptia laajennettiin lisäämällä sisustuskivivalikoimaa ja tuomalla markkinoille pihakivet.
Omat osakkeet
Tulikivi Oyj:n hallituksella on yhtiökokouksen myöntämä valtuutus hankkia ja vastaavasti luovuttaa enintään 336.069 kappaletta yhtiön A-sarjan ja enintään 119.250 kappaletta yhtiön K-sarjan osakkeita.
A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto
Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 526.119 kappaletta vastaten 3,4 miljoonaa euroa. Osakkeen ylin kaupankäyntikurssi oli 7,11 euroa ja alin 5,55 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 6,55 euroa.
Tulevaisuuden näkymät
Kotimaassa pientalo- ja korjausrakentaminen jatkuu vilkkaana. Keski-Euroopassa talous kasvaa hitaasti, mutta muilla vientialueilla tilanne on parempi. Tulikivi-tuotteiden kysynnän odotetaan kasvavan kotimaassa ja uusissa vientimaissa. Konsernin liikevaihto ja vertailukelpoinen tulos (2004 ilman työkyvyttömyyseläkevastuun tuloutusta) kehittyvät positiivisesti vuositasolla.
Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 5,0 (6,7) miljoonaa euroa, josta tulisijaliiketoiminnan osuus 4,5 (5,1) miljoonaa euroa ja rakennuskiviliiketoiminnan osuus 0,5 (1,6) miljoonaa euroa.

KONSERNITULOSLASKELMA

Me 1-6/
2004
1-6/
2004
Muu-
tos,
%
1-12/
2004
4-6/
2005
4-6/
2004
Muu-
tos,
%
Liikevaihto 27,7 26,1 6,1 55,3 14,6 12,8 14,4
Liiketoiminnan muut
tuotot
0,1 0,3 0,5 0,1
Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden
varastojen muutos
-0,4 1,1 0,5 0,9
Valmistus omaan
käyttöön
0,6 0,5 0,8 0,5 0,2
Aineiden ja tarvik-
keiden käyttö
4,7 4,6 8,9 2,6 2,3
Ulkopuoliset palvelut 3,1 3,4 7,0 1,6 1,6
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut
10,3 10,2 19,0 5,5 5,1
Poistot 1,9 1,9 4,0 0,9 1,0
Liiketoiminnan muut
kulut
6,1 6,2 12,0 2,9 3,1
Liikevoitto 1,8 1,7 6,5 6,2 1,5 0,9 82,3
%:a liikevaihdosta 6,5 6,4 11,4 10,2 6,4
Rahoituskulut (netto) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Voitto ennen veroja 1,7 1,6 3,0 6,1 1,4 0,8 79,1
%:a liikevaihdosta 6,1 6,2 11,1 9,8 6,2
Välittömät verot -0,5 0,5 1,8 -0,3 0,2
Katsastuskauden voitto 1,2 1,11 8,8 4,3 1,1 0,6 105,4
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen
tulos (EUR)
laimentamaton ja
laimennettu 0,13 0,12 8,3 0,48
KONSERNITASE
Me 06/05 06/04 12/04
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet 1,0 1,0 1,0
Rakennukset 6,4 6,1 6,2
Koneet ja kalusto 8,4 8,4 8,3
Muut aineelliset hyödykkeet 0,8 0,2 0,6
Konserniliikearvo 0,6 0,6 0,6
Muut aineettomat hyödykeet 3,5 3,3 3,3
Sijoituskiinteistöt 0,2 0,2 0,2
Myytävissä olevat sijoitukset 0,1 0,1 0,1
Laskennalliset verosaamiset 0,6 1,0 0,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä 21,6 20,9 21,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 7,3 8,1 7,5
Myyntisaamiset 8,2 7,6 6,8
Muut saamiset 1,5 1,2 0,5
Ennakkomaksut 0,1 0,3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
0,8 0,7
Rahavarat 1,4 3,9 5,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä 18,5 21,6 20,9
Varat yhteensä 40,1 42,5 41,9
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 6,2 6,2 6,2
Ylikurssirahasto 5,4 5,4 5,4
Muuntoerot 0,1
Kertyneet voittovarat 10,7 8,4 11,6
Oma pääoma yhteensä 22,4 20,0 23,2
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 0,8 0,7 0,7
Eläkevelvoitteet 1,2
Varaukset 0,2 0,1 0,2
Korolliset velat 5,3 10,6 6,1
Muut velat 0,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä 6,7 12,6 7,4
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 8,7 8,4 8,8
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat velat
0,1
Lyhytaikaiset korolliset velat 2,3 1,4 2,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 11,0 9,9 11,3
Velat yhteensä 17,7 22,5 18,7
Oma pääoma ja velat yhteensä 40,1 42,5 41,9
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Me 01-06/
2004
01-06/
2004
01-12/  2005
Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden voitto 1,2 1,1 4,4
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity
maksutapahtumaa
1,9 1,9 2,8
Korkokulut ja -tuotot ja verot 0,6 0,5 1,9
Käyttöpääoman muutos -1,7 -2,9 -0,4
Maksetut ja saadut korot
ja maksetut verot
-0,8 -0,7 -2,1
Liiketoiminnan nettorahavirta 1,2 6,6
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-2,9 -1,5 -3,7
Investointeihin saadut avustukset
ja hyödykkeiden myynti
0,2 0,2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahavarat, muutos
0,8
Investointien nettorahavirta -1,9 -1,5 -3,5
Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot 1,7 5,6 5,6
Lainojen takaisinmaksut -2,7 -1,4 -4,8
Maksetut osingot -2,1 -4,6 -4,6
Rahoituksen nettorahavirta -3,1 -0,4 -3,8
Rahavarojen muutos -3,8 -1,9 -0,7
Rahavarat tilikauden alussa 5,1 5,8 5,8
Rahavarat tilikauden lopussa 1,3 3,9 5,1
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
06/05 06/04 12/04
Tilauskanta (30.6), Me 5,0 6,7 5,4
Bruttoinvestoinnit, Me 2,9 1,5 3,9
Bruttoinvestoinnit, %/LV 10,3 5,8 7,1
Henkilöstö keskimäärin 499 545 513
Osakekohtainen tulos, euro 0,13 0,12 0,48
Osakekohtainen oma pääoma, euro 2,46 2,19 2,54
Omavaraisuusaste, % 55,8 47,1 55,3
Gearing, % 28,0 37,4 12,1
Current ratio 1,7 2,2 1,9
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 9106385 9106385 9106385
Osakkeiden lukumäärä 30.6. 9106385 9106385 9106385
LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Me
Osake-
pääoma
Yli-
kurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Kertyneet voitto-
varat
Yht.
Oma pääoma 1.1.2005 6,2 5,4 11,6 23,2
Muuntoerot 0,1
Katsauskauden voitto 1,2 1,2
Osingonjako -2,1 -2,1
Oma pääoma 30.6.2005 6,2 5,4 0,1 10,7 22,4
Oma pääoma 1.1.2004 6,2 5,4 11,9 23,5
Muuntoerot
Katsauskauden voitto 1,1 1,1
Osingonjako -4,6 -4,6
Oma pääoma 30.6.2004 6,2 5,4 8,4 20,0
SEGMENTTI-INFORMAATIO
Liiketoiminta-alueet
Me
01-06/
2005
01-06/
2004
1-12/
2004
Liikevaihto 27,7 26,1 55,3
Tulisijaliiketoiminta 24,2 23,1 49,0
Rakennuskiviliiketoiminta 3,5 3,0 6,3
Liikevoitto 1,8 1,7 6,2
Tulisijaliiketoiminta 3,0 3,0 7,5
Rakennuskiviliiketoiminta 0,2 0,2
Konsernin kohdistamattomat kulut -1,4 -1,3 -1,5
SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Q2/
2005
Q1/
2005
Q4/
2004
Q3/
2004
Q2/
2004
Q1/
2004
Liiketoiminta-alueet
Liikevaihto 14,6 13,1 15,9 13,3 12,8 13,3
Tulisijaliiketoiminta 12,8 11,4 14,3 11,6 11,0 12,1
Rakennuskiviliiketoiminta 1,8 1,7 1,6 1,7 1,8 1,2
Liikevoitto 1,5 0,3 2,8 1,7 0,9 0,8
Tulisijaliiketoiminta 2,1 0,9 2,2 2,3 1,4 1,6
Rakennuskiviliiketoiminta 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,1
Konsernin kohdistamattomat kulut -0,7 -0,7 -0,5 -0,7 -0,6 -0,7
VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET
JA MUT VASTUUT
Me 06/
2005
06/
2004
12/
2004
Rahalaitoslainat ja muut pitkä-
aikaiset velat, joiden vakuudeksi
annettu kiinnityksiä ja pantteja
6,9 10,6 7,6
Annetut kiinnitykset ja pantit 10,8 13,4 10,8
Muut omasta puolesta annetut
kiinnitykset ja pantit
1,7 1,7 1,7

Ympäristövastuut
Kaivoslain ja ympäristölainsäädännön perusteella Tulikivi Oyj:llä on maisemointivelvoitteita, jotka on täytettävä louhosta aikanaan lopetettaessa.  Velvoitteiden määrä ei ole luotettavasti arvioitavissa, mutta sen ei odoteta olevan merkittävä.
Johdannaissopimukset
Taseen ulkopuolisten johdannaissopimusten merkitys on vähäinen.

<p<TULOSLASKELMAN JA TASEEN TÄSMÄYTYSLASKELMAT
KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2004
Me

FAS
01-06/
2004
IFRS-
oik
IFRS
01-06/
2004
Liikevaihto 26,1 26,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,3
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos 1,1 1,1
Valmistus omaan käyttöön 0,5 0,5
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 4,6 4,6
Ulkopuoliset palvelut 3,4 3,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut   10,2 10,2
Poistot 2,1 0,2 1,9
Liiketoiminnan muut kulut 6,1 -0,1 6,2
Liikevoitto 1,6 0,1 1,7
Prosenttia liikevaihdosta 6,1 6,4
Rahoituskulut (netto)
Voitto ennen veroja 1,6 0,1 1,6
Prosenttia liikevaihdosta 6,0 6,2
Tuloverot 0,5 -0,1 0,5
Katsauskauden voitto 1,1 1,1

 

KONSERNITASE 30.6.2004 FAS
06/2004
IFRS-
oik
IFRS
06/2004
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 15,6 15,6
Aineettomat hyödykkeet 3,9 0,2 4,1
Sijoituskiinteistöt 0,2 0,2
Sijoitukset 0,1 0,1
Laskennalliset verosaamiset 0,6 0,3 0,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 20,4 0,5 20,9
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 8,1 -0,1 8,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 9,0 9,0
Rahavarat 4,6 4,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä 21,7 -0,1 21,6
Varat yhteensä 42,1 0,4 42,5
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 6,2 6,2
Ylikurssirahasto 5,4 5,4
Kertyneet voittovarat 9,3 -0,9 8,4
Oma pääoma yhteensä 20,9 -0,9 20,0
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 0,6 0,6
Eläkevelvoitteet 1,2 1,2
Varaukset 0,1 0,1
Korolliset velat 10,6 10,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä 11,3 1,2 12,5
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 8,3 8,3
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat 0,1 0,1
Lyhytaikaiset korolliset velat 1,5 1,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 9,9 9,9
Velat yhteensä 21,2 1,2 22,4
Oma pääoma ja velat yhteensä 42,1 0,3 42,4

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2005

Osakkaan nimi                             Osakkeet       Osuus
äänivallasta
Vauhkonen Reijo                         1.039.673
24,40 %
Vauhkonen Heikki 749.938
23,80 %
Vauhkonen Eliisa 724.255
5,40 %
Virtaala Matti 604.723
12,00 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen 515.595
1,70 %
Mutanen Susanna 449.375
7,30 %
Vauhkonen Mikko 200.175
3,60 %
Nuutinen Tarja 168.635
3,50 %
Suomen Kulttuurirahasto 110.000
1,10 %
Laakkonen Reino, kuolinpesä 25.000
0,80 %
Muut osakkaat                           4.519.016
16,40 %

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Kivia Oy,  AWL-Marmori Oy ja Tulikivi U.S., Inc. Konserniyrityksiä ovat lisäksi Tulikivi Vertriebs GmbH ja The New Alberene Stone Company, Inc., joilla ei ole enää liiketoimintaa.

TULIKIVI OYJ

Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

Jakelu:  Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 013-68 11 11, www.tulikivi.com
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Juha Sivonen