Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 01-09/2010

20.10.2010

– Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,9 me (13,5 me 07-09/2009), liikevoitto 0,2 (0,6) me ja tulos ennen veroja 0,1 (0,4) me.
– Katsauskaudella konsernin liikevaihto oli 39,3 me (37,5 me 01-09/2009), liiketulos -1,1 (-2,7) me ja tulos ennen veroja -1,6 (-3,5) me.
– Osakekohtainen tulos oli -0,03 (-0,08) e ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,00 (0,01) e.

– Liiketoiminnan rahavirta oli -1,0 (-0,6) me.

– Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 7,8 (6,0) me.

– Viimeisellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihdon

arvioidaan kasvavan ja kannattavuuden paranevan, mutta koko vuoden

2010 tulos ennen veroja saattaa muodostua jonkin verran

tappiolliseksi.

 

Toimitusjohtajan kommentit

”Kolmannella vuosineljänneksellä kotimaan tulisijamyynti kehittyi

hyvin myönteisesti. Hyvän markkinatilanteen ohella uutuustuotteet

on otettu positiivisesti vastaan, ja niiden tunnetuksi tekemiseen

panostettiin alkusyksystä. Toteutettujen toimenpiteiden ansioista

Tulikivi-tuotteiden markkinaosuus on alkuvuonna kotimaassa

noussut.

 

Myös verhouskiven myynti on ollut hyvä alkusyksyn aikana, ja

tilauskanta on loppuvuodelle vahva.

 

Uunivienti oli ennakoitua alhaisempaa tarkastelujakson aikana.

Markkinatilanne on edelleen haasteellisin Keski-Euroopassa.

 

Vuosineljänneksen kannattavuutta pienensivät sesongin alkuun

ajoitetut uutuustuotteiden markkinointitoimenpiteet sekä

edellisvuotta epäedullisempi myynnin jakauma. Vahva tilauskanta

mahdollistaa liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden paranemisen

loppuvuoden aikana.”

 

Segmenttiraportointi

Konsernin toimintasegmentit ovat tulisijat-segmentti ja

luonnonkivituotteet-segmentti. Tulisijat-segmenttiin kuuluvat

vuolukiviset ja keraamiset Tulikivi- ja Kermansavi-tuotemerkeillä

myytävät uunit, niiden oheistuotteet ja astiat sekä kamiinoiden

verhouskivet. Luonnonkivituotteet-segmenttiin kuuluvat kotien

sisustuskivituotteet ja kivitoimitukset rakennuskohteisiin.

Segmenteille kohdistamattomista kuluista muodostuu

segmenttiraportoinnissa Muut erät, johon sisältyvät myös

rahoituskulut ja verot. Segmenteille kohdistamattomia kuluja ovat

  1. konsernihallinnon kulut ja taloushallinnon kulut.

Segmenttiraportointia on tarkennettu jakamalla

toimintasegmenteille aiemmin kohdistamattomissa kuluissa olleet

tietohallinnon ja henkilöstöhallinnon kulut. Vertailutiedot on

muutettu vastaavasti.

 

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 39,3 miljoonaa euroa (37,5 miljoonaa

euroa tammi-syyskuu 2009). Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto

oli 35,3 (33,4) miljoonaa euroa ja luonnonkivituotteet-

liiketoiminnan liikevaihto 4,0 (4,1) miljoonaa euroa.

 

Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 20,8 (18,6) miljoonaa euroa eli

53,0 (49,6) prosenttia. Viennin liikevaihto oli 18,5 (18,9)

miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ranska, Ruotsi ja

Saksa. Uunivienti ei kehittynyt odotusten mukaisesti alhaisemman

kysynnän johdosta.

 

Konsernin liiketulos oli -1,1 (-2,7) miljoonaa euroa. Tulisijat-

liiketoiminnan liiketulos oli 0,6 (-1,2) miljoonaa euroa,

luonnonkivituotteet-liiketoiminnan liiketulos -0,3 (-0,1)

miljoonaa euroa ja muiden erien kulut -1,4 (-1,4) miljoonaa euroa.

Tulisijat-liiketoiminnan tulosta pienensivät mm. kolmannelle

vuosineljännekselle ajoittuneet markkinointipanostukset sekä

kysynnän kohdistuminen alempikatteisiin tuotteisiin. Konsernin

tulos ennen veroja oli

-1,6 (-3,5) miljoonaa euroa ja katsauskauden tulos  -1,2 (-2,8)

miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,03 (-0,08) euroa.

 

Konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,9

(13,5) miljoonaa euroa, liikevoitto 0,2 (0,6) ja tulos ennen

veroja 0,1 (0,4) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,00

(0,01) euroa.

 

Rahoitus ja investoinnit

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -1,0 (-0,6)

miljoonaa euroa. Käyttöpääoma kasvoi katsauskauden aikana 3,1

(1,0) miljoonaa euroa ja oli 9,5 miljoonaa euroa (9,1 miljoonaa

euroa 30.9.2009). Korolliset velat olivat 25,8 (22,7) miljoonaa

euroa, ja nettorahoituskulut olivat 0,6 (0,8) miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 36,9 (40,8). Korollisten nettovelkojen suhde

omaan pääomaan eli gearing oli 82,9 (77,4) prosenttia. Current

ratio oli 1,8 (1,7). Osakekohtainen oma pääoma oli 0,59 (0,63)

euroa.

 

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Katsauskauden päättyessä

konsernin rahavarat olivat 7,8 (4,7) miljoonaa euroa ja

käyttämättömien luottolimiittien määrä 4,0 (9,0) miljoonaa euroa.

Konsernin vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta 12,5 (15,6)

miljoonaan euroon sisältyy kovenantteja, jotka on sidottu

konsernin omavaraisuuteen tai kannattavuuteen.

 

Konsernin tuotanto-, louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat

katsauskaudella 2,0 (1,5) miljoonaa euroa. Tutkimus- ja

kehittämistoiminnan kustannukset olivat 1,4 (1,0) miljoonaa euroa

eli 3,4 (2,6) prosenttia liikevaihdosta. Näistä aktivoitiin

taseeseen 0,3 (0,2) miljoonaa euroa.

 

Tuotekehityksessä on keskitytty Tulikivi Green-tuotteiden ja

sisustustakka-malliston sekä muiden uutuusmallien

tuotteistamiseen. Kyseiset tuotteet täydentävät ja laajentavat

tulisijan käyttömahdollisuutta kodin lämmityksessä. Muita suuria

kehityshankkeita ovat konsernin prosessien kehittäminen ja

toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen.

 

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 389

(419) henkilöä. Palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 11,2

(11,6) miljoonaa euroa.

 

Tulikivi-konsernissa on käytössä kannustinjärjestelmä, johon

sisältyy osakepohjainen kannustinjärjestelmä toimitusjohtajalle ja

avainhenkilöille sekä tulospalkkiojärjestelmä koko henkilöstölle.

Vuonna 2008 käyttöönotetussa osakepohjaisessa

kannustinjärjestelmässä oli ohjelman mukaisesti kolme

ansaintajaksoa, jotka olivat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010.

Palkkion määräytymisperusteina ovat ohjelman mukaan konsernin

tulos rahoituserien jälkeen ja liiketoiminnan investointien

jälkeinen rahavirta. Koko järjestelmästä voidaan maksaa palkkiona

yhteensä enintään noin 360 000 A-osaketta ja rahana osakkeiden

arvoa vastaava määrä. Palkkio vuodelta 2010 on enintään 218 750 A-

osaketta ja rahana osakkeiden arvoa vastaava määrä.

Toimitusjohtajan osuus osakepalkkiosta on maksimissaan 50 000

osaketta.

Tulospalkkiojärjestelmä perustuu konsernin tulokseen ja

tuottavuuden paranemiseen sekä toimitusjohtajalla ja

avainhenkilöillä lisäksi henkilökohtaisten tavoitteiden

saavuttamiseen.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Tulikivi Oyj:n 14.4.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti

jakaa osinkoa 0,0250 euroa/A-osake ja 0,0233 euroa/K-osake.

Osinkojen maksupäivä oli 26.4.2010. Muut yhtiökokouksen päätökset

on esitetty yhtiökokouspäivänä julkaistusta erillisestä

tiedotteesta.

 

Ylikurssirahaston varojen siirtäminen sijoitetun vapaan oman

pääoman rahastoon

Yhtiökokouksen 14.4.2010 tekemän päätöksen mukaisesti on yhtiön

omassa pääomassa sijaitsevaa ylikurssirahastoa alennettu

siirtämällä kaikki taseen 31.12.2009 mukaisessa

ylikurssirahastossa olleet varat, yhteensä 7 334 116, 06 euroa,

sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Ylikurssirahaston varojen siirtämisestä vapaan oman pääoman

rahastoon antoi Patentti- ja rekisterihallitus kuulutuksen

6.5.2010. Velkojille asetettuun määräpäivään 19.8.2010 mennessä ei

kukaan velkoja vastustanut ylikurssirahaston alentamista.

 

Omat osakkeet

Yhtiö ei hankkinut eikä luovuttanut omia osakkeita

raportointikauden aikana. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden

kokonaismäärä oli raportointikauden päättyessä 124 200 A-osaketta

vastaten 0,3 prosenttia osakepääomasta ja 0,1 prosenttia

kokonaisäänimäärästä.

 

Riskit ja epävarmuustekijät

Konsernin lähiajan riskinä on kuluttajien epävarmuuden

lisääntyminen ja sen heijastuminen kuluttajien rakennus- ja

tulisijahankkeisiin.

Riskit ja niille kartoitetut ehkäisy- ja kontrollikeinot on

määritelty tarkemmin vuosikertomuksessa 2009 tilinpäätöksen

liitetietojen kohdassa 38.

 

Tulevaisuuden näkymät

Kotimaassa omakotirakentaminen kasvaa ja sen myötä Tulikivi-

tuotteiden kysyntä jatkuu vahvana. Myös verhouskivien kysyntä

jatkuu hyvänä. Keski-Euroopassa tulisijojen kysyntä on

kokonaisuutena aiempaa alhaisemmalla tasolla. Katsauskaudella

lanseeratut  Tulikivi Green –tuotteet ja sisustustakkauutuudet

tukevat liikevaihdon kasvua.

 

Viimeisellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihdon arvioidaan

kasvavan ja kannattavuuden paranevan. Johtuen kuitenkin viennin

kysynnän kohdistumisesta alempikatteisiin tuotteisiin koko vuoden

2010 tulos ennen veroja saattaa muodostua jonkin verran

tappiolliseksi.

 

Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 7,8 (6,0 30.9.2009 ja 4,8

31.12.2009) miljoonaa euroa.

 

Strategia

Konsernissa katsauskauden alussa käyttöönotettu uudistettu

strategia kattaa keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset

tavoitteet vuoteen 2015 saakka. Strategian mukaan yrityksen

orgaaninen kasvutavoite on lähivuosina yli 10 prosenttia vuodessa.

Tavoitteena on myös saavuttaa seuraavan viiden vuoden kuluessa 10

prosentin taso liikevaihdosta tuloksessa ennen veroja. Oman

pääoman tuottotavoitteena on ylittää 20 prosentin taso. Strategiaa

tukevat yritysostot ovat mahdollisia.

 

OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2010, LYHENNELMÄ

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Me                   1-9/   1-9/   Muu-  1-12/   7-9/   7-9/    Muu-

                     2010   2009   tos,   2009   2010   2009    tos,

                                      %                            %

Liikevaihto          39,3   37,5    4,7   53,1   13,9   13,5     2,8

Liiketoiminnan muut

tuotot                0,4    0,5           0,6    0,2    0,1

Valmiiden ja kesken-

eräisten tuotteiden

varastojen muutos     0,2   -1,0          -1,0   -1,0   -0,4

Valmistus omaan

käyttöön              0,3    0,2           0,3    0,1    0,0

 

Aineiden ja tarvik-

keiden käyttö         8,0    7,1          10,2    2,3    2,4

Ulkopuoliset palvelut 6,3    5,3           7,6    2,3    1,9

Työsuhde-etuuksista

aiheutuvat kulut     14,0   14,7          20,0    4,3    4,2

Poistot               3,5    4,2           5,5    1,2    1,3

Liiketoiminnan muut

kulut                 9,4    8,6          12,1    2,9    2,8

 

Liikevoitto/-tappio  -1,1   -2,7   61,1   -2,4    0,2    0,6   -66,8

%:a liikevaihdosta   -2,7   -7,3          -4,5    1,5    4,7

Rahoitustuotot        0,2    0,1           0,2    0,0    0,0

Rahoituskulut        -0,8   -0,9          -1,1   -0,2   -0,3

Osuus osakkuusyhtiön

tuloksesta            0,0    0,0           0,0    0,0    0,0

 

Tulos ennen veroja   -1,6   -3,5   53,5   -3,3    0,1    0,4   -80.0

%:a liikevaihdosta   -4,2   -9,4          -6,2    0,6    2,9

Laskennallisen

verovelan muutos      0,4    0,7           1,0    0,0   -0,1

 

Katsauskauden tulos  -1,2   -2,8   56,1   -2,4    0,1    0,3   -65,1

 

Muut laajan tuloksen erät

Koronvaihtosopimukset 0,0    0,0           0,0    0,0    0,0

Muuntoerot            0,0    0,0           0,0    0,0    0,0

 

Katsauskauden laaja

tulos yhteensä       -1,2   -2,9   58,3   -2,4    0,1    0,2   -66,1

 

Emoyhtiön omistajille

kuuluvasta voitosta

laskettu osakekohtainen

tulos (EUR)

laimentamaton ja

laimennettu         -0,03  -0,08   56,6  -0,06   0,00   0,01   -75,0

 

KONSERNITASE

Me                                09/2010 09/2009          12/2009

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset hyödykkeet

Maa-alueet                            1,0     1,0              1,0

Rakennukset                           7,1     7,6              7,4

Koneet ja kalusto                     6,9     8,8              8,1

Muut aineelliset hyödykkeet           1,0     1,1              1,1

Aineettomat hyödykkeet

Konserniliikearvo                     4,2     4,2              4,2

Muut aineettomat hyödykkeet          10,6    10,5             10,6

Sijoituskiinteistöt                   0,2     0,2              0,2

Myytävissä olevat sijoitukset         0,1     0,1              0,1

Saamiset

Laskennalliset verosaamiset           1,8     1,5              1,6

Pitkäaikaiset varat yhteensä         32,9    35,0             34,3

 

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus                      10,6    10,4             10,2

Myyntisaamiset                        6,5     6,1              4,1

Kauden verotettavaan tuloon

perustuvat verosaamiset               0,1     0,1              0,3

Muut saamiset                         0,9     0,9              0,9

Rahavarat                             7,8     4,7             10,6

Lyhytaikaiset varat yhteensä         25,9    22,2             26,1

Varat yhteensä                       58,8    57,2             60,4

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Osakepääoma                           6,3     6,3              6,3

Ylikurssirahasto                        –     7,4              7,4

Omat osakkeet                        -0,1    -0,1             -0,1

Muuntoerot                            0,0    -0,1             -0,1

Arvonmuutosrahasto                   -0,1    -0,1             -0,1

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto        7,4

Kertyneet voittovarat                 8,2     9,9             10,4

Oma pääoma yhteensä                  21,7    23,3             23,8

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat              1,7     1,9              1,9

Varaukset                             1,0     0,9              1,0

Korolliset velat                     20,1    18,0             19,9

Muut velat                            0,1                      0,1

Pitkäaikaiset velat yhteensä         22,9    20,8             22,9

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut velat               8,4     8,1              8,7

Kauden verotettavaan tuloon

perustuvat verovelat                  0,0                      0,0

Lyhytaikaiset varaukset               0,2     0,3              0,2

Lyhytaikaiset korolliset velat        5,6     4,7              4,8

Lyhytaikaiset velat yhteensä         14,2    13,1             13,7

Velat yhteensä                       37,1    33,9             36,6

Oma pääoma ja velat yhteensä         58,8    57,2             60,4

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA        01-09/  01-09/           01-12/

Me                                   2010    2009             2009

 

Liiketoiminnan rahavirrat

Katsauskauden voitto                 -1,2    -2,8             -2,4

Oikaisut:

Liiketoimet, joihin ei liity

maksutapahtuma                        3,5     4,1              5,5

Korkokulut ja –tuotot ja verot        0,2     0,1              0,0

Käyttöpääoman muutos                 -3,1    -1,0              1,8

Maksetut ja saadut korot

ja maksetut verot                    -0,4    -1,0             -1,2

Liiketoiminnan nettorahavirta        -1,0    -0,6              3,7

 

Investointien rahavirrat

Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin hyödykkeisiin           -2,0    -1,5             -2,0

Investointeihin saadut avustukset

ja hyödykkeiden myynti                0,1     0,2              0,2

Investointien nettorahavirta         -1,9    -1,3             -1,8

 

Rahoituksen rahavirrat

Pitkä- ja lyhytaikaisten

lainojen nostot                       5,0                      5,1

Pitkä- ja lyhytaikaisten

lainojen takaisinmaksut              -4,0    -4,0             -7,0

Voitonjako ja omat osakkeet          -0,9    -1,1             -1,1

Rahoituksen nettorahavirta            0,1    -5,1             -3,0

 

Rahavarojen muutos                   -2,8    -7,0             -1,1

 

Rahavarat tilikauden alussa          10,6    11,7             11,7

Rahavarat tilikauden lopussa          7,8     4,7             10,6

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN

PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Me          Osake-    Yli- Muun- SWOP  Arvon-   Omat    Ker-  Yht.

              pää-   kurs-   to-         muu-  osak-  tyneet

               oma     si-  erot         tos-   keet   voit-

                    rahasto            rahas-        tovarat

                                           to

Oma pääoma

1.1.2010       6,3     7,4  -0,1         -0,1   -0,1    10,4  23,8

Voitonjako ja

omat osakkeet                                           -0,9  -0,9

Katsauskauden

laaja tulos

yhteensä                     0,1                        -1,2  -1,1

Rahastosiirto         -7,4        7,4                          0,0

Oma pääoma

30.9.2010      6,3     0,0   0,0  7,4    -0,1   -0,1     8,2  21,7

 

Oma pääoma

1.1.2009       6,3     7,4   0,0         -0,1   -0,1    13,7  27,2

Voitonjako ja

omat osakkeet                                           -1,0  -1,0

Katsauskauden

laaja tulos

yhteensä                    -0,1                        -2,8  -2,9

Oma pääoma

30.9.2009      6,3     7,4  -0,1    –    -0,1   -0,1     9,9  23,3

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO

Toimintasegmentit                    1-9/    1-9/            1-12/

Me                                   2010    2009             2009

Liikevaihto                          39,3    37,5             53,1

Tulisijat                            35,3    33,4             47,8

Luonnonkivituotteet                   4,0     4,1              5,3

 

 

Liikevoitto/-tappio                  -1,1    -2,7             -2,4

Tulisijat                             0,6    -1,2             -0,2

Luonnonkivituotteet                  -0,3    -0,1             -0,3

Muut erät                            -1,4    -1,4             -1,9

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

                      Q3/   Q2/    Q1/     Q4/    Q3/    Q2/   Q1/

                     2010  2010   2010    2009   2009   2009  2009

Toimintasegmentit

Liikevaihto          13,9  14,7   10,7    15,6   13,5   13,0  11,0

Tulisijat            12,8  13,0    9,5    14,4   12,4   11,4   9,6

Luonnonkivituotteet   1,1   1,7    1,2     1,2    1,1    1,6   1,4

 

Liikevoitto/-tappio   0,2   0,4   -1,7     0,3    0,6   -0,6  -2,7

Tulisijat             0,9   0,8   -1,1     1,0    1,2   -0,2  -2,2

Luonnonkivituotteet  -0,2   0,1   -0,2    -0,2    0,0    0,0  -0,1

Muut erät            -0,5  -0,5   -0,4    -0,5   -0,6   -0,4  -0,4

 

SEGMENTTIEN VARAT JA VELAT 30.9.2010

                              Tuli-    Luonnon-      Muut     Yht.

                              sijat       kivet      erät

 

Segmentin varat                46,9         4,1       7,8     58.8

Segmentin velat                 8,2         0,7      28,2     37,1

Investoinnit, netto             1,5         0,0       0,4      1,9

Poistot ja arvonalentumiset     3,1         0,2       0,2      3,5

 

Taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut

 

                      1-9/10    1-9/09    7-9/10   7-9/09  1-12/09

Osakekohtainen tulos,

euro                   -0,03     -0,08      0,00     0,01    -0,06

Osakekohtainen oma pääoma,

euro                    0,59      0,63      0,59     0,63     0,64

Oman pääoman tuotto,

 %                      -7,2     -14,8       0,4      4,5     -9,2

Sijoitetun pääoman tuotto,

%                       -2,5      -6,9       0,5      5,6     -4,3

Omavaraisuusaste, %     36,9      40,8                        39,4

Nettovelkaantumisaste,

%                       82,9      77,4                        59,4

Current ratio            1,8       1,7                         1,9

Bruttoinvestoinnit,

milj. euroa              2,0       1,5                         2,1

Bruttoinvestoinnit,

%/lv                     5,0       4,0                         4,0

Tutkimus- ja kehitysmenot,

milj. euroa              1,4       1,0                         1,6

%/liikevaihto            3,4       2,6                         3,1

Tilauskanta (30.9.),

milj. euroa              7,8       6,1                         4,8

Henkilöstö keskimäärin   389       419                         417

 

Osakkeen kurssikehitys,  euro

Alin kurssi             1,07      0,67                        0,67

Ylin kurssi             1,79      1,30                        1,30

Keskikurssi             1,38      0,94                        0,96

Päätöskurssi            1,29      1,00                        1,06

 

Markkina-arvo kauden lopussa,

1000 e               47755,5   37019,8                     39241,0

(olettaen K-osakkeen markkina-arvoksi saman kuin A-osakkeella)

Osakkeiden vaihto,

(1000 kpl)            3037,0    3030,7                      3959,0

Osakkeiden vaihto,

 %/A-osakkeet           11,1      11,0                        14,4

Osakkeiden lukumäärä

keskimäärin         37019770  37025021 37019770  37019770 37023708

Osakkeiden lukumäärä

30.9.               37019770  37019770 37019770  37019770 37019970

 

Osavuosikatsauksen liitetiedot

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset

–standardin mukaisesti.

Tulikivi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa

samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009

kuitenkin siten, että Tulikivi on ottanut 1.1.2010 alkaen

seuraavat uudet/uudistetut standardit:

– Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (voimassa

1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardiin on

tehty merkittäviä muutoksia.

 – Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätos ja erillistilinpäätös

(voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).

Standardimuutokset vaikuttavat vaiheittaisten yrityshankintojen

sekä vaiheittaisten yritysmyyntien kirjanpitokäsittelyyn.

– IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen –

suojauskohteiksi hyväksyttävät erät – muutos (voimassa 1.7.2009

tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)

– IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille

(voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)

– IFRIC 18 Varojen siirrot asiakkailta (voimassa 1.7.2009 tai sen

jälkeen alkavilla tilikausilla)

– IFRS-standardeihin liittyvät parannukset (Improvements to IFRSs,

huhtikuu 2009, voimassa pääsääntöisesti 1.1.2010 tai sen jälkeen

alkavilla tilikausilla).

– Muutokset IFRS 2:een Osakeperusteiset maksut – Käteisvaroina

maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa (voimassa

1.1.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).

 

Johdon käsityksen mukaan edellä mainittujen standardien ja

tulkintojen käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta katsauskaudelta

esitettyihin lukuihin. Muutoksilla tulisi olemaan vaikutusta

tilinpäätökseen vuonna 2010 standardin IFRS 3 muutoksen osalta,

jos konsernissa toteutuisi tilikauden aikana liiketoimintojen

yhdistämisiä.

 

Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla

laskentaperusteilla kuin tilinpäätöksessä 2009. Laskentakaavat

löytyvät vuosikertomuksen 2009 sivulta 76.

 

Tuloverot

Me                           01-09/10   01-09/09   01-12/09

Tilikauden ja aikaisempien

tilikausien verot                 0,0       -0,1        0,1

Laskennalliset verot              0,4        0,8        0,9

Yhteensä                          0,4        0,7        1,0

 

Annetut vakuudet ja vastuut

Me                               9/10       9/09      12/09

Rahalaitoslainat ja muut pitkä-

aikaiset velat ja velkojen

takaukset, joiden vakuudeksi

annettu kiinnityksiä ja pantteja 24,2       18,4       21,9

Annetut kiinnitykset ja pantit   29,7       28,6       28,2

Muut omasta puolesta annetut

kiinnitykset ja pantit            0,7        0,5        0,8

Johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset,

nimellisarvo                      6,5        8,2        7,3

käypä arvo                       -0,2       -0,3       -0,3

Valuuttatermiinit, nimellisarvo   0,1          –        0,1

Valuuttatermiinit, käypä arvo       –                     –

 

Johdannaissopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän

markkinahinnan perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen

sulkemisesta.

 

Erittely aineellisten hyödykkeiden muutoksista

Me

                             01-09/10   01-09/09   01-12/09

Hankintamenot                     1,0        0,9        1,1

Luovutustulot                    -0,0        0,0       -0,1

Yhteensä                          1,0        0,9        1,0

 

Varaukset

Konsernin pitkäaikaisia varauksia ovat ympäristövaraus 0,6

miljoonaa euroa ja takuuvaraus 0,4 miljoonaa euroa.

Lyhytaikaisiin varauksiin kuuluu tilikaudella 2009 kirjatun

uudelleenjärjestelyvarauksen loppuosa 0,2 miljoonaa euroa.

Pitkäaikaisten varausten tarkempi erittely sisältyy vuoden 2009

vuosikertomuksessa konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohtiin

  1. Varaukset ja 34. Ehdolliset velat. Ehdollisissa veloissa ei

ole tapahtunut muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

 

Osakepääoma

Osakepääoma osakelajeittain

                       Osakkeita, Osuus,  Osuus,        Osuus,

                              kpl       %       %        euroa

                                    osak- äänistä    osakepää-

                                   keista               omasta

K-osakkeet (10 ääntä)   9 540 000    25,7    77,6    1 621 800

A-osakkeet (1 ääni)    27 603 970    74,3    22,4    4 692 675

Yhteensä 30.9.2010     37 143 970   100,0   100,0    6 314 475

Tulikivi Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia

katsauskauden aikana. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-osakkeille

maksetaan jaettavasta voitosta 0,0017 euroa suurempi osinko kuin K-

osakkeille. A-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Yhtiölle ei jätetty liputusilmoituksia katsauskauden aikana.

 

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokouksen 14.4.2010 tekemän päätöksen mukaisesti

hallituksella on valtuutus hankkia yhtiön A-sarjan osakkeita

enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita

enintään 954 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa vuoden 2011

varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Lisäksi hallituksella on valtuutus päättää uusien osakkeiden

antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden

luovuttamisesta. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia

osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta

A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita. Valtuutus on

voimassa vuoden 2011 yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä 124 200 A-osaketta.

 

Lähipiiriliiketoimet

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

1000 e                              9/10       9/09      12/09

Myynnit osakkuusyhtiölle               4          7          7

Ostot osakkuusyhtiöltä               133        117        148

Myynnit lähipiirin kuuluville         12         24         30

 

Vuokrattu tiloja lähipiiriin

kuuluvilta                            83         83        109

Avoimet saatavat lähipiiriltä          0         12          0

 

Liiketoimet muun lähipiirin kanssa

Tulikivi Oyj on perustajajäsenenä Suomen Kivitutkimussäätiössä.

Yhtiö on vuokrannut toimisto- ja varastotiloja Säätiön ja Pohjois-

Karjalan Koulutuskuntayhtymän omistamasta rakennuksesta.  Näistä

tiloista on maksettu 99(98)tuhannen euron suuruinen vuokra

katsauskaudella. Vuokra vastaa käypää vuokratasoa. Yhtiö on myynyt

palveluja säätiölle 7 (39) tuhannen euron arvosta ja vuokrannut

maa-alueita 2 (2) tuhannen euron arvosta. Avoimet saamiset

säätiöltä olivat 0 (12) tuhatta euroa.

 

Johdon työsuhde-etuudet

 

                                    9/10       9/09      12/09

Hallituksen ja toimitusjohtajan

palkat ja muut lyhytaikaiset työ-

suhde-etuudet                        354        347        479

Työsuhteen päättymisen jälkeiset

etuudet                               66         51         83

 

Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2010

Osakkaan nimi                            Osakkeet        Osuus

                                                  äänivallasta

Vauhkonen Reijo                         4 186 827       24,3 %

Vauhkonen Heikki                        3 014 724       24,1 %

Elo Eliisa                              2 957 020        5,9 %

Virtaala Matti                          2 429 887       12,6 %

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö

Ilmarinen                               1 902 380        1,5 %

Mutanen Susanna                         1 643 800        7,2 %

Vauhkonen Mikko                           782 310        3,5 %

Paatero Ilkka                             718 430        0,6 %

Nuutinen Tarja                            674 540        3,5 %

Erikoissijoitusrahasto Phoebus            585 690        0,5 %

Muut osakkaat                          18 248 362       16,3 %

 

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Kivia Oy, AWL-Marmori

Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO Tulikivi. Lisäksi konserniyritys on

The New Alberene Stone Company, Inc., jolla ei ole enää

liiketoimintaa. Emoyhtiöllä on Saksassa kiinteä toimipaikka

Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland. Konsernin osakkuusyhtiöitä

ovat Stone Pole Oy, Leppävirran Matkailukeskus Oy ja Rakentamisen

MALL Oy.

 

TULIKIVI OYJ

 

Hallitus

Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

 

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivi.com

 

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka,  www.tulikivi.com

– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala, p.  0207 636 666

– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555