Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 01-09/2011

20.10.2011

– Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 15,1 me (13,9 me 07-09/2010), liikevoitto 0,5 (0,2) me ja tulos ennen veroja 0,3 (0,1) me.
– Katsauskaudella konsernin liikevaihto oli 43,3 me (39,3 me 01-09/2010), liiketulos -1,3 (-1,1) me ja tulos ennen veroja -1,9 (-1,6) me. Liiketulos ennen keskittämiskuluja oli -0,7 (-1,1) me.
– Osakekohtainen tulos oli -0,04 (-0,03) e ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,00 (0,00) e.
– Liiketoiminnan rahavirta oli -1,5 (-1,0) me.
– Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 6,7 (vertailukelpoinen tilauskanta 30.9.2010 7,6) me.
– Talouskriisin aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta yhtiön koko vuoden vertailukelpoinen liikevaihto kasvaa vajaat 10 prosenttia ja liiketuloksen ennen kertaeriä arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta. Koko vuoden liiketuloksen kertaluonteiset kulut huomioiden arvioidaan kuitenkin olevan negatiivinen ja samalla tasolla kuin edellisellä vuodella.
Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-9/2011. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedotteen liitteenä.
Avainluvut

 

1-9/
2011
1-9/
2010
Muutos,
%
1-12/
2010
7-9/
2011
7-9/
2010
Muutos,
%
Liikevaihto,
me
43,3
39,3
10,3
55,9
15,1
13,9
9,1
Liiketulos,
me
-1,3
-1,1
-25,6
-0,3
0,5
0,2
143,3
Tulos ennen veroja,
me
-1,9
-1,6
-15,4
-1,0
0,3
0,1
309,9
Katsauskauden laaja tulos,
me
-1,4
-1,2
-19,3
-0,7
0,3
0,1
70,1
Osakekohtainen tulos,
e
-0,04
-0,03
-21,2
-0,02
0,00
0,00
139,9
Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja,
me
-1,5
-1,0
2,9
Omavaraisuusaste,
%
33,3
36,9
37,0
Nettovelkaantumisaste,
%
101,0
82,9
68,1
Sijoitetun pääoman tuotto,
%
-3,5
-2,5
-0,1
0,9
0,5

 

Toimitusjohtajan kommentit
”Liikevaihto kasvoi ennakoidusti kolmannella vuosineljänneksellä. Vahvinta kasvu oli kotimaan ja viennin uunimyynnissä. Kotimaan kysyntää tukee nouseva kuluttajaenergian hinta ja käynnissä olevat rakennushankkeet. Talouskriisistä johtuva kuluttajaluottamuksen heikentyminen vähentää kuitenkin tulisijojen kysyntää alkuvuoden näkymiin verrattuna.
Kotimaassa tehty jakelutien laajentaminen sekä uudet tulisija- ja saunatuotteet tukevat myyntiä kotimaassa loppuvuoden aikana. Saunaliiketoiminnassa keskitytään tuotteiston ja jakelutien laajentamiseen.
Viennissä kasvua toi parantunut kysyntä Baltiassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Markkinatilanne viennissä on heikentynyt kesän jälkeen. Keski-Euroopassa loppukuluttajat ovat edelleen kiinnostuneita tulisijojen hankinnasta, mutta kuluttajaluottamuksen voimakas heikentyminen viivyttää hankintapäätöksiä. Muuttunut markkinatilanne heijastunee myös verhouskivien kysyntään.
Keväällä julkistettu suunnitelma ydinliiketoimintoihin keskittymisestä on toteutettu. Tappiollisista, ydinliiketoimintaan kuulumattomista tuoteryhmistä luovuttiin, ja Heinäveden tehdasta uudistetaan tehokkaammaksi uunitehtaaksi. Keittiötasotuotannon keskittäminen Espooseen parantaa luonnonkiviliiketoiminnan kannattavuutta. Toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi jatketaan.”
Keskittyminen ydinliiketoimintoihin
Konsernin ydinliiketoimintoja ovat tulisija-, sauna- ja sisustuskivituotteiden valmistaminen, tuotekonseptien kehittäminen sekä markkinoiminen kuluttajille. Tulikivi luopuu astioiden valmistuksesta kuluvan vuoden loppuun mennessä. Taivassalon rakennuskiviliiketoiminta on myyty, ja luonnonkivituotteiden valmistus on keskitetty Espoon tehtaalle. Louhinnan konetöiden ulkoistamista koskeneet neuvottelut ovat päättyneet. Jatkossa ulkopuoliset urakoitsijat tekevät merkittävän osan louhinnan konetöistä.
Keskittämisen seurauksena konsernin henkilöstömäärä vähenee 55 henkilöä, joista toteutettujen irtisanomisten seurauksena 43 henkilöä. Liiketoiminnan luovutuksessa siirtyi 12 henkilöä toisen yhtiön palvelukseen. Katsauskauden liikevaihtoon sisältyy 0,4 miljoonaa euroa rakennuskiviliiketoiminnan vaihto-omaisuuden myymisestä muodostunutta liikevaihtoa, ja tulokseen sisältyy järjestelystä aiheutuneita kertaluonteisia kuluja nettomäärältään n. 0,6 miljoonaa euroa. Näistä kuluista uudelleenjärjestelyvaraus on n. 0,5 miljoonaa euroa, arvonalentumistappiot, muut kulut ja kuluvaraukset 0,3 miljoonaa euroa ja myyntivoitot 0,2 miljoonaa euroa. Näistä nettokuluista kohdistuu tulisijat-liiketoiminnalle 0,4 miljoonaa euroa ja luonnonkivituotteet-liiketoiminnalle 0,2 miljoonaa euroa. Rakennuskiviliiketoimintakaupan vaikutus v. 2011 liikevaihtoon on -0,6 miljoonaa euroa, mutta sillä ei ole olennaista vaikutusta loppuvuoden tulokseen.
Ydinliiketoimintoihin keskittyminen mahdollistaa konsernin kannattavuuden paranemisen vuodesta 2012 alkaen. Järjestely pienentää vuosiliikevaihtoa vajaat 3 miljoonaa euroa.
Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto oli 43,3 miljoonaa euroa (39,3 miljoonaa euroa tammi-syyskuu 2010). Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto oli 39,1 (35,3) miljoonaa euroa ja luonnonkivituotteet-liiketoiminnan liikevaihto 4,2 (4,0) miljoonaa euroa. Luonnonkivituotteet-liiketoiminnan vertailukelpoinen liikevaihto oli 3,8 miljoonaa euroa.
Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 23,5 (20,8) miljoonaa euroa eli 54,4 (53,0) prosenttia. Viennin liikevaihto oli 19,8 (18,5) miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ruotsi, Ranska ja Saksa. Viennin liikevaihdon kasvu tuli verhouskiven myynnin kasvusta. Uunivienti ei ole kehittynyt odotusten mukaisesti alhaisemman kysynnän johdosta.
Konsernin liiketulos oli -1,3 (-1,1) miljoonaa euroa ja ilman keskittämisestä aiheutuneita kuluja -0,7 (-1,1) miljoonaa euroa. Tulisijat-liiketoiminnan liiketulos oli 0,6 (0,6) miljoonaa euroa, luonnonkivituotteet-liiketoiminnan liiketulos -0,5 (-0,3) miljoonaa euroa ja muiden erien kulut -1,4 (-1,4) miljoonaa euroa. Katsauskaudella liiketulosta rasittivat toimintojen keskittämisestä aiheutuneiden kulujen lisäksi sähkökiukaiden lanseeraamisesta markkinoille, kotimaan jakelutien laajentamisesta, yritysilmeen uudistamisesta ja uuden tietojärjestelmän käyttöönotosta aiheutuneet 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut.
Konsernin tulos ennen veroja oli -1,9 (-1,6) miljoonaa euroa ja ilman keskittämisestä aiheutuneita kuluja -1,3 (-1,6) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos oli -1,4 (-1,2) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,04 (-0,03) euroa.
Konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 15,1 (13,9) miljoonaa euroa, liikevoitto 0,5 (0,2) ja tulos ennen veroja 0,3 (0,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,00 (0,00) euroa.
Rahoitus ja investoinnit
Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -1,5 (-1,0) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma kasvoi katsauskauden aikana 2,0 (3,1) miljoonaa euroa ja oli 9,3 miljoonaa euroa (9,5 miljoonaa euroa 30.9.2010). Korolliset velat olivat 27,7 (25,8) miljoonaa euroa, ja nettorahoituskulut olivat 0,6 (0,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 33,3 (36,9). Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli 101,0 (82,9) prosenttia. Current ratio oli 1,7 (1,8). Osakekohtainen oma pääoma oli 0,53 (0,59) euroa.
Konsernin rahoitusasema on hyvä. Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 7,7 (7,8) miljoonaa euroa ja käyttämättömien luottolimiittien määrä 1,0 (4,0) miljoonaa euroa. Konsernin vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta 16,0 (12,5) miljoonaan euroon sisältyy kovenantteja, jotka on sidottu konsernin omavaraisuuteen. Kaikki kovenanttiehdot täyttyivät raportointikauden päättyessä.
Konsernin tuotanto-, louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat katsauskaudella 3,3 (2,0) miljoonaa euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulut kasvoivat ja olivat 1,8 (1,4) miljoonaa euroa eli 4,1 (3,4) prosenttia liikevaihdosta. Kehittämiskuluista aktivoitiin taseeseen 0,5 (0,3) miljoonaa euroa.
Syyskuussa markkinoille tuotiin uusi modulaarinen Suvas-sisustustakka sekä luontoaiheisilla siirtokuvilla koristellut keraamiset uunimallit. Green-tuotteiden kehittäminen on jatkunut edelleen. Helmikuussa tuotiin markkinoille konsernin sähkökiuasmallisto. Kiukaiden ja saunatuotteiden kehitystyö jatkuu, ja uusia tuotteita tulee markkinoille loppuvuodesta. Muita suuria kehityshankkeita ovat konsernin prosessien kehittäminen ja toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen.
Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli katsauskauden päättyessä 481(488) henkilöä. Toimintojen keskittämisen seurauksena konsernin henkilöstömäärä vähenee 55 henkilöä, joista toteutettujen irtisanomisten seurauksena 43 henkilöä.Liiketoiminnan luovutuksessa siirtyi12 henkilöä toisen yhtiön palvelukseen.  Palkka- ja palkkiokulut olivat katsauskaudella yhteensä 12,3 (11,2) miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 437 (389) henkilöä.
Varsinainen yhtiökokous
Tulikivi Oyj:n 14.4.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,0250 euroa/A-osake ja 0,0233 euroa/K-osake. Osinkojen maksupäivä oli 28.4.2011. Muut yhtiökokouksen päätökset löytyvät yhtiökokouspäivänä julkaistusta erillisestä tiedotteesta.
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Taloudellisen taantuman todennäköisyys Euroopassa on kasvanut. Konsernin lähiajan riskejä ovat taloudessa tapahtuvat negatiiviset vaihtelut. Riskeihin kuuluu myös kuluttajakysynnän ohjautuminen pelkästään hinnan perusteella eikä tuoteominaisuuksien perusteella.

Toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen on meneillään. Tämän tyyppisiin hankkeisiin liittyy usein aikataulu- ja kustannusriski.

Riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2010 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Tulevaisuuden näkymät
Kuluttajaluottamuksen kehitys vaikuttaa Tulikiven tuotteiden kysyntään lähiaikoina. Suomessa ja muualla Pohjois-Euroopassa kysynnän uskotaan säilyvän verrattain hyvänä. Lisäksi uudet sauna- ja tulisijatuotteet sekä laajentuva jakeluverkko tukevat myyntiä kotimaassa.
Keski-Euroopassa talouskriisi vaikuttaa kuluttajien päätöksentekoon voimakkaammin ja siten myös tulisijojen kysyntään.
Talouskriisin aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta yhtiön koko vuoden vertailukelpoinen liikevaihto kasvaa vajaat 10 prosenttia ja liiketuloksen ennen kertaeriä arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta. Koko vuoden liiketuloksen kertaluonteiset kulut huomioiden arvioidaan kuitenkin olevan negatiivinen ja samalla tasolla kuin edellisellä vuodella.
TULIKIVI OYJ
Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala, p. 0207 636 666
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555