Osavuosikatsaus

Tulosennuste/täydennys osavuosikatsaustiedotteeseen 20.10.2011

21.10.2011

Tulikivi Oyj täydentää 20.10.2011 julkistamaansa osavuosikatsaustiedotetta lisäämällä aiemmin 4.8.2011 julkistetun tulosennusteen osavuosikatsauksessa 20.10.2011 esitetyn tulosennusteen yhteyteen:

Osavuosikatsauksessa esitetyt Tulevaisuuden näkymät kuuluvat seuraavasti:
Kuluttajaluottamuksen kehitys vaikuttaa Tulikiven tuotteiden kysyntään lähiaikoina. Suomessa ja muualla Pohjois-Euroopassa kysynnän uskotaan säilyvän verrattain hyvänä. Lisäksi uudet sauna- ja tulisijatuotteet sekä laajentuva jakeluverkko tukevat myyntiä kotimaassa.

Keski-Euroopassa talouskriisi vaikuttaa kuluttajien päätöksentekoon voimakkaammin ja siten myös tulisijojen kysyntään.

Talouskriisin aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta yhtiön koko vuoden vertailukelpoinen liikevaihto kasvaa vajaat 10 prosenttia ja liiketuloksen ennen kertaeriä arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta. Koko vuoden liiketuloksen kertaluonteiset kulut huomioiden arvioidaan kuitenkin olevan negatiivinen ja samalla tasolla kuin edellisellä vuodella.

Aikaisempi osavuosikatsauksessa 4.8.2011 esitetty Tulevaisuuden näkymät -kappale kuului seuraavasti:
Kotimaassa tulisija-tuotteiden näkymät ovat vilkkaan uudisrakentamisen ja kallistuvan kuluttajaenergian johdosta hyvät. Viennissä elpyvä uudisrakentaminen ja kallistuva kuluttajaenergia lisäävät tulisijojen kysyntää tilikauden aikana. Verhouskivien kysyntä jatkuu hyvänä.

Uudet sauna- ja tulisijatuotteet sekä laajentuva jakeluverkko kasvattavat osaltaan liikevaihtoa.

Koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia. Toimialan normaalin kausivaihtelun takia liikevoiton kertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle. Parantuneen kustannustehokkuuden myötä, keskittämisestä syntyneistä kuluista huolimatta koko vuoden liiketulos paranee ja muodostuu positiiviseksi.

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen
toimitusjohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala, p. 0207 636 666
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555