Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 1-3/2011

20.4.2011

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 12,6 me (10,7 me 1-3/2010).
– Konsernin liiketappio oli -1,5 (-1,7) me. Osakekohtainen tulos oli -0,04
(-0,04) euroa. Tulosta rasittivat mm uuden sauna-tuoteryhmän tuotteiden lanseeraamisesta markkinoille ja kotimaan jakelutien laajentamisesta aiheutuneet 0,5 me:n kertaluonteiset lisäkulut. Jakelutietä laajennettiin kotimaassa avaamalla 35 uutta myyntipistettä.
– Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -2,2 (-2,4) me.
– Tilauskanta 31.3. oli 9,7 me (8,2 me 31.3.2010).
– Tulevaisuuden näkymät: Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 10 prosenttia. Parantuneen kustannustehokkuuden myötä koko vuoden liiketulos paranee merkittävästi ja muodostuu positiiviseksi.
-Suunnitelma ydinliiketoimintoihin keskittymisestä mahdollistaa konsernin kannattavuuden paranemisen tilikaudesta 2012 alkaen, mutta aiheuttaa kuluvalle tilikaudelle kertaluonteisia kuluja, joiden määrä selviää yt-neuvottelujen päätyttyä.
Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-3/2011
Avainluvut

1-3/
2011
1-3/
2010
Muutos,
%
1-12/
2010
Liikevaihto, me
12,6
10,7
17,1
55,9
Liiketulos, me
-1,5
-1,7
11,7
-0,3
Tulos ennen veroja
-1,7
-1,9
10,4
-1,0
Katsauskauden laaja tulos, me
-1,3
-1,4
11,9
-0,8
Osakekohtainen tulos, e
-0,04
-0,04
0,0
-0,02
Liiketoiminnanrahavirta ennen
investointeja, me
-2,2
-2,4
8,3
2,9
Omavaraisuusaste, %
35,6
37,3
37,0
Nettovelkaantumisaste, %
88,6
76,5
68,1
Sijoitetun pääomantuotto, %
-12,7
-13,8
-0,1
Toimitusjohtajan kommentit:
”Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Tulikivi-tuotteiden kysyntä kehittyi
myönteisesti.
Uuniviennissä kysyntätilanne on parantunut edellisen vuoden tasosta. Kohentunut kuluttajaluottamus ja kohonneet energianhinnat ovat lisänneet tulisijojen kysyntää Keski-Euroopassa.
Verhouskiven kysyntätilanne on säilynyt hyvänä, mutta liikevaihdon kasvu tulee olemaan aiempaa maltillisempaa loppuvuoden aikana. Verhouskiven kysyntää tukee kamiinanvalmistajien kasvava kiinnostus lisätä lämmönvaraavuutta tuotteisiinsa.
Saunaliiketoiminnassa myynti on käynnistetty Tulikiven omassa jakelutiessä. Lähikuukausien tavoitteena on laajentaa jakelua ja tuoda uusia tuotteita markkinoille. Saunaliiketoiminnan käynnistämiseen panostettiin suunnitelmien mukaisesti.
Alkuvuoden aikana avattiin Suomeen ja lähialueille yli 50 uutta myyntipistettä,
mikä rasitti alkuvuoden kannattavuutta.
Kaikilla liiketoiminta-alueilla vahvistunut tilauskanta mahdollistaa liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden parantamisen lähikuukausina. Laajentuneen jakeluverkon ja vilkkaan uudisrakentamisen sekä tuoteuutuuksiemme myötä kysyntä tulee olemaan vilkasta loppuvuoden aikana.
Ydinliiketoimintoihin keskittyminen parantaa kannattavuutta ja selkeyttää yhtiön toimintaa pitkällä aikavälillä.”
Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto oli 12,6 miljoonaa euroa (10,7 miljoonaa euroa tammi-maaliskuu 2010). Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto oli 11,4 (9,5) miljoonaa euroa ja luonnonkivituotteet-liiketoiminnan liikevaihto 1,2 (1,2) miljoonaa euroa.
Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 6,8 (5,3) miljoonaa euroa eli 54,0 (49,9) prosenttia. Viennin liikevaihto oli 5,8 (5,4) miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ruotsi, Saksa ja Ranska. Viennin liikevaihdon kasvu tuli verhouskiven myynnin kasvusta.
Konsernin liiketulos oli -1,5 (-1,7) miljoonaa euroa. Konsernin segmenttiraportoinnin mukaisesti tulisijat-liiketoiminnan liiketulos oli -0,9 (-1,1) miljoonaa euroa, luonnonkivituotteet-liiketoiminnan -0,2 (-0,2) miljoonaa euroa ja muiden erien kulut -0,4 (-0,4) miljoonaa euroa. Liiketulosta rasittivat sähkökiukaiden lanseeraamisesta markkinoille ja kotimaan jakelutien laajentamisesta sekä yritysilmeen uudistamisesta aiheutuneet 0,5 miljoonan euron kertaluonteiset lisäkulut.
Konsernin tulos ennen veroja oli -1,7 (-1,9) miljoonaa euroa ja nettotappio 1,3 (1,4) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,04 (-0,04) euroa.
Jakelutien laajentaminen kotimaassa
Tulikiven kotimaan jakelutien runkona toimii 35 Tulikivi-studion verkosto, joka tarjoaa kuluttajille koko Tulikivi-tuotteiston ja kattavat palvelut. Tätä verkostoa täydentää Tulikivi-studioiden kanssa yhteistyössä toimiva Tulikivi-pisteiden rautakauppaverkosto.
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana jakelua on laajennettu 35:llä uudella myyntipisteellä 150 myyntipisteeseen. Lisäksi tulisijamyynti S-ryhmän kautta alkaa toisen vuosineljänneksen aikana.
Sauna-tuotteet tulevat myyntiin ensimmäiseksi Tulikivi-studio- ja pisteverkostossa. Lisäksi sauna-tuotteissa Tulikivi on aloittamassa uudentyyppisen jakelun ammattirakentajille tehtyään jakelusopimuksen Onnisen ja Elektroskandian kanssa.
Rahoitus ja investoinnit
Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -2,2 (-2,4) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma kasvoi katsauskauden aikana 1,5 miljoonaa euroa ja oli 8,8 (7,2 31.3.2010) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 25,9 (26,1) miljoonaa euroa ja nettorahoituskulut olivat 0,2 (0,2) miljoonaa euroa.
Konsernin tuotanto-, louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat 1,0 (0,7) miljoonaa euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kustannukset olivat 0,7 (0,5) miljoonaa euroa eli 5,2 (4,2) prosenttia liikevaihdosta. Näistä aktivoitiin taseeseen avustusten vähentämisen jälkeen 0,2 (0,1) miljoonaa euroa. Maaliskuussa tuotiin markkinoille konsernin sähkökiuasmallisto.
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Konsernin lähiajan riskejä ovat taloudessa tapahtuvat yllättävät negatiiviset vaihtelut. Riskeihin kuuluu myös kuluttajakysynnän ohjautuminen pelkästään hinnan perusteella eikä tuoteominaisuuksien perusteella.
Toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen on käynnistymisvaiheessa. Tämän tyyppisiin hankkeisiin liittyy usein aikataulu- ja kustannusriski. Riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2010 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Raportointikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat
Tulikivi on julkaissut suunnitelmansa keskittyä jatkossa ydinliiketoimintoihin kannattavuuden parantamiseksi. Suunnitelman mukaan astialiiketoiminnasta ja rakennuskivien valmistuksesta luovutaan vuoden 2011 loppuun mennessä. Lisäksi tavoitteena on luopua vuolukivilouhinnan maansiirto- ja kuormauskalustosta sekä lisätä louhinnan ulkoistamista. Tavoitteena on myös luonnonkivituotteet-liiketoiminnan tuotannon keskittäminen. Konsernin kasvustrategian painopiste on tulisija-, sauna- ja sisustuskivituotteiden valmistamisessa, tuotekonseptien kehittämisessä sekä markkinoinnissa kuluttajille. Keskittymällä ydinliiketoimintoihin voidaan lisätä panostuksia strategian mukaiseen kasvuun uusissa tuoteryhmissä ja jakelussa.
Henkilöstövaikutusten arvioidaan koskettavan noin 50 henkilöä. Järjestelyjen vuoksi Tulikivi käynnistää yt-neuvottelut luonnonkivituotteet-liiketoiminnassa, louhinnassa ja Heinäveden tehtaalla.
Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
Tulikivi Oyj:n 14.4.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,0250 euroa/A-osake ja 0,0233 euroa/K-osake. Osinkojen maksupäivä on 28.4.2011.

Muut yhtiökokouksen päätökset löytyvät yhtiökokouspäivänä julkaistusta erillisestä tiedotteesta.

Tulevaisuuden näkymät
Kotimaassa tulisija-tuotteiden näkymät ovat kasvavan uudisrakentamisen ja kallistuvan kuluttajaenergian johdosta hyvät. Viennissä elpyvä uudisrakentaminen ja kohentuva kuluttajaluottamus lisäävät tulisijojen kysyntää tilikauden aikana. Verhouskivien kysyntä jatkuu hyvänä.
Uudet sauna- ja tulisijatuotteet sekä laajentuva jakeluverkko kasvattavat osaltaan liikevaihtoa.
Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 10 prosenttia. Parantuneen kustannustehokkuuden myötä koko vuoden liiketulos paranee merkittävästi ja muodostuu positiiviseksi.
Toimialan normaalin kausiluonteisuuden takia liikevoiton kertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle.
Ydinliiketoimintoihin keskittymishanke mahdollistaa konsernin kannattavuuden paranemisen tilikaudesta 2012 alkaen, mutta aiheuttaa kuluvalle tilikaudelle kertaluonteisia kuluja, joiden määrä selviää yt-neuvottelujen päätyttyä.
TULIKIVI OYJ
Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen