Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 1-3/2013

24.4.2013

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 9,2 Me (10,7 Me 1-3/2012).
– Konsernin liiketulos oli -1,7 (-1,4) Me. Osakekohtainen tulos oli -0,04 (-0,03) euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -2,5 (-3,5) Me.
– Tilauskanta 31.3.2013 oli 6,0 Me (7,8 Me 31.3.2012).
– Tulevaisuuden näkymät: Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne on riippuvainen kuluttajaluottamuksen kehityksestä. Uudet tuotteet mahdollistavat markkinaosuuden kasvattamisen, mutta liikevaihdon ei ennakoida kasvavan merkittävästi vuoden 2013 aikana. Toiminnan tehostamisen myötä liikevoiton arvioidaan paranevan.
Tiivistelmä osavuosikatsaustiedotteesta 01-03/2013.  Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedotteen liitteenä.

Avainluvut

1-3/
2013
 1-3/
2012
Muutos, % 1-12/
2012
Liikevaihto,  Me 9,2 10,7 -14,0 51,2
Liiketulos,  Me -1,7 -1,4 -0,1
Tulos ennen veroja, Me -2,0 -1,6 -25,0 -0,8
Katsauskauden laaja tulos,  Me -1,6 -1,2 33,3 -0,6
Osakekohtainen
tulos,  e
-0,04 -0,03 -0,02
Liiketoiminnan nettorahavirta ennen investointeja -2,5 -3,5 0,1
Omavaraisuusaste, % 32,0 31,8 35,2
Nettovelkaantumisaste,  % 142,2 126,7 112,9
Sijoitetun pääoman tuotto,  % -16,5 -12,3 0,3

 

Toimitusjohtaja Jouni Pitkon kommentit:

Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi Venäjällä, mutta Keski-Euroopassa liikevaihto jäi jonkin verran edellisestä vuotta alhaisemmaksi. Kotimaan talvikauden heikosta kysynnästä johtuen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto jäi vertailukautta pienemmäksi sekä tulisijat- että sisustuskivet-liiketoiminnassa.

Tilauskanta kasvoi vuodenvaihteeseen nähden. Keski-Euroopassa tulisijojen myyntikampanjan uudenlainen ajoittaminen alensi tilauskantaa edelliseen vuoteen verrattuna.

Alkuvuonna toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi jatkettiin, kun kotimaan myynnin toimintoja uudelleenorganisoitiin ja tuotantokapasiteettia sopeutettiin.

Säästötoimenpiteitä jatketaan, ja myyntiä tehostetaan entisestään. Tuotannon prosesseja kehitetään tuottavuuden parantamiseksi. Viennissä kasvua haetaan uudistamalla ja laajentamalla jakeluverkostoa. Tulikivi Oyj:n strategiaa selkeytetään vastaamaan paremmin muuttuneita markkinoita niin kotimaassa kuin viennissäkin. Muutokset strategiaan tiedotetaan kolmannella kvartaalilla.

Osavuosikatsaus 
Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 9,2 miljoonaa euroa (10,7 miljoonaa euroa tammi-maaliskuu 2012).  Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto oli 8,3 (9,6) miljoonaa euroa ja sisustuskivet-liiketoiminnan liikevaihto 0,9 (1,1) miljoonaa euroa.

Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 4,5 (5,6) miljoonaa euroa eli 49,3 (52,3) prosenttia. Viennin liikevaihto oli 4,7 (5,1) miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ranska, Belgia, Saksa, Venäjä ja Ruotsi.

Konsernin liiketulos oli -1,7 (-1,4) miljoonaa euroa. Katsauskauden liiketulosta rasittaa toiminnan sopeuttamispäätösten johdosta kirjattu 0,1miljoonan euron suuruinen uudelleenjärjestelyvaraus. Konsernin segmenttiraportoinnin mukaisesti tulisijat-liiketoiminnan liiketulos oli -1,6 (-1,2) miljoonaa euroa ja sisustuskivet-liiketoiminnan -0,1 (-0,2) miljoonaa euroa.

Konsernin tulos ennen veroja oli -2,0 (-1,6) miljoonaa euroa ja nettotulos -1,5 (-1,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,04 (-0,03) euroa.

Rahoitus ja investoinnit

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -2,5 (-3,5) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma kasvoi katsauskauden aikana 1,5 miljoonaa euroa ja oli 11,4 (9,7 Me 31.3.2012) miljoonaa euroa.

Käyttöpääoman kasvuun vaikuttivat Suomussalmen tehtaan varastojen kasvu sekä kotimaan myyntisaamisten painottuminen asiakkaille, joilla on pidemmät maksuehdot. Korolliset velat olivat 25,6 (26,4) miljoonaa euroa. Rahoitustuottoja muodostui 0,0 (0,0) miljoonaa euroa ja rahoituskuluja 0,3 (0,2) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 32,0 (31,8) prosenttia. Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli 142,2 (126,7) prosenttia. Current ratio oli 1,6 (1,7). Osakekohtainen oma pääoma oli 0,45 (0,47) euroa.

Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat ja muut likvidit varat olivat 2,0 (4,1) miljoonaa euroa. Nostamattomien luottojen ja käyttämättömien tililuottolimiittien määrä oli 0,5 (1,6) miljoonaa euroa.

Konsernin korolliseen velkaan liittyy kovenantteja, jotka on sidottu konsernin omavaraisuuteen. Nämä kovenanttiehdot täyttyivät raportointikauden päättyessä. Lisäksi konsernilla on toista ja neljättä kvartaalia koskien kovenantti konsernin nettovelkojen suhteesta käyttökatteeseen.
Konsernin tuotanto-, louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat 0,6 (0,8) miljoonaa euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kustannukset olivat 0,4 (0,5) miljoonaa euroa eli 4,4 (4,7) prosenttia liikevaihdosta. Näistä aktivoitiin taseeseen avustusten vähentämisen jälkeen 0,1 (0,2) miljoonaa euroa. Tuotekehityksessä keskityttiin uusien modulaaristen, Hiisi-tuoteperheeseen kuuluvien, Aalto- ja Kide-hybriditakkojen tehokkaaseen tuotantoon ja tuotteistamiseen.

 Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Konsernin keskeisin riski on kuluttajaluottamuksen merkittävä heikkeneminen euroalueella. Heikennykset kuluttajien luotonsaantimahdollisuuksiin vähentävät uudisrakentamista ja saneeraushankkeita, mikä voi vaikuttaa tulisijojen kysyntään.

Rakentamisen lainsäädäntöä uudistetaan EU-alueella parhaillaan. Uudet, EU:n energiatehokkuuslinjauksia vastaavat, maakohtaiset energiatehokkuussäädökset tulevat voimaan kuluvan vuoden aikana ja voivat vaikuttaa eri lämmitysmuotojen väliseen kilpailuasemaan ja siten tulisijojen kysyntään eri markkinoilla.

Konsernin rahoitusaseman säilyttäminen nykyisellään edellyttää kannattavuuden paranemista. Kannattavuuden heikkeneminen pakottaa rahoitusaseman vahvistamiseen tai rahoituksen uudelleen järjestelemiseen. Kattavampi esitys Tulikivi-konsernin riskeistä on luettavissa vuoden 2012 vuosikertomuksen konsernitilinpäätöksen liitetiedosta 38: Merkittävimmät riskit, ja niiden hallintakeinot.

Raportointikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat
Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Osingonjako
Tulikivi Oyj:n 16.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti olla jakamatta osinkoa tilikaudelta 2012.

Hallintoelimet
Emoyhtiön ja liiketoimintaa harjoittavien kotimaisten tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi valittiin Nella Ginman-Tjeder, Olli Pohjanvirta,  Markku Rönkkö,  Pasi Saarinen,  Harri Suutari ja  Heikki Vauhkonen. Hallitus valitsi keskuudestaan päätoimiseksi puheenjohtajaksi Heikki Vauhkosen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy.

Toimitusjohtaja on 16.4.2013 alkaen ollut Jouni Pitko. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi Michel Mercier, vientijohtaja, Ismo Mäkeläinen, tuotanto- ja  hankintajohtaja,  Martti Purtola,  liiketoimintajohtaja, saunat,  Juha Sivonen, myyntijohtaja, kotimaa,  Jouko Toivanen,  liiketoimintajohtaja, verhous- ja sisustuskivet,  Anu Vauhkonen,  viestintä- ja markkinointijohtaja, Risto Vidgren, talousjohtaja.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiöjärjestykseen lisättiin uusi 3 a § 3 §:n jälkeen K-osakkeen muuntamisesta A-osakkeeksi K-osakkeenomistajan vaatimuksesta edellytyksellä, että K-osakkeita omistavien osakkeenomistajien lukumäärä on alle 150. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutettiin niin, että yhtiökokouskutsu julkaistaan pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja sen päättämässä laajuudessa. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, osakepalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan enintään 954 000 kappaletta, huomioon ottaen kuitenkin, ettei yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä saa ylittää 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus päättää osakeanneista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita.

Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita. Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Muut tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yt-neuvottelujen tulos 11.3.2013
Neuvottelujen tuloksena päädyttiin irtisanomaan 6 toimihenkilöä kotimaan myynnistä, asiakaspalvelusta ja tuotannosta sekä lomauttamaan 21 työntekijää toistaiseksi. Lisäksi yhtiö voi toteuttaa määräaikaisia lomautuksia kysyntätilanteen mukaisesti 30.6.2014 saakka.

Uusi toimitusjohtaja
Tulikivi Oyj:n toimitusjohtajaksi on nimitetty 16.4.2013 alkaen insinööri Jouni Pitko.

Tulevaisuuden näkymät
Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne on riippuvainen kuluttajaluottamuksen kehityksestä.

Uudet tuotteet mahdollistavat markkinaosuuden kasvattamisen, mutta liikevaihdon ei ennakoida kasvavan merkittävästi vuoden 2013 aikana. Toiminnan tehostamisen myötä liikevoiton arvioidaan paranevan.

Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 6,0 (7,8 Me 31.3.2012) miljoonaa euroa.

TULIKIVI OYJ
Hallitus
Heikki Vauhkonen, hallituksen puheenjohtaja
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
– toimitusjohtaja Jouni Pitko,  0403 063 222