Puolivuosikatsaus

Osavuosikatsaus 1-6/2012

8.8.2012

– Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 13,2 Me (15,6 Me 04-06/2011), liiketulos 0,6  (-0,3) Me ja tulos ennen veroja 0,3 (-0,5) Me.
– Katsauskaudella 01-06/2012 konsernin liikevaihto oli 23,9 Me (28,2 Me 01-06/2011), liiketulos -0,8 (-1,8) Me ja tulos ennen veroja oli -1,2 (-2,2) Me.
– Osakekohtainen tulos katsauskaudella oli – 0,02 (-0,04) euroa ja toisella neljänneksellä 0,01 (-0,01) euroa.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella –3,7 (-2,3) Me.
– Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 7,3 (8,5 30.6.2011) Me.
– Tulevaisuuden näkymät: Lakkautettujen liiketoimintojen vaikutus (3,0 Me vuonna 2011) huomioiden, vuoden 2012 liikevaihdon ennakoidaan muodostuvan edellisen vuoden mukaiseksi. Yhtiö on toteuttanut keskittämis- ja sopeuttamistoimenpiteitä, jotka tuovat merkittäviä säästöjä vuoden 2012 aikana. Niiden odotetaan kääntävän koko vuoden liiketuloksen voitolliseksi.
Tiivistelmä osavuosikatsaustiedotteesta 01-06/2012. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedotteen liitteenä.
Avainluvut
1-6/
2012
1-6/
2011
Muutos,
%
1-12/
2011
4-6/
2012
4-6/
2011
Muutos,
%
Liikevaihto,
Me
23,9
28,2
-15,2
58,8
13,2
15,6
-15,4
Liiketulos,
Me
-0,8
-1,8
55,6
-2,4
0,6
-0,3
300,0
Tulos ennen
veroja,
Me
-1,2
-2,2
45,5
-3,1
0,3
-0,5
160,0
Katsauskauden
laaja tulos,
Me
-0,9
-1,7
47,1
-2,4
0,3
-0,3
200,0
Osakekohtainen
tulos,

-0,02
-0,04
-0,07
0,01
-0,01
Liiketoiminnan
rahavirta ennen
investointeja
-3,7
-2,3
1,4
Omavaraisuusaste,
%
32,2
33,3
33,3
Nettovelkaantumis-
aste,
%
127,9
100,5
96,5
Sijoitetun pääoman
tuotto,
%
-3,4
-7,5
-4,8
5,4
-2,2
Toimitusjohtajan kommentit:
 
”Toisella vuosineljänneksellä Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne säilyi alkuvuoden kaltaisena.
Kotimaan tulisijakysyntä oli edellisvuotta alhaisempi uudisrakentamisen laskusta ja kuluttajien varovaisuudesta johtuen. Haasteellisesta taloustilanteesta huolimatta uunivienti kehittyi myönteisesti alkuvuoden aikana Ranskassa, Saksassa ja USA:ssa. Verhouskiviasiakkaat ovat edelleen varovaisia ja pitäneet varastonsa pieninä. Sauna-tuotteiden kysyntä jatkui odotusten mukaisesti.

Vuodelle 2012 kolmen miljoonan kustannussäästöjä tavoittelevat toimenpiteet; kannattamattomien liiketoimintojen lakkauttaminen, kiinteiden kulujen säästöt ja tuotannon tehostamistoimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti.”

Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto oli 23,9 miljoonaa euroa (28,2 miljoonaa euroa tammi-kesäkuu 2011). Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto oli 21,6 (24,9) miljoonaa euroa ja sisustuskivet-liiketoiminnan liikevaihto 2,3 (3,3) miljoonaa euroa. Vertailukauden 2011 liikevaihtoon sisältyy lakkautettujen liiketoimintojen liikevaihtoa tulisijat-liiketoiminnassa 0,6 miljoonaa euroa sekä sisustuskivet-liiketoiminnassa 1,4 miljoonaa euroa.
Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 12,2 (15,1) miljoonaa euroa eli 51,2 (53,4) prosenttia. Viennin liikevaihto oli 11,7 (13,1) miljoonaa euroa.

Suurimmat vientimaat olivat Ranska, Ruotsi, Saksa, Belgia ja Venäjä.

Konsernin liiketulos oli -0,8 (-1,8) miljoonaa euroa. Segmenttiraportoinnin mukaisesti tulisijat-liiketoiminnan vastaava liiketulos oli 0,2 (-0,6) miljoonaa euroa ja sisustuskivet-liiketoiminnan -0,1 (-0,3) miljoonaa euroa. Muiden erien kulut olivat -0,9 (-0,9) miljoonaa euroa.
Konsernin tulos ennen veroja oli –1,2 (-2,2) miljoonaa euroa ja katsauskauden tulos -0,9 (-1,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,02 (-0,04) euroa.
Konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 13,2 miljoonaa euroa (15,6 miljoonaa euroa huhti-kesäkuu 2011), liiketulos 0,6 (-0,3) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 0,3 (-0,5) miljoonaa euroa. Vertailukauden liiketulokseen sisältyy uudelleenjärjestelystä aiheutuneita kertaluonteisia eriä nettomäärältään -0,6 miljoonaa euroa. Näistä eristä kohdistuu tulisijat-liiketoiminnalle -0,4 miljoonaa euroa ja sisustuskivet-liiketoiminnalle  -0,2 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,01 (-0,01) euroa.
Rahoitus ja investoinnit
Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli –3,7 (-2,3) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma kasvoi katsauskauden aikana 4,5 miljoonaa euroa ja oli 10,0 miljoonaa euroa (8,0 miljoonaa euroa 30.6.2011). Korolliset velat olivat 26,8 (26,5) miljoonaa euroa ja konsernin nettorahoituskulut 0,4 (0,4) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 32,2 prosenttia (33,3 prosenttia 30.6.2011). Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli 126,3 (100,5) prosenttia. Current ratio oli 1,6 (1,6). Osakekohtainen oma pääoma oli 0,48 (0,53) euroa.
Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 3,8 (6,9) miljoonaa euroa. Konsernin korolliseen velkaan liittyy kovenantteja, jotka on sidottu konsernin omavaraisuuteen. Nämä kovenanttiehdot täyttyivät raportointikauden päättyessä. Lisäksi konsernilla on vuositasolla kovenanttiehto, joka on sidottu konsernin korollisten velkojen suhteeseen käyttökatteesta.
Konsernin tuotanto-, louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat katsauskaudella 1,5 (2,3) miljoonaa euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 0,8 (1,2) miljoonaa euroa eli 3,3 (4,3) prosenttia liikevaihdosta. Näistä aktivoitiin taseeseen 0,2 (0,3) miljoonaa euroa.
Alkuvuonna lanseerattiin markkinoille uusi puukiuasmallisto sekä uusi Hiisi-tuotteisto, joka on suunniteltu moderniin matalaenergia rakentamiseen.
Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 370 (421) henkilöä. Katsauskaudella muodostui palkka- ja palkkiokuluja yhteensä 7,4 (8,9) miljoonaa euroa.
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Konsernin lähiajan riskejä ovat taloudessa tapahtuvat yllättävät vaihtelut, jotka voivat heikentää kysyntätilannetta. Riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2011 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Tulevaisuuden näkymät
Yhtiön päämarkkina-alueilla kuluttajat ovat varovaisia ja pohtivat investointipäätöksiään tarkoin.
Lakkautettujen liiketoimintojen vaikutus (3,0 Me vuonna 2011) huomioiden, vuoden 2012 liikevaihdon ennakoidaan muodostuvan edellisen vuoden mukaiseksi.  Yhtiö on toteuttanut keskittämis- ja sopeuttamistoimenpiteitä, jotka tuovat merkittäviä säästöjä vuoden 2012 aikana. Niiden odotetaan kääntävän koko vuoden liiketuloksen voitolliseksi.
Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 7,3 (8,5 30.6.2011) miljoonaa euroa.
TULIKIVI OYJ

Hallitus

Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com

– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala, 0207 636 666
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 01-06/2012