Yleinen

Suomussalmen talkkihankkeen rikastuskokeet ja rikastamon esisuunnittelu ovat valmistuneet

20.6.2023

Tulikivi on talven 2022-2023 ja kevään 2023 aikana edennyt Suomussalmen talkkihankkeen toteutettavuusselvityksessä (prefeasibility study), jonka tavoitteena on tarkentaa hankkeen taloudelliset kannattavuus-, ympäristö- ja kaivos- sekä rikastustekniset suunnitelmat teollista toimintaa varten. Yhtiön tavoitteena on laatia tekniset suunnitelmat ja hakea toiminnan vaatimat luvat hiilineutraalia ja jäljitettävää talkkia tuottavalle kaivokselle ja rikastamolle.

Keskeinen osa toteutettavuusselvitystä olivat Metson tekemät rikastus- sekä suodatuskokeet ja niiden tuloksiin pohjautuva rikastamon esisuunnittelu, johon sisältyi myös rikastushiekan suodatuksen ja vedenpuhdistustarpeen huomioiminen. Esisuunnittelussa vahvistettiin rikastusprosessin virtauskaavio ja tehtiin tarvittavien laitteiden esivalinta ja alustava mitoitus. Sen perusteella voidaan arvioida prosessin energian tarve ja tarveaineiden kulutus. ”Locked cycle” -rikastuskokeilla simuloitiin tuotantomittakaavan prosessia ja niiden perusteella Haaposen talkkimalmista pystytään tuottamaan hyvälaatuista talkkirikastetta hyvällä saannilla.

Rikastuskokeista saadusta talkkirikasteesta valmistettiin suihkujauhettuja talkkituotteita. Rikastetta jauhettiin kolmeen eri hienouteen, joiden keskiraekoot vaihtelivat noin 2,5 mikronista 5 mikroniin. Jauhetun tuotteen vaaleus kohosi odotetusti hienouden mukana ja talkki säilytti levymäisyytensä.

Rikastushiekan suodatus mahdollistaa kuivaläjityksen ja suljetumman vesikierron. Vedenpuhdistamolla varmistetaan prosessi- ja juoksutettavan veden laatu.

Selvityksessä huomionarvoista oli, että kaivosalueella olevia rakennuksia ja infrastruktuuria voidaan hyödyntää myös suunnitellussa talkin tuotannossa. Työturvallisuus- ja ympäristönäkökohtiin kiinnitettiin huomiota ja tehty työ luo hyvät lähtökohdat riskien ja haittojen minimoimiselle.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen vaatimia selvitystöitä täydennetään kuluvan kesän aikana ja selostuksen odotetaan valmistuvan syksyllä 2023. Kokonaisuudessaan hankkeen toteutettavuusselvityksen odotetaan valmistuvan vuoden 2023 loppuun mennessä.

”Suihkujauhettujen talkkituotteiden vaaleus ja talkin levymäisyys vahvistavat näkemystä, että Haaposen esiintymästä voidaan valmistaa laadullisesti soveltuvia ja kilpailukykyisiä tuotteita tärkeimpiin talkin käyttökohteisiin”, toteaa Nordic Talcin toimitusjohtaja Erkki Kuronen. Hän jatkaa, että ”edellä mainitun lisäksi Haaposen esiintymän yli 22 miljoonan tonnin kompaktit talkkimalmivarannot olemassa olevalla kaivosalueella yhdessä toteutettavuusselvityksen positiivisten tulosten kanssa rohkaisevat ja kannustavat viemään hanketta eteenpäin. On kuitenkin ennenaikaista arvioida hankkeen toteutumista tai taloudellisia vaikutuksia.”

 

TULIKIVI OYJ

Lisätietoja:    Tulikivi Oyj, toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

Nordic Talc Oy, toimitusjohtaja Erkki Kuronen, 050 599 3539

Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com