Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 1-12/2003

5.2.2004

* Tulikivi-konsernin tulos ennen satunnaisia eriä parani
tilikauden aikana lähes 30 % ja oli 4,3 Me (3,3 Me vuonna 2002).
* Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja oli 8,2 (5,3) Me.
* Rakennuskiviliiketoiminnan tervehdyttämistoimet on suoritettu
loppuun.

Liikevaihto ja tulos
Tulikivi-konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2003 2,2 prosenttia
ja oli 53,6 miljoonaa euroa (52,5 miljoonaa euroa vuonna 2002).
Liikevaihdon kasvu painottui loppuvuoteen ja oli viimeisellä
vuosineljänneksellä 6,3 prosenttia. Tulisijaliiketoiminnan
liikevaihto oli 45,3 (42,3) miljoonaa euroa. Kasvusta merkittävin
osa tuli kotimaasta. Rakennuskiviliiketoiminnan liikevaihto oli
8,3 (10,2) miljoonaa euroa.
Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 27,7 (26,2) miljoonaa euroa eli
51,7 (49,9) prosenttia. Viennin liikevaihto oli 25,9 (26,3)
miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Saksa ja Ruotsi.

Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani lähes 30 prosenttia
edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 4,3 (3,3) miljoonaa euroa.
Tulisijaliiketoiminnan tulos oli 5,2 (3,4) miljoonaa euroa.
Rakennuskiviliiketoiminnan tulos oli -0,9 (-0,1) miljoonaa euroa.
Rakennuskiviliiketoiminnan tulosta rasittivat 0,6 miljoonan euron
suuruiset toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet
kertaluonteiset kulut.
Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 13,7 (10,9) prosenttia.
Osakekohtainen tulos oli 0,34 (0,27) euroa. Tunnuslukua
laskettaessa on jakajana käytetty molempien vuosien osalta
osakkeen splittauksella viisinkertaistettua osakkeiden määrää.

Kassavirta ja rahoitus
Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä. Liiketoiminnan kassavirta
ennen investointeja oli 8,2 (5,3) miljoonaa euroa.
Käyttöomaisuusinvestointien tulorahoitusosuus oli 3,1 (1,5).
Current ratio oli 1,9 (2,3). Omavaraisuusaste oli 58,7 (61,5)
prosenttia. Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli
gearing oli 5,5 (3,9) prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma oli
2,68 (2,85) euroa laskettuna osakkeiden lukumäärälle per
31.12.2003.

Investoinnit ja kehitystoiminta
Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 2,9 (3,9) miljoonaa
euroa. Merkittävin investointi oli Kivia Oy:n osakekannan
ostaminen. Kivia Oy:n mukaantulo konserniin laajensi
tuotevalikoimaa ja jakelutietä sekä konsernin vuolukivivarantoja.
Kivian integrointi osaksi Tulikivi-konsernia on sujunut hyvin ja
yhtiön kehitys on ollut positiivinen.
2(7)
Muut investoinnit olivat tuotannon koneinvestointeja ja louhosten
avausinvestointeja. Koneinvestoinneista mainittakoon mm.
menetelmäkehitystyön tuloksena toteutettu konenäköjärjestelmä,
jonka avulla lajitellaan vuolukivi luontaisen ulkonäkövaihtelunsa
mukaisesti lopputuotteisiin.
Tuotekehitystoiminnassa pääpaino oli sisustuksellisen malliston
kehittämisessä ja erilaisia vuolukivilajeja hyödyntävän malliston
perusselvityksessä. Vuoden 2003 aikana otettiin käyttöön uusi
mallipohjainen suunnittelujärjestelmä.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 555
(578) henkilöä ja tilikauden päättyessä 562 (562) henkilöä. Näistä
tulisijaliiketoiminnassa oli 494 (467) henkilöä ja
rakennuskiviliiketoiminnassa 68 (95) henkilöä. Kivia Oy:llä
työskenteli tilikauden päättyessä 26 henkilöä. Konsernin tulos
vuodelta 2003 mahdollistaa tulospalkkion maksamisen henkilöstölle.
Tulospalkkion suuruus tilinpäätöksessä on sosiaalikuluineen 0,8
miljoonaa euroa.

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat
Tulikivi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 4. huhtikuuta 2003
valittiin hallituksen jäseniksi piispa Ambrosius, Juhani Erma,
Eero Makkonen, Aimo Paukkonen, Heikki Vauhkonen, Reijo Vauhkonen
ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi
Matti Virtaalan ja varapuheenjohtajaksi Reijo Vauhkosen. Tulikivi
Oyj:n toimitusjohtaja on Juha Sivonen. Varsinainen tilintarkastaja
on KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Osakkeiden lukumäärän lisääminen ja ylimääräinen osinko
Tulikivi Oyj:n 4. joulukuuta 2003 kokoontunut ylimääräinen
yhtiökokous päätti osakkeiden lukumäärän lisäämisestä
viisinkertaiseksi jakamalla yksi vanha osake viiteen uuteen
osakkeeseen. Osakkeiden nimellisarvo muuttui tämän johdosta 3,40
eurosta 0,68 euroon. Muutos merkittiin kaupparekisteriin 12.
joulukuuta 2003 ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 15.
joulukuuta 2003. Muutoksen jälkeen osakkeiden lukumäärä on
9.106.385 kappaletta, josta A-osakkeita on 6.721.385 kappaletta ja
K-osakkeita 2.385.000 kappaletta.
Edellä mainittu ylimääräinen yhtiökokous päätti myös jakaa
lisäosinkoa vuodelta 2002. Lisäosingon määrä vanhalle A-osakkeelle
oli 1,30 euroa/osake ja K-osakkeelle 1,25 euroa/osake eli yhteensä
2,3 miljoonaa euroa.

A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto
Tulikivi Oyj:n A-osakkeita vaihdettiin vuonna 2003 Helsingin
Pörssissä 344.863 kappaletta, 6,6 miljoonan euron vaihtoarvolla.
Vaihtomäärä ajalla 1.1.-14.12.2003 oli 291.363 kappaletta ja
3(7)
vaihtoarvo 6,3 miljoonaa euroa. Vaihtomäärä osakkeen splitin
jälkeen eli ajalla 15.-31.12.2003 oli 53.500 kappaletta ja
vaihtoarvo 0,3 miljoonaa euroa.

Ympäristövelvoitteet
Tulikivi Oyj:llä on kaivoslain ja ympäristölainsäädännön
perusteella maisemointivelvoitteita, jotka on täytettävä louhoksia
aikanaan lopetettaessa. Konsernin toimintaperiaatteiden mukaisesti
näitä maisemointivelvoitteiden edellyttämiä toimenpiteitä pyritään
tekemään jatkuvasti tuotantolouhinnan osana, jolloin niistä ei
odoteta syntyvän merkittäviä lisäkustannuksia.

IFRS-säännösten käyttöönotto
Tulikivi-konserni siirtyy IFRS-raportointiin vuoden 2005 alusta.
Alustavan selvityksen mukaan tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden
muutoksilla ei ole olennaista tase- eikä tulosvaikutusta.

Hallituksen voitonjakoesitys
Hallitus esittää 20. huhtikuuta 2004 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan uudelle A-sarjan osakkeelle
0,51 euroa/osake ja K-sarjan osakkeelle 0,50 euroa/osake eli
yhteensä 4,6 miljoonaa euroa.

Tulevaisuuden näkymät
Vuoden 2003 jälkipuoliskolla alkaneen vientimarkkinoiden hienoisen
piristymisen ja kotimaan vahvan pientalorakentamisen uskotaan
jatkuvan. Korjausrakentamisen odotetaan edelleen kasvavan
uudisrakentamista nopeammin. Konsernissa toteutettujen
rakennemuutosten ja tervehdyttämistoimien uskotaan vaikuttavan
myönteisesti taloudelliseen tulokseen kuluvana vuonna. Myös
markkinanäkymät ovat hieman valoisammat kuin vuosi sitten.
Näistä syistä konsernin kassavirran odotetaan säilyvän vahvana ja
tuloksen uskotaan vuonna 2004 paranevan.

KONSERNITULOSLASKELMA
Me 01-12/ 01-02/ Muutos,
2003 2002 %
Liikevaihto 53,6 52,5 2,2
Valmistevaraston muutos 0,4 0,4
Valmistus omaan käyttöön 0,4 0,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,6

Materiaalit ja palvelut 14,9 15,3
Henkilöstökulut 20,9 19,7
Poistot ja arvonalennukset 4,1 4,3
Liiketoiminnan muut kulut 10,8 11,7

Liikevoitto 4,2 3,2 33,7
Prosenttia liikevaihdosta 7,9 6,0

4(7)
Rahoitustuotot ja –kulut 0,1 0,1

3(4)
Voitto ennen satunnaisia eriä 4,3 3,3 29,3
Prosenttia liikevaihdosta 7,9 6,3

Välittömät verot 1,3 1,0

Katsauskauden voitto 3,0 2,3 34,7

KONSERNITASE
Me
12/2003 12/2002
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 3,3 3,0
Konserniliikearvo 0,6 1,1
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet 1,1 1,0
Rakennukset 6,4 7,2
Koneet ja kalusto 8,8 8,7
Muut aineelliset hyödykkeet 0,1 0,1
Sijoitukset 0,1 0,1
Pysyvät vastaavat yhteensä 20,4 21,2
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 7,0 6,3
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset 0,7
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 6,6 6,1
Muut lyhytaikaiset saamiset 0,5 2,3
Rahat ja pankkisaamiset 6,5 7,2
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 21,3 21,9
Vastaavaa yhteensä 41,7 43,1

Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma 6,2 6,2
Muu oma pääoma 18,2 19,8
Oma pääoma yhteensä 24,4 26,0
Pakolliset varaukset 0,1
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Laskennalliset verovelat 0,7 0,9
Lainat rahoituslaitoksilta 5,0 6,4
Muut pitkäaikaiset velat 0,1
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 5,7 7,4
Lyhytaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 2,8 1,8
Ostovelat 1,0 1,0
Muut lyhytaikaiset velat 7,7 6,9
5(7)
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 11,5 9,7
Vastattavaa yhteensä 41,7 43,1

RAHAVIRTALASKELMA 01-12/ 01-12/
Me 2003 2002
Voitto ennen satunnaisia eriä 4,3 3,3
Poistot ja oikaisut 4,1 4,1
Käyttöpääoman muutos 1,2 -0,8
Rahoituserät ja verot -1,4 -1,3
Liiketoiminnan rahavirta 8,2 5,3

Investoinnit käyttöomaisuuteen -2,8 -4,3
Pysyvien vastaavien luovutustulot
ja muut muutokset käyttöomaisuudessa 0,2 0,4
Investointien rahavirta -2,6 -3,9

Rahavirta ennen rahoitusta 5,6 1,4

Omien osakkeiden hankkiminen -0,2
Pitkäaikaisten lainojen nostot 7,8
Pitkäaikaisten lainojen takaisin-
maksut -2,1 -4,2
Maksetut osingot -4,2 -2,7
Rahoituksen rahavirta -6,3 0,7

Rahavarojen muutos -0,7 2,1
Rahavarat tilikauden alussa 7,2 5,1
Rahavarat tilikauden lopussa 6,5 7,2

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
12/2003 12/2002
Tilauskanta (31.12.), Me 7,2 3,9
Bruttoinvestoinnit, Me 2,9 3,9
Bruttoinvestoinnit, %/Lv 5,4 7,4
Henkilöstö keskimäärin 555 578
Henkilöstö tilikauden päättyessä 562 562
Osakekohtainen tulos, euro 0,34 0,27
Osakekohtainen oma pääoma, euro 2,68 2,85
Omavaraisuusaste, % 58,7 61,5
Gearing, % 5,5 3,9
Current ratio 1,9 2,3
Sijoitetun pääoman tuotto 13,7 10,9
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 9106385 8993355
Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä 31.12. 9106385 9106385

6(7)
Osakkeiden lukumääräksi on otettu splittauksen mukainen määrä,
jolloin myös vertailuvuoden osakkeiden lukumäärä on kerrottu
viidellä.

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET
JA MUUT VASTUUT
Me
12/2003 12/2002
Rahalaitoslainat ja
muut pitkävaikutteiset velat,
joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä ja pantteja 6,0 5,4
Annetut kiinnitykset ja pantit 8,0 6,8
Muut omasta puolesta annetut
kiinnitykset ja pantit 1,7 1,1
Johdannaissopimukset

Taseen ulkopuolisten johdannaissopimusten merkitys on vähäinen.

KONSERNIN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Me Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/
2003 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2002

Liikevaihto 15,3 13,8 12,6 11,9 14,4 12,9 12,5 12,7
Liikevoitto 1,7 1,6 0,6 0,3 1,1 1,3 0,1 0,7
Tulos ennen veroja 1,8 1,6 0,6 0,3 1,2 1,2 0,1 0,8

LIIKETOIMINTA-ALOJENKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Me Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/
2003 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2002
Tulisijaliiketoiminta
Liikevaihto 13,6 11,6 10,4 9,7 11,9 10,7 9,6 10,1
Tulos ennen satunnaiseriä
1,9 2,1 0,7 0,5 1,5 1,3 0,0 0,6

Rakennuskiviliiketoiminta
Liikevaihto 1,7 2,2 2,2 2,2 2,5 2,2 2,9 2,6
Tulos ennen satunnaiseriä
-0,1 -0,5 -0,1 -0,2 -0,3 -0,1 0,1 0,2

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2003
Osakkaan nimi Osakkeet Osuus
äänivallasta
Vauhkonen Reijo 1.638.365 26,4 %
Vauhkonen Heikki 748.630 23,8 %
Virtaala Matti 603.415 12,0 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 515.595 1,7 %
Mutanen Susanna 449.375 7,3 %
Vauhkonen Mikko 200.175 3,6 %
7(7)
Erikoissijoitusrahasto Phoebus 197.500 0,6 %
Fondita Nordic Small Cap Placfond 171.000 0,6 %
Nuutinen Kyösti, kuolinpesä 168.375 3,5 %
Vauhkonen Eliisa 124.255 3,5 %
Muut osakkaat 4.289.700 17,0 %

Tilintarkastusta ei ole vielä suoritettu.

Konserniin kuuluvat 31.12.2003 emoyhtiö Tulikivi Oyj, Kivia Oy,
AWL-Marmori Oy ja Tulikivi U.S., Inc. Konserniyrityksiä ovat
lisäksi Tulikivi Vertriebs GmbH ja The New Alberene Stone Company,
Inc., joilla ei ole enää liiketoimintaa.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 013-68 11 11,
www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
– toimitusjohtaja Juha Sivonen