Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 1-12/2004

7.2.2005

* Tulikivi-konsernin tulos ennen satunnaisia eriä parani
tilikauden aikana yli 14 % ja oli 4,9 Me (4,3 Me vuonna 2003).
Sijoitetun pääoman tuotto oli 16,2 (13,7) %.
* Konsernin liikevaihto oli 55,3 (53,6) miljoonaa euroa.
* Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja oli 6,6 (8,2) Me.

Liikevaihto ja tulos
Tulikivi-konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2004 3,1 prosenttia
ja oli 55,3 miljoonaa euroa (53,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).
Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto oli 49,0 (45,3) miljoonaa euroa
eli kasvua 8,2 prosenttia. Verhouskivimyynti ja uunimyynti
kasvoivat yhtä paljon. Verhouskiven osuus konsernin liikevaihdosta
on merkittävä. Kivia Oy:n osuus konsernin liikevaihdosta oli 3,0
miljoona euroa.
Rakennuskiviliiketoiminnan liikevaihto oli tavoitteen mukainen 6,3
(8,3) miljoonaa euroa.

Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 27,6 (27,7) miljoonaa euroa eli
50,0 (51,7) prosenttia. Viennin liikevaihto oli 27,7 (25,9)
miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Saksa ja Ruotsi.
Uunivienti Saksaan laski.

Konsernin liikevoitto parani 19,2 prosenttia ja oli 5,0 (4,2)
miljoonaa euroa. Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä oli 4,9
(4,3) miljoonaa euroa eli 8,8 (7,9) prosenttia liikevaihdosta.
Tulisijaliiketoiminnan tulos oli 5,0 (5,2) miljoonaa euroa.
Rakennuskiviliiketoiminnan tulos oli -0,1 (-0,9) miljoonaa euroa.
Kivian tulos oli positiivinen.

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 16,2 (13,7) prosenttia.
Osakekohtainen tulos oli 0,38 (0,34) euroa. Veroina on otettu
huomioon konserniyhtiöiden tilikauden tulosta vastaavat verot.

Kassavirta ja rahoitus
Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä. Liiketoiminnan kassavirta
ennen investointeja oli 6,6 (8,2) miljoonaa euroa. Konsernin
käyttöpääoma kasvoi tilikaudella 0,8 (-1,2) miljoonaa euroa.
Current ratio oli 1,9 (1,8). Omavaraisuusaste oli 56,1 (58,7)
prosenttia. Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli
gearing oli 12,1 (5,5) prosenttia. Käyttöomaisuusinvestointien
tulorahoitusosuus oli 1,8 (3,1). Osakekohtainen oma pääoma oli
2,55 (2,68) euroa. Rahoitustuottoja muodostui tilikaudella 0,2
miljoonaa euroa ja rahoituskuluja 0,3 miljoonaa euroa.

Investoinnit ja kehitystoiminta
Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 3,9 (2,9) miljoonaa
euroa. Merkittävimmät investoinnit olivat tuottavuuden ja
tuotteiden viimeistelyn kehittämiseksi tehtyjä koneinvestointeja
ja louhosten avaus- ja tutkimusinvestointeja.

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat yhteensä 1,5 (1,3) miljoonaa
euroa. Tuotekehitystoiminnassa pääpaino oli erilaisten
vuolukivilajien ehdoilla suunnitellun uuden tuotesukupolven
kehittämisessä. Kuluneena vuonna markkinoille tuotiin
vuolukiviuutuuksien lisäksi uusi kevytuunimalli sekä
kaakelipintaiset vuolukiviuunit.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 513
(555) henkilöä ja tilikauden päättyessä 535 (562) henkilöä. Näistä
tulisijaliiketoiminnassa oli 490 (494) henkilöä ja
rakennuskiviliiketoiminnassa 45 (68) henkilöä. Konsernin tulos
vuodelta 2004 tekee mahdolliseksi maksaa tulospalkkiota
henkilöstölle. Tulospalkkion tulosvaikutus oli sosiaalikuluineen
0,7 miljoonaa euroa.

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat
Tulikivi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 20. huhtikuuta 2004
valittiin hallituksen jäseniksi piispa Ambrosius, Juhani Erma,
Eero Makkonen, Aimo Paukkonen, Heikki Vauhkonen, Reijo Vauhkonen
ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi
Matti Virtaalan ja varapuheenjohtajaksi Reijo Vauhkosen. Tulikivi
Oyj:n toimitusjohtaja on Juha Sivonen. Varsinainen tilintarkastaja
on KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Omat osakkeet
Tulikivi Oyj:n hallituksella on yhtiökokouksen myöntämä valtuutus
hankkia ja vastaavasti luovuttaa enintään 336.069 kappaletta
yhtiön A-osakkeita ja enintään 119.250 kappaletta yhtiön K-
osakkeita. Yhtiön hallussa ei 31.12.2004 ollut omia osakkeita.

A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto
Tulikivi Oyj:n A-osakkeita vaihdettiin vuonna 2004 Helsingin
Pörssissä 1.333.481 kappaletta, 9,0 miljoonan euron vaihtoarvolla.
Osakkeen ylin kaupankäyntikurssi oli 8,20 euroa ja alin 5,25.
Tilikauden viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 6,32 euroa.

Ympäristövelvoitteet
Tulikivi Oyj:llä on kaivoslain ja ympäristölainsäädännön
perusteella maisemointivelvoitteita, jotka on täytettävä louhoksia
aikanaan lopetettaessa. Konsernin toimintaperiaatteiden mukaisesti
näitä maisemointivelvoitteiden edellyttämiä toimenpiteitä pyritään

tekemään jatkuvasti tuotantolouhinnan osana, jolloin niistä ei
odoteta syntyvän merkittäviä lisäkustannuksia.

IFRS-säännösten käyttöönotto
Tulikivi-konserni siirtyy IFRS-raportointiin vuoden 2005 alusta.
Yhtiö julkaisee erillisen tiedotteen 3. maaliskuuta 2005 IFRS-
tilinpäätökseen siirtymisestä sekä sen vaikutuksista 1.1.2004 ja
31.12.2004 omaan pääomaan ja vuoden 2004 tulokseen. IFRS:n
mukainen konsernin oma pääoma 31.12.2004 ei merkittävästi poikkea
nykykäytännön mukaan esitetystä omasta pääomasta.

Hallituksen voitonjakoesitys
Hallitus esittää 31. maaliskuuta 2005 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan A-sarjan osakkeelle 0,23
euroa/osake ja K-sarjan osakkeelle 0,22 euroa/osake eli yhteensä
2,1 miljoonaa euroa.

Tulevaisuuden näkymät
Kotimaassa talouskasvun ennakoidaan jatkuvan kohtuullisena ja
pientalorakentamisen kasvu jatkuu edelleen. Keski-Euroopassa
talouskasvu on hitaampaa. Saksassa yhtiö uudistaa
jakelujärjestelmäänsä, minkä positiivisia vaikutuksia odotetaan
tulevaisuudessa. Muissa vientimaissa kasvun odotetaan jatkuvan.
Konsernin liikevaihdon ja tuloksen kehitys jatkuu vuositasolla
positiivisena.

Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 5,4 (7,1) miljoonaa
euroa, Siitä oli tulisijaliiketoiminnan osuus 4,9 (6,4) miljoonaa
euroa ja rakennuskiviliiketoiminnan 0,5 (0,7) miljoonaa euroa.

KONSERNITULOSLASKELMA
Me                                 01-12/         01-12/   Muutos,
2004           2003         %
Liikevaihto                          55,3           53,6       3,1
Valmistevaraston muutos               0,5            0,4
Valmistus omaan käyttöön              0,8            0,4
Liiketoiminnan muut tuotot            0,5            0,5

Materiaalit ja palvelut              16,0           14,9
Henkilöstökulut                      20,1           20,7
Poistot ja arvonalennukset            4,3            4,1
Liiketoiminnan muut kulut            11,7           11,0

Liikevoitto                           5,0            4,2      19,2
Prosenttia liikevaihdosta             9,1            7,9

Rahoitustuotot ja –kulut             -0,1            0,1
Voitto ennen satunnaisia eriä         4,9            4,3      14,4
Prosenttia liikevaihdosta             8,8            7,9

4(7)
Välittömät verot                      1,4            1,3

Tilikauden voitto                     3,5            3,0      14,0

KONSERNITASE
Me
12/2004        12/2003
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet                3,8            3,3
Konserniliikearvo                     0,3            0,6
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet                            1,1            1,1
Rakennukset                           6,3            6,4
Koneet ja kalusto                     8,3            8,8
Muut aineelliset hyödykkeet                          0,1
Sijoitukset                           0,1            0,1
Pysyvät vastaavat yhteensä           19,9           20,4
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus                       7,5            7,0
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset           0,6            0,7
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset                        6,8            6,6
Muut lyhytaikaiset saamiset           1,1            0,5
Rahoitusomaisuusarvopaperit           0,7            0,7
Rahat ja pankkisaamiset               5,1            5,8
Vaihtuvat vastaavat yhteensä         21,8           21,3
Vastaavaa yhteensä                   41,7           41,7

Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma                           6,2            6,2
Muu oma pääoma                       17,0           18,2
Oma pääoma yhteensä                  23,2           24,4
Pakolliset varaukset                  0,2            0,1
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Laskennalliset verovelat              0,5            0,7
Lainat rahoituslaitoksilta            6,1            5,0
Muut pitkäaikaiset velat              0,4
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä  7,0            5,7
Lyhytaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset   2,5            2,8
Ostovelat                             1,7            1,0
Muut lyhytaikaiset velat              7,1            7,7
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 11,3           11,5
Vastattavaa yhteensä                 41,7           41,7

5(7)

Korollinen vieras pääoma              8,6            7,8
Saadut ennakot                        0,4            0,1

RAHAVIRTALASKELMA                  01-12/         01-12/
Me                                   2004           2003
Voitto ennen satunnaisia eriä         4,9            4,3
Poistot ja oikaisut                   4,5            4,1
Käyttöpääoman muutos                 -0,8            1,2
Rahoituserät ja verot                -2,0           -1,4
Liiketoiminnan rahavirta              6,6            8,2

Investoinnit käyttöomaisuuteen       -3,7           -2,6
Investoinnit muihin sijoituksiin     -0,1           -0,8
Pysyvien vastaavien luovutustulot
ja muut muutokset käyttöomaisuudessa  0,3            0,1
Investointien rahavirta              -3,5           -3,3

Rahavirta ennen rahoitusta            3,1            4,9

Pitkäaikaisten lainojen nostot        5,6
Pitkäaikaisten lainojen takaisin-
maksut                               -4,8           -2,1
Maksetut osingot                     -4,6           -4,2
Rahoituksen rahavirta                -3,8           -6,3

Rahavarojen muutos                   -0,7           -1,4
Rahavarat tilikauden alussa           5,8            7,2
Rahavarat tilikauden lopussa          5,1            5,8

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
12/2004        12/2003
Tilauskanta (31.12.), Me              5,4            7,1
Bruttoinvestoinnit, Me                3,9            2,9
Bruttoinvestoinnit, %/Lv              7,1            5,4
Henkilöstö keskimäärin                513            555
Henkilöstö tilikauden päättyessä      535            562
Osakekohtainen tulos, euro           0,38           0,34
Osakekohtainen oma pääoma, euro      2,55           2,68
Omavaraisuusaste, %                  56,1           58,7
Gearing, %                           12,1            5,5
Current ratio                         1,9            1,8
Sijoitetun pääoman tuotto            16,2           13,7
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin  9106385        9106385
Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä 31.12.                  9106385        9106385

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET
JA MUUT VASTUUT
Me
12/2004         12/2003
Rahalaitoslainat ja
muut pitkävaikutteiset velat,
joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä ja pantteja              7,6             6,0
Annetut kiinnitykset ja pantit       10,8             8,0
Muut omasta puolesta annetut
kiinnitykset ja pantit                1,7             1,7

Johdannaissopimukset
Taseen ulkopuolisten johdannaissopimusten merkitys on vähäinen.

KONSERNIN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Me                    Q4/   Q3/   Q2/   Q1/  Q4/    Q3/   Q2/  Q1/
2004  2004  2004  2004 2003   2003  2003 2003

Liikevaihto          15,9  13,3  12,8  13,3 15,3   13,8  12,6 11,9
Liikevoitto           1,7   1,7   0,7   0,9  1,7    1,6   0,6  0,3
Tulos ennen satunnaiseriä
1,7   1,6   0,7   0,9  1,8    1,6   0,6  0,3

LIIKETOIMINTA-ALOJEN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Me                    Q4/   Q3/   Q2/   Q1/  Q4/    Q3/   Q2/  Q1/
2004   2004  2004  2004 2003   2003  2003 2003
Tulisijaliiketoiminta
Liikevaihto          14,3  11,6  11,0  12,1 13,6   11,6  10,4  9,7
Tulos ennen satunnaiseriä
1,7   1,5   0,7   1,1  1,9    2,1   0,7  0,5

Rakennuskiviliiketoiminta
Liikevaihto           1,6   1,7   1,8   1,2  1,7    2,2   2,2  2,2
Tulos ennen satunnaiseriä
0,0   0,1   0,0  -0,2 -0,1   -0,5  -0,1 -0,2

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2004
Osakkaan nimi                            Osakkeet       Osuus ääni
-
vallasta
Vauhkonen Reijo                         1.038.977           24,4 %
Vauhkonen Heikki                          749.242           23,8 %
Vauhkonen Eliisa                          724.255            5,4 %
Virtaala Matti                            604.027           12,0 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen  515.595            1,7 %
Mutanen Susanna                           449.375            7,3 %
Erikoissijoitusrahasto Phoebus            212.000            0,7 %

Vauhkonen Mikko                           200.175            3,6 %
Nuutinen Tarja                            168.635            3,5 %
Fondita Nordic Small Cap Placfond
163.100            0,5 %
Muut osakkaat                           4.281.004           17,1 %

Tilintarkastusta ei ole vielä suoritettu.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Kivia Oy, AWL-Marmori
Oy ja Tulikivi U.S., Inc. Konserniyrityksiä ovat lisäksi Tulikivi
Vertriebs GmbH ja The New Alberene Stone Company, Inc., joilla ei
ole enää liiketoimintaa.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu:  Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 013-68 11 11,
www.tulikivi.com
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Juha Sivonen