Yhtiökokous

Kutsu Tulikivi Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

16.2.2005

Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään Juuan Nunnanlahdessa Kivikylän
auditoriossa 31. maaliskuuta 2005 klo 10.00 alkaen. Kokouksessa
käsitellään

1) Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset, varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2) Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
omien osakkeiden hankinnasta

Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankinnasta
seuraavin ehdoin:

a) Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi
ja käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa
rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen
osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla.

b) Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 336.069 kappaletta
ja yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan enintään 119.250
kappaletta.

c) Osakkeita hankitaan siten, että
Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen
mukaisesti muussa kuin osakkeenomistajan osakkeenomistuksen
suhteessa osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin
Pörssissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin
Pörssin sääntöjä noudattaen.

Yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan osakkeenomistajien omistusten
suhteessa tekemällä tarjous K-sarjan osakkeenomistajille siten,
että K-sarjan osakkeelle maksettava hinta vastaa ostotarjouksen
allekirjoittamispäivää edeltävän kahden viikon ajanjaksolta
lasketun A-sarjan osakkeen julkisessa kaupankäynnissä Helsingin
Pörssissä toteutuneiden kauppojen painotettua keskiarvoa. Mikäli K-
osakkeita ei näin saada hankituksi yhtiökokouksen päätöksessä
mainittua määrää, voi hallitus hankkia puuttuvan määrän niiltä K-
osakkeiden omistajilta, jotka ovat valmiit myymään enemmän kuin
suhteellisen osuutensa hankittavasta määrästä. Mikäli osakkeita
tarjotaan hankittavaa määrää enemmän, hallitus päättää ottaen
huomioon myyjien omistuksen ja tarjottujen osakkeiden määrän,
kuinka hankinta jaetaan tarjoajien kesken.

d) Osakkeiden hankkiminen tapahtuu voitonjakoon käytettävissä
olevilla varoilla ja osakkeiden hankinta alentaa yhtiön
voitonjakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

e) Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2006
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden
vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

f) Muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista päättää
yhtiön hallitus.

3) Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
seuraavin ehdoin:

a) Valtuutuksen kohteena on enintään 336.069 kappaletta yhtiölle
hankittuja A-sarjan ja 119.250 kappaletta yhtiölle hankittuja K-
sarjan omia osakkeita.

b) Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

c) Osakkeet luovutetaan vastikkeena yrityskaupoissa tai niitä
käytetään muissa rakennejärjestelyissä hallituksen päättämällä
tavalla ja määräämässä laajuudessa. Lisäksi ehdotetaan, että
yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien A-sarjan
osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssissä julkisessa
kaupankäynnissä varjojen hankkimiseksi mahdollisten yritysostojen
tai investointien rahoittamiseksi.

d) Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen
määrittelemisen perusteista. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta
vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.

e) Tämä valtuutus on voimassa vuoden 2006 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

f) Muista osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista päättää
yhtiön hallitus.

4) Osingonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan A-
sarjan osakkeelle 0,23 euroa/osake, ja K-sarjan osakkeelle 0,22
euroa/osake.  Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle,
3(3)
joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään omistajaluetteloon. Hallituksen
päätöksen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on 5.4.2005.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan
täsmäytysajan päätyttyä eli 12.4.2005.

5) Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että seuraavalle
toimikaudelle hallituksen jäseniksi valittaisiin Piispa Ambrosius,
Juhani Erma, Eero Makkonen, Aimo Paukkonen, Heikki Vauhkonen,
Reijo Vauhkonen ja Matti Virtaala.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena
tilintarkastajana Hannele Selesvuo.

Vuoden 2004 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen
ehdotukset hallituksen valtuuttamiseksi omien osakkeiden
hankintaan sekä hallituksen valtuuttamiseksi omien osakkeiden
luovuttamiseen liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävänä
yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kuhnustantie 10, 83900 Juuka 21.
helmikuuta 2005 alkaen ja niistä lähetetään pyydettäessä
jäljennöksiä osakkeenomistajille. Vuosikertomus lähetetään
osakkeenomistajille viikolla 11.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
viimeistään 21.3.2005 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa siitä 21. maaliskuuta 2005 mennessä yhtiölle.
Ilmoittautuminen tulee tehdä joko puhelimitse Kaisa Toivaselle, p.
(013)681 111, sähköpostitse osoitteeseen
kaisa.toivanen@tulikivi.fi  tai postitse osoitteella  Tulikivi
Oyj/ yhtiökokous, 83900 Juuka.  Mahdolliset valtakirjat tulee
jättää ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

Juuassa, 16. helmikuuta 2005

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 013-681 111,
www.tulikivi.com
hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
toimitusjohtaja Juha Sivonen