Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 1-12/2006

7.2.2007

* Tulikivi-konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2006 40,1
prosenttia ja oli 82,1 miljoonaa euroa (58,6 miljoonaa euroa
vuonna 2005).
* Konsernin tulos ennen veroja kasvoi 28,6% ja oli 7,8 (6,1)
miljoonaa euroa.
* Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja oli 12,0 (10,5)
miljoonaa euroa.
* Tilauskanta vuoden vaihteessa oli 10,4 (9,2) miljoonaa euroa.
* Uusi tehdas käynnistettiin suunnitelman mukaan marraskuussa.

Muutokset konsernirakenteessa ja segmenttiraportoinnissa
Kermansavi Oy:n osakekanta siirtyi Tulikivi Oyj:n omistukseen
3.4.2006. Konsernin liiketoiminta jakaantui vuonna 2006 kolmeen
liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat vuolukivitulisijat,
luonnonkivituotteet ja keraamiset tuotteet-liiketoiminta.
Vuolukivitulisijat-liiketoimintaan kuuluvat vuolukiviset tulisijat
ja kamiinoiden verhouskivet. Luonnonkivituotteet-liiketoimintaan
kuuluvat sisustuskivituotteet ja kivitoimitukset
rakennuskohteisiin. Keraamiset tuotteet-liiketoimintaan kuuluvat
Kermansavi-tulisijat ja käyttökeramiikka.

Liikevaihto ja tulos
Tulikivi-konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2006 40,1 prosenttia
ja oli 82,1 miljoonaa euroa (58,6 miljoonaa euroa vuonna 2005).
Keraamisten tuotteiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 13,5
miljoonaa euroa, joten vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu oli
17,1 prosenttia.  Vuolukivitulisijat-liiketoiminnan liikevaihto
oli 61,3 (52,2) miljoonaa euroa eli kasvua 17,6 prosenttia.
Luonnonkivituotteet-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 13,2
prosenttia oli 7,3 (6,4) miljoonaa euroa.

Viennin osuus liikevaihdosta oli 41,9 (30,7) miljoonaa euroa eli
51,1 (52,4) prosenttia. Suurimmat vientimaat olivat Saksa ja
Ruotsi. Suurin suhteellinen kasvu saavutettiin Baltian maissa,
Ranskassa, Venäjällä ja Saksassa. Kotimaan osuus liikevaihdosta
oli 40,2 (27,9) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto oli 8,2 (6,3) miljoonaa euroa.
Vuolukivitulisijat-liiketoiminnan liikevoitto oli 9,8 (8,8)
miljoonaa euroa. Vuolukivitulisijat-liiketoiminnan tulosta
rasittavat neljännellä vuosineljänneksellä toteutuneet
jakelutiemuutoksesta johtuneet kulut 0,3 miljoonaa euroa,
ympäristövarauksen kirjaus 0,2 miljoonaa euroa ja Juukaan
rakennetun uuden tehtaan käynnistyskulut. Uuden tuotesukupolven
lanseeraaminen ja uuden jakelutieratkaisun luominen kotimaahan
kasvattivat merkittävästi konsernin markkinointikuluja.
Luonnonkivituotteet-liiketoiminnan liikevoitto oli 0,3 (0,2)
miljoonaa euroa, keraamiset tuotteet-liiketoiminnan  1,2 miljoonaa
euroa ja liiketoiminnoille kohdistamattomat kulut 3,1 (2,7)
miljoonaa euroa.

Voitto ennen veroja parani 28,6 prosenttia ja oli 7,8 (6,1)
miljoonaa euroa eli 9,5 prosenttia liikevaihdosta. Kermansavi Oy:n
hankinnan vaikutus voittoon ennen veroja oli 0,8 miljoonaa euroa.
Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 21,7 (20,7) prosenttia.
Osakekohtainen tulos oli 0,16 (0,12) euroa.

Kassavirta ja rahoitus
Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä. Liiketoiminnan kassavirta
ennen investointeja oli 12,0 (10,5) miljoonaa euroa. Current ratio
oli 1,5 (1,6). Omavaraisuusaste oli 46,4 (63,0) prosenttia.
Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli
40,9 (-3,1) prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma oli 0,83 (0,70)
euroa. Rahoitustuottoja muodostui tilikaudella 0,2 miljoonaa euroa
ja rahoituskuluja 0,6 miljoonaa euroa.

Investoinnit ja kehitystoiminta
Tilikaudella hankittiin Kermansavi Oy:n osakekanta mm.
tuotevalikoiman ja potentiaalisen asiakaskunnan laajentamiseksi.
Hankintameno oli 13,5 miljoonaa euroa.

Konsernin muut investoinnit olivat 10,6 (4,8) miljoonaa euroa.
Näistä merkittävin oli noin 6 miljoonan euron suuruinen
tehdasinvestointi Juuassa. Tehdas käyttää raaka-aineenaan pääosin
jäämälohkareita.

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat yhteensä 1,8 (1,7) miljoonaa
euroa, ja niiden suhteellinen osuus liikevaihdosta oli 2,2 (2,8)
prosenttia. Tuotekehitystoiminnassa pääpaino oli
vuolukivitulisijojen uuden tuotesukupolven kehittämistyössä. Uuden
uunimalliston myynti ja toimitukset asiakkaille aloitettiin syksyn
aikana. Uusissa tuotteissa palamistekniikka ja hyötysuhde ovat
alansa huippua.

Kivivarojen etsintää tehtiin Suomessa ja Venäjällä.
Kiviesiintymien tutkimusta jatketaan uusille alueille Venäjän
Karjalassa yhteistyössä Suomen Geologian Tutkimuskeskuksen ja
Karjalan Tasavallan Tiedeakatemian Geologian Instituutin kanssa.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 664
(514) henkilöä ja tilikauden päättyessä 765 (537) henkilöä. Näistä
vuolukivitulisijat-liiketoiminnassa oli 579 (487) henkilöä,
luonnonkivituotteet-liiketoiminnassa 54 (50) henkilöä ja
keraamiset tuotteet-liiketoiminnassa 132 henkilöä. Työsuhteista
86,8 prosenttia on vakituisia ja 13,2 prosenttia määräaikaisia.
Tilikaudella muodostui palkka- ja palkkiokuluja yhteensä 22,3
(16,7) miljoonaa euroa.  Konsernin tuloksesta vuodelta 2006
maksetaan henkilöstölle tulospalkkiota, jonka tulosvaikutus
sosiaalikuluineen oli 0,9 (0,7) miljoonaa euroa. Tulospalkkion
piiriin kuuluvat kaikki koko tilikauden ajan konsernin
palveluksessa olleet henkilöt, tehdaskohtaisten laskentasääntöjen
mukaisesti.
Työturvallisuuden kehitys on ollut hyvä. Työtapaturmien määrä
sataatuhatta työtuntia kohden oli 0,06 (0,1).

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat
Tulikivi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 6. huhtikuuta 2006
valittiin hallituksen jäseniksi piispa Ambrosius, Juhani Erma,
Eero Makkonen, Aimo Paukkonen, Heikki Vauhkonen, Reijo Vauhkonen
ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi
Matti Virtaalan ja varapuheenjohtajaksi Heikki Vauhkosen. Tulikivi
Oyj:n toimitusjohtaja on Juha Sivonen. Varsinainen tilintarkastaja
on KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Osakkeiden lukumäärä, osakepääoman korotus ja hallituksen
valtuutukset
Tulikivi Oyj:n osakkeiden lukumäärä lisättiin tilikauden aikana
nelinkertaiseksi osakepääomaa korottamatta jakamalla yksi vanha
osake neljään uuteen osakkeeseen. Osakkeiden uusi nimellisarvo on
0,17 euroa. Osakkeiden lukumäärän lisäys tuli voimaan 21.4.2006.

Tulikivi Oyj:n osakepääomaa korotettiin suunnatulla osakeannilla
osana Kermansavi Oy:n osakekaupan maksua 122 133,10 eurolla
vastaten 718 430 uutta A-osaketta. Luovutettujen A-osakkeiden
käypä arvo on 2,105 miljoonaa euroa. Arvon määrityksen perusteena
oli kauppaa edeltänyt A-osakkeen pörssikurssi korjattuna osinko-
odotuksella eli 2,93 euroa per osake. Uudet A-osakkeet tulivat
kaupankäynnin kohteeksi pörssilistalla 3.7.2006. Kaupparekisteriin
merkitty osakepääoma 31.12.2006 oli 6 314 474,90 euroa. Osakkeiden
lukumäärä on 37 143 970 osaketta, joista A-sarjan osakkeita
27 603 970 kappaletta ja K-sarjan osakkeita 9 540 000 kappaletta.

Hallituksella on valtuutus omien osakkeiden ostamiseen ja
vastaavasti niiden luovuttamiseen. Yhtiön A-sarjan osakkeita
voidaan hankkia enintään 2 688 552 kappaletta ja yhtiön K-sarjan
osakkeita enintään 954 000 kappaletta. Yhtiön hallussa ei ollut
tilinpäätöshetkellä omia osakkeita.

Hallituksella on valtuutus osakepääoman korottamiseen siten, että
osakepääomaa voidaan korottaa enintään 1 238 468 eurolla antamalla
merkittäväksi enintään 7 285 108 uutta A-osaketta hallituksen
määräämään hintaan ja hallituksen määräämin ehdoin. Valtuutus
sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy.

A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto
Tulikivi Oyj:n A-osakkeita vaihdettiin vuonna 2006 Helsingin
Pörssissä 7,5 miljoonaa kappaletta, 23,8 miljoonan euron
vaihtoarvolla. Osakkeen ylin kaupankäyntikurssi oli 4,05 euroa ja
alin 2,04. Tilikauden viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 3,51
euroa.

Riskienhallinta
Riskianalyysi ja riskienhallinta ovat Tulikivi-konsernissa osa
vuosittain säännöllisesti toteutettavaa strategista
suunnitteluprosessia. Riskien arvioinnissa on otettu huomioon
niiden toteutumisen todennäköisyys ja vaikuttavuus.
Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että Tulikivi-
konsernin liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan ja niitä
hallitaan mahdollisimman tehokkaasti siten, että konsernin
strategiset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

Ympäristövelvoitteet
Tulikiven ympäristöstrategian tavoitteena on ympäristötyön
järjestelmällinen eteneminen määritellyillä osa-alueilla.
Konsernin toiminta on ympäristölupien mukaista ja noudattaa
viranomais- ja ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Yritys kantaa vastuun toimintansa ympäristövaikutuksista. Tulikivi-
konsernilla on kaivoslain ja ympäristölainsäädännön perusteella
maisemointivelvoitteita, jotka on täytettävä toiminnan aikana ja
tehdas- ja louhosalueita aikanaan suljettaessa. Konsernin
toiminnasta ei jää ympäristöön haitallisia tai myrkyllisiä
aineita.

Kaikilla Tulikivi Oyj:n louhoksilla on toiminnan vaatimat
ympäristöluvat. Lisäksi on vireillä uudistusprosesseja. Juuassa
sijaitsevan Vaaralammen vuolukivilouhoksen perustamiseen liittyen
on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely).
Menettelyssä selvitettiin Vaaralammen kaivospiiriin liittyvät
ympäristövaikutukset sekä huomioitiin tarpeellisessa määrin myös
muun Nunnanlahdessa sijaitsevan louhostoiminnan mahdolliset
yhteisvaikutukset ympäristöön.

Konserni ei ole osallisena ympäristöasioita koskevissa
oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä eikä sen
tiedossa ole ympäristöriskejä, joilla olisi merkittävä vaikutus
konsernin taloudelliseen asemaan.

Tulevaisuuden näkymät
Positiivinen talouskehitys ja aktiivinen rakentaminen jatkuvat
Tulikiven päämarkkina-alueilla ja tulisijatuotteiden kysynnän
odotetaan säilyvän hyvänä. Konsernin liikevaihto ja tulos
kehittyvät positiivisesti vuositasolla. Kotimaan uuden jakelutien
ja tehtaan käynnistäminen rasittavat alkuvuoden tuloskehitystä.

Hallituksen voitonjakoesitys
Hallitus esittää 13. huhtikuuta 2007 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan A-sarjan osakkeelle 0,090
euroa/osake ja K-sarjan osakkeelle 0,088 euroa/osake eli yhteensä
3,3 miljoonaa euroa. Lisäksi esitetään käytettäväksi
yleishyödyllisiin tarkoituksiin hallituksen päätöksellä 150.000
euroa.

Tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti. Sitä
laadittaessa on noudatettu 31.12.2006 voimassaolevia IAS- ja IFRS-
standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja.

TILINPÄÄTÖS 01-12/2006
KONSERNITULOSLASKELMA
Me
                          01-12/ 01-12/   Muu- 10-12/ 10-12/  Muu-
                            2006   2005    tos,  2006   2005  tos,
                                             %                   %
Liikevaihto                 82,1   58,6   40,1   24,5   17,6  39,2
Liiketoiminnan muut tuotot   0,6    0,3           0,1    0,1
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen
muutos                      -0,3   -1,0          -0,1   -0,2
Valmistus omaan käyttöön     1,0    1,2           0,3    0,3

Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö                      14,4    9,7           4,5    2,8
Ulkopuoliset palvelut       10,5    6,6           3,3    1,9
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut            28,7   21,0           8,5    6,1
Poistot                      5,2    4,0           1,5    1,0
Liiketoiminnan muut kulut   16,3   11,5           4,5    3,3

Liikevoitto                  8,2    6,3   30,9    2,5    2,7  -8,9
%:a liikevaihdosta          10,0   10,7          10,2   15,5
Rahoituskulut (netto)       -0,4   -0,1           0,0    0,0
Osuus osakkuusyhtiön
tuloksesta                   0,0   -0,1           0,0   -0,1

Voitto ennen veroja          7,8    6,1   28,6    2,4    2,6  -7,5
%:a liikevaihdosta           9,5   10,3           9,9   15,0
Tuloverot                   -2,1    1,7          -0,7   -0,8

Tilikauden voitto            5,7    4,4   31,1    1,7    1,8  -3,4

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen
tulos (EUR)
laimentamaton ja
laimennettu                 0,16   0,12   29,8

KONSERNITASE
Me                                  12/06          12/05
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet                            0,9            0,9
Rakennukset                           9,0            6,2
Koneet ja kalusto                    13,8            8,4
Muut aineelliset hyödykkeet           1,2            0,8
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo                     4,0            0,6
Muut aineettomat hyödykkeet          10,5            4,1
Sijoituskiinteistöt                   0,2            0,2
Myytävissä olevat sijoitukset         0,1            0,1
Saamiset                                             0,2
Laskennalliset verosaamiset           0,5            0,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä         40,2           22,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                      10,6            7,0
Myyntisaamiset                        8,5            6,5
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset               0,0            0,0
Muut saamiset                         2,0            1,0
Rahavarat                             4,9            4,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä         26,0           18,6
Varat yhteensä                       66,2           40,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma                           6,3            6,2
Ylikurssirahasto                      7,4            5,4
Muuntoero                             0,0            0,0
Kertyneet voittovarat                17,0           13,9
Oma pääoma yhteensä                  30,7           25,5
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat              3,0            0,8
Varaukset                             0,6            0,3
Korolliset velat                     14,7            1,8
Muut velat                            0,4            0,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä         18,7            3,3
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat              13,7           10,2
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat                  0,4            0,1
Lyhytaikaiset korolliset velat        2,7            1,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä         16,8           11,8
Velat yhteensä                       35,5           15,1
Oma pääoma ja velat yhteensä         66,2           40,6

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA        01-12/          01-12/
Me                                   2006           2005

Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden voitto                  5,7            4,4
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity
maksutapahtumaa                       5,1            4,0
Korkokulut ja –tuotot ja verot        2,5            1,8
Käyttöpääoman muutos                  0,8            1,8
Maksetut ja saadut korot
ja maksetut verot                    -2,1           -1,5
Liiketoiminnan nettorahavirta        12,0           10,5

Investointien rahavirrat
Tytäryritysten hankinta             -11,0
Osakkuusyritysten hankinta ja niille
myönnetyt lainat                                    -0,1
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin          -10,1           -5,1
Investointeihin saadut avustukset
ja hyödykkeiden myynti                1,0            0,3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahavarat, muutos                        0,8
Investointien nettorahavirta        -20,1           -4,1

Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen nostot       15,3
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut                       -3,8           -5,3
Voitonjako                           -2,6           -2,1
Rahoituksen nettorahavirta            8,9           -7,4

Rahavarojen muutos                    0,8           -1,0

Rahavarat tilikauden alussa           4,1            5,1
Rahavarat tilikauden lopussa          4,9            4,1

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
                                     2006      2005

Tilauskanta (31.12) Me               10,4       9,2
Bruttoinvestoinnit, Me               24,1       4,8
Bruttoinvestoinnit, %/Lv             29,4       8,1
Henkilöstö keskimäärin                664       514

Osakekohtainen tulos,  euro          0,16      0,12
Osakekohtainen oma pääoma, euro      0,83      0,70
Sijoitetun pääoman tuotto, %         21,7      20,7
Omavaraisuusaste, %                  46,4      63,0
Gearing, %                           40,9      -3,1
Current ratio                         1,5       1,6

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 36784755  36425540
Osakkeiden lukumäärä 31.12.      37143970  36425540

LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Me

                      Osake-    Yli-Muunto-      Ker-  Yht.
                      pääoma kurssi-   erot    tyneet
                             rahasto          voitto-
                                                varat

Oma pääoma 1.1.2006      6,2     5,4    0,0      13,9  25,5
Muuntoerot                              0,0             0,0
Suoraan omaan pää-
omaan kirjatut erät                              -0,1  -0,1
Tilikauden voitto                                 5,7   5,7
Osingonjako                                      -2,5  -2,5
Osakeanti                0,1     2,0                    2,1
Oma pääoma 31.12.2006    6,3     7,4    0,0      17,0  30,7

Oma pääoma 1.1.2005      6,2     5,4    0,0      11,6  23,2
Muuntoerot                              0,0             0,0
Tilikauden voitto                                 4,4   4,4
Osingonjako                                      -2,1  -2,1
Oma pääoma 31.12.2005    6,2     5,4    0,0      13,9  25,5

SEGMENTTI-INFORMAATIO
Liiketoiminta-alueet                     01-12/       1-12/
Me                                        2006         2005
Liikevaihto                                82,1        58,6
Vuolukivitulisijat-liiketoiminta           61,3        52,2
Luonnonkivituotteet-liiketoiminta           7,3         6,4
Keraamiset tuotteet-liiketoiminta          13,5

Liikevoitto                                 8,2         6,3
Vuolukivitulisijat-liiketoiminta            9,8         8,8
Luonnonkivituotteet-liiketoiminta           0,3         0,2
Keraamiset tuotteet-liiketoiminta           1,2
Konsernin kohdistamattomat kulut           -3,1        -2,7

SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
                      Q4/   Q3/   Q2/   Q1/   Q4/   Q3/   Q2/  Q1/
                     2006  2006  2006  2006  2005  2005  2005 2005
Liiketoiminta-alueet

Liikevaihto          24,4  20,5  20,9  16,3  17,6  13,4  14,6 13,1
Vuolukivitulisijat-
liiketoiminta        17,6  14,2  14,9  14,6  15,9  12,1  12,8 11,4
Luonnonkivituotteet-
liiketoiminta         1,8   1,7   2,1   1,7   1,7   1,3   1,8  1,7
Keraamiset tuotteet-
liiketoiminta         5,0   4,6   3,9

Liikevoitto           2,4   2,4   1,7   1,7   2,7   1,8   1,5  0,3
Vuolukivitulisijat-
liiketoiminta         2,5   2,2   2,8   2,3   3,2   2,5   2,1  0,9
Luonnonkivituotteet-
liiketoiminta         0,0   0,2   0,0   0,1   0,1  -0,1   0,1  0,1
Keraamiset tuotteet-
liiketoiminta         0,7   0,7  -0,2
Konsernin kohdistamat-
tomat kulut          -0,8  -0,7  -0,9  -0,7  -0,6  -0,7  -0,7 -0,7

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET
JA MUUT VASTUUT
Me                                          12/2006 12/2005
Rahalaitoslainat ja muut pitkä-
aikaiset velat, joiden vakuudeksi
annettu kiinnityksiä ja pantteja               17,4     2,9
Annetut kiinnitykset ja pantit                 27,7    10,8
Muut omasta puolesta annetut
kiinnitykset ja pantit                          2,1     1,7
Leasingvastuut                                  0,0
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset,
nimellisarvo                                    8,3
Koronvaihtosopimukset,
käypä arvo                                      0,1

Johdannaissopimusten käypä arvo on 31.12. markkinahinnan
perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2006

Osakkaan nimi                            Osakkeet            Osuus
                                                      äänivallasta
Vauhkonen Reijo                         4 160 146           24,3 %
Vauhkonen Heikki                        2 997 706           24,1 %
Elo Eliisa                              2 957 020            5,9 %
Virtaala Matti                          2 420 346           11,9 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen                               1 902 380            1,5 %
Mutanen Susanna                         1 643 800            7,2 %
Vauhkonen Mikko                           800 700            3,6 %
Paatero Ilkka                             718 430            0,6 %
Nuutinen Tarja                            674 540            3,5 %
Fondita Nordic Small Cap
Placfond                                  619 000            0,5 %
Muut osakkaat                          18 249 902           16,9 %
Tilintarkastusta ei ole vielä suoritettu.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj ja tytäryhtiöt
Kermansavi Oy, Kivia Oy, AWL-Marmori Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO
Tulikivi. Konserniyrityksiä ovat lisäksi Tulikivi Vertriebs GmbH
ja The New Alberene Stone Company, Inc., joilla ei ole enää
liiketoimintaa. Emoyhtiöllä on Saksassa kiinteä toimipaikka
Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland. Konsernin osakkuusyhtiöitä
ovat Stone Pole Oy ja Leppävirran Matkailukeskus Oy.

TULIKIVI OYJ

Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

Jakelu:  Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000,
www.tulikivi.com
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Juha Sivonen