Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 1-12/2011

10.2.2012

– Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 15,5 me (16,6 me 10-12/2010), liiketulos -1,0 (0,8) me ja tulos ennen veroja -1,2 (0,7) me. Vuosineljänneksen tulosta rasitti toimintojen sopeuttamiseen liittyvä 1,0 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvaraus.
– Liikevaihto vuonna 2011 oli 58,8 me (55,9 me v.2010), liiketulos -2,4 (-0,3) me ja tulos ennen veroja -3,1 (-1,0) me. Tilikauden tulosta rasittivat toimintojen keskittämisestä ja sopeuttamisesta johtuneet 1,6 miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset kulut. Osakekohtainen tulos oli -0,07 (-0,02) euroa.
– Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 5,7 (6,3) me.
– Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 1,4 (2,9) me.
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2012 liikevaihdon ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Yhtiö on toteuttanut keskittämis- ja sopeuttamistoimenpiteitä, jotka tuovat merkittäviä säästöjä ja kääntävät liiketuloksen voitolliseksi.
Tiivistelmä tilinpäätöstiedotteesta 1-12/2012. Tilinpäätöstiedote kokonaisuutena on tämän tiedotteen liitteenä.
Avainluvut, me

 

01-12/
2011
01-12/
2010
Muu-
tos,
%
10-12/
2011
10-12/
2010
Muu-
tos, %
Liikevaihto
58,8
55,9
5,2
15,5
16,6
-6,6
Liiketulos
-2,4
-0,3
-700,0
-1,0
0,8
-225,0
Tulos ennen veroja
-3,1
-1,0
-210,0
-1,2
0,7
-271,4
Tilikauden laaja tulos
-2,4
-0,7
-242,9
-1,0
0,5
-280,0
Osakekohtainen tulos
-0,07
-0,02
-250,0
-0,03
0,01
-400,0
Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja
1,4
2,9
Omavaraisuusaste, %
33,3
37,0
Nettovelkaantumisaste, %
96,5
68,1
ROI, %
-4,8
-0,1
-8,6
7,3

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen
” Vuosi 2011 käynnistyi myönteisissä merkeissä. Vahvistunut kuluttajaluottamus lisäsi tuotteidemme kysyntää niin kotimaassa kuin ulkomailla. Myös ankarat talviolosuhteet ja jatkuvasti noussut kuluttajaenergian hinta tukivat tulisijojen kysyntää alkuvuonna.
Eurokriisin myötä kuluttajien luottamus heikkeni voimakkaasti, ja se alkoi näkyä Tulikivi-tuotteiden tilausvirrassa syksyllä. Taloudellisen epävarmuuden vuoksi liikevaihdon kasvu- ja kannattavuustavoitteisiin ei ollut mahdollista päästä. Vuositasolla liikevaihto kehittyi positiivisesti kotimaassa sekä sisustuskivissä että tulisijoissa. Uunivienti ja verhouskivien myynti olivat edellisen vuoden mukaisia.
Viimeisen vuosineljänneksen alussa kuluttajaluottamus heikkeni voimakkaasti. Samalla uunien tilausvirta heikkeni sekä kotimaassa että viennissä. Alihankintaluonteisen verhouskiviliiketoiminnan kysyntä heikkeni voimakkaasti loppusyksystä eurokriisin ja poikkeuksellisen lämpimän syksyn vuoksi.
Haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta kuluneen vuoden aikana pystyttiin toteuttamaan useita strategisesti merkittäviä toimia. Tappiollisista astia- ja rakennuskiviliiketoiminnoista luovuttiin. Vuoden vaihteessa käyttöönotettu uusi toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa aiempaa tehokkaamman toiminnan yhtiön eri prosesseissa. Vuoden 2011 aikana toteutetuilla sopeuttamistoimilla tavoitellaan kaikkiaan noin kolme miljoonan euron rakenteellisia säästöjä vuodelle 2012.
Kasvutavoitteiden kannalta tärkeää saunaliiketoimintaa ja matalaenergiarakentamiseen soveltuvaan Tulikivi Green -tuotteistoa on pystytty kehittämään merkittävästi vuoden aikana.
Tulikiven ytimessä on nyt yhtenäinen tuotteisto, tulisijoja, saunoja ja sisustuskiviä. Uudistunut yritysilme kuvastaa myös yrityksen ja sen tuotteiden uudistumista sekä niiden yhtenäistä linjaa.
Tuotteiston laajentamisen ohella jakeluverkostoa on laajennettu. Viennissä on avattu lukuisia uusia jakelupisteitä ja käynnistetty maahantuonti sekä Tsekkiin että Slovakiaan. Kotimaassa Tulikivi-pisteiden määrää on kasvatettu. Tulikivi Oyj solmi 1.3.2012 voimaan astuvan ketjusopimuksen Rautakesko Oy:n kanssa tulisijojen, kiukaiden, sisustustakkojen ja sisustuskivien jakelusta Suomessa.
Viime viikkojen kysyntä on syksyä parempi, mutta kysyntään liittyy edelleen erittäin paljon epävarmuustekijöitä. Tehdyt toimenpiteet myynnin edistämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi mahdollistavat voitollisen tuloksen tavoittelemisen vuonna 2012.”
Keskittyminen ydinliiketoimintoihin ja toimintojen sopeuttaminen
Kuluneella tilikaudella konsernin kulurakennetta kevennettiin karsimalla ydinliiketoimintoihin kuulumattomia osia ja sopeuttamalla henkilökunnan määrää.
Kesäkuussa päätettiin keskittyä ydinliiketoimintoihin. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat jatkossa tulisija-, sauna- ja sisustuskivituotteiden valmistaminen, tuotekonseptien kehittäminen sekä markkinoiminen kuluttajille.
Tulikivi luopui astioiden valmistuksesta tilikauden lopussa sekä rakennuskiven tuottamisesta rakennuskivikohteisiin toimintojen tappiollisuuden takia. Tähän liittyen Taivassalon rakennuskiviliiketoiminta myytiin, ja luonnonkivituotteiden valmistus keskitettiin Espoon tehtaalle. Louhinnan konetöistä merkittävä osa ulkoistettiin. Näiden toimenpiteiden seurauksena konsernin henkilöstömäärä väheni 55 henkilöä, joista irtisanomisten seurauksena 43 henkilöä. Näiden järjestelyjen kuluvaikutus oli nettomäärältään 0,6 miljoonaa euroa. Järjestely pienentää vuosiliikevaihtoa jatkossa vajaat kolme miljoonaa euroa.
Loppuvuodesta päädyttiin toimintojen sopeuttamiseen, kun tuotteiden myyntinäkymät päämarkkina-alueella vallitsevan talouskriisin takia huononivat. Yt-neuvottelujen tuloksena päädyttiin irtisanomaan 51 henkilöä. Lisäksi sovittiin mahdollisuudesta toteuttaa enintään 90 päivää kestäviä lomautuksia vuoden 2012 aikana. Sopeuttamispäätöksen johdosta kirjattiin uudelleenjärjestelyvaraus, jonka johdosta tilikauden tulos heikkeni noin miljoona euroa.
Keskittämis- ja sopeuttamistoimenpiteiden johdosta konsernin kulurakenne vuonna 2012 on huomattavasti kevyempi kuin päättyneellä tilikaudella. Tehdyillä toimenpiteillä tavoitellaan kaikkiaan noin kolmen miljoonan euron säästöjä vuodelle 2012.
Liikevaihto ja tulos
Viimeisen neljänneksen liikevaihto oli konsernissa 15,5 miljoonaa euroa (16,6 miljoonaa euroa loka-joulukuu 2010), liikevoitto -1,0 (0,8) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -1,2 (0,7) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen tulosta rasitti toimintojen sopeuttamispäätöksen johdosta kirjattu miljoonan euron suuruinen uudelleenjärjestelyvaraus.
Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli 58,8 (55,9 miljoonaa euroa miljoonaa euroa vuonna 2010). Tulisijat-segmentin liikevaihto oli 53,5 (50,8) miljoonaa euroa ja luonnonkivituotteet-segmentin liikevaihto 5,3 (5,1) miljoonaa euroa. Loppuvuodesta yleisen kuluttajaluottamuksen väheneminen heikensi tuotteiden kysyntää, eikä liikevaihdossa saavutettu asetettua tavoitetta. Luonnonkivituotteet-segmentin liikevaihtoon sisältyy 0,4 miljoonaa euroa rakennuskiviliiketoiminnan vaihto-omaisuuden myymisestä muodostunutta liikevaihtoa. Muilta osin rakennuskiviliiketoimintakaupan vaikutus vuoden 2011 liikevaihtoon oli -0,6 miljoonaa euroa. Luonnonkivituotteet-segmentin vertailukelpoinen liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla.
Kotimaan liikevaihto oli 31,6 (29,2) miljoonaa euroa eli 53,7 (52,3) prosenttia. Viennin osuus liikevaihdosta oli 27,2 (26,7) miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ruotsi, Ranska, Saksa, Belgia ja Venäjä. Uunien ja verhouskivien liikevaihdot jäivät edellisen vuoden tasolle. Loppuvuodesta kysyntä heikkeni etenkin verhouskivissä.
Konsernin liiketulos oli -2,4 (-0,3) miljoonaa euroa. Tulisijat-segmentin liikevoitto oli 0,2 (2,2) miljoonaa euroa ja luonnonkivituotteet-segmentin liiketulos -0,6 (-0,5) miljoonaa euroa ja segmenteille kohdistamattomien erien kulut -2,0 (-2,0) miljoonaa euroa. Liiketulosta rasittivat toimintojen keskittämisestä ja sopeuttamisesta aiheutuneet nettomäärältään 1,6 miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset kulut. Näistä kuluista tulisijat-segmentille kohdistuu 1,4 miljoonaa euroa ja luonnonkivituotteet-segmentille nettomääräisesti 0,2 miljoonaa euroa. Tilikauden liiketulokseen vaikuttivat näiden kertaluonteisten kulujen lisäksi 0,8 miljoonan euron kulut, jotka muodostuivat sähkökiukaiden lanseeraamisesta, kotimaan myyntiverkoston laajentamisesta, yritysilmeen uudistamisesta ja uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta.
Konsernin tulos ennen veroja oli -3,1 (-1,0) miljoonaa euroa ja laaja tulos -2,4 (-0,7) miljoonaa euroa. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli -4,9 (-0,1) prosenttia. Osakekohtainen tulos oli -0,07 (-0,02) euroa.
Rahoitus ja investoinnit
Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 1,4 (2,9) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma pieneni tilikauden aikana 1,1 miljoonaa euroa ja oli 6,9 miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 24,9 (25,3) miljoonaa euroa, ja nettorahoituskulut olivat 0,7 (0,7) miljoonaa euroa. Current ratio oli 1,5 (1,9). Omavaraisuusaste oli 33,3 (37,0) prosenttia ja korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing 96,5 (68,1) prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma oli 0,51 (0,60) euroa.  Konsernin taseessa yhtiön omistuksessa tai hallinnassa olevat vuolukivivarannot on kirjattu hankinta-arvostaan.
Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat ja muut likvidit varat olivat 6,8 (10,2) miljoonaa euroa ja nostamattomien luottojen ja käyttämättömien tililuottolimiittien määrä 4,1 (2,5) miljoonaa euroa. Konsernin vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta 14,5 (13,9) miljoonaan euroon sisältyy kovenanttiehtoja, jotka on sidottu konsernin omavaraisuuteen. Kaikki kovenanttiehdot täyttyivät tilinpäätöspäivänä.
Konsernin tuotanto-, louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat yhteensä 4,9 (3,4) miljoonaa euroa. Tilikauden merkittävin investointi oli toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen. Siihen liittyvä uusi toiminnanohjaus otettiin käyttöön 2.1.2012. Uuden järjestelmän myötä Tulikiven sisäiset prosessit eri tehtailla ja liiketoiminnoissa yhtenäistyvät. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa yhteistyökumppaniverkoston ja koko toimitusketjun paremman hallinnan. Muita merkittäviä investointeja olivat tehtaiden korvausinvestoinnit ja louhosinvestoinnit.
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat yhteensä 2,1 (2,2) miljoonaa euroa, ja niiden suhteellinen osuus liikevaihdosta oli 3,8 (3,9) prosenttia. Kehitysmenoista aktivoitiin avustusten vähentämisen jälkeen 0,6 (0,5) miljoonaa euroa. Tilikauden aikana tuotiin markkinoille oma sähkökiuasmallisto ja käynnistettiin puukiuasmalliston kehittäminen. Tulisijauutuuksina markkinoille tuotiin uudenlaista tulisijasukupolvea edustava Suvas-takka sekä kuvioidut keramiikka-päällysteet uuneihin. Green-tuotteiden kehittäminen on jatkunut edelleen. Green-tuotteiden avulla Tulikivi pyrkii osaltaanvastaamaan tulevien rakennusten energiatehokkuus- ja ekologisuusvaatimuksiin.
Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 427 (404) henkilöä. Keskimääräinen henkilömäärä on laskettu työssäoloajalta, jolloin lomautusten vaikutus on otettu huomioon. Henkilöstömäärä väheni tilikauden aikana keskittämistoimenpiteiden seurauksena 55 henkilöllä ja vähenee joulukuussa päätettyjen sopeuttamistoimenpiteiden seurauksena vuonna 2012 vielä 51 henkilöllä. Tilikaudella muodostui palkka- ja palkkiokuluja yhteensä 17,4 (15,7) miljoonaa euroa. Tilikauden palkkalukuun sisältyy uudelleenjärjestelykuluja 0,9 miljoonaa euroa.
Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
Osingonjako
Tulikivi Oyj:n 14.4.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,0250 euroa/A-osake ja 0,0233 euroa/K-osake. Osinkojen maksupäivä oli 28.4.2011.
Hallintoelimet
Emoyhtiön ja liiketoimintaa harjoittavien kotimaisten tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi valittiin Juhani Erma, Olli Pohjanvirta, Markku Rönkkö, Pasi Saarinen, Maarit Toivanen-Koivisto, Heikki Vauhkonen ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Matti Virtaalan. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.
Toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit
Kuluneen tilikauden kuluessa toteutettiin kannattavuuden parantamiseksi toimenpiteitä, joiden avulla konsernin kulurakenne kevenee merkittävästi. Lisäksi jatkettiin muita kehityshankkeita riskienhallinnan parantamiseksi. Näiden tuloksena markkinoille tuotiin uusia, perustuotteita täydentäviä tuoteryhmiä. Tuotteiston laajentamisen ohella jakeluverkostoa on laajennettu sekä kotimaassa että viennissä.
Euroalueen kriisin mahdollisesti aiheuttama voimakas taantuma voi heikentää yhtiön tuotteiden kysyntää,  kannattavuutta ja omavaraisuutta. Yhtiön taseen omaisuuseriin sisältyy liikearvoja, joiden arvo perustuu johdon arvioihin. Jos nämä arviot eivät toteudu, on mahdollista, että arvonalentumistestausten yhteydessä joudutaan kirjaamaan arvonalentumistappiota. Heikentynyt kannattavuus ja omavaraisuusasteen lasku voivat aiheuttaa yhtiön rahoitusaseman heikkenemisen.
Tilikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat
Konsernin uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön 2.1.2012. Käyttöönotto on edennyt suunnitelmien mukaisesti.
Tulikivi Oyj solmi Rautakesko Oy:n kanssa 1.3.2012 voimaantulevan ketjusopimuksen tulisijojen, kiukaiden, sisustustakkojen ja sisustuskivien jakelusta Suomessa. Tämä vahvistaa tulisijojen myyntikanavaa entisestään ja luo edellytykset kiukaiden ja sisustuskivien tehokkaalle jakelulle kotimaan markkinoilla.
Tulevaisuuden näkymät
Kuluttajaluottamuksen voimakas heikentyminen on päämarkkina-alueilla pysähtynyt ja kysyntä on ollut viime viikkoina syksyä paremmalla tasolla, joskin näkymät ovat edelleen epävarmat.
 Vuoden 2012 liikevaihdon ennakoidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Yhtiö on toteuttanut keskittämis- ja sopeuttamistoimenpiteitä, jotka tuovat merkittäviä säästöjä ja kääntävät liiketuloksen voitolliseksi.
Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 5,7 (6,3) miljoonaa euroa, josta osa koskee loppuvuoden toimituksia.
Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 6 377 tuhatta euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
Selvitys hallinto-ja ohjausjärjestelmästä
Tulikivi Oyj antaa selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) vuodelta 2011 toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositus 54:n ja arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 §:n mukaisesti. Hallintoperiaatteet ovat luettavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.tulikivi.com/Konserni/Konsernin hallinto ja johto.
TULIKIVI OYJ
Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala, p. 0207 636 666
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555