Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 1-12/2013

10.2.2014

– Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 11,8 Me (14,2 Me  10-12/2012), liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä oli -1,8 (0,5) Me, ja tulos ennen veroja -2,0 (0,3) Me.
– Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja neljännellä vuosineljänneksellä oli 0,5 (0,5) Me.
– Liikevaihto vuonna 2013 oli 43,7 (51,2) Me, liiketulos -4,3 (0,1) Me ja tulos ennen veroja oli -5,3 (-0,8) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja oli vuonna 2013 -1,4 (0,1) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli tilikauden päättyessä 2,6 (0,1) Me.
– Yrityksen maksuvalmius on hyvä johtuen tilikaudella tehdystä osakeannista, josta saatiin 7,1 miljoonaa euroa.
– Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 4,4 Me (4,6 Me 31.12.2012).
– Tulevaisuuden näkymät: Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne on osaltaan riippuvainen kuluttajaluottamuksen kehittymisestä. Vuonna 2013 käynnistetty tulosparannusohjelma sisältää myynnin ja tuotannon tehostamistoimia sekä säästötoimenpiteitä, joiden tulokset alkavat näkyä vuoden 2014 aikana. Liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2013, ja liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen.

Tiivistelmä tilinpäätöstiedotteesta 1-12/2013. Tilinpäätöstiedote kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.

Avainluvut, Me

 

01-12/
2013
01-12/
2012
Muu-
tos,
%
10-12/
2013
10-12/
2012
Muu-
tos, %
Liikevaihto, Me
43,7 51,2 -14,6 11,8 14,2 -17,0
Liiketulos, Me
-4,3 0,1 -7318,6 -1,8 0,5 -482,0
Tulos ennen veroja, Me
-5,3 -0,8 -575,1 -2,0 0,3 -798,6
Katsauskauden laaja tulos, Me
-4,5 -0,6 -589,9 -2,0 0,2 -1090,0
Osakekohtainen tulos, e
-0,11 -0,02 -0,04 0,00
Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja
2,6 0,1
Omavaraisuusaste, %
38,1 35,2
Nettovelkaantumisaste, %
59,3 112,9
Sijoitetun pääoman tuotto, %
-9,8 0,3 -4,0 3,4

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Tulikivi-tuotteiden kysyntä oli neljännellä vuosineljänneksellä viennissä ja kotimaassa edellisvuotta alhaisempi. Taloustilanteesta johtuvan heikon markkinatilanteen lisäksi lämmin syksy ja alkutalvi heikensivät myyntiä päämarkkina-alueilla.

Kysyntä päävientimarkkinoilla, Saksassa ja Ranskassa, oli tavanomaista heikompaa. Venäjän myynnin kehitys oli kuitenkin myönteistä neljännellä vuosineljänneksellä. Viimeisellä vuosineljänneksellä kysyntätilanne jatkui heikkona myös Ruotsissa, mikä heijastui etenkin verhouskivien kysyntään.

Uusien tuoteryhmien saunojen, sisustustakkojen sekä uuden sukupolven Hiisi-tulisijamalliston kysyntä on kasvu-uralla haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta.

Kotimaassa pientalo- ja korjausrakentamisen määrä väheni, mikä heijastui tulisijojen ja sisustuskivien kysyntään. Neljännellä vuosineljänneksellä jäämä edellisvuoteen oli alkuvuotta suurempi.

Tulikiven tuotantoa ja kiinteitä kuluja sopeutettiin alentuneeseen liikevaihtoon, mistä johtuen operatiivisen toiminnan suhteellinen kannattavuus parani neljännellä vuosineljänneksellä. Samalla yhtiön käyttöpääoma laski, ja liiketoiminnan nettorahavirta parani.

Tulikivi julkisti 8.8.2013 pörssitiedotteessaan tulosparannusohjelman, jonka tavoitteena on vuotuisen liiketuloksen, ennen kertaluonteisia kuluja, nostaminen 7 miljoonalla eurolla vuoden 2015 loppuun mennessä vuodesta 2013. Suunnitelmat tuotannon rationalisoinneista, kululeikkauksista sekä myynnin tehostamisesta ovat edenneet aiemmin kerrotun mukaisesti. Syyskuussa käynnistetyt, enintään 90 henkilön vähentämiseen liittyvät, YT-neuvottelut päättyivät marraskuun alkupuolella. Tulosparannusohjelma aiheutti 2,3 miljoonan euron kertaluonteiset kulut vuoden 2013 neljännelle vuosineljännekselle. Tulosparannusohjelman toimenpiteet vaikuttavat yhtiön kannattavuuteen myönteisesti vuoden 2014 alusta.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, 0400 384 937
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

LIITTEET:

Tulikivi Oyj:n tilinpäätöstiedote  1-12/2013