Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 1-12/2018

15.2.2019

Vertailukelpoinen tulos edellisen vuoden tasolla ja talkkihanke etenee

– Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 8,7 Me (8,6 Me 10-12/2017). Liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä oli -0,5 (0,0) Me ja tulos ennen veroja -0,7 (-0,2) Me, joihin sisältyi liikearvon arvonalennuskirjausta -0,5 (0,0) Me. Vertailukelpoinen liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä oli 0,0 (0,0) Me ja tulos ennen veroja -0,2 (-0,2) Me.
– Tulikivi-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 28,6 Me (29,3 Me 1-12/2017). Liiketulos vuonna 2018 oli -1,0 (-0,4) Me ja tulos ennen veroja -1,8 (-1,2) Me, joihin sisältyi liikearvon arvonalennuskirjausta -0,5 (0,0) Me. Vertailukelpoinen liiketulos vuonna 2018 oli -0,5 (-0,4) Me ja tulos ennen veroja -1,3 (-1,2) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,5 (0,9) Me ja tilikaudella 1,6 (1,9) Me.
– Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 3,0 (2,9) Me.
– Uusien Karelia- ja Pielinen takkamallistojen myynnin kehitys jatkui hyvänä viennissä ja kotimaassa
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan, ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen.

Tiivistelmä tilinpäätöstiedotteesta 1-12/2018. Tilinpäätöstiedote kokanaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.

Avainluvut, Me
01-12/2018 01-12/2017
Muutos, %
10-12/2018 10-12/2017
Muutos, %
Liikevaihto, Me
28,6 29,3 -2,4 8,7 8,6 1,9
Liiketulos, Me
-1,0 -0,4 -179,3 -0,5 0,0 -6871,4
Liiketulos ilman arvonalennusta, Me -0,5 -0,4 -40,9 0,0 0,0 385,7
Tulos ennen veroja, Me
-1,8 -1,2 -50,7 -0,7 -0,2 -204,9
Katsauskauden laaja tulos, Me
-1,8 -1,3 -44,2 -0,7 -0,2 -293,2
Osakekohtainen tulos, e
-0,03 -0,02 -0,01 0,00
Liiketoiminnan nettorahavirta
1,6 1,9 1,0 0,9
Omavaraisuusaste, %
27,4 30,7
Nettovelkaantumisaste, %
156,6 135,3
Sijoitetun pääoman tuotto, %
-3,8 -1,2 -1,9 0,0

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Uusien Karelia- ja Pielinen-mallistojen myynnin kasvu jatkui hyvänä viimeisellä vuosineljänneksellä, mutta perinteisten tuotteiden ja verhouskivien myynti oli ennakoitua heikommalla tasolla.

Päämarkkina-alueilla tulisijojen kokonaismarkkinat laskivat vuoden 2018 aikana.

Viennissä uusien mallistojen ansiosta Tulikivi-tuotteiden myynti kuitenkin kasvoi Keski-Euroopan ja Skandinavian markkinoilla. Suurimman vientimaan Venäjän euromääräinen liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla ruplan kurssin heikentymisestä huolimatta.

Suomen tulisijamyynti laski, koska Suomeen ennustettu pientalorakentamisen kasvu ei toteutunut aiemmin arvioidulla tavalla ja tulisijojen saneerausmarkkinat laskivat.

Neljännellä vuosineljänneksellä saunojen ja sisustuskiven liikevaihdon kasvu jatkui. Liikevaihtoa kasvattivat sähkökiukaiden hyvä kysyntä ja sisustuskiven onnistuneet projektikohteet.

Vuonna 2018 laskeneen liikevaihdon johdosta myyntikate jäi edellisvuotta heikommaksi. Kannattavuutta heikensi osaltaan varastojen purkaminen 1,2 miljoonalla eurolla. Kiinteiden kulujen säästöt toteutuivat ennakoidusti.

Uudet Karelia- ja Pielinen-takkamallistot ovat edelleen lisänneet selvästi jälleenmyyjien ja kuluttajien mielenkiintoa Tulikivi-tuotteita kohtaan Keski-Euroopassa. Niiden avulla on pystytty avaamaan uusia jälleenmyyntipisteitä sekä aktivoimaan vanhoja.  Mallistojen myötä Tulikiven markkinaosuus on kasvanut Keski-Euroopassa.

Karelia-mallistoa on täydennetty uudella vaakaluukkuisella Saramo-mallilla sekä Senso-takkaohjaimella, joka helpottaa tulisijan käyttöä ja pienentää päästöjä. Lisäksi vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä markkinoille lanseerataan kolme uutta luukkutyyppiä suosittuun Pielinen-mallistoon.

Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 8,4 (8,3) miljoonaa euroa.

Yhtiön tilauskanta oli tilikauden päättyessä 3,0 (2,9) miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 aikana Suomussalmen talkkihankkeen selvitystyön tulokset ovat ylittäneet aiemmat arviomme. Suomussalmen esiintymän 12 miljoonaan tonniin laajentunut JORC-selvitystyö on todennut sen suurimmaksi tunnetuksi talkkiesiintymäksi Suomessa. Selvitystyön yhteydessä tehdyt tutkimukset ja kassavirtamallit ovat vahvistaneet käsitystämme siitä, että esiintymä voisi olla hyödynnettynä kannattava. Hanke on herättänyt myös mahdollisissa ostajakandidaateissa ja yhteistyökumppaneissa siinä määrin mielenkiintoa, että yhtiö palkkasi Initia Oy:n taloudelliseksi neuvonantajaksi esiintymän myyntiin lokakuussa 2018. Esiintymän myyntiprosessi etenee JORC-selvitystyön viivästymisestä huolimatta.

Uudet takkamallistot on otettu erittäin hyvin vastaan sekä kotimaassa että viennissä. Kotimaassa pientalorakentamisen ei ennakoida kasvavan merkittävästi hyvästä yleisestä taloustilanteesta huolimatta. Myynnin tehostamistoimia jatketaan kotimaassa saneerausmyynnin kasvattamiseksi.

Karelia- ja Pielinen-mallistojen erinomaisesti onnistunut kehitystyö antaa mahdollisuuden markkinaosuuden kasvuun ja kannattavuuden parantumiseen vuonna 2019 sekä kotimaassa että viennissä

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja:
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
LIITTEET: Tulikivi Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2018