Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote

5.2.2003

Tulikivi Oyj               Tilinpäätöstiedote 5.2.2003 klo 08:30
83900 Juuka                                           1(5)

Tulikivi-konsernin liikevaihto vuonna 2002 oli 52,5 Me (58,7 Me v.
2001). Voitto ennen satunnaisia eriä oli 3,3 (6,5) Me. Hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan A-sarjan
osakkeelle 1,05 e/osake ja K-sarjan osakkeelle 1,00 e/osake.

Liikevaihto
Konsernin liikevaihto oli 52,5 miljoonaa euroa (58,7 miljoonaa
euroa vuonna 2001). Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa Saksan
viennin ja rakennuskiviliiketoiminnan supistumisesta.
Lämmityslaitteiden kysyntä vilkastui vuoden viimeisellä
neljänneksellä, mutta vuositasolla se oli hiljaisempaa kuin
edellisenä vuonna. Lämmityslaiteliiketoiminnan liikevaihto oli
42,3 (46,9) miljoonaa euroa. Kasvualueita olivat Ranska, USA,
Venäjä ja Viro. Kamiinanverhouskivien liikevaihto kasvoi
edelliseen tilikauteen verrattuna. Rakennuskiviliiketoiminnan
liikevaihto oli 10,2 (11,8) miljoonaa euroa.

Viennin osuus koko liikevaihdosta oli 26,3 (31,9) miljoonaa euroa
eli 50,1 (54,3) prosenttia. Merkittävimmät vientimaat olivat
Saksa, Ruotsi ja Tanska. Kotimaan liikevaihto oli 26,2 (26,8)
miljoonaa euroa.

Tulos
Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä oli 3,3 (6,5) miljoonaa
euroa.
Lämmityslaiteliiketoiminnan tulos oli 3,4 (6,3) miljoonaa euroa.
Rakennuskiviliiketoiminnan tulos oli -0,1 (0,2) miljoonaa euroa.
Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 10,9 (22,6) prosenttia.
Osakekohtainen tulos oli 1,35 (2,56) euroa.

Kassavirta ja rahoitus
Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä. Liiketoiminnan kassavirta
ennen investointeja oli 5,3 (6,5) miljoonaa euroa.
Käyttöomaisuusinvestointien tulorahoitusosuus oli 1,5 (1,0).
Current ratio oli 2,3 (1,6). Omavaraisuusaste oli 61,5 (63,5)
prosenttia, ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli
3,9 (2,5) prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma oli 14,25 (14,75)
euroa.

Investoinnit ja kehitystoiminta
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 3,9 (6,4) miljoonaa euroa.
Kehitystoiminnan pääpaino oli uuden tuotemalliston ja
kevytuunimallien suunnittelussa. Konsernin kehityskulut olivat 1,3
(1,4) miljoonaa euroa. Merkittävimmät investoinnit olivat
tuotannon koneinvestointeja, kivivarojen tutkimusinvestointeja ja
louhosten avausinvestointeja.

2(5)
Omien osakkeiden hankinta ja luovutus
Tulikivi Oyj hankki Helsingin Pörssistä yhtiökokouksen
hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla vuonna 2002 yhteensä
10028 kappaletta omia A-osakkeita. Kauppojen kokonaisarvo oli 0,2
miljoonaa euroa.
Tulikivi Oyj luovutti edellä mainitut osakkeet sekä 21553
kappaletta vuonna 2000 hankittuja omia A-osakkeita eli yhteensä
31581 osaketta vuonna 2000 toteutetun liiketoimintakaupan
kauppahinnan osasuorituksena. Luovutushetken mukainen arvo oli 0,6
miljoonaa euroa. Luovutettujen osakkeiden yhteenlaskettu
nimellisarvo oli 0,1 miljoonaa euroa. Niiden suhteellinen osuus
yhtiön osakepääomasta oli 1,7 prosenttia ja osuus kaikkien
osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 0,5 prosenttia.
Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa ei ole enää omia osakkeita.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 578
(558) henkilöä ja tilikauden päättyessä 562 (614) henkilöä. Näistä
lämmityslaiteliiketoiminnan palveluksessa oli 467 (507) henkilöä
ja rakennuskiviliiketoiminnan palveluksessa 95 (107) henkilöä.

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat
Tulikivi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 4. huhtikuuta 2002
valittiin hallituksen jäseniksi piispa Ambrosius, Juhani Erma,
Eero Makkonen, Aimo Paukkonen, Heikki Vauhkonen, Reijo Vauhkonen
ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi
Reijo Vauhkosen ja varapuheenjohtajaksi Matti Virtaalan.
Tulikivi Oyj:n toimitusjohtaja on Juha Sivonen.
Varsinainen tilintarkastaja on KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy.

A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto
Tulikivi Oyj:n A-osakkeita vaihdettiin vuonna 2002 Helsingin
Pörssissä 262560 kappaletta, 5,4 miljoonan euron vaihtoarvolla.

Osinko
Hallitus esittää 11. huhtikuuta 2003 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan A-sarjan osakkeelle 1,05
euroa/osake ja K-sarjan osakkeelle 1,00 euroa/osake. Ehdotettu
osinko vastaa 5,3 prosenttia efektiivista osinkotuottoa A-sarjan
osakkeelle.

Muutokset konsernirakenteessa vuonna 2003
Tulikivi-konsernin lämmityslaiteliiketoimintaa harjoittavat
tytäryhtiöt Mittakivi Oy, Kiantastone Oy ja Tulipuu Oy fuusoitiin
emoyhtiöön Tulikivi Oyj:öön siten, että fuusio astui voimaan
2.1.2003.

3(5)
Tulikivi Oyj:n hallitus on kokouksessaan 5. helmikuuta 2003 tehnyt
päätöksen, että rakennuskiviliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö
Tulikivi Rakennuskivet Oy fuusioidaan tytäryhtiöfuusiolla
emoyhtiöön Tulikivi Oyj:öön. Fuusion tavoitteena on saada
lämmityslaiteliiketoiminnasta ja rakennuskiviliiketoiminnasta
enemmän synergiahyötyä ja parantaa asiakaspalvelua.

Tulevaisuuden näkymät
Lämmityslaiteliiketoiminnan kotimaan kysynnän oletamme kasvavan.
Euroopan vientimarkkinoilla kysyntätilanne on edelleen epävakaa.
Rakennuskiviliiketoiminnan kysynnän oletamme pysyvän vakaana.

KONSERNITULOSLASKELMA
Me
1-12/02    1-12/01  Muutos, %

Liikevaihto                            52,5        58,7      -10,6
Liikevoitto                             3,2         6,6      -51,5
Prosenttia liikevaihdosta               6,1        11,2

Voitto ennen satunnaisia eriä           3,3         6,5      -49,2
Prosenttia liikevaihdosta               6,3        11,1

Voitto ennen veroja                     3,3         6,5      -49,2
Tilikauden voitto                       2,3         4,6      -50,0

KONSERNITASE

Me                                    12/02       12/01
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet                  4,1         4,7
Aineelliset hyödykkeet                 17,0        17,7
Sijoitukset
Omat osakkeet                                       0,3
Muut sijoitukset                        0,1         0,1
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus                         6,3         5,7
Saamiset                                8,4        10,0
Rahat ja pankkisaamiset                 7,2         5,2

Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma                             6,2         6,2
Muu oma pääoma                         19,8        20,7
Pitkäaikainen vieras pääoma             7,4         3,9
Lyhytaikainen vieras pääoma             9,7        12,9
Taseen loppusumma                      43,1        43,7

4(5)

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

12/02       12/01
Tilauskanta (31.12.)                    3,9         6,4
Bruttoinvestoinnit                      3,9         6,7
Bruttoinvestoinnit, %/lv                7,4        11,4
Henkilöstö keskimäärin                  578         558
Henkilöstö tilikauden päättyessä        562         614
Osakekohtainen tulos                   1,35        2,56
Osakekohtainen oma pääoma             14,25       14,75
Omavaraisuusaste, %                    61,5        63,5
Sijoitetun pääoman tuotto              10,9        22,6
Gearing, %                              3,9         2,5
Current ratio                           2,3         1,6
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin    1797017     1788414
Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä 31.12.                    1821277     1799724

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT
12/02  12/01
Rahalaitoslainat ja muut
pitkäaikaiset velat,  joiden
vakuudeksi on annettu kiinnityksiä       5,3    4,2
Annetut kiinnitykset                     6,1    6,6
Muut omasta puolesta annetut
kiinnitykset ja pantit                   1,1    0,7
Muiden puolesta annetut kiinnitykset
ja pantit                                0,1
Taseen ulkopuolisten johdannaissopimusten merkitys on vähäinen.
Ympäristövastuut: Kaivoslain ja ympäristölainsäädännön perusteella
Tulikivi Oyj:llä on maisemointivelvoitteita, jotka on täytettävä
louhosta aikanaan lopetettaessa. Koska velvoitteiden määrä ei ole
luotettavasti arvioitavissa, ei niitä ole sisällytetty
tilinpäätökseen.
Tilintarkastusta ei ole vielä suoritettu.

Konserniin kuuluivat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Mittakivi Oy,
Kiantastone Oy, Tulipuu Oy, Tulikivi U.S., Inc., Tulikivi
Rakennuskivet Oy ja sen tytäryhtiö AWL Marmori Oy. Konsern
iyrityksiä ovat lisäksi Tulikivi Vertriebs GmbH ja The New
Alberene Stone Company, Inc., joilla ei ole liiketoimintaa.

5(5)
TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 013-681 111,
www.tulikivi.com
-        hallituksen puheenjohtaja Reijo Vauhkonen
-        toimitusjohtaja Juha Sivonen