Osavuosikatsaus

Tulikivi Oyj osavuosikatsaus 1-3/2016

28.4.2016

Liikevaihto edellisen vuoden tasolla, toiminnan tehostaminen etenee suunnitelmien mukaisesti

– Tulikivi-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 6,3 Me (6,2 Me 1-3/2015), liiketulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -1,3 (-2,5) Me ja tulos ennen veroja -1,5 (-2,7) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -1,3 (-2,3) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä -0,5 (-2,2) Me.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,6 (5,5) Me.
– Tulevaisuuden näkymät:  Vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla, ja liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta.

Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-3/2016. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.

Avainluvut
1-3/2016 1-3/2015
Muutos, %
1-12/2015
Liikevaihto, Me
6,3 6,2 1,8 32,0
Liiketulos, Me
-1,3 -2,5 46,9 -2,9
Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja, Me
-1,3 -2,3 42,4 -2,2
Tulos ennen veroja, Me
-1,5 -2,7 43,8 -3,9
Katsauskauden laaja tulos, Me
-1,5 -2,6 41,9 -3,8
Osakekohtainen tulos, e
-0,03 -0,04 -0,06
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me
-0,5 -2,2 0,8
Omavaraisuusaste,%
33,5 36,1 36,9
Nettovelkaantumisaste, %
131,8 120,7 113,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %
-17,1 -26,7 -7,7

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit

Tulikivi-tuotteiden kysyntä oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisvuoden kaltainen sekä kotimaassa että viennissä.

Suomessa talotehdasyhteistyön syventymisen ansiosta Tulikiven markkinaosuus on kasvanut ja tulisijojen toimitukset uudisrakennusmarkkinaan ovat lisääntyneet haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.

Haastava markkinatilanne on johtunut pientalojen rakentamisen vähyydestä, matalasta lämmitysenergian hintatasosta ja kuluttajien epävarmuudesta hankintapäätöksissä.

Suomessa pientalorakentamisen on yleisesti arvioitu kääntyneen kasvuun, mutta pysyvämmästä muutoksesta ei ole vielä varmuutta.

Keski-Euroopan päämarkkinoilla Saksassa ja Ranskassa markkinatilanne jatkui verrattain heikkona. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto Saksan ja Ranskan tulisijaviennistä oli edellisen vuoden tasolla, mutta parantuneesta taloustilanteesta huolimatta ei tulisijamarkkinoilla ole käännettä parempaan näköpiirissä.

Venäjällä ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto laski, mutta tilauskanta kehittyi myönteisesti edelliseen vuoteen verrattuna.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön sisään tullut tilausvirta oli 6,8 (7,0) miljoonaa euroa. Suomessa tilausvirta oli edellisvuotta parempi. Viennissä tilausvirta laski verhouskivituotteissa ja Keski-Euroopasta.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,6 (5,5) miljoonaa euroa.

Viime vuonna toteutettujen tehostamistoimien ansiosta ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön kannattavuus parani edellisestä vuodesta. Liikevaihdon kasvun, parantuneen myyntikatteen ja pienentyneiden kiinteiden kulujen sekä vähentyneiden poistojen ansiosta yhtiön liiketulos parani 1,2 miljoonaa euroa.

Kannattavuuden paranemisen ja käyttöpääoman pienentämisen myötä yhtiön liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,7 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi.

Vaikka toimintaympäristö viennissä säilynee haasteellisena edelleen vuonna 2016, liikevaihdon laskun arvioidaan pysähtyvän myynnin tehostamistoimien ansiosta. Kannattavuuden arvioidaan paranevan vuonna 2016 rakenteellisten säästöjen ja tuotannon tehostamistoimien ansiosta.

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www. tulikivi.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555

LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2016